English

VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE-JUSTICE

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE-JUSTICE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL111HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI VE YARGI ÖRGÜTÜ ( BASIC CONCEPTS OF LAW AND JUDICIAL ORGANIZATION )Z303.04.031.Hafta: hukuk Kurallarının Analizi Din, Ahlak ve Görgü Kuralları il Karşılaştırılması Hukuk-Hak Kavramları 2.Hafta: Hukukun Kaynakları-Geçerlilik Derecelerine Göre Kanun Türleri-Kanun Hükmünde Kararname-Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri-(Tüzük)-Yönetmelik ve İçtihatlar 3.Hafta: Hukukta Yaptırım, Hukuk Kurallarının yer, Kişi ve Zaman Bakımından Uygulanması 4.Hafta: Hukuk Kurallarının Çatışması, Yorumlanması 5.Hafta: Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması, Hâkimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratması 6.Hafta: Pozitif Hukukun Dalları Genel Kavram Kamu Özel Hukuk Ayrımı 7.Hafta: Ara Sınav 8.Hafta: Yargı Örgütü Genel Bilgilendirme-Anayasa Yargısı 9.Hafta: Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Bölge Adliye Mahkemeleri-Yargıtay 10.Hafta: İdari Yargı-İlk Derece Mahkemeleri-Bölge İdare Mahkemeleri-Danıştay 11.Hafta: Askeri-Mali-Uyuşmazlık Yargısı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı 12.Hafta: Yargı Örgütünün İlişkisi Olan Kurumlar 13.Hafta: Adalet Bakanlığı-HSYK-Türkiye Adalet Akademisi ve Kolluk Birimleri Başta Olmak Üzere Genel Tanıtma 14.Hafta: Genel Tekrar ve Pratik Çalışma 15.Hafta: Final Sınavı
ADL113ANAYASA HUKUKUNUN İLKELERİ-TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER ( PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW-BASIC RIGHTS AND FREEDOMS )Z303.04.03Bu dersin içeriği genel olarak, siyasi partiler, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, anayasa yargısı, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma hakkı, sosyal haklar ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi gibi konulardır.
ADL115MEDENİ HUKUKUN TEMEL İLKELERİ I ( BASICS PRINCIPLES OF CIVIL LAW I )Z303.04.03Hukuk kurallarının temel nitelikleri, çeşitleri, medeni hukuk hakkında genel bilgiler, medeni hukukun anlamı ve konusu, medeni hukukun dalları, kaynakları, medeni hukukun uygulanması, zaman bakımından uygulanması, alan bakımından uygulanması, yargıcın takdir yetkisi, hak kavramı ve hakların korunması, medeni hukukun temel ilkeleri, iyiniyet, ayrık durumlar, dürüstlük kuralı, anlamı, hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesindeki etkisi, dürüstlük kuralına uymamanın sonuçları, hakkın kötüye kullanılması kavramı, öğeleri, sonuçları, ispat yükü, ana kural, ayrık durumlar, resmi sicil ve senetlerin ispat gücü, Kişiler hukuku, kişi kavramı, kişinin ehliyeti, kişilik hakkı ve korunması, kişinin yakın ve uzak çevresiyle kişisel durumunu belirleyen bazı hukuki durumlar, ad ve adın korunması, soybağı, yerleşim yeri, kişisel durum kütükleri, tüzel kişiler, tüzel kişiliğin kazanılması, tüzel kişilerin ehliyeti, sona ermesi, dernekler, derneklerin kuruluşu, ama ve faaliyetleri, organları,vakıflar, kuruluşu, organları,sona ermesi.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03
PSI103PSİKOLOJİ ( PSYCHOLOGY )Z303.05.03
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL102İDARE HUKUKUNUN TEMELLERİ ( BASICS OF ADMINISTRATIVE LAW )Z303.05.03
ADL104BORÇLAR HUKUKUNUN İLKELERİ ( PRINCIPLES OF LAW OF OBLIGATIONS )Z303.06.03
ADL106CEZA HUKUKUNUN İLKELERİ ( PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW )Z303.03.03Türk ceza kanununun genel hükümleri ve bazı özel hükümler
ADL108MEDENİ USUL İLKELERİ ( PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE )Z303.03.03
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
KIU305BİLİM VE ETİK ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL201KALEM MEVZUATI VE TEBLİGAT ( PARALEGAL AND SERVICE )Z303.04.03Dersin içeriği iki ana bölümden oluşmaktadır. Birincisi Kalem Mevzuatı, diğeri Tebligat Hukukudur. Derste bu iki alan birbirini bütünler şekilde anlatılacak ve öğrencilerin kalemin ve personelinin görev ve sorumlulukları ile en önemli faaliyetlerinden biri olan tebligat hukukuna hâkim olması sağlanacaktır.
