English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC LAW (LLM) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC LAW (LLM) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK501TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER REJİMİNİN ESASLARI ( PRINCIPLES OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS REGIME )Z303.08.03Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi türleri, seçimlere hakim olan ilkeler ile seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya uygunluk denetimi türleri incelenecektir.In this course, Constitution, Constitutional Law concepts, Constitution types, constitutionalism movements, making and changing constitutions, political power and state concepts, state forms, government systems, democracy concept, types of democracy, principles and electoral systems, political parties, basic rights and specificities and types of constitutional control will be examined.
HUK503MÜKELLEF HAKLARI ( TAXPAYER RIGHTS )Z303.07.03Dersin içeriğini; vergi mükellefleri, mükelleflerin ödevleri, mükelleflerin hakları gibi konular oluşturmaktadır.Course content; issues such as taxpayers, duties of taxpayers, and rights of taxpayers.
HUK507ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.08.03Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri gibi konular dersin içeriğini oluşturur.Ethical Issues in Research / Unethical Behaviors and Their Prevention, Scientific Research Methods, Scientific Research Planning: Research Problems, Hypotheses and Objectives, Access to Scientific Information: Library, Digital Library, Databases, Scientific Data Collection and Measurement Methods constitute the content of the course.
HUK509TIP CEZA HUKUKU ( MEDICINE CRIMINAL LAW )S303.07.03Dersin içeriğini; tıp cveza hukuku kavramı, sağlık personeli tarafından işlenecek suçlar oluşturmaktadır.Course content; The concept of medical cveza law constitutes crimes to be committed by health personnel.
HUK511ADİL YARGILANMA İLKESİ AÇISINDAN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ( CRIMINAL PROCEDURE LAW IN TERMS OF FAIR TRIAL PRINCIPLE )S303.07.03Dersin içeriğinde; ceza muhakemesinin, amacı ve kaynakları, ceza muhakemesine hakim olan ilkeler, muhakeme şartlar ve işlemleri, deliller, soruşturma ve kovuşturma evreleri gibi konulardan oluşur.In the content of the course; It consists of subjects such as the purpose and sources of criminal procedure, the principles governing the criminal procedure, the conditions and procedures of the criminal procedure, the evidence, the investigation and prosecution phases.
HUK513AVRUPA BİRLİĞİ KAMU HUKUKU VE TÜRKİYE ( PUBLIC LAW EUROPEAN UNION AND TURKEY )S303.06.03Dersin içeriğini; Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimi, Avrupa Birliği'nin hukuki mahiyeti, değerleri, amaçları ve görevleri, Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısına hakim olan ilkeler, Avrupa Birliği'nin organları gibi konular oluşturmaktadır.Course content; The historical development of the European Union, the legal nature, values, goals and duties of the European Union, the principles that dominate the institutional structure of the European Union, and the organs of the European Union.
HUK515CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK ( EXPERTISE IN CRIMINAL PROCEDURE LAW )S303.06.03Dersin içeriğini, bilirkişinin hukuki niteliği, bilirkişinin hukuki görüşünün niteliği, bilirkişiye başvurulacak haller, bilirkişinin atanması gibi konular oluşturmaktadır.The content of the course consists of subjects such as the legal nature of the expert, the nature of the legal opinion of the expert, the situations to apply to the expert, the appointment of the expert.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK502AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMASI ( EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND ITS PRACTICE )Z303.08.03Dersin içeriğini; insan hakları kavramı, insan hakları hukukunun temel ilkeleri, insan haklarının türleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulama alanı ve görevleri gibi konular oluşturmaktadır.Course content; The concept of human rights consists of subjects such as the basic principles of human rights law, types of human rights, the application area and duties of the European Convention on Human Rights.
HUK504VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI ( TAX MISDEMEANORS AND CRIMES )Z303.07.03Vergi kabahat ve suçları ile bunlara ilişkin yaptırımlarla karşılaşan mükelleflerin bu cezalardan kurtulma ya da cezaların derecesini azaltma yollarının neler olduğunu içermektedir.It includes the ways for taxpayers who are faced with tax misdemeanors and crimes and related sanctions to escape from these penalties or to reduce the degree of penalties.
HUK508ANAYASA YARGISI ( CONSTITUTIONAL JURISDICTION )Z303.08.03Dersin içeriğini; Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, kanunların anayasaya uygunluğu-nun yargısal denetimi, devletin unsurları, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, hükümet sistemleri, demokrasi tipleri, seçim sistemleri ve temel hak ve hürriyetler gibi konular oluşturmaktadır.Course content; The concept of constitution consists of constitutional movements, constitutional power, judicial control of the constitutionality of laws, elements of the state, forms of the state, separation of powers theory, systems of government, types of democracy, electoral systems, and fundamental rights and freedoms.
HUK510SEMİNER ( SEMİNAR )Z000.01.00
HUK506İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İDARİ PARA CEZALARI ( ADMINISTRATIVE FINES IN LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW )S303.07.03Bu derste iş, işçi, işveren, iş mahkemeleri, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, işçinin ve işverenin borçları, iş yeri kavramı, iş akdinin sona ermesi ile sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, sosyal güvenliğin ilkeleri ve finansmanı, sosyal sigortaların uygulanma alanı, sigortalılığın sona ermesi, idari paza cezaları konuları anlatılacaktır.In this course, employment, employee, employer, labor courts, individual labor law, collective labor law, debts of the employee and employer, the concept of workplace, termination of employment and the concept of social security and its historical development, principles and financing of social security, application area of ​​social insurances. , termination of insurance, administrative market penalties will be explained.
HUK516CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİ ( PROTECTION MEASURES IN CRIMINAL PROCEDURE LAW )S303.07.03Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan koruma tedbirleriyle ilgili hükümler, dersin içeriğini oluşturmaktadır.The provisions regarding the protection measures in the Code of Criminal Procedure constitute the content of the course.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK599-ITEZ ÇALIŞMASI ( TEZ ÇALIŞMASI )Z000.030.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.