English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-OPTICIANRY (TURKISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-OPTICIANRY (TURKISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
KGU200KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI ( PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES )Z000.00.00The contents of the "KGU-400 Social and Personal Development Practices" (for undergraduate programs) and "KGU-200 Social and Personal Development Practices" (for associate degree programs) at Cyprus Science University cover a range of topics aimed at fostering holistic development. The course units typically include: 1. Introduction to Social and Personal Development: - Overview of the importance of social and personal development in academic and professional life. 2. Cultural Awareness and Diversity: - Exploration of cultural differences, promoting cultural competence, and fostering an understanding of diversity. 3. Communication Skills: - Development of effective verbal and written communication skills, including interpersonal and professional communication. 4. Teamwork and Collaboration: - Emphasis on the importance of teamwork, collaboration, and effective group dynamics. 5. Time Management and Goal Setting: - Strategies for effective time management, setting goals, and prioritizing tasks for academic and personal success. 6. Leadership and Decision-Making: - Introduction to leadership principles, decision-making processes, and problem-solving skills. 7. Stress Management and Well-being: - Techniques for managing stress, maintaining mental health, and promoting overall well-being. 8. Career Development and Planning: - Guidance on career exploration, planning, and the development of a professional identity. 9. Community Engagement and Service Learning: - Encouragement of community involvement, social responsibility, and the benefits of service learning. 10. Critical Thinking and Problem Solving: - Development of critical thinking skills and problem-solving strategies applicable in various contexts. 11. Ethics and Integrity: - Discussions on ethical principles, integrity, and the importance of ethical behavior in personal and professional life. 12. Self-Reflection and Personal Growth: - Activities promoting self-reflection, self-awareness, and strategies for personal growth. 13. Academic Success Strategies: - Techniques for effective study habits, exam preparation, and academic success. 14. Technological Literacy: - Familiarization with technology tools and platforms relevant to personal and professional development. 15. Participation in On-Campus Activities: - Encouragement and facilitation of participation in various on-campus events, clubs, and organizations. The comprehensive content of these courses aims to equip students with the skills and knowledge necessary for personal, academic, and professional success, fostering a well-rounded and capable individual.
OPT117GEOMETRİK OPTİK ( GEOMETRİCAL OPTİCS )Z404.05.04
OPT121OPTİSYENLİK FİZİĞİ-I ( PHYSİCS OF OPTICIANRY-I )Z404.04.04Fiziksel büyüklükler, vektörler, hareket, parçacık kinematik ve dinamiği, iş-enerji ve korunum kanunları, Madde, Element, Molekül, Cam Kimyası ve Lens Kimyası.The basic concepts and principles of physics in a manner to give clear and logical. Physical quantities, vectors, motion, particle kinematics and dynamics, work-energy and conservation laws, Matter, Elements, Molecules, Glass Chemistry and Chemistry of Contact Lenses
OPT125OPTİSYELİĞE GİRİŞ ( INTRODUCTION OF OPTIANRY )Z143.08.05
ORY100ORYANTASYON ( ORIENTATION )Z000.00.00The contents of the ORY 100 University Life Introduction Course at Cyprus Science University cover various aspects aimed at providing students with a comprehensive understanding of university life. The course typically includes the following key components: 1. Introduction to University Resources: - Overview of academic and administrative resources available on campus. - Introduction to libraries, research facilities, and online databases. 2. Academic Guidance: - Guidance on course selection, academic planning, and understanding degree requirements. - Information on grading systems, academic policies, and procedures. 3. Social Integration: - Activities to promote interaction among students and build a sense of community. - Introduction to student clubs, organizations, and extracurricular opportunities. 4. Time Management and Study Skills: - Strategies for effective time management to balance academic and personal life. - Study skills, note-taking techniques, and exam preparation. 