English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NURSING

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NURSING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA101ANATOMI I ( ANATOMY I )Z334.05.06Genel bilgiler Kemikler Eklemler Kaslar1-Introduction 2-General terms and issues 3-Bones 4-Joints 5-Muscles 6-Circulatory system 7-Respiratory system 8-Digestion system 9- Urinary system 10- Genital organs 11- Nervous system 12-Sense organs 13-Endocrine system 14-Final evaluations
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıThe purpose of this course is to explain the basic principles of Ataturk and the history of revolution; to gain an understanding of the final era of the Ottoman Empire, to appreciate the situation of the new Turkish state’s establishment, to develop ability to build a bridge between the past and the future, to express opinion about the problems of Turkey by valuing the past, to appreciate the significance of the Treaty of Lausanne.
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course, using both lecture and laboratory practice, introduces computer concepts, including fundamental functions and operations of the computer. Topics include MS Word, MS PowerPoint, and MS Excel, internet research skills, identification of hardware components, basic computer operations, security issues, and use of software applications.
FZY101FIZYOLOJI I ( PHYSIOLOGY I )Z303.05.03Fizyolojik kontrol sistemleri, vücut sıvı bileşimi ve özellikleri, hücre zarı ve organellerin yapısı ve fonksiyonları, biyoelektrik potansiyellerin oluşum basamakları, kemik doku fizyolojisi, kas fizyolojisi ve kasılma prensipleri, kan hücrelerinin yapısal ve fizyolojik özellikleri, lenfatik sistem ve ödem mekanizması, sıvı elektrolit dengesi ve asit-baz tampon sistemleri, endokrin sistem fizyolojisi, metabolizma ve enerji ile ilişkisi, santral sinir sisteminin organizasyonu, nöron tipleri ve görevleri, sinapsları ve nörotransmitterlerin fonksiyonları, sinirlerde rejenerasyon ve dejenerasyon, medulla spinalisteki duyusal ve motor yolların fonksiyonları, bulbus, pons, mesensefalon, serebellum ve limbik sistem fizyolojisi, kraniyal sinir fizyolojisi, kortikal alanlar, somatik duyular ve duyu yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides a comprehensive study of the physiology of the human body. This course is the first course in a two-course sequence and will cover the topics of general concept, structural and functional organization, homeostasis, homeostatic imbalance, regulation of body functions, the importance of water in the body, exchange between blood, capillaries and interstitial fluid, the cell and its functions, transport across membrane, simple diffusion, osmosis, carrier mediated transport, vesicular transport, junctions between the cells, the cell cycle and genes control of protein synthesis, physiology of the skeleton and muscular system, types of contraction, regulation of contraction, energy source for muscle contraction, blood, the lymphatic system and immunity, the endocrine system, the nervous system, and special senses.
HEM111HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO NURSING )Z202.05.02Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, hemşirelik kavramları (insan, sağlık-hastalık, hemşirelik, çevre) hemşirelik kuramları ve modelleri, sağlık sistemi, hemşirenin rol ve sorumlulukları, profesyonelleşme, mesleki değerler ve etik kodlar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course aims to provide students with a cultural and historical context for nursing practice and provide them with various health, nursing and midwifery concepts. This course introduces the beginning nursing student to the concepts and skills related to health assessment including history taking, interviewing techniques, bio-psycho-social-spiritual assessment, abbreviations and safety of the patient and nurse. Primary assessment focuses on the healthy adult with key concepts related to the healthy child, adolescent and adult; the concepts of health promotion and disease prevention. Teaching in educational theory focuses on methods of instruction, communication and guidance in connection with the practice of nursing. The concept of reflection is introduced with a view to future learning processes and is used explicitly in connection with learning processes throughout the program.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish .
PSI103PSİKOLOJİ ( PSYCHOLOGY )Z303.05.03Psikolojinin tanımı ve sınıflandırılması, psikolojinin amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, öğrenme ve öğrenme çeşitleri hafıza ve anlamayı etkileyen faktörler, kişiliğin tanımı, davranışların fiziksel bilişsel, sosyal ve ahlaki özellikleri, savunma düzenekleri, kişiliğin oluşumu ve teorileri, psikolojik testler, kişilik ve davranış bozuklukları, psikotik ve nevrotik durumlar, grup kavramı, bireysel tedavide grup kavramının etkisi.Definition and classification of psychology, the purpose of psychology, its relationship with other sciences, types of learning and learning, factors affecting memory and understanding, definition of personality, physical cognitive, social and moral characteristics of behavior, defense mechanisms, formation and theories of personality, psychological tests, personality and behavioral disorders , psychotic and neurotic conditions, group concept, effect of group concept on individual treatment.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA102ANATOMI II ( ANATOMY II )Z334.05.061-Solunum Sistemi 2-Sindirim Sitemi 3- Boşaltım Sistemi 4- Genital sistem 5- Sinir sistemi 6-Duyu organları 7-Endokrin Sistem 8-Genel değerlendirme1-Respiratory system 2-Digestion system 3- Urinary system 4- Genital organs 5- Nervous system 6-Sense organs 7-Endocrine system 8-Final evaluations
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BIK102BİYOKİMYA ( BIOCHEMISTRY )Z202.04.02Sulu sistemler, asit-baz, pH kavramları, insan organizmasının metabolik aktivitelerinde görevli biyomoleküllerin yapıları ve işlevleri, metabolizmanın tanımı ve metabolik aktiviteler, insan sağlığını etkileyen durumların laboratuvar sonuçlarına etkileri, güvenilir laboratuvar sonuçlarına ulaşmak için yapılacak doğru biyolojik örnek alım teknikleri konularını içermektedir.Biochemistry for Nurses is an introduction to the chemistry and structure-function relationships of carbohydrates, lipids and proteins. It will examine the basic metabolism of carbohydrates and fats, with emphasis on the biochemical fluctuations that occur in human health and disease, and will include a brief introduction to molecular genetics.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıEndNote and alternatives, Turnitin and internet-based plagiarism detection services, online survey apps, statistical analysis software, design alternatives for website, social media for academics and professionals, digital drawing and sketching software, video game sound design.
