English

Vocational School of Aviation-CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
Vocational School of Aviation-CIVIL AVIATION CABIN SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
KGU200KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI ( PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES )Z000.00.00The contents of the "KGU-400 Social and Personal Development Practices" (for undergraduate programs) and "KGU-200 Social and Personal Development Practices" (for associate degree programs) at Cyprus Science University cover a range of topics aimed at fostering holistic development. The course units typically include: 1. Introduction to Social and Personal Development: - Overview of the importance of social and personal development in academic and professional life. 2. Cultural Awareness and Diversity: - Exploration of cultural differences, promoting cultural competence, and fostering an understanding of diversity. 3. Communication Skills: - Development of effective verbal and written communication skills, including interpersonal and professional communication. 4. Teamwork and Collaboration: - Emphasis on the importance of teamwork, collaboration, and effective group dynamics. 5. Time Management and Goal Setting: - Strategies for effective time management, setting goals, and prioritizing tasks for academic and personal success. 6. Leadership and Decision-Making: - Introduction to leadership principles, decision-making processes, and problem-solving skills. 7. Stress Management and Well-being: - Techniques for managing stress, maintaining mental health, and promoting overall well-being. 8. Career Development and Planning: - Guidance on career exploration, planning, and the development of a professional identity. 9. Community Engagement and Service Learning: - Encouragement of community involvement, social responsibility, and the benefits of service learning. 10. Critical Thinking and Problem Solving: - Development of critical thinking skills and problem-solving strategies applicable in various contexts. 11. Ethics and Integrity: - Discussions on ethical principles, integrity, and the importance of ethical behavior in personal and professional life. 12. Self-Reflection and Personal Growth: - Activities promoting self-reflection, self-awareness, and strategies for personal growth. 13. Academic Success Strategies: - Techniques for effective study habits, exam preparation, and academic success. 14. Technological Literacy: - Familiarization with technology tools and platforms relevant to personal and professional development. 15. Participation in On-Campus Activities: - Encouragement and facilitation of participation in various on-campus events, clubs, and organizations. The comprehensive content of these courses aims to equip students with the skills and knowledge necessary for personal, academic, and professional success, fostering a well-rounded and capable individual.
ORY100ORYANTASYON ( ORIENTATION )Z000.00.00The contents of the ORY 100 University Life Introduction Course at Cyprus Science University cover various aspects aimed at providing students with a comprehensive understanding of university life. The course typically includes the following key components: 1. Introduction to University Resources: - Overview of academic and administrative resources available on campus. - Introduction to libraries, research facilities, and online databases. 2. Academic Guidance: - Guidance on course selection, academic planning, and understanding degree requirements. - Information on grading systems, academic policies, and procedures. 3. Social Integration: - Activities to promote interaction among students and build a sense of community. - Introduction to student clubs, organizations, and extracurricular opportunities. 4. Time Management and Study Skills: - Strategies for effective time management to balance academic and personal life. - Study skills, note-taking techniques, and exam preparation. 5. Career and Professional Development: - Overview of career services and resources available to students. - Introduction to internship opportunities, resume building, and career planning. 6. Health and Wellness: - Information on campus health services and resources. - Promoting physical and mental well-being, stress management, and coping strategies. 7. Ethical Conduct and Academic Integrity: - Discussion on academic ethics, plagiarism, and the importance of integrity. - Understanding the university's code of conduct. 8. Technology and Campus Systems: - Familiarization with the university's online platforms, learning management systems, and student portals. - Guidance on using technology for academic purposes. 9. Diversity and Inclusion: - Exploration of cultural diversity and inclusivity on campus. - Understanding and respecting differences among students. 10. Orientation to University Policies: - Overview of important university policies, rules, and regulations. - Information on student rights and responsibilities. 11. Student Support Services: - Introduction to counseling services, academic advising, and support available for students facing challenges. By covering these diverse topics, the ORY 100 course aims to equip students with the knowledge and skills necessary for a successful and fulfilling university experience.
