English

FACULTY OF EDUCATION-TURKISH TEACHING

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-TURKISH TEACHING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.03.02
BLG103BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ( INFORMATION TECHNOLOGIES )Z303.05.03Ders kapsamında temel bilgisyar bileşenleri olan donanım ve yazılım, bilgisyarların çalışma prensibi, verilerin bilgisayarlar tarafından nasıl içselleştrilip kullanıldığı konuları işlenecek ve Mikrosft Ofis uygulama yazılımları olan Word (kelime işlemci), Excel (Hesaplama Tabloları) ve Power Point (Sunum hazırlama uygulaması) uygulamalarının yanı sıra İnternet ve Ağ(WWW) teknolojilerinin kullanımı gösterilecektir. Ağ teknolojilerinin sunduğu haberleşme ve paylaşım platformları olan sosyal medya platformları, kablolu ve kablosuz İnternet olanakları, bu platformların kişiye özel, güvenli, etik ve yasal kullanımının yanısıra bunu tehdit eden bilişim suçları ayrıca bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının sağlığımıza etkileri de dersin konusu kapsamındadır.Ders kapsamında temel bilgisyar bileşenleri olan donanım ve yazılım, bilgisyarların çalışma prensibi, verilerin bilgisayarlar tarafından nasıl içselleştrilip kullanıldığı konuları işlenecek ve Mikrosft Ofis uygulama yazılımları olan Word (kelime işlemci), Excel (Hesaplama Tabloları) ve Power Point (Sunum hazırlama uygulaması) uygulamalarının yanı sıra İnternet ve Ağ(WWW) teknolojilerinin kullanımı gösterilecektir. Ağ teknolojilerinin sunduğu haberleşme ve paylaşım platformları olan sosyal medya platformları, kablolu ve kablosuz İnternet olanakları, bu platformların kişiye özel, güvenli, etik ve yasal kullanımının yanısıra bunu tehdit eden bilişim suçları ayrıca bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının sağlığımıza etkileri de dersin konusu kapsamındadır.
EGT103EĞİTİME GİRİŞ ( INTRODUCTİON TO EDUCATİON )Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGT105EĞİTİM FELSEFESİ ( PHİLOSOPHY OF EDUCATİON )Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarThe connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on Turkish education system, modern education systems.
ING103İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z202.03.02Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.-Verb be, Subject Pronouns: Days of the week, numbers 0-20, greetings. -The world, numbers 21-100 -Possessive adjectives, Classroom language -A/an,plurals: This/That/These/Those, Colours, adjectives, modifiers -Imperatives, let's, feelings -Present simple, verb phrases, jobs/ -Word order in questions, question words/ -Whose..?, Possessive 's, family/ -Prepositions of time (at,in,on) and place (at,in,to), everyday activities/ -Position of adverbs and expressions of frequency/ -Can/can't, verb phrases/ -Present Continuous, The weather and seasons/ -Object Pronouns, Phone language/ -Like + (verb -ing), the date, ordinal numbers/
TUR103TÜRK DİL BİLGİSİ I : SES BİLGİSİ ( TURKISH LANGUAGE GRAMMAR 1: VOICE INFORMATION )Z202.02.02Bu dersi alan öğrenci Türkçenin ses yapısını ve Türkçedeki ses olaylarının incelemeyi; Türkçenin söyleyiş ve yazım kurallarını bilir.The students who take this course will be able to examine the sound structure of Turkish and sound events in Turkish; Knows the rules of writing and spelling of Turkish.
TUR105EDEBİYAT BİLGİSİ VE KURAMLARI I ( KNOWLEDGE AND THEORIES OF LITERATURE I )Z202.03.02Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen unsurların yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata temel teşkil eden olaylar ve sonuçlar; edebi akımlar ve düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları
TUR111OSMANLI TÜRKÇESİ I ( OTTOMAN TURKISH 1 )Z202.03.02Osmanlı Türkçesi, Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, Osmanlı Türkçesinin kuralları, Arap harfli Türk alfabesiyle yazılmış basit Osmanlıca metinleri okuma çalışması, Arap harfli Türk alfabesiyle basit kelimeler kullanarak yazma çalışmaları.