5. Career and Professional Development: - Overview of career services and resources available to students. - Introduction to internship opportunities, resume building, and career planning. 6. Health and Wellness: - Information on campus health services and resources. - Promoting physical and mental well-being, stress management, and coping strategies. 7. Ethical Conduct and Academic Integrity: - Discussion on academic ethics, plagiarism, and the importance of integrity. - Understanding the university's code of conduct. 8. Technology and Campus Systems: - Familiarization with the university's online platforms, learning management systems, and student portals. - Guidance on using technology for academic purposes. 9. Diversity and Inclusion: - Exploration of cultural diversity and inclusivity on campus. - Understanding and respecting differences among students. 10. Orientation to University Policies: - Overview of important university policies, rules, and regulations. - Information on student rights and responsibilities. 11. Student Support Services: - Introduction to counseling services, academic advising, and support available for students facing challenges. By covering these diverse topics, the ORY 100 course aims to equip students with the knowledge and skills necessary for a successful and fulfilling university experience.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU213KRİTİK ALT YAPI VE TESİSLERİN KORUNMASI ( PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU310DÜNYA POLİTİKASINDA SÜPER GÜÇLER ( SUPER POWERS IN WORLD POLITICS )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında TürkiyeThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
OPT116GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ( EYE ANATOMY AND PYSIOLOGY )Z202.03.021-Giriş ve genel bilgiler 2-Göz anatomisi 3- Görme fizyolojisi1- Introduction 2- Eye anatomy 3-Eye physiology
OPT118GÖRME OPTİĞİ-I ( EYE OPTICIANRY-I )Z202.02.02Görme mekanizması hakkında bilgi vermek, görmenin duyu organı olan gözden beyine aktarımı beyinden göze aktarımı hakkında bilgi vermek, tek gözde ve iki gözde görme kalitelerini saptamak, uzak nokta, yakın nokta ve nodal nokta kavramlarının tanıtılması, gözdeki kırma kusurlarının anlatılması, anormal gözde uzak nokta, yakın nokta ve nodal nokta kavramlarının tanıtılması, insan gözünde görülebilen ve görülemeyen alanların tanıtılması ile ilgili teorik bilgilerin kavratılmasıdır.Giving information about the mechanism of vision, transferring the sensory organ of the eye from the eye to the brain, informing about the transfer from the brain to the eye, identifying the visual quality in one eye and two eyes, introducing the concepts of distant point, near point and nodal point, explaining the refractive errors in the eye, distant point in the abnormal eye, The aim of this course is to introduce the concepts of near point and nodal point, and to teach the theoretical information about the introduction of areas that are visible and invisible to the human eye.
OPT120OPTİSYENLİK FİZİĞİ-II ( PHYSICS OF OPTICIANRY-II )Z404.04.04Elektrostatik, elektriksel yük (Coulomb Kanunu), elektriksel kuvvetler ve alanlar, potansiyel farkı, paralel metal levhalar, elektrik akımı, Direnç ve ohm kanunu, akım ve direnç, özdirenç, güç, Doğru akım devreleri, Devre problemlerinin çözümü, Ampermetreler ve voltmetreler, kondansatörler, dielektrik kavramı, kondansatörler, dielektrik kavramı, manyetizma ve akımın manyetik alanı Biot Savart Yasası, Ampére Yasası, Manyetik alan, Manyetik alana giren hareketli yüklere etkiyen manyetik kuvvetler, manyetik alanda bulunan akım geçen kapalı yola etkiyen manyetik kuvvetler ve tork, Manyetik akı ve Faraday kanunu, Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri, maddenin manyetik özellikleri, alternatif akım, transformatörlerThe main objective of the course is to give the students clear and logical information on the basic concepts of electricity and magnetism topics (Electrostatics, electrical charge (Coulomb's Law)), electrostatic forces and fields, potential difference, parallel metal sheets, electric current, Resistance and Ohm's Law, current and resistance, impedance, power, Direct current circuits, solution of circuit problems, Ammeter and voltmeter, capacitors, dielectric concept, capacitors concept, dielectric concept, magnetism and current's magnetic field, Biot-Savart Law, Ampere's law, magnetic field, magnetic forces and torque, Magnetic flux and Faraday's law, Magnetic properties of substances, alternating current and transformers.
