English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATIONAL ADMINISTRATION (Ph.D.)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATIONAL ADMINISTRATION (Ph.D.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD601EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS IN EDUCATION )Z303.010.03Bu ders; bilimsel araştırma kavramı, tanımlar,eğitim araştırmalarında problem durumu,temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri,eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu,veri toplama teknikleri 1(nicel),veri toplama teknikleri 2 (nitel),veri analizi 1 (nicel),veri analizi 2 (nitel),kodlama çeşitleri,bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim,geçerlik güvenirlik kavramları,eylem araştırması,araştırma raporu yazma,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.
EYD603EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA ( QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION )Z303.010.03Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri; Nitel Araştırma Türleri; Bir Nitel Araştırma İçin uygun Metot Oluşturma; Nitel Araştırmada Veri Toplama; Nitel Araştırmada Veri Analizi
EYD604ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ( ORGANIZATIONAL CULTURE )S303.010.03
EYD608EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI ( EDUCATIONAL MANAGEMENT RESEARCH )S303.010.03
EYD610YÜKSEK ÖĞRETİM YÖNETİMİ ( HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION )S303.010.03Yükseköğretim mevzuatı ve üniversite yönetimi, bilgi toplumlarında üniversitenin değişen rolleri ve görevleri, girişimci üniversite, akademisyenlerin iş doyumu, yükseköğretimde kalite, yükseköğretimde kalite güvencesi, Bologna süreci , Bologna süreci ile yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve yetkinlikler
EYD614EĞİTİMDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR ( PHILOSOPHICAL APPROACHES IN EDUCATION )S303.010.03Felsefenin tanımı ve felsefenin içeriği,Felsefenin alanları, epistemoloji,ontoloji,Aksiyoloji,Mantık,Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki,Felsefenin eğitime katkıları, Eğitim felsefesinin tanımı,içeriği,amacı,Eğitim felsefesi ile ilgili yaklaşımlar: İdealizm(Sokrates,PlatoniHegel), Realizm(Aristoteles,Lock,Hume) ve eğitim,Daimicilik Eğitim Akımı Esasicilik Eğitim Akımı iki Eğitim Akımının Karşılaştırılması,J.Jack Rousseau ve Naturalizm Naturalist Eğitim Akımı,Diyalektik materyalizm (+K.Marks) Diyalektik yetişek Politeknik Eğitim, Pragmatizm(+J.Dewey,W.Jemes) ve eğitim İlerlemecilik,Yeniden -kurmacılık ve Eğitimde Küreselleşme düşüncesi,Varoluşçuluk ve Eğitim(F.Nietzsche,J.P.Sartre,M.Heidegger,A.Camus) Açık Okul Sistemi, Postmodernist Felsefe-Bilim ve Eğitim(F.Nietzsche,M.FoucaultP.Feyerabent,J.Derrida),Son Dönem Eğitim akımlarının Geleneksel eğitim akımları ile karşılaştırılması, Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefeler .
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD602EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION )S303.010.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD605EĞİTİMSEL İSTATİSTİĞİ ( EDUCATIONAL STATISTICS )S303.010.03Bu ders; Hipotez Testine Giriş,Verileri SPSS ile Karşılaştırmak,Bağımsız Örneklem T Test I,Bağımsız Örneklem T Test II,T test for Related Samples,Varyans Analizi - ANOVA,Varyans Analizi ve Post Hoc Testler,Korelasyon Analizi I,Korelasyon Analizi II,Doğrusal Regresyon,Parametrik Olmayan Testler; konularını içermektedir.
EYD606LİDERLİKTE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ( CONTEMPORARY APPROACHES IN LEADERSHIP )S303.010.03
EYD611ÇAĞDAŞ DENETİM YAKLAŞIMLARI ( CONTEMPORARY APPROACHES IN SUPERVISION )S303.010.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD619SEMINER ( SEMINAR )Z000.010.00
YET621DOKTORA YETERLİLİK ( DOCTORAL QUALIFICATION )Z000.030.00
EYD609EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ( NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION )S303.010.03
EYD613OKUL YÖNETİMİ VE SORUNLARI ( SCHOOL MANAGEMENT AND PROBLEMS )S303.010.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
YET620DOKTORA YETERLİLİK ( DOCTORED QUALIFICATIONS )Z000.020.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.