English

Institute of Graduate Studies-NURSING (M.S.) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
Institute of Graduate Studies-NURSING (M.S.) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM501FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRİLMESİ I ( PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND NURSING EVALUATION I )Z202.05.02Bu ders, organizmanın en küçük birimi olan hücrenin yapısı ve işlevi normal fizyolojik süreçlerin işleyişine, sıvı elektrolit dengesi ve dengesizliği, ödem mekanizması, asit ve baz dengesizliği, ağrı, uyku ve şok fizyolojisi, doku yaralanması ve uyumu, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemi fizyolojisi konularını içerir.This course, the structure and function of the cell, the smallest unit of the organism, the functioning of normal physiological processes, fluid electrolyte balance and imbalance, edema mechanism, acid and base imbalance, pain, sleep and shock physiology, tissue injury and adaptation, circulation, respiratory and excretory system physiology includes topics.
HEM503HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ( CONCEPTUAL FRAMEWORK IN NURSING )Z303.06.03
LEA501İSTATİSTİK ( STATISTICS )Z303.07.03Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, biyoistatistikte temel kavramlar, frekans dağılım tabloları ve grafikler, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve dağılımları, örnekleme dağılımı ve hipotez testi, parametrik ve parametrik olmayan temel biyoistatistik analiz yöntemleri ve SPSS uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Scientific research and biostatistics, biostatistics in health services, basic concepts in biostatistics, frequency distribution tables and graphs, identifying statistics, probability and distributions, sampling distribution and hypothesis testing, parametric and non-parametric basic biostatistical analysis methods and SPSS applications constitute the content of the course.
HEM507YAYIN ETİĞİNE UYGUN AKADEMİK YAZIM VE SUNUM BECERİLERİ ( ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION SKILLS )S223.04.04
HEM509ÇOCUK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN CHILD HEALTH )S303.05.03
HEM510İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( SEMINAR IN MEDICAL NURSING )S000.04.00
HEM511BÜYÜME VE GELİŞME ( GROWTH AND DEVELOPMENT )S202.04.02
HEM513İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN MEDICAL NURSING )S303.05.03
HEM517ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( EMERGENCY CARE NURSING )S303.06.03Acil Bakım Hemşireliği dersi, acil servis ve özelliklerini, triyaj ve önemini, acil hemşiresinin rol ve işlevlerini, sistemlere yönelik acil durumları ve bu durumlardaki bakım girişimleri ile temel ve ileri yaşam desteğini ele alan konuları kapsar.
HEM518HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( SEMINAR IN PUBLIC HEALTH )S000.04.00
HEM519ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ( ONCOLOGY NURSING )S303.04.03
HEM521HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN PUBLIC HEALTH NURSING )S303.05.03
HEM523EPİDEMİYOLOJİ ( EPIDEMIOLOGY )S202.04.02
HEM524ADLİ HEMŞİRELİK ( FORENSIC NURSING )S303.04.03Adli hemşirelik, adli bilimlerin en yeni biçimlerinden biridir. Bu ders adli bilimin klinik hemşirelik uygulaması ile uygulanmasını birleştirir. Hemşirenin biyopsikososyal eğitimi ile birlikte travma, ölüm, şiddet içeren veya suç içeren faaliyetlerin ve klinik veya toplum kurumundaki travmatik kazaların bilimsel olarak araştırılmasında ve tedavisinde sağlık hizmetlerinin adli yönlerinin uygulanmasını içerir. Vaka çalışması analizine katılım kişisel görüşlerin incelenmesini, etik ve yasal ikilemlerle ilgili açık tartışmaları, insan haklarını ve eleştirel düşüncenin uygulanmasını teşvik eder.Forensic nursing is one of the newest forms of forensic sciences. This course combines the application of forensic science with clinical nursing practice. It is the application of forensic aspects of health care combined with biopsychosocial education of the registered nurse in the scientific investigation and treatment of trauma, death, violent or criminal activity, and traumatic accidents within the clinical or community institution. Participation in case study analysis will promote examination of personal views, open discussion on ethical and legal dilemmas, human rights, and application of critical thinking.
HEM525KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ( GYNECOLOGY AND OBSTETRIC NURSING )S303.05.03
HEM527SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM VE ÜREME ( HEALTHY SEXUAL LIFE AND REPRODUCTION )S303.04.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM502FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRİLMESİ II ( PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND NURSING EVALUATION II )Z202.05.02
LEA502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.07.03
HEM504ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( PRACTICE IN PEDIATRIC NURSING )S063.09.06
HEM505SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ( COMMUNICATION IN HEALTH SERVICES )S303.04.03
HEM506ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( SEMINAR IN CHILD HEALTH )S000.04.00
HEM508ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI ( TEACHING PRACTICES IN PEDIATRIC NURSING )S063.07.06
HEM512İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI ( TEACHING PRACTICES IN MEDICAL NURSING )S063.07.06
HEM514GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ ( GERIATRIC NURSING )S303.04.03Dersin kapsamında yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması, yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve fizyolojik değişiklikler, yaşlılıkta beslenme, ağrı, demans/alzheimer, yaşlılıkta oluşan kazalar ve korunma yolları, yaşlılıkta psikososyal sorunlar, yaşlılıkta yaşam kalitesi ve evde bakım, yaşlı istismarı, geriatri hemşireliği konuları yer alır.The scope of the course includes the definition and classification of old age, evaluation and physiological changes of the elderly, nutrition in the old age, pain, dementia / alzheimer, accidents and ways of protection in old age, psychosocial problems in old age, quality of life in old age and home care, elder abuse, geriatric nursing.
HEM515İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( PRACTICE IN MEDICAL NURSING )S063.05.06
HEM516HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( PRACTICE IN PUBLIC HEALTH NURSING )S063.09.06
HEM520HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI ( TEACHING PRACTICES IN PUBLIC HEALTH )S063.07.06
HEM522SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ ( SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH )S303.04.03
HEM526KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİM UYGULAMASI ( TEACHING PRACTICE OF WOMEN'S DISEASES AND BIRTH NURSING )S063.07.06
HEM528KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( WOMEN'S DISEASES AND APPLICATION OF NURSING NURSING )S063.05.06
HEM534PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ( PERINATOLOGY NURSING )S303.04.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( MASTER’S THESIS I )Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( MASTER’S THESIS II )Z000.030.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.