ADL203İCRA VE İFLAS HUKUKU TEMELLERİ ( BASICS OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY LAW )Z303.05.031.Hafta: İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 2.Hafta: İcra Teşkilatı-Süreler-Şikayet 3.Hafta: İcra Teşkilatı-Süreler-Şikayet 4.Hafta: Genel Haciz Yoluyla Takip 5.Hafta: Genel Haciz Yoluyla Takip 6.Hafta: Genel Haciz Yoluyla Takip 7.Ara sınavı 8.Hafta: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip 9.Hafta: Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 10.Hafta: İlamlı icra 11.Hafta: İlamlı İcra 12.Hafta: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 13.Hafta: İhtiyati Haciz 14.Hafta: İflas-Konkordato 15.Hafta: Final Sınavı1. Week: Fundamentals of Enforcement Law 2. Week: Enforcement Agency-Complaint- Statutory Period 3. Week: Enforcement Agency-Complaint- Statutory Period 4. Week: Enforcement in an Ordinary Execution Proceeding 5. Week: Enforcement in an Ordinary Execution Proceeding 6. Week: Enforcement in an Ordinary Execution Proceeding 7. Week: Midterm Exam 8. Week: Execution Peculiar to the Bills of Exchange 9. Week: Evacuation without Judgment of Leased Real Estate 10.Week: Enforcement Procedure by a Judgment Creditor against his Debtor 11.Week:Enforcement Procedure by a Judgment Creditor against his Debtor 12.Week:Execution Peculiar to the Pledge 13.Week:Provisional Attachment 14.Week:Fundamentals of Bankruptcy Law-Fundamentals of Concordat 15.Week: FINAL EXAM
ADL207KLAVYE VE HUKUKİ YAZIŞMALAR ( KEYBOARD AND LEGAL WRITINGS )Z303.03.031.Hafta: Giriş 2.Hafta: Klavye Kullanımı Hakkında Bilgi 3.Hafta: Klavye Kullanımı Hakkında Bilgi 4.Hafta: Klavye Kullanımı Hakkında Bilgi 5.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 6.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 7.Hafta: Ara Sınav 8.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 9.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 10.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 11.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 12.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 13.Hafta: Hukuki Yazışma Türleri 14.Hafta: Genel Tekrar ve Pratik Çalışma 15.Hafta: Final Sınavı
ADL209MEDENİ HUKUKUN TEMEL İLKELERİ II ( BASICS PRINCIPLES OF CIVIL LAW II )Z303.05.03Nişanlanma, evleme, boşanma , evliliğe bağlı sonuçlar, velayet , vesayet , zilyetlik, mülkiyet, sınırlı ayni haklar, yasal ve iradi mirasçılık halleri
EGT105EĞİTİM FELSEFESİ ( PHİLOSOPHY OF EDUCATİON )Z202.03.02
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )Z303.04.03
ADL211UYAP SİSTEMİ ( UYAP SYSTEM )S223.03.041. Giriş 2. UYAP hakkında genel bilgi 3. UYAP vatandaş portalı 4. UYAP avukat portalı 5. UYAP bilirkişi portalı 6. Genel tekrar 7. Ara sınav 8. UYAP kurum portalı 9. UYAP’ın katkıları 10. UYAP’ın katkıları 11. UYAP’ın katkıları 12. UYAP’ın sorunları 13. Genel tekrar 14. Genel tekrar 15. Fınal sınavı
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL202CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKUNUN TEMELLERİ ( PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDURE AND EXECUTION LAW )Z303.05.03Ceza muhakemesi hukukunun işlevinin, karakteristiğinin, temel kavramlarının, tarihsel gelişiminin, kaynaklarının, suçla ilgili genel kavramların ve unsurlarının, cezanın bireyselleştirilmesinin, ertelenmesinin, koşullu salıverilmenin, ceza mahkumiyetinin sonuçlarının ve suçluları geri göndermek için yapılan uluslararası sözleşmelerin ortaya konulması söz konusu olacaktır. Ders kapsamında ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Türk Ceza Hukukunda ve Türk İnfaz Hukukunda ceza yaptırımlarının neler olduğu, mahkumiyet hükmünün kesin hüküm durumuna nasıl geldiği, ceza yaptırımının ne şekilde ve nasıl infaz edildiği, özgürlüğü bağlayıcı cezanın infazında cezaevindeki sürecin nasıl işlediği ve hükümlünün cezaevinden tahliyesi, bireysel ve devletlerarası şikayet başvurusu, yargısal organların ürettikleri içtihadı, anayasa ve uluslararası denetimin etkililiği sorunları gibi konular anlatılmaktadır.The course has following sub-modules: the concept of criminal law, function, characteristics, basic concepts, historical development, sources and interpretation of criminal law, principle of territoriality and personality, general concept of crime and elements of crime, attempt, the concept and types of punishment, personalisation of punishment, postponement, conditional release, results of criminal conviction and international agreements to return criminals. The course has also following sub-modules: sanctions in Turkish Criminal Code and Turkish Execution Code, the process of decision from conviction to the final judgement, how the criminal sanctions are executed, process in the penitentiary, release process, individual and international complaint, decisions made by semi-legal and legal institutions, problems related to the efficiency of constitutional and supranational control.
ADL204İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW )Z303.03.03
ADL206TİCARET HUKUKU ( COMMERCIAL LAW )Z303.05.03
ING202İNGİLİZCE IV ( ENGLISH IV )Z303.04.03
ADL208SÖZLEŞMELER HUKUKU BİLGİSİ ( KNOWLEDGE ON CONTRACT LAW )S303.05.03
ADL210İNSAN HAKLARI HUKUKU BİLGİSİ ( KNOWLEDGE ON HUMAN RIGHTS LAW )S303.05.03
ADL214VERGİ MEVZUATI ( TAX LAWS )S303.03.03
ADL216NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ ( KNOWLEDGE ON NOTARY LAW )S303.03.03Bu derste, noterlik mesleğinin mesleğin niteliği, noterlerin hak ve yetkileri; yükümlülükleri ile sorumlulukları hukuki, cezai ve disipliner boyutuyla incelenecek ayrıca noterin meslek kuruluşuyla ilişkisi ve bu bağlamda sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri de konu edilecektir.
ADL218TÜKETİCİ HUKUKU ( CONSUMER LAW )S303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.