English

VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE-JUSTICE (TURKISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE-JUSTICE (TURKISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL111HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI VE YARGI ÖRGÜTÜ ( BASIC CONCEPTS OF LAW AND JUDICIAL ORGANIZATION )Z303.04.031.Hafta: hukuk Kurallarının Analizi Din, Ahlak ve Görgü Kuralları il Karşılaştırılması Hukuk-Hak Kavramları 2.Hafta: Hukukun Kaynakları-Geçerlilik Derecelerine Göre Kanun Türleri-Kanun Hükmünde Kararname-Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri-(Tüzük)-Yönetmelik ve İçtihatlar 3.Hafta: Hukukta Yaptırım, Hukuk Kurallarının yer, Kişi ve Zaman Bakımından Uygulanması 4.Hafta: Hukuk Kurallarının Çatışması, Yorumlanması 5.Hafta: Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması, Hâkimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratması 6.Hafta: Pozitif Hukukun Dalları Genel Kavram Kamu Özel Hukuk Ayrımı 7.Hafta: Ara Sınav 8.Hafta: Yargı Örgütü Genel Bilgilendirme-Anayasa Yargısı 9.Hafta: Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemeleri-Yargıtay 10.Hafta: İdari Yargı-İlk Derece Mahkemeleri-Bölge İdare Mahkemeleri-Danıştay 11.Hafta: Askeri-Mali-Uyuşmazlık Yargısı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı 12.Hafta: Yargı Örgütünün İlişkisi Olan Kurumlar 13.Hafta: Adalet Bakanlığı-HSYK-Türkiye Adalet Akademisi ve Kolluk Birimleri Başta Olmak Üzere Genel Tanıtma 14.Hafta: Genel Tekrar ve Pratik Çalışma 15.Hafta: Final SınavıThe scope of this course is comprised of the definition of law, its connection with and difference from other rules of social order, its values, the characteristics of the rule of law, the enforcement of the rule of law, and the concepts of right and sanction.
ADL113ANAYASA HUKUKUNUN İLKELERİ-TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER ( PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW-BASIC RIGHTS AND FREEDOMS )Z303.04.03Bu dersin içeriği genel olarak, siyasi partiler, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, anayasa yargısı, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı, sosyal haklar ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi gibi konulardır.The headlines of the main themes thouced upon during the constitutional law course are as follows: The subject of Constitutional Law, the concept of constitution, types of constitutions, basic principles of the Republic of Turkey, fundamental rights and freedoms, governmental systems, constitutional amendments, extra-ordinary measures, constitutional review
ADL115MEDENİ HUKUKUN TEMEL İLKELERİ I ( BASICS PRINCIPLES OF CIVIL LAW I )Z303.04.03Hukuk kurallarının temel nitelikleri, çeşitleri, medeni hukuk hakkında genel bilgiler, medeni hukukun anlamı ve konusu, medeni hukukun dalları, kaynakları, medeni hukukun uygulanması, zaman bakımından uygulanması, alan bakımından uygulanması, yargıcın takdir yetkisi, hak kavramı ve hakların korunması, medeni hukukun temel ilkeleri, iyiniyet, ayrık durumlar, dürüstlük kuralı, anlamı, hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesindeki etkisi, dürüstlük kuralına uymamanın sonuçları, hakkın kötüye kullanılması kavramı, öğeleri, sonuçları, ispat yükü, ana kural, ayrık durumlar, resmi sicil ve senetlerin ispat gücü, Kişiler hukuku, kişi kavramı, kişinin ehliyeti, kişilik hakkı ve korunması, kişinin yakın ve uzak çevresiyle kişisel durumunu belirleyen bazı hukuki durumlar, ad ve adın korunması, soybağı, yerleşim yeri, kişisel durum kütükleri, tüzel kişiler, tüzel kişiliğin kazanılması, tüzel kişilerin ehliyeti, sona ermesi, dernekler, derneklerin kuruluşu, ama ve faaliyetleri, organları,vakıflar, kuruluşu, organları,sona ermesi.This course, in general, with the main areas of the basic concepts of private law, the law and other rules of social order in general terms, the rights and the rule of law, rules, hierarchy, the general concepts of Civil Law, Persons Law, the basic principles, rights, and act with responsibility and the content of the basic features explained, protection of personality, the key issues of the legal entities, Family Law applicable principles, engagement, marriage, divorce, institutions, issues of paternity contains provisions.