OPT122OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-I ( APPLICATIONS OF OPTICIANRY-I )Z143.03.05Gözlüğün tanımı, tarihçesi ve kullanım alanları. Optisyenin tanımı, görevleri, yetkilerini ve yönetmeliği öğrenme. Gözlük çerçevelerinin üretiminde kullanılan ham maddeler ve özellikleri. Gözlük çerçevelerinin düşey ve yatay eksende denge konumuna getirilmesi ve insan yüzüne göre ayarlanması. Gözlük çerçevelerinin ölçümleri, kısımları, yüze göre seçimi. Merceklerin diyoptrik güçleri, fokus noktası ve fokus mesafeleri, merceklerin genel sınıflandırılması. Mineral ve organik merceklerin tanınması. Mercek çeşitleri, merceklerin termal, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Konveks ve Konkav merceklerin özellikleri, kullanım alanları, sferik (küresel) ve silindirik merceklerin özellikleri ve çeşitleri. Reaksiyon kusurlarına göre merceklerin kullanıldığı yerler. Merceklerin marküllenmesi, çizilmesi, tıraşlanması ve kesme çalışmaları, merceklere kenar tıraşlanmasının yapılması ve gözlük çerçevelerine montaj aşamaları. Fokometrenin tanınması ve kullanımı, merceklerin diyoptrik güçlerinin bulunması, optik merkez tayini.Definition, history and usage areas of glasses. Learning the definition, duties, powers and regulations of the optician. Raw materials used in the production of spectacle frames and their properties. Bringing the glasses frames to balance position on the vertical and horizontal axis and adjusting them according to the human face. Measurement of glasses frames, their parts, the choice according to the face. Dioptric powers of lenses, focal point and focal distances, general classification of lenses. Recognition of mineral and organic lenses. Lens types, thermal, physical and chemical properties of lenses. Properties of convex and concave lenses, their usage areas, properties and types of spherical (spherical) and cylindrical lenses. Where lenses are used according to reaction defects. Marking, scratching, shaving and cutting of lenses, edge shaving of lenses and mounting stages on glasses frames. Recognition and use of focometer, determination of dioptric powers of lenses, determination of optical center.
OPT124YAZ UYGULAMASI ( SUMMER PRACTICE )Z0160.04.016
PSI200SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ( HEALTH PSYCHOLOGY )Z202.02.02
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
MAT104MATEMATİK ( MATHEMATICS )S202.02.02Sayılar,Küme problemleri,Denklem kurma,Eşitsizlikler,Eşitsizlikler,Çember ve Küre,Katı cisimlerNumbers, Set problems, Equation building, Inequalities, Circle and Sphere, Solid objects
SHM100İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( BUSINESS HEATHY AND SAFETY )F202.02.02İş sağlığı kavramı ve tarihçesi,Türkiyede ve Dünyada iş sağlığı ve güvenliği,Güvenlik kültürü,Ergonomi Çalışma koşulları ile oluşabilecek sağlık sorunları,iş yeri risk grupları ve Koruyucu Donanımların kullanım,İş yeri hastalıkları ve Uyarıcı ve düzenleyici işaretlerOccupational health concepts and history, occupational health and safety in the World and Turkey, Safety culture, Ergonomics Working conditions can be caused by health problems, workplace risk groups and Protective Equipment use, workplace diseases and stimulating and regulatory signs
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
OPT221HALKLA İLİŞKİLER ( PUBLIC RELATIONS )Z202.04.02Halkla İlişkiler Tanımı ve içeriği,Halkla İlişkiler Tarihçesi,Türkiyede Halkla İlişkilerin Doğuşu, İletişim,Reklam,Pazarlama,Halkla İlişkilerin Özel Uygulama Alanları,Halkla İlişkilerin Özel Uygulama AlanlarıDefinition and content of Public Relations, Public Relations History, The Emergence of Public Relations in Turkey, Communications, Advertising, Marketing, Special Applications of Public Relations, Special Applications of Public Relations
OPT222GÖZ HASTALIKLARI ( EYE DİSEASES )Z202.04.02
OPT223GÖRME OPTİĞİ-II ( EYE OPTICIANRY-II )Z202.04.02
OPT227OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-II ( APPLICATIONS OF OPTICIANRY-II )Z164.015.07
SHM206HALK SAĞLIĞI ( PUBLIC HEALTH )S202.02.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi Demografi ve sağlık, epidemiyoloji Sağlığı etkileyen davranışçı faktörler Çevre sağlığı İşçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları Halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme Sağlık eğitimi Halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması Çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü Yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü Kazalar, afetler, afet tıbbıPublic health definition, importance, history Demography and health, epidemiology Behavioral factors affecting health Environmental health Occupational health and safety, occupational diseases Health planning in terms of public health, organization, evaluation Health education Overview of special issues in public health Women's health, reproductive health, family planning Childhood, adolescent period, immunization, infectious diseases and control Elderly period, non-communicable diseases and control Accidents, disasters, disaster medicine