TUR113TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z303.05.03Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.Written language and its features; spelling and punctuation; characteristics of written and oral expression; paragraph creation and paragraph types (introduction, development, conclusion paragraphs); ways of developing ideas (description, discussion, narration, description, identification, sampling, witnessing, comparison, etc. applications); text structure (structural features of text, introduction-development-conclusion sections); textuality features (cohesion, consistency, intentionality, acceptability, contingency, knowledge, intertextuality); writing text (drafting, writing, editing and sharing); informative-descriptive text writing; writing narrative text; writing descriptive text; writing argumentative and convincing text.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.03.02
EGT108EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ( EDUCATIONAL PSYCHOLOGY )Z202.03.02gelişim psikolojisi temel kavramlar Gelişim dönemleri ve Özellikleri Gelişimin biyolojik ve çevresel etmenleri Gelişim dönemleri ve özellkleri Bedensel ve devinsel gelişim Bilişsel gelişim Kişilik gelişimi Ahlak gelişimi Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluklar Öğrenmede davranışsal yaklaşım Bilişsel öğrenme kuramı Yapısalcı öğrenme kuramı Gestalt kuramı Bilgiyi işleme modeli Eğtim psikolojisinde araştırma yöntemleriThe basic concepts in ed. psyshology Developmental stages and features The biological and environmental factors of development Physical and psycho-motor development Cognitive development Personality development Moral development Mental disorders in children and adolescents Behavioral theory in learning Cognitive learning theory Constructive learning theory Information processing theory Gestalt Psychology The research methods in ed. psychology
EGT110EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ( SOCIOLOGY OF EDUCATION )Z202.03.02Eğitimin değişmeyen işlevleri , Meslek olarak Öğretmenliğin tipik özellikleri, Okul çevre ilişkileri bu dersn içeriğini oluşturmaktadır,Toplumsal bir sistem olarak sınıf içi iletişimi gözlemlemek.
ING104İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z202.03.02Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
TUR104TÜRK DİL BİLGİSİ II : ŞEKİL BİLGİSİ ( TURKISH LANGUAGE GRAMMAR II: MORPHOLOGY )Z202.03.02Türkçenin yapım ve çekim ekleri, kelime yapıları ve türetme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak.Turkish suffixes and inflections, word structures and derivation methods to have knowledge about.
TUR106EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II ( KNOWLEDGE AND THEORIES OF LITERATURE II )Z202.03.02Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrelerde edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları,Batı edebiyatı akımlarının Türk edebiyatına yansımaları.The periods of Turkish literature from begining to now , the genres of Turkish literature, forms of poetry, meter and rhyme patterns, and the effects of western literature movements on Turkish literature.
TUR112OSMANLI TÜRKÇESI II ( OTTOMAN TURKISH II )Z202.03.02Osmanlı Türkçesinin dil ve imla özellikleri, dilimize giren Arapça ve Farsça sözcükler, sözcük türetme şekilleri, türemiş sözcükleri ve kökenlerini bulma, isim ve sıfat tamlamalarını tanıma.Linguistic and spelling features of Ottoman Turkish, Arabic and Persian words which are joined our language, the ways of word derivation, finding the derivatives and their origins, recognizing the possessive constructions and adjective clauses.
TUR114DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI ( BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE EDUCATION )Z202.04.02Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler. Dil eğitiminin temel kavramları; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu eğitimiyle ilgili kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesi ve dil bilgisi ile ilgili kavramlar. Dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan (edebiyat, iletişim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilişsel bilimler, eğitim bilimleri) dil eğitimine aktarılan kavramlar.The main disciplines that make up the field of language education. The basic concepts of language education; concepts related to listening, speaking, reading, writing, visual reading and visual presentation education; concepts related to text knowledge, vocabulary and grammar. Concepts that are indirectly related to language education (literature, communication, philosophy, sociology, psychology, cognitive sciences, educational sciences) transferred to language education concepts.