ADL119BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ ( OFFICE MANAGEMENT TECHNIQUES )Z303.05.03Yönetim-Yönetici-Büro Kavramı, Bürolarda İş, İletişim, Yazışma, Zaman, Stres, Kriz, İmaj Yönetimi, Ergonomi ve Basit Dosyalama Teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The Concept of Management-Manager-Office, Work in Offices, Communication, Correspondence, Time, Stress, Crisis, Image Management, Ergonomics and Simple Filing Techniques constitute the content of this course.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
KGU200KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI ( PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES )Z000.00.00The contents of the "KGU-400 Social and Personal Development Practices" (for undergraduate programs) and "KGU-200 Social and Personal Development Practices" (for associate degree programs) at Cyprus Science University cover a range of topics aimed at fostering holistic development. The course units typically include: 1. Introduction to Social and Personal Development: - Overview of the importance of social and personal development in academic and professional life. 2. Cultural Awareness and Diversity: - Exploration of cultural differences, promoting cultural competence, and fostering an understanding of diversity. 3. Communication Skills: - Development of effective verbal and written communication skills, including interpersonal and professional communication. 4. Teamwork and Collaboration: - Emphasis on the importance of teamwork, collaboration, and effective group dynamics. 5. Time Management and Goal Setting: - Strategies for effective time management, setting goals, and prioritizing tasks for academic and personal success. 6. Leadership and Decision-Making: - Introduction to leadership principles, decision-making processes, and problem-solving skills. 7. Stress Management and Well-being: - Techniques for managing stress, maintaining mental health, and promoting overall well-being. 8. Career Development and Planning: - Guidance on career exploration, planning, and the development of a professional identity. 9. Community Engagement and Service Learning: - Encouragement of community involvement, social responsibility, and the benefits of service learning. 10. Critical Thinking and Problem Solving: - Development of critical thinking skills and problem-solving strategies applicable in various contexts. 11. Ethics and Integrity: - Discussions on ethical principles, integrity, and the importance of ethical behavior in personal and professional life. 12. Self-Reflection and Personal Growth: - Activities promoting self-reflection, self-awareness, and strategies for personal growth. 13. Academic Success Strategies: - Techniques for effective study habits, exam preparation, and academic success. 14. Technological Literacy: - Familiarization with technology tools and platforms relevant to personal and professional development. 15. Participation in On-Campus Activities: - Encouragement and facilitation of participation in various on-campus events, clubs, and organizations. The comprehensive content of these courses aims to equip students with the skills and knowledge necessary for personal, academic, and professional success, fostering a well-rounded and capable individual.
ORY100ORYANTASYON ( ORIENTATION )Z000.00.00The contents of the ORY 100 University Life Introduction Course at Cyprus Science University cover various aspects aimed at providing students with a comprehensive understanding of university life. The course typically includes the following key components: 1. Introduction to University Resources: - Overview of academic and administrative resources available on campus. - Introduction to libraries, research facilities, and online databases. 2. Academic Guidance: - Guidance on course selection, academic planning, and understanding degree requirements. - Information on grading systems, academic policies, and procedures. 3. Social Integration: - Activities to promote interaction among students and build a sense of community. - Introduction to student clubs, organizations, and extracurricular opportunities. 4. Time Management and Study Skills: - Strategies for effective time management to balance academic and personal life. - Study skills, note-taking techniques, and exam preparation. 5. Career and Professional Development: - Overview of career services and resources available to students. - Introduction to internship opportunities, resume building, and career planning. 6. Health and Wellness: - Information on campus health services and resources. - Promoting physical and mental well-being, stress management, and coping strategies. 7. Ethical Conduct and Academic Integrity: - Discussion on academic ethics, plagiarism, and the importance of integrity. - Understanding the university's code of conduct. 