English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATION MANAGEMENT (MS) (Without Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATION MANAGEMENT (MS) (Without Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD509EĞİTİM YÖNETİMİ ( EDUCATİONAL ADMİNİSTRATİON )Z303.08.03Bu ders, eğitim yönetiminin temel kavramları, bir örgüt olarak eğitim, örgütsel yapılar ve eğitim örgütleri, eğitim yönetimi kuramları, eğitim yönetimi süreçleri, eğitim örgütlerinde liderlik, eğitim örgütünde iletişim, eğitimde etik, yönetim, eğitim örgütünde olumlu bir sosyal iklim yaratma, eğitim planlaması ve ekonomisi ve eğitim denetimi ile ilgili konuları içerir.
EYD511EĞİTİMDE LİDERLİK ( LEADERSHİP İN EDUCATİON )Z303.08.03Liderlik kavramı ve tanımı, Liderliğin tarihsel gelişimi, Liderlik kuramları, Etkili liderin özellikleri. Lider yönetici, Başarısız liderin özellikleri, Etik, öğretimsel ve öğretmen liderliği
LEA502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.07.03Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği YönergesiEthical Issues/Unethical Behaviors in Research and Their Prevention, Scientific Research Methods, Planning Scientific Research: Research Problems, Hypotheses, and Objectives, Access to Scientific Knowledge: Library, Digital Library, Databases, Scientific Data Collection and Measurement Methods, Data Analysis Methods and Presentation, Concepts of Validity and Reliability, Writing a Research Proposal - Preparing an 'Abstract' Proposal, Preparation/Reporting Methods for Research Reports, Basic Rules and Examples in Article Writing, Higher Education Board Guidelines on Scientific Research and Publication Ethics
EYD521EĞİTİM DENETİMİ ( SUPERVİSİON İN EDUCATİON )S303.07.03Denetim kavramı ve kapsamı, denetim türleri, denetimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, klinik denetim felsefesi, klinik denetimin uygulanması, öğretimsel denetim, kurum denetimi, denetçide aranan özellikler, Türkiye’deki denetim uygulamaları.
EYD525KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ ( COMPARATIVE EDUCATION SYSTEMS )S303.07.03Karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve diğer eğitim bilimi dallarıyla ilişkisi, karşılaştırmalı bilimin geçirdiği evreler, karşılaştırmalı eğitimde belli başlı sorunlar, Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, farklı eğitim sistemlerinden örnekler.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD506SEMİNER ( SEMİNAR )Z000.04.00Seminer konusu belirleyerek rapor hazırlar
EYD508NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( QUALİTATİVE RESEARCH )Z303.06.03Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri; Nitel Araştırma Türleri; Bir Nitel Araştırma İçin uygun Metot Oluşturma; Nitel Araştırmada Veri Toplama; Nitel Araştırmada Veri AnaliziTheoretical Foundations of Qualitative Research; Types of Qualitative Research; Creating an Appropriate Method for a Qualitative Study; Data Collection in Qualitative Research; Data Analysis in Qualitative Research.
LEA501İSTATİSTİK ( STATISTICS )Z303.07.03Bu ders; Hipotez Testine Giriş,Verileri SPSS ile Karşılaştırmak,Bağımsız Örneklem T Test I,Bağımsız Örneklem T Test II,T test for Related Samples,Varyans Analizi - ANOVA,Varyans Analizi ve Post Hoc Testler,Korelasyon Analizi I,Korelasyon Analizi II,Doğrusal Regresyon,Parametrik Olmayan Testler; konularını içermektedir.This course covers the following topics: Introduction to Hypothesis Testing, Comparing Data with SPSS, Independent Samples T Test I, Independent Samples T Test II, T Test for Related Samples, Analysis of Variance - ANOVA, Analysis of Variance and Post Hoc Tests, Correlation Analysis I, Correlation Analysis II, Linear Regression, Non-Parametric Tests.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( THESİS I )Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( THESİS II )Z000.030.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.