TUR116TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z303.05.03Sözlü ve yazılı anlatımı etkili kılmak. Yazılı anlatım türlerini tanıtmak, Yazılı anlatım türlerinie ait uygulama yapmak, duygu ve düşüncelerin yazılı alatımdaki gücünü ortaya koymak.To make verbal lecture and written expression effective, to introduce and practice the written expression types, to put forward the power of feelings and thoughts in written expression.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT203ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ( PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION )Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
EGT207ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ( INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES )Z202.03.02
TUR201ÇOCUK EDEBİYATI ( CHILDRENS LITERATURE )Z202.02.02Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerinin niteliklerini keşfetmeleri, bu eserleri okumaları ve eserlerin çocukların düzeyine uygunluğunu tespit etmeleri.Prospective teachers' discovering the qualities of children's literature, reading these works and determining the suitability of the works for the level of children.
TUR203TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI ( TURKISH LEARNING AND TEACHING APPROACHES )Z202.03.02Dersin içeriğini; Türkçe eğitiminin ne olduğu, Türkçe eğitiminin ilkeleri, dil becerileri, öğrenme ve öğretme yaklaşım, yöntem, teknik, strateji ve uygulamaları, Türkçe eğitiminin güncel sorunları, akademik ve sosyal yaşamla ilişkisi oluşturmaktadır.The course content consists of this topics; what Turkish education is, the principles of Turkish education, language skills, learning and teaching approaches, methods, techniques, strategies and applications, current problems of Turkish education, the relationship between Turkish education and academic and social life.
TUR205TÜRK HALK EDEBİYATI I ( TURKISH FOLK LITERATURE I )Z202.03.02Edebiyatla ilgili kavramlar,Türk halk bilimi-folklor, folklorun tanımı, islâmiyet öncesi Türk şiirinde nazım ve nesir türleri, İslâmi dönem Türk şiirinde nesir türleri, mitler, efsaneler, masallar, destanlar, atasözleri, bilmeceler, fıkralar, tekerlemeler, ninniler vb kavram ve ögeleri folklorun tarihi gelişimini karşılaştırılması
TUR207YENİ TÜRK EDEBİYATI I ( MODERN TURKISH LITERATURE I )Z202.03.02Yeni Türk Edebiyatının Tanzimat, Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet Dönemlerinden (1839-1918) seçilen edebi metinler üzerinde çözümlemeler yaparak dönemin siyasi, sosyal ve tarihi olaylarının toplum üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. Tanzimat Devri Türk Edebiyatının temsilcilerinden Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat; Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı temsilcilerinden Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit; II.Meşrutiyet dönemi Türk Edebiyatı temsilcilerinden Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi belli başlı şahısların eserleri incelenecektir.
TUR209TÜRK DİL BİLGİSİ III ( TURKISH LANGUAGE GRAMMAR III )Z202.03.02Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem, uygulama çalışmaları, kelime hazinesine yeni kelimeler ekleme süreçleri.Vocabulary and vocabulary studies; noun, adjective, pronoun, envelope, verb, preposition, conjunction, exclamation, practice studies, adding new words to the vocabulary.
TUR211ESKİ TÜRK EDEBİYATİ I ( CLASSICAL TURKISH LITERATURE I )Z202.03.02Eski Türk Edebiyatının mahiyeti, kavram alanı; Divan edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli temsilcileri; 15.-16. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalışmalar.
EGT205DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVITY DISORDER )S202.04.02DEHB’in tanımı ve özellikleri; DEHB’in nedenleri; DEHB’in belirtileri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB’in fizyolojik, duygusal ve sosyal etkileri; DEHB’in öğrenme ve okul başarısı üzerindeki etkileri; DEHB’i olan çocuğa yaklaşım biçimleri; Okul-aile işbirliğinin sağlanması; DEHB’i olan çocuğun eğitimi; DEHB’te yönlendirme.Attention deficit and hyperactivity definition and features; reasons; symptoms; risk factors in the formation; types; physiological, emotional and social effects; effects on learning and school success; forms of approach to the child; Ensuring school-family cooperation; education of the child; orientation.