FZY102FIZYOLOJI II ( PHYSIOLOGY II )Z303.03.03Kan Fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Boşaltım sistemi, Solunum sistemi, Endokrin sistem, Metabolizma, Gastrointestinal sistem, Gözün yapısı ve görme yolları, İşitme fizyolojisi.This course is the second course in a two-course sequence and will cover the topics of the cardiovascular system, circulatory insufficiency or shock, types of shock, the respiratory system, the digestive system, the urinary system, the reproductive system. Upon completion, students should be able to demonstrate an in-depth understanding of the complexities of the human function and form, and the integration of organ system functions.
HEM116KİŞİLERARASI İLETİŞİM ( INTERPERSONAL COMMUNICATION )Z202.04.02Kendini Tanıma, Kişilik ve İletişim – Atılganlık, İletişim Tanımı, Ögeleri, Çeşitleri ve Etkileyen Değişkenler, Etkili iletişim, iletişim engelleri, empati, iletişimde kapı arayıcılar, çatışma Hemşirelikte İletişim, İletişimde Güçlükler, Terapötik iletişim ve ilişki İletişimi / Kolaylaştıran Yöntemler, İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler / İletişimi Engelleyen Yöntemler, Çatışma Çözme ve Uzlaşım, İletişim Yöntemleri Uygulama, Aile içi ilişkiler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim, Depresif Hasta ile İletişim, Öfkeli Hasta ile İletişim, Kayıp ve Yas, Ölümü Yaklaşan Hasta/Aile ile İletişimSelf-Recognition, Personality and Communication - Assertiveness, Definition of Communication, Elements, Types and Affecting Variables, Effective Communication, Communication Barriers, Empathy, Door Seekers in Communication, Communication in Nursing, Communication Difficulties, Therapeutic Communication and Relationship Communication / Facilitating Methods, Methods that Make Communication Easy / Methods that Prevent Communication, Conflict Resolution and Reconciliation, Application of Communication Methods, Family Relationships, Communication with Patients in Stressful Conditions, Communication with Depressed Patient, Communication with Angry Patient, Lost and Mourning, Communication with Approaching Death / Family This course will focus on basic communication skills essential for working with patients of various ages and health care professionals. Content includes interpersonal communications and group dynamics.
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
MIK102MIKROBIYOLOJI ( MICROBIOLOGY )Z202.04.02Bakterilerin, virüslerin, parazit ve mantarların genel özellikleri, bulaşma yolları, sistemlere göre mikroorganizmaların hastalık yapma patogenezi, antimikrobiyal ajanlar ve etki mekanizmaları, mikrobiyolojik boyama ve uygun örnek alma yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course covers principles of microbiology and the impact these organisms have on man and the environment. Topics include the various groups of microorganisms, identification and control of pathogens, disease transmission, host resistance, and immunity. Upon completion, students should be able to demonstrate knowledge of microorganisms and the disease process as well as aseptic and sterile techniques.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM221HEMŞİRELİK UYGULAMASININ TEMELLERI ( FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTİCE )Z303.05.03Hasta Güvenliği, Enfeksiyon Kontrolü, Bireyin Hareket Gereksinimi, Bireyin Hijyen Gereksinimi, Yaşamsal Bulgular, Doku Bütünlüğünün Sağlanması, İlaçların Uygulanması, Solunum Gereksinimi, Sıvı Gereksinimi, Beslenme Gereksinimi, Boşaltım Gereksinimi (Üriner ve Bağırsak), C Uyku ve Dinlenme, Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci konularını kapsamaktadır.This course provides the basic nursing care concepts to provide a foundation for nursing care and subsequent nursing courses; the focus of this course is on the introduction of theory and beginning clinical application of the nursing process when providing care for patients in clinical settings.
HEM222İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( MEDICAL NURSING )Z303.05.03İç hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, toplumun öncelikli sağlık sorunları, akut ve kronik sağlık sorunu olan erişkin ve yaşlı bireylerde sağlığın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik bakımı verebilme bilgisi ve edindiği bilgileri klinik ortamda uygulayabilme becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course follows the framework using patient-centered care and clinical judgment to the adult and elderly patient experiencing acute and chronic health problems requiring medical intervention. Learning experiences introduce the student to pathophysiology, pharmacology and the nursing implications of medication administration, physical assessment skills, data analysis, as well as prevention, promotion and maintenance of health, rehabilitation, and palliative care. Cultural, legal and ethical aspects of care are reinforced throughout.
HEM224CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( SURGICAL NURSING )Z303.05.03Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, cerrahinin hasta üzerine etkileri, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı, ağrı yönetimi, yara bakımı, cerrahi enfeksiyonlar, şokta hemşirelik bakımı, akut ve kronik cerrahi girişim uygulanan hastalara bakım verme bilgisi ve kazandığı bilgileri klinik ortamda uygulama becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course emphasizes the continued development of caring behaviors through the use of the nursing process evidence-based practice and critical thinking skills. The student focuses on providing safe, quality, patient centered care to the adult patient experiencing pathophysiologic alterations requiring surgical intervention. Learning experiences introduce the student to the pre-, intra- and postoperative role of the nurse, pain and wound management, surgical infections, and the effects of surgery on patients.
