English

SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-LOGISTICS (TURKISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-LOGISTICS (TURKISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
ISL101İŞLETME İLKELERİ I ( PRINCIPLES OF BUSINESS I )Z303.07.03İşletme İlkeleri dersi öğrencilere işletme yönetiminin kurumsal çerçevesini iyi anlayabilme imkanını sunar. Bu ders sayesinde öğrenciler işletmenin iç ve dış ortamını, etik, planlama, amaç belirleme, karar verme süreçlerini, organizasyon yapısını, motivasyon ve grup dinamiklerini ve efektif kontrol mekanizmalarını öğrenmiş olacaklardır. İşletmeye giriş niteliğindeki bu ders işletmelerin tüm fonksiyonları hakkında temel bilgiler de vermektedir.
LOJ101LOJİSTİĞE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO LOGICTICS )Z303.04.03
MAT111MATEMATİK I ( MATHEMATICS I )Z303.06.03
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03İletişim,tanım, amaç ve önemi İletişen insana dair bir kavramsallaştırma Etkili iletişim becerileri (empati,ben dili,sen dili,ego geliştirici dil, dinleme) İletişimde etkili unsurlar (ihtiyaçlar, fenomenoloji alan, inançlar ve tutumlar, ebeveyn tutumları, aile yönetim biçimleri, dürüstlük) Kişiler arası iletişim çatışmaları ve çatışma çözmeContents of the course unit are definition, purpose and importance A conceptualization of the communicating person,effective communication skills Effective elements in communication (needs, phenomenology, beliefs and attitudes, parental attitudes, family management styles, integrity) interpersonal communication conflicts and conflict resolution.
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplumun genel çıkarlarına kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında TürkiyeThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
LOJ100YAZ STAJI ( SUMMER PRACTICE )Z000.03.00
LOJ102LOJİSTİK YÖNETİMİ ( LOGISTICS MANAGEMENT )Z303.05.03
LOJ104ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ( TRANSPORTATION MANAGEMENT )Z303.05.03
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
ISL102İŞLETME İLKELERİ II ( PRINCIPLES OF BUSINESS II )F303.07.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LOJ201LOJİSTİK HUKUK KURALLARI ( LOGISTICS LAW )Z303.04.03
LOJ205ENVANTER VE STOK YÖNETİMİ ( INVENTORY AND STOCK MANAGEMENT )Z303.04.03
LOJ209TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ ( SUPPLIED CHAIN ​​MANAGEMENT )Z303.06.03
LOJ213ULUSLARARASI LOJİSTİK ( INTERNATIONAL LOGISTICS )Z303.06.03
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )S303.04.03
LOJ219İŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLIĞI ( JOB SECURITY AND HEALTH )S303.04.03
FIN203MUHASEBEYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO ACCOUNTING )F303.06.03Bu ders muhasebeye temel giriş dersi olup, öğrenciye hesap düzenini, hesap tutmayı, finansal tabloları ve bütün muhasebe süreçlerini öğrettikten sonra, hazır değerler, alacaklar, finansal varlıklar, stoklar, kısa ve uzun vadeli pasifler kalemlerinde temel muhasebe ilkelerinin nasıl çalıştığını örnekleriyle anlatır.
ISL203GİRİŞİMCİLİK ( ENTREPRENEURSHIP )F303.06.03
PZR201PAZARLAMAYA GİRİŞ ( INTRODUCTION TO MARKETING )F303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL202YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ ( MANAGEMENT AND ORGANIZATION THEORY )Z303.06.03
LOJ206GÜNCEL LOJİSTİK KONULAR ( CONTEMPORARY LOGISTICS ISSUES )Z303.04.03
LOJ208ULUSLARASI TİCARET ( INTERNATIONAL TRADE )Z303.06.03
LOJ203ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ( ULAŞTIRMA YÖNETİMİ )S223.00.04
LOJ210LOJİSTİK MODELLEME ( LOGISTICS MODELING )S223.05.04
LOJ212E-LOJİSTİK ( E-LOGISTICS )S223.05.04
LOJ214LOJİSTİK STRATEJİK İLETİŞİM ( LOGISTICS STRATEGIC COMMUNICATION )S223.05.04
KIU22021.YÜZYILDA ORTA ASYA VE KAFKASLAR ( CENTRAL ASIA AND THE CAUCUSA IN THE 21ST CENTURY )G303.03.03
KIU310DÜNYA POLİTİKASINDA SÜPER GÜÇLER ( SUPER POWERS IN WORLD POLITICS )G303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.