English

05030 COMPUTER ENGINEERING (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim Objectives
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 1212
1 Gaining knowledge on computer software, computer hardware, and computer networksXXXX
2 a strong background on mathematicsXXXX
3 technical coursesXXXX
4 Gained ability to be able to tackle with real-world casesXXXX
SKILLS Aim Objectives
(Described in terms of cognitive and practical skills) 1212
1 Have insight into the latest technological developments in the contemporary societiesXXXX
2 using the technology for solving real-world problemsXXXX
3 being aware of real-world engineering tasks and problemsXXXX
4 practicing with real-world casesXXXX
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim Objectives
Autonomy & Responsibility 1212
1 being able to use the technology for solving real-world problemsXXXX
2 graduation projects on real-world casesXXXX
3 summer practice at a workplaceXXXX
Learning to Learn 1212
1 gain insight to the latest technological developmentsXXXX
Communication & Social 1212
1 non-technical coursesXXXX
Occupational and/or Vocational 1212
1 Achieving a technically competent careerXXXX
2 Design and implement information and computing systems for the ever growing contemporary societiesXXXX
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.