HEM228FİZYOPATOLOJİ ( PATHOPHYSIOLOGY )Z202.03.02Bu ders cerrahi ve iç hastalıklardaki fizyopatolojik süreçleri ve değişimler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course will be an introduction to human disease and will focus on the fundamental principles of homeostatic mechanisms. The student will explore how alterations in homeostatic mechanisms will disrupt the human body. Mechanisms of disease will be studied by systems and will be examined for the effect that they produce on the structure and function of the body. Common diseases will be used to illustrate concepts.
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
HEM227HEMŞİRELİKTE DEONTOLOJİ VE ETİK ( DEONTOLOGY AND ETHICS IN NURSING )S202.02.02Deontolojinin tanımı ve ilkeleri, etik ilke ve kuramlar, mesleki etik kodlar, etik karar verme, etik konularla ilgili düzenlemeler, hemşirelikte sık görülen etik sorunlar ve analizi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.Students will be provided with an overview of moral theory and principles; a chance to reflect upon and discuss contemporary ethical issues in nursing; and an opportunity to acquire the conceptual and practical tools required to make competent ethical decisions in their own practice.
HEM229BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ( COMMUNICABLE DISEASES NURSING )S202.02.02Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı ve enfeksiyon hemşireliği ile ilgili kavramları, sistemlere göre sık görülen enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı, tanı, tedavi, komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course gives a broad introduction to major global health problems with an emphasis on infectious diseases, the risk factors of disease emergence and the implications for disease surveillance and control in public health. Issues addressed include the causes and control of: malaria, TB, HIV, malnutrition, acute respiratory infection, diarrheal disease, vaccine preventable disease, water and sanitation and other environmental related health problems, and other child and maternal health issues. The course will also explore a review of current legislation aimed at monitoring and controlling these diseases.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03This course introduces students to the diversity of records created and preserved from the past and those created, used and retained in the present. Specific problems of archival appraisal, the organization of and access to archives containing manuscript collections, the management and preservation of non-print records such as photographs and electronic records will be briefly addressed.
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course investigates the nature of speech sounds, the mechanisms of speech production and perception and the ways by which these sounds are classified into a fixed inventory of meaningful sounds, the phoneme inventory, by speakers of a language. Students will learn how to transcribe speech sounds using phonetic symbols.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.031.Kıbrıs'ın İngiltere'ye geçici olarak devredildiği 1878 yılından günümüze kadar yaşanan önemli olaylar ile bu olayların neden ve sonuçları, 2. Türkiye'nin Kıbrıs Politikası, 3.İngiltere'nin Kıbrıs Politikası, 4. Rumların Enosis Faaliyetleri, 5. Kıbrıs Türk Maarif Tarihi, 6. Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri, 7. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yılları ve Yaşanan Sorunlar, 8. Kanlı Noel Saldırıları ve Sonuçları, 9. 1974 Askeri Harekatı ve Sonuçları, 10. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Kuruluşu ve sonrasındaki Gelişmeler 11.KKTC'nin Bağımsızlığını İlan Edişi ve Sonrasındaki Gelişmeler, 12. Güncel Sorunlar1. The position and strategic value of Cyprus 2. The conquest of the Ottoman Empire 3. The developments in the 19th century and their effects on Cyprus 4. The Cyprus policy of Britain 5. The struggle for existence of the Turkish Cypriots 6. Enosis attempts of the Greeks 7. Lausanne Peace Cyprus reflection of Treaty 8. second world War after developments 9. Cyprus Political Organization of Turkey 10. Greece's Cyprus policy 11. Turkey's Cyprus policy 12. Resistance Organization of the Turkish Cypriot and the Turkish Resistance Organization 13. intercommunal conflict (1955-1958 14. Declaration of the Republic of Cyprus and the Philosophy of Establishment 15. Greek Cypriots 'Attempts to Destroy the Republic of Cyprus, the Akritas Plan, and Bloody Christmas Attacks 16. The Turkish Cypriots' Existence Struggle, General Committee, Limassol Resistance, Erenköy War, Geçitkale attacks 17. important developments afterward 18. Cyprus Peace Operation 19. Cyprus Negotiations (1974-2020) 20. Current Developments
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri, harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.
KIU211KIBRIS TIP TARİHİ ( CYPRUS MEDICAL HISTORY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03İnsan hakları ve yurttaşlık bilgisine giriş, insan haklarının tarihsel arkaplanı, eşitlik, özgürlük, devlet, politika, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku, Birleşmiş Milletlerin uygulamaları, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.As the students have already acquired detailed and in-depth knowledge of the political thought and state theories from the Antiquity to the late 18th century in a previous course (General Public Law), the chronological scope of the course will be limited to the 19th and 20th centuries.
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU308VERİ GÜVENLİĞİ ( DATA SECURITY )G303.03.03
RUS101RUSCA I ( RUSSIAN I )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES203BESLENME VE SAĞLIK ( NUTRITION AND HEALTH )Z202.03.02Beslenmeye giriş, beslenmenin sağlık ve toplumdaki rolü, besin maddelerinin özellikleri, besilenme gereksinimi, temel besin kaynakları, enerji dengesi, kilo kontrolü, beslenmenin planlanması ve diyet danışmanlığı, besin üretimi ve tüketimini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides an integrated overview of the physiological requirements and functions of protein, energy, and the major vitamins and minerals that are determinants of health and diseases and reviews the nutritional and dietary requirements of humans for different periods of their lifespan and for specific physiological states.
FAR201HEMŞİRELİĞE ÖZEL FARMAKOLOJİ ( PHARMACOLOGY FOR NURSES )Z202.02.02İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler), farmasötik şekilleri, ilaç etkileşimi mekanizmaları, sistemlere etkili ilaçlar, sık kullanılan ilaç gruplarının özellikleri, ilaç uygulamalarında hemşirelerin sorumlulukları gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is a survey of the fundamentals of pharmacology and is designed for students in nursing or other health related fields. This includes building a foundation of knowledge of drug classifications for major body systems and discovering the connection between pathophysiology, pharmacology and nursing care related to drug administration.