SHK101SİVİL HAVACILĞA GİRİŞ ( INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION )Z303.06.03Sivil havacılığın tarihsel sürecini,sivil havacılık faaliyetlerini,havaalanı genel bilgisini,uluslararası sivil havacılık anlaşmalarını,uluslararası sivil havacılık örgütlerini,ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşlarını,Türkiye de hava taşımacılığını içermektedir.It includes the historical process of civil aviation, civil aviation activities, airport general information, international civil aviation agreements, international civil aviation organizations, national civil aviation institutions and organizations, air transportation in Turkey.
SHK103HAVACILIK İNGİLİZCESİ I ( AVIATION ENGLISH I )Z202.04.02Bu ders, havacılık kapsamında olağan ve olağan dışı durumlarda genel ve mesleki İngilizce’de uygun kalıpları kullanarak etkin iletişim kurabilmeyi öğretir.This course teaches how to communicate effectively using appropriate phrases in general and professional English in ordinary and unusual situations within the scope of aviation.
SHK105İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM ( HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION )Z303.06.03Bu ders,Kabin memurlarının yolcu ile ilşkisi, davranış, beden dili ve iletişim konuları ile ilgili bilgileri içerir.This course includes information about cabin crew's relationship with passengers, behavior, body language and communication.
SHK107TEMEL HAVACILIK VE UÇAK BİLGİSİ ( BASIC AVIATION AND AIRCRAFT STRUCTURE )Z202.04.02Bu ders,Temel havacılık ve uçuş bilgisi, havacılık tarihi,uçak sistemleri, uçak yapısı ve uçuş güvenliği ile ilgili prosüdürlerin öğrenilmesi ile gerekli konuları içerir.This course includes basic aviation and flight knowledge, aviation history, aircraft systems, aircraft structure and flight safety procedures and necessary topics.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında TürkiyeThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
SHK102UÇUŞ TEORİSİ VE METEOROLOJİ ( FLIGHT THEORY AND METEOROLOGY )Z303.05.03Ders; Meteorolojik kavramları, Basınç sistemlerini ve altimetreyi, Meteorolojide kullanılan basınç ve yüksek seviye haritaların çizimi ve analizlerini, Atmosferde oluşan meteorolojik hadiseleri, uçuş için tehlikeli meteorolojik hadiseleri, Rüzgarı meydana getiren kuvvetleri ve kıtalar etkisiyle oluşan rüzgarları açıklar.Lesson; Explains meteorological concepts, pressure systems and altimeter, drawing and analysis of pressure and high level maps used in meteorology, meteorological events that occur in the atmosphere, meteorological events that are dangerous for flight, the forces that create the wind and the winds that occur with the effect of continents.
SHK104NORMAL EMNİYET KURALLARI ( NORMAL SAFETY RULES )Z303.05.03Normal Emniyet Kuralları ile ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Havacılık faaliyetlerindeki,kabinde olması gereken emniyet prosedürleri. Kabin içinde havacılık faaliyetlerinde emniyet kavramını incelemek ve havacılık emniyetini yönetmeye yönelik bilgi ve beceri sağlar.To gain the necessary knowledge and skills about Normal Safety Rules. Safety procedures that must be in the cabin in aviation activities. It provides the knowledge and skills to examine the concept of safety in aviation operations and manage aviation safety in the cabin.
SHK106UÇUŞ FİZYOLOJİSİ VE PSİKOLOJİ ( FLIGHT PHYSIOLOGY AND PSYCHOLOGY )Z202.03.02Uçuş psikolojisi ve fizyolojisine ilişkin tüm etkiler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan durumlar detaylı biçimde incelenmektedir.All effects on flight psychology and physiology and the resulting situations are examined in detail.