GKD201KÜLTÜR VE DİL ( CULTURE AND LANGUAGE )S202.03.02--DERS İÇERİĞİ 1. Hafta : Tanışma, ders hakkında genel bilgilendirme 2. Hafta : Kültür ve dil kavramı 3. Hafta : Kültür unsur ve özellikleri 4. Hafta: Kültür ve kimlik ilişkisi 5. Hafta: Kültür aktarımının gerekleri, dayanakları 6. Hafta : Diller üzerine yapılan çalışmalar 7. Hafta : Kültür ve dil ilişkisi 8. Hafta : Vize sınavı 9. Hafta: Karşılaştırmalı dil-kültür ilişkisi 10. Hafta: Karşılaştırmalı dil-kültür ilişkisi 11. Hafta: Kültür aktarımında metinlerden yararlanma 12. Hafta: Dilin milli kimlik üzerindeki etkisi 13. Hafta: Kültür ve dilde küreselleşme 14. Hafta: Kitle iletişim araçları ve dil 15. Hafta: Genel tekrar 16. Hafta: Final sınavı
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT206TÜRK EĞİTİM TARİHİ ( TURKISH EDUCATION HISTORY )Z202.03.021. Türk eğitim tarihini Konusu, Yöntemi Kaynakları 2. İslamiyet Öncesi Türklerin Eğitim Faaliyetleri 3. İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim 4. Büyük selçuklu Devleti Döneminde Eğitim 5. Anadolu Selçukluları Döneminde Eğitim 6. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Döneminde Eğitim 7. Tanzimat DÖneminde Eğitim 8. Mutlakiyet Dönemin Eğitim Faaliyetleri 9. II Meşrutiyet Dönemi Eğitim Faaliyetleri 10. Atatürk Dönemi Eğitim Tarihi 11. Cumhuriyet DÖnemi Eğitim Politikaları 12. 1950'den Günümüze Eğitim Faaliyeteleri 13. Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Önemli Kurumlar 14.Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Önemli Kurumlar1. Subject and Method of Turkish Education History 2. Educational Activities of Turks Before Islam 3. Education in the First Muslim Turkish States 4. Education in the Great Seljuk State Period 5. Education in the Anatolian Seljuk Period 6. Education in the Ottoman Empire Establishment and Ascension Period 7. Education in the Tanzimat Period 8. Educational Activities of Absolute Period 9. II Constitutional Education Activities 10. Education Period of Atatürk Period 11. Republican Period Education Policies 12. Education Activities from 1950 to Today 13. Important Institutions in Turkish Cypriot Education History 14. Important Institutions in Turkish Cypriot Education History
EGT208EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS IN EDUCATION )Z202.03.02Blimsel araştırma yöntemlerini öğrenme ve uygulama yapabilme.
TUR204TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ( TURKISH TEACHING CURRICULUM )Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; Türkçe dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel Türkçe dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki Türkçe dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.Basic concepts of curriculum; The development of Turkish curriculum from the past to the present; current Turkish lesson curriculum, content, skills, aims to develop; learning and sub-learning areas; distribution and boundaries of achievements by classes, relationship with other courses; the relationship between the teaching programs of the Turkish courses; methods, techniques, tools and materials used; measurement evaluation approach; teacher qualifications.
TUR206TÜRK HALK EDEBIYATI II ( TURKISH FOLK LITERATURE II )Z202.02.02Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Halk şiiri ve halk hikâyelerini ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirme.To recognize the important representatives and examples of folk poetry, to determine the basic features and language features and local uses of folk poetry. Evaluating folk poetry and folk tales from an educational perspective for various levels of primary education.
TUR208YENİ TÜRK EDEBİYATI II ( MODERN TURKISH LITERATURE II )Z202.03.02Meşrutiyet ve Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatının ana düğüm noktalarını öğrenciye aktarmak ve beli başlı eser ve şahsiyetleri tanıtmak. toplum üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. II.Meşrutiyet dönemi Türk Edebiyatı temsilcilerinden Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Ahmet Haşim,Mehmet Akif gibi belli başlı şahısların eserleri incelenirken Cumhuriyet döneminde belli başlı edebi topluluklar ve akımlar üzerinden bu dönemin belli başlı edebi hüviyete sahip isimler ve eserleri incelenecektir.To transfer the main points of Turkish literature after the Constitutional and Republican to the student and introduce the major works and figures. its impact on society will be evaluated. While analyzing the works of major people such as Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Mehmet Akif, who are representatives of Turkish Literature during the Second Constitutional Period, the names and works of certain literary figures of this period will be examined through certain literary communities and movements.