HEM209SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( HEALTH ASSESSMENT )Z223.04.04Sağlığı değerlendirme ve hemşirenin rolü, fiziksel muayene yöntemleri, bütüncül yaklaşımla anamnez alma, psikososyal ve fiziksel değerlendirme, verileri analiz etme, normal ve normal olmayan bulguları yorumlama ve kayıt etme gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course covers practical application of holistic health assessment as the basis for nursing intervention and practice, interviewing skills, health history, physical examination, cultural variations and lab and diagnostic procedures. The collection of data through these skills is the first step in the nursing process: the data are used as the basis of nursing diagnoses and nursing interventions to promote health, prevent illness, or manage illness.
HEM223HEMŞİRELİK UYGULAMASI: HEMŞİRELİK UYGULAMASININ TEMELLERİ & SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( NURSING PRACTICE: HEALTH ASSESSMENT AND FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICE )Z084.05.08HEM221 ve HEM209 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM209 and HEM221. Clinical experience focuses on the clinical aspects of primary care. Students will participate in history taking, performing physical exams, developing differential diagnoses, formulating diagnoses, designing prevention and management plans, and documenting common medical conditions observed in clinical settings. Students will have exposure to a variety of primary care procedures in which the learning outcomes, learning activities and assessments form a cohesive learning process.
HEM226HEMŞIRELIK UYGULAMASI: İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ & CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ( CLINICAL PRACTICE IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING )Z084.05.08HEM222 ve HEM224 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM222 and HEM224. Clinical learning experience focuses on skills and concepts related to medical-surgical nursing, such as maintenance of cardiopulmonary, neurologic, elimination and metabolic functioning for the complex medical/surgical patient, to assist the student in meeting course objectives. Students will integrate the practice of caring with the knowledge of human behavior to implement health promotion and teaching strategies, problem solve, priority set and coordinate care for complex medical/surgical patients.
HEM230YAZ UYGULAMASI ( SUMMER PRACTICE )Z0124.05.012HEM222 ve HEM224 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri toplam 20 iş günü hastanede uygulanmaktadır.The knowledge and skills acquired within the scope of HEM222 and HEM224 are applied in the hospital for a total of 20 working days
ING202İNGİLİZCE IV ( ENGLISH IV )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
HEM216TEMEL BİYOFİZİK ( BASIC BIOPHYSICS )S202.02.02Biyofiziğin tanımı, fizik ile biyofiziğin farklılıkları ve ortak noktaları, biyomekaniğe giriş, insan hareket sisteminin fiziksel yorumlanması, termodinamik kuralları, ısı ve hayat, ısı yayılım yöntemleri, hücre zarı yapısı, görevleri, önemi ve hücre zarı geçirgenliği, difüzyon, flux ve hayati önemi, vücutta bulunan iyonlar, iyon kanalları, yapısı, çeşitleri ve görevleri, aksiyon potansiyeli ve yaşam için önemi, elektro-fizyolojik teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadırDefinition of biophysics, differences and common points of physics and biophysics, introduction to biomechanics, physical interpretation of the human movement system, thermodynamic rules, heat and life, heat diffusion methods, cell membrane structure, functions, importance and cell membrane permeability, diffusion, flux and vital importance, ions in the body, ion channels, structure, types and functions, action potential and importance for life, electro-physiological techniques constitute the content of this course
HEM232AĞRI YÖNETİMİ ( PAIN MANAGEMENT )S202.02.02Dersin içeriği. Ağrı prevalansı, Ağrı mekanizmaları (nörofizyolojik, nöropsikolojik), Ağrı kavramları, Ağrı algısını etkileyen faktörler, Ağrının sınıflandırılması ve değerlendirilmesi, Ağrı tedavisi; farmakolojik, nonfarmakolojik ve invaziv yöntemler, Akut ağrı, Çocuklarda ağrı, Yaşlılarda ağrı, Kanser ağrısı, Ağrının psikolojik yönü, Ağrılı hastanın bakımını kapsar.Content of the lesson. Pain prevalence, Pain mechanisms (neurophysiological, neuropsychological), Concepts of pain, Factors affecting perception of pain, Classification and evaluation of pain, Pain management; It includes pharmacological, nonpharmacological and invasive methods, Acute pain, Pain in children, Pain in the elderly, Cancer pain, Psychological aspect of pain, Care of the patient with pain.
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, ilk yardımın hedefleri, ilk yardımın ABC kuralı ve temel yaşam desteği, hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, kanama türleri ve kanamaların durdurulması, turnike uygulama, bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, omurga yaralanmaları, kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanık türleri ve ilk yardım, zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, hasta ve yaralı taşıma şekilleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides the comprehensive study to handle life threatening emergencies; obstructed airway procedures, breathing emergencies and CPR for all ages. The student will be prepared to make appropriate decisions regarding care for traumatic emergencies, some medical conditions, head and spine injuries, fractures, burns etc.
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
KIU310DÜNYA POLİTİKASINDA SÜPER GÜÇLER ( SUPER POWERS IN WORLD POLITICS )G303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIS301BİYOİSTATİSTİK ( BIOSTATISTICS )Z223.05.04İstatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, istatistiksel tahmin ve hipotez testleri, parametrik olmayan testler, regresyon ve korelasyon analizi ve zaman serileri analizi konularına değinilecektir.Essential concepts of statistic, summarising data with graphics and tables, probability and probability distributions, sampling, statistical estimation and hypothesis testing, nonparametric tests, regression and correlation analysis and time series analysis.