SHK108KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ I ( CABIN RESOURCE MANAGEMENT I )Z303.07.03Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin ve Organizasyonları’nın yetkileri ve denetimleri, genel organizasyon ve sorumluluklar, Sorumlu kaptan pilot, yardımcı pilot, kabin amiri ve kabin memurunun görev ve sorumlulukları, personel kuralları ve düzenlemeleri, kabin ekiplerinin üniforma kuralları ve taşımakla yükümlü olduğu dokümanlar, uçak tiplerine göre ekip oluşumu ve inkapasite ekip durumunda yapılması gerekenler, Kabin ekiplerinin sağlık ile ilgili durumlara ilişkin uygulamalar ve Kabin ekiplerinin uçuş görevi ile ilgili tüm limit tanımları ve gerekliliklerini içerir.Authorities and inspections of National and International Civil Aviation Authorities and Organizations, general organization and responsibilities, Duties and responsibilities of Captain in Charge, co-pilot, cabin chief and cabin crew, personnel rules and regulations, cabin crew uniform rules and documents they are obliged to carry, It contains all the limit definitions and requirements related to crew formation and incapacity crew situations, practices related to health-related conditions of cabin crews, and flight duties of cabin crews according to aircraft types.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHK201KRİZ VE STRES YÖNETİMİ ( CRISIS AND STRESS MANAGEMENT )Z202.03.02Bu derste stresin ve krizin iş yaşamında önemini ve nasıl yönetilip fırsata dönüştürülebileceği bilgilerini içeren konular işlenecektir.In this course, the importance of stress and crisis in business life and how it can be managed and turned into an opportunity will be covered.
SHK203SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM ( MEDICAL ISSUES AND FIRST AID TRAINING )Z303.04.03Temel ilk yardım müdahaleleriBasic first aid responses
SHK205TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI ( DANGEROUS GOODS RULES )Z202.03.02Tehlikeli madde kavramı ve sınıflandırmalar; hiçbir şekilde hava yoluyla taşınamayacak tehlikeli maddeler,birimler ve kullanılan dokümanlar, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ait sorumluluk grupları,göndericiler, kargo acenteleri, hava yolu işletmesi, yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları, konşimentonun hazırlanması, tehlikeli maddelerin kabulü, depolanması, yüklenmesi ve kontrolüDangerous substance concept and classifications; Dangerous goods that cannot be transported by air in any way, units and documents used, responsibility groups for the transport of dangerous goods by air, consignors, cargo agents, airline operators, load planners and flight crew, responsibilities of the sender and carrier for dangerous goods, preparation of bill of lading, dangerous goods acceptance, storage, loading and control
SHK207ACİL DURUM EMNİYET UYGULAMALARI I ( EMERGENCY SAFETY PRACTICES I )Z325.06.05Bu ders,acil durum seneryolarının uygulanması, Kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda, uçuş emniyeti ile ilgili prosüdürlere uygun hareket edebilmesi için gerekli bilgileri içerir.This course covers the application of emergency scenarios, the necessary information to be able to act in accordance with the procedures related to flight safety in abnormal situations that the cabin crew may encounter during the flight.
SHK209İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ I ( INFLIGHT CATERING I )Z366.07.09Ziyafet ve ikram hizmetleri tanım ve önemi, ziyafet organizasyonlarında rezervasyon, ziyafet organizasyonlarında planlama, ziyafet salonlarının hazırlanması, ziyafet organizasyonlarında servis çeşitleri, ziyafet organizasyonlarında satış ve maliyet analizi, hijyen-sanitasyon.Definition and importance of banquet and catering services, reservation in banquet organizations, planning in banquet organizations, preparation of banquet halls, service types in banquet organizations, sales and cost analysis in banquet organizations, hygiene-sanitation.
SHK211KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ II ( CABIN RESOURCE MANAGEMENT II )Z303.04.03Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin ve Organizasyonları’nın yetkileri ve denetimleri, genel organizasyon ve sorumluluklar, Sorumlu kaptan pilot, yardımcı pilot, kabin amiri ve kabin memurunun görev ve sorumlulukları, personel kuralları ve düzenlemeleri, kabin ekiplerinin üniforma kuralları ve taşımakla yükümlü olduğu dokümanlar, uçak tiplerine göre ekip oluşumu ve inkapasite ekip durumunda yapılması gerekenler, Kabin ekiplerinin sağlık ile ilgili durumlara ilişkin uygulamalar ve Kabin ekiplerinin uçuş görevi ile ilgili tüm limit tanımları ve gerekliliklerini içerir.Authorities and inspections of National and International Civil Aviation Authorities and Organizations, general organization and responsibilities, Duties and responsibilities of Captain in Charge, co-pilot, cabin chief and cabin crew, personnel rules and regulations, cabin crew uniform rules and documents they are obliged to carry, It contains all the limit definitions and requirements related to crew formation and incapacity crew situations, practices related to health-related conditions of cabin crews, and flight duties of cabin crews according to aircraft types.