8. Technology and Campus Systems: - Familiarization with the university's online platforms, learning management systems, and student portals. - Guidance on using technology for academic purposes. 9. Diversity and Inclusion: - Exploration of cultural diversity and inclusivity on campus. - Understanding and respecting differences among students. 10. Orientation to University Policies: - Overview of important university policies, rules, and regulations. - Information on student rights and responsibilities. 11. Student Support Services: - Introduction to counseling services, academic advising, and support available for students facing challenges. By covering these diverse topics, the ORY 100 course aims to equip students with the knowledge and skills necessary for a successful and fulfilling university experience.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
ADL121TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ ( TURKISH JUDICIAL ORGANIZATION )S202.03.02Hukuk Devleti ve Yargı Erki, Yargı Bağımsızlığı, Hakimler, Savcılar, Adli Yargı Örgütü, İdari Yargı Örgütü, Askeri Ceza Yargısı, Kalem Görevlileri, Yargı Örgütü ile İlgili İdari Organlar ve Diğer Meslekler, Mahkemelerin Sınıflandırılması ve Türk Yargı Örgütünün Şeması, İdari Yargı Örgütü, Hesap Yargısı, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı Teşkilatı konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.State of Law and Judicial Power, Judicial Independence, Judges, Prosecutors, Judicial Judicial Organization, Administrative Judicial Organization, Military Criminal Justice, Officials of the Judiciary, Administrative Bodies Related to the Judicial Organization and Other Professions, Classification of Courts and the Scheme of the Turkish Judicial Organization, Administrative Judicial Organization, The content of the course consists of Account Judgment, Dispute Court, High Council of Judges and Prosecutors, Organization of the Ministry of Justice.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL102İDARE HUKUKUNUN TEMELLERİ ( BASICS OF ADMINISTRATIVE LAW )Z303.05.03İdare hukukuna giriş, idareye ilişkin anayasal hükümler, idare hukukunun kaynakları, idari işlemler, idarenin sözleşmeleri, İdarenin Eylemleri, İşlemleri ve idarenin mali sorumluluğu, kamu hizmeti, idarenin malları, kamu görevlileri, idare teşkilatı, Devlet Memurluğu, Haklar, Yükümlülükler, Mali Sorumlulukları, Memurların Soruşturma Usulü, Disiplin Hukuku, İdari Yargı.Introduction to administrative law, constitutional provisions related to administration, sources of administrative law, administrative procedures, contracts of the administration, Actions of the Administration, Financial responsibility of the administration and public administration, public administration, the goods of the administration, public officials, administrative organization, Civil Service, Rights, Liabilities, Financial Responsibilities, Investigation Procedure of Civil Servants, Disciplinary Law, Administrative Jurisdiction.
ADL106CEZA HUKUKUNUN İLKELERİ ( PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW )Z303.03.03Ceza hukukunun işlevinin, karakteristiğinin, temel kavramlarının, tarihsel gelişiminin, kaynaklarının, suçla ilgili genel kavramların ve unsurlarının ortaya konulması söz konusu olacaktır. Ders kapsamında ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Türk Ceza Hukukunda ceza yaptırımlarının neler olduğu ve hukuka aykırılık, kast, taksir, olası kast, bilinçli taksir, iştirak ve teşebbüs kavramlarının olgularla somutlaştırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte kişilere karşı suçlarda yargısal organların ürettikleri içtihadı, anayasa ve uluslararası denetimin etkililiği sorunları gibi konular anlatılmaktadır.It will be a matter of revealing the criminal law, its function, characteristic, basic concepts, historical development, sources, general concepts and elements related to crime. Within the scope of the course, it is also aimed to concretize what the criminal sanctions are in Turkish Criminal Law and the concepts of unlawfulness, caste, negligence, possible caste, conscious taxonomy, affiliate and undertaking with the facts. However, issues such as jurisprudence produced by judicial organs, the problems of the constitution and the effectiveness of international control are described in crimes against individuals.
ADL108MEDENİ USUL İLKELERİ ( PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE )Z303.03.03Mahkemeler teşkilatı, görev ve yetki konuları, dava, tahkikat, deliller, yargılama usulleri, kanun yolları, kesin hüküm gibi konular bu ders kapsamında ayrıntıları ile incelenir.The court structure in Turkey, status of judges, initiation of proceedings, summary and ordinary procedures, jurisdiction, petition of the case and reply, burden of proof, means of proof, effect of judgements and enforcement procedures.