HEM319KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( WOMAN HEALTH NURSING )Z303.05.03Kadın sağlığı, üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin temel kavram ve göstergeler, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası normal/riskli durumlar ve hemşirelik bakımı, yenidoğan bakımı, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, jinekolojik hastalıklarda tanı ve tedavi yöntemleri bilgisi ve kazandığı bilgileri uygulama ortamında kullanma becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to focus on the current health care challenges and issues of women’s health and implications, normal and abnormal gynecological conditions, and to promote health in the childbearing family during the process of reproduction, pregnancy, labor, delivery and the postpartum periods. Social, political, legal and ethical issues that impact the nursing care of women and children are analyzed.
HEM320RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ( MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING )Z303.05.03Ruh sağlığında temel kavramlar ve göstergeler, psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin rol ve sorumlulukları, ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması, ruh sağlığını değerlendirme, ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar, major ruhsal bozukluk tanısı konmuş bireylerde semptom yönetimi ve bakım, psikiyatride tedavi modelleri, psikiyatrik rehabilitasyon, ruh sağlığının etik ve yasal boyutu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to assist the student in the use of the nursing process, critical thinking skills and evidence-based practice when providing patient centered care with psychiatric mental health disorders and chemical dependence. Content includes the structure of psychiatric services, mental health promotion and preventive interventions. The psychopharmacological aspects of nursing care are integrated throughout the course.
HEM321ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( CHILD HEALTH NURSING )Z303.05.03Çocuk sağlığına ilişkin temel kavram ve göstergeler, çocuklarda fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişim, çocuk ve ailesinin sağlığını koruma ve geliştirme, bütüncül ve aile merkezli hemşirelik bakımı, çocuk yetiştirme ve ebeveynliği etkileyen bireysel, toplumsal, kültürel ve çevresel etmenler, hastalıkların çocuk ve aile üzerindeki etkileri, çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunları ve kazandığı bilgileri uygulama ortamında kullanma becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course primarily discusses normal child development, common health concerns, the physiological processes that may cause illness, such as genetic, familial and environmental factors, and more serious chronic conditions. The nursing student studies health assessment procedures in children from newborn to late adolescence, and disease prevention are common topics covered in this course.
HEM327EPİDEMİYOLOJİ ( EPIDEMIOLOGY )Z202.03.02Epidemiyolojinin temel kavramları, epidemiyolojide prevalans, insidans, morbidite ve mortalite hızları, epidemiyolojik yöntemler, epidemiyolojik araştırmaların genel özellikleri, hemşirelik ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan kesitsel, kohort, olgu-kontrol araştırma desenleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.In this course, students will learn and apply basic concepts of epidemiology to multiple domains of public health. It provides an introduction to the principles underlying public health practice, such as identifying and utilizing appropriate data sources, screening and surveillance for infectious and non-communicable diseases, and assessment of health programs along with an introduction to prevention and control strategies for managing these different conditions.
HEM307AKILCI İLAÇ KULLANIMI ( RATIONAL DRUG USE )S202.02.02İlaçların uygulanma yolları, ilaçların emilimi, dağılımı, biyo-transformasyonu, metabolizması ve atılımı, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri, akılcı ilaç kullanımı tanımı, akılcı ilaç kullanım ilkeleri, ülkemizde ve dünyada akılcı ilaç kullanımı, akılcı olmayan ilaç kullanımı sonuçları, farmako-ekonomi, özel hasta grubunda akılcı ilaç kulanınım, akılcı antibiyotik kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The purpose of this course is to introduce students to understand the benefit/risk evaluation of drugs in order to ensure the rational use of medicines; the mechanism of adverse drug reactions and drug interactions; medication errors and their prevention and the management of substance abuse.
HEM314CİNSEL SAĞLIK ( SEXUAL HEALTH )S202.02.02Üreme sağlığı, Cinsel Sağlık, Sağlıklı doğurganlık, Sağlıklı annelik, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Aile PlanlanmasıCourse Content Reproductive health, Sexual Health, Healthy fertility, Healthy motherhood, Sexually transmitted infections, Family Planning Contribution of the Course to Providing Vocational Education It will contribute to the role of education and counseling on sexual health, transmission and prevention of sexual diseases, healthy reproduction.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM312HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ( RESEARCH IN NURSING )Z223.05.04Hemşirelikte bilimsel araştırmalar, hemşirelikte araştırmanın önemi, kanıta dayalı hemşirelik, uygulamada araştırma kullanımı, araştırma süreci, literatür tarama, araştırma probleminin yazılması, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, tanımlayıcı araştırmalar, kesitsel araştırmalar, deneysel araştırmalar, yarı deneysel araştırmalar, veri toplama aracının uygulanması, araştırma raporunun yazımı ve sunumu, tablo ve grafikler, hemşirelik araştırmalarında etik.This course will introduce the main statistical methods used in health care research; essential concepts, principles and techniques utilized in scientific inquiry. The research process is systematically introduced with an emphasis on its application to nursing practice. Critical thinking, problem solving, research critique, and theory utilization in professional nursing practice is a central activity during this course.
HEM322HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( PUBLIC HEALTH NURSING )Z303.05.03Halk sağlığı hemşireliği alanında birey, aile ve toplum gruplarına hemşirelik süreci adımlar ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Students study the multiple and interacting factors which impact on human health, including bio-physiology; behavior; culture; societal structure (social, political, economic, and built context); and the natural environment.