TUR212ESKİ TÜRK EDEBİYATI II ( CLASSICAL TURKISH LITERATURE II )Z202.02.0217 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı sahasında gelişen Divan Edebiyatının genel özellikleri. 17-18. yüzyıllarda yetişen Divan şairleri ve Divan şiirlerinden örnekler. Divan şiirinin genel özellikleri ve şiir inceleme.The general characteristics of Divan Literature which improves in Ottoman area in 17-18th centuries; the Divan poets and their poems in 17-18th centuries; the general characteristics of Divan poetry and the examination of poems.
TUR214TÜRK DİL BİLGİSİ IV ( TURKISH LANGUAGE GRAMMAR IV )Z202.03.02Cümle bilgisi, sözdizimi, Türkiye Türkçesi sözdiziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin ögeleri, türleri, cümle çözümleme.. Cümlelerin çözümlenmesiyle uygulama etkinleştirlecektir.Sentences, syntax, general features and principles of Turkey Turkish syntax; specification phrases; sentences, sentence elements, types, sentence analysis. The practice will be activated by the analysis of sentences.
EGT212YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME ( ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING )S202.04.02Bu dersin içeriğini, yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları oluşturmaktadır.Definition and scope of adult education; Concepts related to adult education (continuing education, public education, non-formal education, vocational education, etc.); The historical development of adult education in Turkey; Approaches and models related to adult education; Adults and learning; The purpose, scope and historical development of lifelong learning; Lifelong learning applications in Turkish education system.
EGT222İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ ( HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION )S202.03.02
TUR210SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON ( VOICE TRAINING AND DICTION )S202.04.02Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, Sözlü anlatım konuşma becerisinin temel özellikleri, İyi bir konuşmanın temel ilkeleri iyi bir konuşmacının temel özellikleri, Nefes ve ses teknikleri, Hazırlıklı konuşmanın aşamaları, Konuşma türleri, Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme, Konuşma ve nefes tekniklerinin öğrencilerce uygulanması, Uygulamalı ses eğitimi
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT303EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK ( MORAL AND ETHICS IN EDUCATION )Z202.03.02Eğitimle ilgili etik düzenlemeleri öğrenmektir.To learn ethical regulations about education.
EGT309SINIF YÖNETİMİ ( CLASSROOM MANAGEMENT )Z202.03.021. Sınıf yönetimi tanımı ve ilgili kavramlar 2. Sınıf yönetiminin önemi 3. Sınıf yönetimi ilkeleri 4. Sınıf yönetimi değişkenleri 5. Sınıf yönetimi modelleri 6. Sınıfın fiziksel özellikleri 7. Öğrencilerin oturma düzeni 8. Davranışların kontrolü 9. Sınıf iklimi 10. Öğretim lideri olarak öğretmen 11. Öğrenci güdülenmesi 12. Sınıfta zaman yönetimi 13. Sınıfta iletişim 14. Öğretmen ve veli görüşmeleri1. The definition of classroom managment, related concepts, 2. The importance of classroom management, 3. The principlas of classroom management 4. Classroom management variabeles, 5.The models of classroom management, 6. The physical features of classroom, 7. Students' seating arrangements, 8. The control of the behaviors, 9. Classroom climate, 10. Teacher as the leader of instruction, 11. motivation of the students, 12. Time management, 13. Communication at the classroom, 14. Interaction of parents and teacher.
EGT313ETKİLİ İLETİŞİM ( EFFECTIVE COMMUNICATION )Z202.03.02
GKD301TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ( SOCIAL SERVICE PRACTICES )Z122.03.03
TUR305DİNLEME EĞİTİMİ ( LISTENING EDUCATION )Z303.04.03Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.Making studies to improve listening skills. Clarify the functioning and efficiency of listening through the use of psychological research, determination of attention times, take attention to retention and grip studies. Using a variety of audio and visual communication tools, sample listening comprehension, selective listening comprehension studies. Demonstrate and teach teacher candidates various listening-comprehension exercises to use in Turkish courses in primary education and enable them to develop these exercises themselves. Performing various listening exercises in the classroom.