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU213KRİTİK ALT YAPI VE TESİSLERİN KORUNMASI ( PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU310DÜNYA POLİTİKASINDA SÜPER GÜÇLER ( SUPER POWERS IN WORLD POLITICS )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHK202ACİL DURUM EMNİYET UYGULAMALARI II ( EMERGENCY SAFETY PRACTICES II )Z366.07.09Bu ders,acil durum seneryolarının uygulanması, Kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda, uçuş emniyeti ile ilgili prosüdürlere uygun hareket edebilmesi için gerekli bilgileri içerir.This course covers the application of emergency scenarios, the necessary information to be able to act in accordance with the procedures related to flight safety in abnormal situations that the cabin crew may encounter during the flight.
SHK204İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ II ( INFLIGHT CATERING I )Z366.07.09Derste, servis ve ikram hizmetlerinin tarihçesi, servis personeli, nitelikleri ve kişilik özellikleri, servis personelinin mesleki donanımı anlatılır.In the course, the history of service and catering services, service personnel, qualifications and personality traits, professional equipment of service personnel are explained.
SHK206PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI ( PROTOCAL AND SOCIAL BEHAVIOR RULES )Z202.02.02Protokolün Tanımı, Protokolün önemi ve tarihçesi, Resmi Törenlerde Protokol Kuralları, Nezaket ve görgü kurallarının tanımı, önemi ve uygulama alanları, tanışma ve tanıştırma kuralları, selamlaşma, telefonda görgü kuralları, yazışma ve kartvizit kuralları, davetlerin sosyal ve iş hayatındaki yeri, sofra kuralları, hediye-çiçek alma gönderme, tiyatro ve konser salonunda görgü kuralları, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve ofis hayatında uyulması gereken görgü kurallarını içerir.Definition of Protocol, Importance and history of the protocol, Protocol Rules in Official Ceremonies, Definition, importance and application areas of courtesy and etiquette, meeting and introduction rules, greetings, etiquette on the phone, correspondence and business card rules, place of invitations in social and business life, table rules, It includes receiving and sending gifts-flowers, etiquette in theater and concert hall, appropriate clothing for the time and place, etiquette to be followed in professional and office life.
SHK208KİŞİSEL BAKIM VE ZERAFET ( PERSONAL CARE AND ELEGANCE )Z335.05.06Uçucu personelin görev ve sorumluluklar, imaj, kişisel bakım, protokol kuralları, görgü kuralları, üniforma kuralları, beden dili ve iletişim, takım çalışması ve motivasyon konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.Duties and responsibilities of flight personnel, image, personal care, protocol rules, etiquette, uniform rules, body language and communication, teamwork and motivation are the subjects of the course.
SHK210DİKSİYON VE ANONS ( DICTION AND ANNOUNCEMENT )Z366.07.09Bu ders, diksiyon, anons okuma tekniklerini, anons yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları ve uçak içerisinde yapılan tüm anonsları içermektedir.This course includes diction, announcement reading techniques, rules to be considered while making announcements and all announcements made in the aircraft.
SHK212YOLCU HİZMETLERİ VE İLİŞKİLERİ ( PASSENGER SERVICE AND RELATIONS )Z202.02.02Bu ders, uçuşa başlamadan önce yolculara verilen yer hizmetlerini , yolcu ekip ilişkisini ve uçak servis ekipmanları konularını içermektedir.This course covers the ground handling services provided to the passengers before starting the flight, passenger crew relations and aircraft service equipment.
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU224AFETLERDE PSIKOLOJIK ILKYARDIM ( PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS )G303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.