HEM323HEMŞİRELİK UYGULAMASI: KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ & ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( NURSING PRACTICE:WOMAN HEALTH AND CHILD HEALTH NURSING )Z084.05.08HEM319 ve HEM321 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM319 and HEM321. Building on the foundation of previous nursing courses and the nursing process, the student will explore nursing care for women with reproductive concerns as well as nursing care during preconception, prenatal, postpartum, and neonatal periods. Tasks of pregnancy, psychosocial adaption, and biological-behavioral concepts in obstetric nursing care within the context of social justice, cultural competence, and equity will be addressed. Students will have exposure to a variety of primary care procedures and will take care for patients across the life-span, including refinement of psychomotor skills and simulation activities related to pediatric nursing. Clinical experiences immerse students in key professional nursing roles: care provider, leader, multidisciplinary team member and collaborator.
HEM324HEMŞİRELİK UYGULAMASI: RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ & HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( NURSING PRACTIVE:MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING & PUBLIC HEALTH )Z084.05.08HEM320 ve HEM322 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM320 and HEM322. Building on the foundation of previous nursing courses and the nursing process, the student will have the opportunity to apply community nursing concepts to individuals, families, and communities through faculty and preceptor guided clinical experiences. Students will be introduced to a variety of behavioral medicine and psychological conditions in an outpatient and/or inpatient setting and will participate in psychiatric interviews and physical examinations, individual and group psychological counseling, development of management strategies for the psychiatric patient, and interpretation of diagnostic and psychological testing. Application of the nursing process within a multidisciplinary team approach is highlighted.
HEM326YAZ UYGULAMASI ( SUMMER PRACTICE )Z0165.05.016Bu ders, öğrencilerin hasta merkezli bakım sağlamak için gerekli becerileri öğrendiklerinden bir sağlık ortamında çalışma anlayışını geliştirecektir. Yaz stajı (toplam 30 iş günü içinde) öğrencilerin kadın sağlığı ve pediatrik hemşireliği için gerekli klinik becerileri geliştirmeleri için akademik bilgi ve laboratuvar deneyimleri sağlar. Kadın Sağlığı Hemşireliği: Jinekolojik öykü ve fizik muayene, tarama teknikleri, tanı prosedürleri, yönetim planları ve kontraseptif danışmanlık ve yönetimin sağlanması ve gerçekleştirilmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, doğum öncesi ve sonrası bakım, adet anormallikleri, infertilite, cinsellik sorunları, menopoz ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar üzerinde de durulacaktır. Pediatrik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri: Öğrenciler yenidoğanlardan ergenlere kadar değişen hastaların bakımına katılacaklardır. Deneyimin odak noktası, yaygın pediatrik tıbbi problemlerin klinik sunumunu tanımak, ayırıcı tanılar geliştirmek, tanıları formüle etmek ve bu hastalar için yönetim planları tasarlamaktır. Diğer odak alanları arasında ilaç dozajı, aşılar, büyüme ve gelişimsel kilometre taşları, ortak tanı prosedürleri, beslenme değerlendirmesi ve ebeveynler ve pediatrik hastalar ile dokümantasyon ve iletişim bulunmaktadır.This course will further the students’ understanding of working within a healthcare environment as they learn the skills required to provide patient centered care. The summer practice (in total 30 working days) provides academic knowledge and laboratory experiences for students to develop clinical skills essential in women’s health and pediatric nursing. Women’s Health Nursing: emphasis will be on eliciting and performing the gynecological history and physical examination, screening techniques, diagnostic procedures, management plans, and contraceptive counseling and management. Focus will also be on pre- and postnatal care, menstrual abnormalities, infertility, sexuality issues, menopause, and sexually transmitted diseases. Pediatric Nursing and Healthcare: students will participate in the care of patients ranging from neonates to adolescents. Focus of experience is recognizing the clinical presentation of common pediatric medical problems, developing differential diagnoses, formulating diagnoses, and designing management plans for these patients. Other areas of focus include clinical application of drug dosing, immunizations, growth and developmental milestones, common diagnostic procedures, nutritional assessment, and documentation and communication with parents and pediatric patients.
HEM315YAŞAM BOYU BÜYÜME VE GELIŞME ( GROWTH AND DEVELOPMENT THROUGHOUT THE LIFE SPAN )S202.02.02Davranışsal, psikolojik ve olgunlaşma süreçleri incelenmesi ile doğumdan yaşlılığa insan büyümesi ve gelişimi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.The study of human growth and development across the life span with emphasis upon normal growth and milestones achieved in the physical, cognitive, social, and emotional systems. Educational and familial contexts are highlighted.
HEM316EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( HOME CARE NURSING )S202.02.02Evde sağlık bakımının önemi, amaçları ve tarihsel gelişimi, evde sağlık bakım ekibi içinde hemşirenin ve diğer sağlık çalışanlarının rolleri ve sorumlulukları, evde bakım hemşireliğinde kullanılan modeller, kronik hastalıklar ve evde bakım sürecinin planlanması ve uygulanması, evde bakım uygulamaları ve hemşirenin rolü, evde bakımın etik ve yasal yönleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course teaches students how to help the elderly, the disabled, and people in ill health to maintain their quality of life and independence at home. Topics include home care observations and reporting procedures, documentation, caring for special populations, care of the child, and homemaking skills.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM411SAĞLIK POLİTİKALARI ( HEALTH POLITICS )Z202.03.02Kamusal politikaların oluşturulması, sağlık politikalarının planlanması, sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat, mevcut politika ve yasaların sağlık kuruluşlarına etkileri, değişen sağlık sisteminde hemşirenin rolü, sağlık politikalarının dönemlere göre incelenmesi, son dönem sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı, sağlık politikaları üzerine etkili uluslararası kuruluşları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is an introduction for undergraduate students to the major policy issues affecting health care and examines the role of government in the health care system. An important focus of the course is an assessment of the role of policy analysis in the formation and implementation of national and local health policy. The role of the legal system with respect to adverse medical outcomes, economic rights, and individual rights is also discussed. Proposals for health policy reform at the national and local level are examined throughout the course, with an emphasis on Medicare and Medicaid reforms currently being implemented or considered.