SOS201SAĞLIK SOSYOLOJİSİ ( HEALTH SOCIOLOGY )S202.02.02Toplumsal yapı ile ilişkili süreçler ve nüfusla ilgili süreçler bu dersin amacını oluşturmaktadır.he course includes the basic concepts of sociology, its field and frame, the masters of the sociological thought, its history, its research methods and techniques, its theories and basic problems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
OPT226OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-III ( APPLICATIONS OF OPTICIANRY-III )Z164.015.07Çok odaklı ve prizmatik merceklerde fokometre ile odak noktası tayini ve marküllenmesi. Oftalmik prizmalar, prizmatik etki, prizma yönünün ve miktarının hesaplanması, prizma kullanım ilkeleri, alanları. Teleskobik gözlüklerin tanınması. Tek ve çok odaklı merceklerin çeşitli materyallerdeki çerçevelere montaj çalışmaları. Kontakt lensler hakkında genel bilgi. Transpoze işlemleri ve addisyon değerinin hesaplanması, gözlük reçetesinin yazılımı ve uygulamasında yapılan hatalar. Düşük görme araçları, özel amaçlı çerçeveler, gözlük tamiratı, şablon çıkarma ve merkezleme yapılması. Merceklerin nylor ve glazan gözlüklere montajı hakkında bilgi verme. Merceklerdeki yansımalar ve kaplamalar, yansımanın önlenmesi ve faydaları, absorbisyon, polerizan gözlük camları ve montajı - Sağ miktarının ve merceklerin kenar ve merkez kalınlıklarının hesaplanması, merceklerin nominal ve gerçek dioptrik güçlerinin bulunması, verteks mesafesinin camın diyoptrik gücüne etkisi, Yüksek diyoptrili ve lentiküler mercekler, afak lensler ,Gözlük camlarına ait standartlar, gözlük mağazasının resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ve gözlükçülük kanunun hakında bilgi - Gözlük mağazalarındaki işleyiş, gözlükçülük mesleği kuralları ve ahlakı. Otomatik cam traşlama makinelerinin tanınması, mağaza ziyaretlerinde bu makinelerin işleyişini görme gözlük cam ve çerçeve imalatçılarıyla mağaza ziyaretleri.Focal point determination and marking with multi-focus and prismatic lenses. Ophthalmic prisms, prismatic effect, calculation of prism direction and amount, principles of prism use, fields. Recognition of telescopic glasses. Montage studies of single and multifocal lenses on frames in various materials. General information about contact lenses. Transposition operations and calculation of the addition value, errors in software and application of glasses prescription. Low vision tools, special purpose frames, glasses repair, template removal and centering. Giving information about the mounting of lenses on nylor and glazan glasses. Reflections and coatings in lenses, prevention and benefits of reflection, absorption, polysizing lenses and their mounting - Calculation of the right amount and edge and center thickness of lenses, determination of nominal and true dioptric strengths of lenses, effect of vertex distance on the dioptric power of glass, High dioptric and lenticular lenses, aphakic lenses, standards of lenses, relations of the eyeglass shop with official institutions and organizations and information about opticism law - Functioning in eyeglasses shops, rules and ethics of optician. Recognition of automatic glass shaving machines, seeing the operation of these machines during store visits, store visits with spectacle glass and frame manufacturers.
OPT228OPTİSYENLİKTE PAZARLAMA ( MARKETING IN OPTICIANRY )Z202.02.02Pazarlamanın tanımı ve önemi,Satış Teknikleri,Tüketici davranış modelleri,Optik pazarlamaDefinition and importance of marketing, Sales Techniques, Consumer behavior models, Optical marketing
OPT234TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ( CONSUMER RIGHTS AND CONSUMER BEHAVIOURS )Z202.02.02
OPT238OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-II ( APPLICATIONS OF OPTICIANRY-II )Z164.013.07
SHM202SAĞLIK BİLİMLERİNDE DEONTOLOJİ VE ETİK ( DEONTOLOGY AND ETHICS IN HEALTH SCIENCES )Z202.04.02
OPT229MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ( COSTOMER RELATIONSHIP )S202.02.02Müşteri ilişkileri tanımı kapsamı önemi Müşterilerle İletişim ve Boyutları Hizmetlerde Müşteri Bağlılığı ve Kalite Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri Müşteri İlişkilerinde ve Çözümleri Karşılaşılan SorunlarImportance of the scope of the definition of customer relations Communication with Customers and Its Dimensions Customer Loyalty and Quality in Services Strategic Approach in Customer Relations Planning and Implementation Process of Customer Relations Organizational Culture and Customer Relations Customer Relations and Solutions Problems Encountered
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU224AFETLERDE PSIKOLOJIK ILKYARDIM ( PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS )G303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.