TUR307OKUMA EĞİTİMİ ( READING EDUCATION )Z303.04.03Okuma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.); okumanın fiziksel ve zihinsel unsurları; bellek ve özellikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek); okuma kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; okuma kusurları; okuma süreçleri; okuma becerisinin geliştirilmesi; akıcı okuma (sesli ve sessiz akıcı okuma teknikleri); metin türlerine göre okuma, okuma becerisine yönelik eğitim ortamları; okuma yöntem ve teknikleri; okuma becerisini ölçme ve değerlendirme; okuma etkinlikleri tasarlama.Basic information about reading education (basic concepts, historical processes, etc.); physical and mental elements of reading; memory and technology (short-term memory, long-term memory, memory memory, semantic memory and operational memory); the relationship between the vocabulary of the reading word and its dictionary; attention; reading defects; reading processes; dictionary of reading skill; fluent reading (voice and quiet fluent reading techniques); educational environments for reading, reading skills according to text types; reading method and techniques; reading and assessment of reading skills; design reading activities.
TUR309DİLBİLİMİ ( LINGUISTICS )Z202.02.021. Hafta Dil bilimi, tanımı, kapsamı, amaçları; Dil biliminin temel kavram, ilke ve yöntemleri. 2. Hafta Dil biliminin tarihçesi. 3. Hafta Belli başlı dil bilimi okulları: Cenevre ve Kopenhag. 4. Hafta Amerikan yapısalcılığı. 5. Hafta Noam Chomsky ve Üretici Dönüşümlü Dilbilgisi. 6. Hafta Üretici Dönüşümlü Dilbilgisi ve Türkçeyle ilgili uygulamalar. 7. Hafta Dil biliminin dalları: Ses bilimi, ses bilgisi, Akustik ses bilimi, Fizyolojik ses bilimi, Söyleyiş ses bilimi. 8. Hafta Ara Sınav 9. Hafta Dil seslerinde değişmeler, gelişmeli ses bilimi, Dinleyiş ses bilimi, Görevsel ses bilimi, Biçimsel ses bilimi. 10. Hafta Biçim bilgisi, yeni yaklaşımlar. 11. Hafta Söz dizimi, Türkçenin biçim bilgisinin söz dizimiyle ilişkisi. 12. Hafta Sözcük bilimi, Sözlük bilimi, Ad bilimi. 13. Hafta Dil bilimi ve anlam bilimi. Bilgisayar ve dil bilimi. 14. Hafta Genel Değerlendirme 15. Hafta Final sınavı
BES203BESLENME VE SAĞLIK ( NUTRITION AND HEALTH )S202.03.02
EGT311EĞİTİMDE DRAMA ( DRAMA IN EDUCATION )S202.04.02
GKD303TÜRK LEHÇELERİ ( TURKISH DIALECT )S202.04.02Türk dünyasında konuşulan Türk lehçeleri başta Anadolu ağızları olmak üzere, Azerbaycan, Kazak, Türkmen; Hakas, Tuva… lehçeleri kendi başlıkları altında değerlendirildikten sonra mukayeseli lehçe çalışması yapılacaktır.
TUR303TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ ( TURKISH COURSEBOOK ANALYSIS )S202.04.02Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğretimdeki yerini bilme. Ders kitabı yazım süreçlerine hakim olma. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Ders kitaplarına konulacak metinlerin seçimi ve türsel çeşitliliğinin önemini fark etme. Ders kitaplarındaki sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı, işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, alanda kullanılan Türkçe ders kitabını eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT308EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION )Z202.03.02Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
EGT310TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ( TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL ADMINISTRATION )Z202.03.02Sistem Düşüncesi ve Açık Sistem Olarak Okullar Türk Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri Cumhuriyet Dönemi Gelişmeler Türk Milli Eğitiminin Teşkilat Yapısı - MEB Merkez Teşkilatı - MEB Taşra Teşkilatı - MEB Yurt Dışı Teşkilatı 4+4+4 eğitim sistemi Okul yönetimi, yöneticilerin görev ve sorumlulukları Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları MEB 2023 Eğitim Vizyonu Güncel tartışmalarOpen system thinking and schools as open system The aims and principles of the Turkish Education System Republican period developments Organizational Structure of the Turkish Education System (central, provincial, and overseas organization) School management and Duties and authorities of school administrators. Duties and authorities of teachers MEB, 2023 Educational vision, current trends and discussions  