HEM421HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM ( TEACHING IN NURSING )Z223.05.04Öğrenme ve eğitim kavramları, eğitim yöntemleri, öğrenme gereksinimi ve çıktılarının değerlendirilmesi için gerekli teknik ve araçlar ile ilgili bilgi ve edindiği bilgileri sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumda kullanabilme becerisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.In this course students will examine the role of the nurse educator in relation to broader perspectives of clinical and patient education in the healthcare environment. Further, students will implement aspects of the nurse educator role in relation to patient education and staff education. Students will gain practical experience and develop competency in learning and teaching methods used in health care settings.
HEM423HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ( NURSING MANAGEMENT )Z223.05.04Sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve finansmanı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, hasta bakım sunum sistemleri, sağlık insan gücü planlaması, sorun çözme, karar verme, kalite, çatışma, değişim, kariyer ve performans yönetimi ile ilgili bilgi ve edindiği bilgileri uygulama ortamında kullanma becerisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course examines leadership and management theories with concurrent clinical experience in the nurse manager role. The course will consider various elements of leadership in a complex, multi-professional and rapidly changing healthcare system, and will enable students to assess and strengthen their managerial and communication skills. An understanding of current economic, political, professional and social issues in healthcare will provide a basis for the development of leadership skills.
HEM425PROJE I ( PROJECT I )Z031.07.03Literatür tarama ve araştırma, probleme karar verme, güncel literatürü kullanarak problemi tanımlama, veri toplama araçlarına karar verme, proje önerisini hazırlama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course addresses a research project on a topic of interest; topics may concern health, social, educational, political, technology, environmental, and community issues. Topics must be appropriate for study and presentation in the school environment, and should constitute areas of study and interest for the student that will contribute to the general store of knowledge in the subject. Students will choose their own topics or areas of interest, and the assigned faculty member will provide the structure, the process, the deadlines, the criteria, the feedback, and the support to promote success. All topics must be pre-approved by the assigned faculty member. The objective of this course is: literature search in nursing research, evidence-based decision making, formulating hypothesis, identifying data collection methods, writing a research project proposal.
HEM407HEMŞİRELİĞİN YASAL BOYUTLARI ( LEGAL ASPECTS OF NURSING )S202.02.02Bu ders, hemşirelik etiği, şiddet, istismar, yaralanma ve suç teşkil edebilecek durumlarda hemşirelerin yetkileri ve hemşirelerin yasal sorumlulukları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The objective of this course is to provide the non-law student with an overview of significant legal issues that arise in the healthcare context. Nurses are legally, ethically and morally responsible for delivering safe and competent care in the scope of their nursing practice. It promotes a review of legal concepts and regulations under which professional nurses’ practice and notes that ethical and legal issues are often not mutually exclusive. The course also examines concepts, theories, and values applied in ethical decision-making situations and ethical dilemmas in nursing settings of health care.
HEM412TEMEL ELEKTROKARDIOGRAFI ( BASIC ELECTROCARDIOGRAPHY )S202.02.02EKG nin tanımı. Kalbin anatomik yapıları. Kalbin ileti sistemi EKG derivasyonları ve kardiyak AKS EKG cihazlarını tanıma, EKG çekim teknikleri EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi Kalp hızının değerlendirilmesi, Ritm analizi ve normal sinus ritmi Erken vurular Ara sınav Supraventriküler taşikardiler, ventriküler taşiaritmiler Nodal ritim AV Bloklar, Akut coroner sendromlar Kardiyak arrest ritimleri Yıl Sonu SınavıGeneral Info about ECG. Anatomic structure of the cardiovascular system. Cardiac conduction system ECG derivations General information about ECG Evaluation of ECG Normal sinusal rhythm and rhythm analysis Ventricular Premature Beats Midterm Exam Supraventricular tachycardias, ventricular tachyarrhythmias Nodal rhythm AV Blocks, Acute coronary syndromes Cardiac arrest Final Exam
HEM414HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM ( NURSING INFORMATICS )S202.02.02Bu ders öğrencilere modern sağlık uygulamaları içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) faydalarını tanıtır. Öğrenciler klinik uygulama, eğitim ve yönetim alanlarındaki bir dizi dijital teknoloji ve uygulama hakkında bilgi edineceklerdir. Ders, ulusal ve uluslararası düzeylerde dijital sağlık bilincini geliştirir; çeşitli ülkelerde dijital sağlık yeniliğinin, stratejik vizyonun ve konuşlandırmanın özelliklerini inceler. Ders, dijital sağlığı klinik uygulamaya entegre ederken göz önünde bulundurulması gereken ilgili sosyal, etik, yasal konulara ve iş akışı konularına dikkat çekmektedir.This course introduces students to the utility of information and communication technologies (ICT) within modern healthcare practice. Students will learn about a range of digital technologies and applications in the areas of clinical practice, education and administration. The course fosters awareness of digital health at national and international levels; it examines the characteristics of digital health innovation, strategic vision and deployment in various countries. The course draws attention to the associated social, ethical, legal issues and workflow issues that must be considered when integrating digital health into clinical practice.
HEM416KRİTİK DÜŞÜNME ( CRITICAL THINKING )S202.02.02Bu ders, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünce, eleştirel düşünme becerisini etkileyen faktörler, eleştirel düşünme süreci, problem çözme, karar verme, hemşirelik süreci, eleştirel düşünme süreci ve hemşirelik araştırma sürecini karşılaştırma eleştirel düşünmenin bakım sürecinde kullanılmasını içerir.This course includes using critical thinking, creative thinking, factors that affect critical thinking skills, critical thinking process, problem solving, decision making, nursing process, critical thinking process and nursing research process, and critical thinking is used in the care process.