ADL116MEDENİ HUKUKUN TEMEL İLKELERİ II ( BASICS PRINCIPLES OF CIVIL LAW )Z303.03.03Bu derste hukuk kavramı,medeni hukukun konusu, dalları, medeni hukukun kaynakları, medeni kanun hakkında bilgiler, medeni kanunun başlangıç hükümleri öncelikle incelenecektir. Ardından kişiler hukukuna geçilecek; kişi kavramı, çeşitleri, gerçek kişilerde kişilin kazanılması-kaybı, kişinin ehliyetleri, yerleşim yeri, adı, kişiliğin korunması, hısımlık, tüzel kişiler hakkında genel bilgiler ve dernekler-vakıflar anlatılacaktır.In this course, the concept of law, the subject of civil law, its branches, sources of civil law, information about civil law, initial provisions of civil law will be examined first. Then, we will move on to personal law; The concept of person, its types, the acquisition and loss of personality in real persons, the person's driving licenses, place of residence, name, protection of personality, kinship, general information about legal entities and associations-foundations will be explained.
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında TürkiyeThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
ADL112ANAYASA YARGISI ( CONSTITUTIONAL JURISDICTION )S202.03.02Karşılaştırmalı anayasa yargısı; anayasa yargısının teorik ve tarihsel temelleri; Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri.The aim of this course is to provide information about the institutions and rules of Turkish Constitutional Judiciary law and the constitutional and political system. After this course, it is aimed that students will have information about the historical development and duties and powers of the Constitutional Court in Turkey.
KIU222DESEN ( PATTERN )S223.03.04
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU224AFETLERDE PSIKOLOJIK ILKYARDIM ( PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.Basic concepts about human rights, knowledge of basic concepts about human rights, citizenship and democracy, understanding the historical development of human rights, understanding the transition process of human rights to international area, understanding how human rights are protected at national and international level, human rights and citizenship education understanding of its importance.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL201KALEM MEVZUATI VE TEBLİGAT ( PARALEGAL AND SERVICE )Z303.04.03Dersin içeriği iki ana bölümden oluşmaktadır. Birincisi Kalem Mevzuatı, diğeri Tebligat Hukukudur. Derste bu iki alan birbirini bütünler şekilde anlatılacak ve öğrencilerin kalemin ve personelinin görev ve sorumlulukları ile en önemli faaliyetlerinden biri olan tebligat hukukuna hâkim olması sağlanacaktır.The content of the course consists of two main parts. The first is the Pen Legislation and the other is the Notification Law. In the course, these two areas will be explained in a complementary way, and students will have the command of the law of notification, one of the most important activities and duties and responsibilities of the pen and staff.
ADL203İCRA VE İFLAS HUKUKU TEMELLERİ ( BASICS OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY LAW )Z303.05.03Alacaklının alacağına kavuşması amacıyla başvurabileceği icra takip yollarını kavratmak; bu çerçevede ilamlı ve ilamsız takip yolları, haciz, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhaları hakkında bilgi verilmesi ; iflas takibi, iptal davası ve konkordato hakkında temel bilgilerin verilmesi.In this course some of the basic notions of debt enforcement law, consider the types of debt enforcement proceedings and basic stages of the general debt enforcement and special debt enforcement proceedings(the debt enforcement proceeding for the bills of exchange, the evacuation procedure for the rented immovables…)basic stages of bankruptcy law, concordat law, the reorganization of entreprises and cooperatives and annulment actions will be taught.
ADL207KLAVYE VE HUKUKİ YAZIŞMALAR ( KEYBOARD AND LEGAL WRITINGS )Z303.03.03Adli yazışmalarda kullanılacak şekil ve usül hakkında bilgi sahibi olmak ve hukuk dilini kavramakIn this course, pen operations, the duties and powers of judicial officers, Regional Courts and Judicial Courts of First Instance and the Office of the Chief Public Prosecutor's Office for the Administration of Administrative and Editorial Services will be examined in detail. In addition, matters such as records kept in courts and judicial authorities, executive directorate operations, enforcement court pen operations are discussed.