TUR304YAZMA EĞİTİMİ ( WRITING EDUCATION )Z303.05.03Yazma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.), yazma becerisinin fiziksel ve zihinsel süreçleri; yazma ve bellek-söz varlığı ilişkisi; yazılı anlatımın aşamaları, cümle/paragraf/ metin düzeyinde anlatım; metinsellik ölçütlerinin (bağdaşıklık, tutarlılık vb.) oluşturulması; metin türleri, yazılı anlatım (tartışmacı, ikna edici, bilgilendirici, estetik yazma vb.); yazma yöntem ve teknikleri; süreç temelli, planlı yazma modelleri; noktalama ve yazım kurallarının öğretimi; yazma becerisine yönelik eğitim ortamları; yazma eğitiminde ölçme ve değerlendirme; yazma etkinlikleri tasarlama.Basic knowledge about writing education (basic concepts, historical process, etc.), physical and mental processes of writing skills; relationship between writing and memory-vocabulary; the stages of written expression, sentence / paragraph / text level expression, establishing textuality criteria (coherence, consistency, etc.); text types, written expression (argumentative, persuasive, informative, aesthetic writing, etc.), writing methods and techniques; process based, planned writing models; teaching punctuation and spelling rules; educational environments for writing skills; measurement and evaluation in writing education; design writing activities.
TUR306KONUŞMA EĞİTİMİ ( SPEAKING EDUCATION )Z303.05.03Anlatımın alt basamağı olan KONUŞMANIN Önemi. Konuşma Hatalarımız. Konuşmanın Faktörleri. Uygulamalar. Atasözü, Deyimler, Özlüsözlerin Açıklanması.The importance of SPEAKING being lower step of expression. Speaking Mistakes, Speaking factors, Practices, The Explanation of Proverbs, Idioms and Laconics.
TUR308METİN DİLBİLİM ( TEXTLINGUISTICS )Z202.03.02Derste uygulamalı dilbilim alanlarından biri olan metin dilbilimi, onun teorileri konu edilmektedir. Bir cümleüstü dil birimi olarak metin kavramı, metnin oluşturma süreçleri, metnin ölçütleri, işlevleri ve türleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.Text linguistics, one of the fields of applied linguistics, and its theories are covered in the course. The concept of text as a supernatural language unit, the process of creating text, the criteria, functions and types of text are explained theoretically and practically.
EGT306ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ( LEARNING DIFFICULTIES )S202.03.02Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.Basic concepts; individuals with learning disabilities / attention deficit and hyperactivity disorder; special talented individuals; classification: educational, psychological, medical; prevalence and frequency; reasons: prenatal, moment of birth, postpartum; screening / diagnostics: medical, developmental and educational screening / diagnostics; academic and non-academic features; team and collaboration; educational environments; scientifically based applications; families characteristics; attitudes towards the individual and their families with learning disabilities / attention deficit and hyperactivity disorder; services, supports and legal rights to families.
GKD302KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME ( CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT )S202.04.02
TUR302MEDYA OKURYAZARLIĞI ( MEDIA LITERACY )S202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT401-UÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ( TEACHING PRACTICE I )Z265.010.08
EGT405ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA ( SPECIAL EDUCATION AND COMPARISON )Z202.03.02
TUR405DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ( TEACHING GRAMMAR )Z202.02.02
TUR407TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI ( THEATRE AND DRAMA PRACTICES )Z202.03.02
EGT407ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME ( CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING )S202.04.02
TUR401TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI ( DESIGNING MATERIALS IN TEACHING TURKISH )S202.04.02
TUR403TÜRKÇE ÖĞRETİM TARİHİ ( HISTORY OF TURKISH EDUCATION )S202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT406OKULLARDA REHBERLİK ( GUIDANCE AT SCHOOLS )Z202.03.02
EGT408ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ( TEACHING PRACTICE II )Z265.010.08
TUR406DÜNYA EDEBİYATI ( WORLD LIERATURE )Z202.04.02
TUR408TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ ( TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )Z303.05.03
EGT404EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA ( PROJECT IN EDUCATION )S202.04.02
TUR402YARATICI YAZARLIK ( CREATIVE WRITING )S202.04.02
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.