HEM417SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ ( QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS )S202.02.02Kalite yönetim sisteminin tarihsel gelişimi, akreditasyon standart ve uygulama ilkeleri, takım çalışma yöntemleri, kalite yönetim sisteminde proses kavramı ve parametreleri, proses girdi, yapılandırma, çıktı, aksiyon ve operasyon mekanizmaları, takım planlama aktivitelerinde kalite ağı, kriter, prosedür ve talimatların kullanım yöntemleri, hizmet faaliyetlerini gözden geçirme, ölçüm ve analiz, organizasyon öz değerlendirme teknikleri, iç ve dış değerlendirme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.A study of continuous quality improvement, utilization management, and risk management in health care. Also includes study of credentialing, accreditation standards, quality improvement organizations, and medical staff services. Selected management topics specific to health information departments will be covered.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM408İNTÖRN UYGULAMASI ( INTERNSHIP )Z22410.017.026Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde erişkin sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, ruh sağlığı ve halk sağlığı alanlarında kapsamlı hemşirelik uygulaması ile liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma ve karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanmasI bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to prepare the student for transition into the role of the professional nurse. The student will be prepared to work effectively within clinical settings by managing resources responsibly, supporting safe quality care and utilizing evidence-based practice. The student will exhibit the ability to move effectively into the professional nurse role, abiding by the nurse scope of practice. Clinical learning experiences in acute care settings enable the student to expand communication skills as a member of an interdisciplinary team, and initiate actions to resolve conflict. The student will demonstrate communication skills necessary for collaborating with the multidisciplinary team to promote positive patient outcomes. Theories of human caring and the nursing process will be utilized to provide culturally sensitive patient centered care. Students will implement health promotion and teaching strategies, problem solve, priority set, and coordinate care for a group of patients. Identification of caring occasions/caring moments will be a component of this course. Students will articulate evolving issues in nursing, including informatics and the application of legal and ethical principles to patient care situations.
HEM410PROJE II ( PROJECT II )Z031.07.03Proje verilerini toplama, bilgisayara veri girme, verileri analiz etme, sonuçları değerlendirme ve hakemli bir dergi yazım kurallarına göre araştırma raporunu yazma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The objective of this course is: data collection, data entry using SPSS, data analysis, data interpretation, and submitting the research report to a peer-reviewed journal.
HEM427AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM ( DISSASTER NURSING AND FIRST AID )Z223.04.04Afet tipleri, afetlerin birey ve toplum üzerindeki etkileri, afet yönetim aşamaları ve afetin aşamalarında rol alabilecek kurum ve kuruluşlar, afetlerde hemşirenin rolü, afet durumlarının sağlık çalışanlarına etkileri, kaza yerinde yönlendirme, bilgilendirme, karşılaşılan acil durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunabilme bilgi ve becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides the comprehensive study to handle life threatening emergencies; obstructed airway procedures, breathing emergencies and CPR for all ages. The student will be prepared to make appropriate decisions regarding care for traumatic emergencies, some medical conditions, head and spine injuries, fractures, burns etc. It provides the students with knowledge that will help them to provide efficient nursing care during disaster situations either in pre-hospital settings or in hospital settings and also in disasters.
HEM418ÇATIŞMA YÖNETİMİ ( CONFLICT MANAGEMENT )S202.02.02Çatışmanın tanımı, türleri ve nedenleri, algı, önyargı, davranış tipleri (atılganlık, pasif davranış, saldırgan davranış, manipülatif davranış), öfkeyle başetme ve öfkeli bireye yaklaşım, çatışma ve problem çözme yöntemlerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of this course is the definition, types and causes of conflict, perception, prejudice, behavior types (assertiveness, passive behavior, aggressive behavior, manipulative behavior), coping with anger and approach to anger, conflict and problem solving methods.
HEM420TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLER ( COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE )S202.02.02Tanımlayıcı ve alternatif tedavilerin tanımı, tarihçesi, hangi yöntemleri içerdiği(Fitoterapi, Larva Uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Müzik Terapi, Hipnoz, Biyorezonans, Hidroterapi,Kupa Uygulaması,Refleksoloji, Masaj tedavisi,Terapotik Dokunma ve Müzik Terapi) kimlerin uyguladığı,bu yöntemlerin endike ve kontrendike olduğu durumlar, ülkemizde ve dünyada tamamlayıcı ve ve alternatif tedavilerin uygulamaları,tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde hemşirenin rolü, sağlık çalışanlarının tamamlayıcı ve alternatif tedaviler hakkındaki tutumları dersin içeriğini kapsamaktadır.Definition, history, and methods of complementary and alternative medicine (Phytotherapy, Larvae Application, Mesotherapy, Prolotherapy, Music Therapy, Hypnosis, Bioresonance, Hydrotherapy, Cup Application, Reflexology, Massage therapy, Therapeutic Touch and Music Therapy), and contraindicated cases, the applications of complementary and alternative medicine in our country and the alll over the world, the role of the nurse in complementary and alternative therapies, and the attitudes of healthcare professionals about complementary and alternative medicine.
ISL406KRİTİK DÜŞÜNME ( CRITICAL THINKING )S202.02.02Bu ders, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünce, eleştirel düşünme becerisini etkileyen faktörler, eleştirel düşünme süreci, problem çözme, karar verme, hemşirelik süreci, eleştirel düşünme süreci ve hemşirelik araştırma sürecini karşılaştırma eleştirel düşünmenin bakım sürecinde kullanılmasını içerir.This course includes using critical thinking, creative thinking, factors that affect critical thinking skills, critical thinking process, problem solving, decision making, nursing process, critical thinking process and nursing research process, and critical thinking is used in the care process. Contribution of the Course Intending to Provide the Professional Education
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.