ADL219KAMU MALİYESİ ( PUBLIC FINANCE )Z303.03.03Bu derste, Maliye hakkında okur yazarlık sağlamak ve karşılaşacakları mali konularla alakalı ön bilgi vermektirIn this course, to provide literacy about Finance and to give preliminary information about the financial issues they will face.
ADL223BORÇLAR HUKUKUNUN İLKELERİ ( PRINCIPLES OF LAW OF OBLIGATIONS )Z303.05.03Bu dersin içeriğini, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1 ila 206. maddeleri arasında yer alan hükümler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda borcun kaynakları olan sözleşmeler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme sistematik bir biçimde ele alınmakta ve borcun ifası ile ifa edilmemesinin sonuçlarına değinilmektedir. Bunlara ek olarak, borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisi, borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri gibi konular da bu dersin kapsamındadır.Contracts, torts and unjust enrichment, which are the sources of debt, are discussed systematically and the consequences of performance and non-performance of the debt are addressed. In addition, topics such as the impact of debt relationships on third parties, termination of debts and debt relationships, special situations in debt relationships, and changes in parties in debt relationships are also within the scope of this course.
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
ADL211UYAP SİSTEMİ ( UYAP SYSTEM )S223.03.04Bu ders; Adalet Hiyerarşisi,Adli Hizmetlerde Kurumlararası İletişim,Adli Hizmetlerde Yazışma Usulleri,Adli Hizmetlerde Bilişim ve Önemi,Adli Hizmetlerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi,Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP),UYAP Kapsamında Yetki,UYAP Kapsamında Yapılacak İdari İşlemler,Avukat Portalı I,Avukat Portalı II,Vatandaş Portalı,Bilirkişi Portalı,Hukuk Yazılımları I,Hukuk Yazılımları II; konularını içermektedir.UYAP, DEFINITION, CONCEPT, TARGETS AND STAGES, ELECTRONIC SIGNATURE, DYS, EDITOR AND E-MAIL, SEGBIS, REMOTE EDUCATION, INFORMATION SECURITY PORTALS (CITIZENSHIP, LAWYER AND INSTITUTION) AND SMS, LEGAL COURTS APPLICATIONS
ADL221ADALET MESLEK ETİĞİ ( PROFESSIONAL ETHICS OF JUSTİCE )S202.03.02Etik ve ahlak kavramları, toplumsal kurallar, toplumsal normlar, değerler, hukuk ve ahlak arasındaki ilişki, etik ilkeleri, meslek etiği, etik kuramları tarihçesine bakış kapsamında anlatılır.The concepts of ethics and morality, social rules, social norms, values, relationship between law and morality, ethical principles, professional ethics, ethical theories are explained within the scope of a historical perspective.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL202CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKUNUN TEMELLERİ ( PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDURE AND EXECUTION LAW )Z303.05.03Ceza muhakemesi hukukunun işlevinin, karakteristiğinin, temel kavramlarının, tarihsel gelişiminin, kaynaklarının, suçla ilgili genel kavramların ve unsurlarının, cezanın bireyselleştirilmesinin, ertelenmesinin, koşullu salıverilmenin, ceza mahkumiyetinin sonuçlarının ve suçluları geri göndermek için yapılan uluslararası sözleşmelerin ortaya konulması söz konusu olacaktır. Ders kapsamında ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Türk Ceza Hukukunda ve Türk İnfaz Hukukunda ceza yaptırımlarının neler olduğu, mahkumiyet hükmünün kesin hüküm durumuna nasıl geldiği, ceza yaptırımının ne şekilde ve nasıl infaz edildiği, özgürlüğü bağlayıcı cezanın infazında cezaevindeki sürecin nasıl işlediği ve hükümlünün cezaevinden tahliyesi, bireysel ve devletlerarası şikayet başvurusu, yargısal organların ürettikleri içtihadı, anayasa ve uluslararası denetimin etkililiği sorunları gibi konular anlatılmaktadır.The course has following sub-modules: the concept of criminal law, function, characteristics, basic concepts, historical development, sources and interpretation of criminal law, principle of territoriality and personality, general concept of crime and elements of crime, attempt, the concept and types of punishment, personalisation of punishment, postponement, conditional release, results of criminal conviction and international agreements to return criminals. The course has also following sub-modules: sanctions in Turkish Criminal Code and Turkish Execution Code, the process of decision from conviction to the final judgement, how the criminal sanctions are executed, process in the penitentiary, release process, individual and international complaint, decisions made by semi-legal and legal institutions, problems related to the efficiency of constitutional and supranational control.
ADL204İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW )Z303.03.03Bireysel iş hukuku, kolektif iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, Sigortalılık kavramı, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, primler gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.In this course; the definition of labor law, its characteristics, sources, the concepts of employee, employer and workplace, the scope of applicability of the labor law, the concept and types of employment contract, the establishment of employment contract and the rights granted and the obligations imposed by the same to the respective parties, the general and special causes of termination of employment contract, the concept of employment security, the legal consequences of the termination of employment contract, work times of employee and arrangement of the same, occupational safety and health and occupational safety supervision activities are analyzed.
ADL206TİCARET HUKUKU ( COMMERCIAL LAW )Z303.05.03Bu derste, ticaret hukuku ana hatları ile öğrenciye tanıtılacak, ticari işletme, tacir, genel esaslar, şirketler hukukunun esasları ve kıymetli evrakın temel unsurları, kambiyo senetleri, anlatılacaktır.In this course, commercial law will be introduced to the student with the main lines, commercial business, trader, general principles, principles of corporate law and basic elements of valuable documents, bills of exchange.
ING202İNGİLİZCE IV ( ENGLISH IV )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
ADL208SÖZLEŞMELER HUKUKU BİLGİSİ ( KNOWLEDGE ON CONTRACT LAW )S303.05.03Bu derste, Sözleşme kavramı, çeşitleri, satış, kira,tüketim ödüncü,hizmet, eser, vekalet, ve kefalet sözleşmeleri anlatılacaktır.In this course, the concept of Contract, its types, sales, rent, consumption, service, work, agency, and surety contracts will be explained.
ADL210İNSAN HAKLARI HUKUKU BİLGİSİ ( KNOWLEDGE ON HUMAN RIGHTS LAW )S303.05.03Bu derste kapsamında, insan haklarının meşruiyeti yanında teorik, pratik ve tarihsel kökenleri ve temelleri; Türkiye’de ve dünyada insan haklarına ilişkin kurum ve kurallar karşılaştırmalı bir şekilde öğrenciye anlatılacaktır.In this course, besides the legitimacy of human rights, its theoretical, practical and historical origins and foundations; institutions on human rights in Turkey and the world and rules will be explained to the students in a comparative way.
ADL214VERGİ MEVZUATI ( TAX LAWS )S303.03.03Vergi hukukunun tanımı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, kaynakları, vergilendirme, vergisel yaptırımlar, vergi çeşitleri, verginin ortadan kalkması konularını içermektedir.It includes the definition of tax law, its relation with other branches of law, resources, taxation, tax sanctions, tax types, tax elimination.
ADL216NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ ( KNOWLEDGE ON NOTARY LAW )S303.03.03Avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık mesleğinin niteliği, avukatın hak ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, barolar ve uygulamaları Noterlik ve Noterlik Kavramları; Hukuk Sistemimizde Noterlik Hukuku; Noterliklerin Kurulması, Mesleğe Giriş ve Sona Erme; Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri İle Gelir ve Giderleri; Noterlik Kuruluşları ve İşleyişleri; Noter İşlemleri; Noterlerin Sorumluluğu ve Denetimi; Noterlik Mevzuatı; İşlem FormülleriThe sources of the law of law, the nature of the law profession, the rights and obligations of the lawyer, the sanctions of non-obligation, the bar associations and their applications Notary and Notary Concepts; Notary Law in Our Legal System; Establishment of Notary Publics, Introduction to Profession and Termination; Rights and Obligations of Notary Publics, Income and Expenses; Notary Organizations and Their Operation; Notary Operations; Responsibility and Control of Notary Publics; Notary Legislation; Transaction Formulas
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.