KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (ENGLISH) (With Thesis)
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS405PROJECT MANAGEMENT ( PROJECT MANAGEMENT )Z303.06.03
THM101INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT ( INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT )Z303.09.03
THM103WORLD TRAVEL DESTINATION ( WORLD TRAVEL DESTINATION )Z303.08.03
THM205HOTEL MANAGEMENT ( HOTEL MANAGEMENT )Z303.05.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM501RESEARCH METHODS ( RESEARCH METHODS )Z303.08.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Bu dersten başarılı olanların sosyal bilimlerde kendi alanları ile ilgili konuları araştırabilecek donanımı kazanmış olacaklardırTo evaluate major methodological approaches and research methods in communication studies.
THM502STRATEGIC MANAGEMENT FOR TOURISIM INDUSTY ( STRATEGIC MANAGEMENT FOR TOURISIM INDUSTY )Z303.08.03Dersin İçeriği Bu heyecan verici, hızla genişleyen endüstrilerdeki zorluklar bağlamında, hızlı kritik analiz ve sağlam yönetimsel karar verme için gerekli olan ileri beceri ve bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır.It aims to provide you with advanced skills and knowledge necessary for swift critical analysis and sound managerial decision-making in the context of the challenges in these exciting, rapidly expanding industries.
THM503MARKETING MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY ( MARKETING MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03Bu ders turizm ve konaklama endüstrisinde pazarlama yönetiminin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgilidir. Ders ayrıca öncelikle çeşitli kavramların, teorilerin, olguların, tekniklerin ve modellerin derinlemesine analizini ele almaktadır.This course is concerned with the development, evaluation, and implementation of marketing management in the tourism and hospitality industry. The course also deals primarily with an in-depth analysis of a variety of concepts, theories, facts, techniques, and models.
THM506ADVANCED RECREATION RESEACH ( ADVANCED RECREATION RESEACH )Z303.07.03Dersin İçeriği Öğrenciler ders boyunca anket ve istatistik yazılımı kullanacak ve laboratuvar özellikle uygulamalı etkinliklere odaklanacaktır. Son proje bir araştırma sorusu önermeyi, bu soruyu değerlendirmek için veri bulmayı ve analiz etmeyi ve bir rapor yazmayı içerecektir.Students will use survey and statistical software throughout the course, and the lab will specifically focus on hands-on activities. The final project will involve proposing a research question, finding and analyzing data to evaluate this question, and writing a report.
THM507SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM ( SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM )Z303.08.03Dersin İçeriği Kaliteye sistematik bir yaklaşım: Q'dan TKY'ye, Toplam kaliteli iş ahlakının geliştirilmesi ve sürdürülmesi: Stratejiler, Kalite standartları, halklara yatırımcı-6S-Six Sigma yaklaşımı • Kalite İş ilişkisi: Kalite yapısı, A benzersiz iş ortamı • Kalite kaydından en iyi şekilde yararlanma: Kalite sistemi, standartlar ve prosedürler oluşturma Eğitim ve bilgilendirme, değerlendirme • Performans ölçümleri: özel çalışma parametreleri, Kalite hattı yönetimi • Kalite denetimi: Komuta zinciri aracılığıyla sonuç elde etme • Kalite Geliştirme ekipleri: Otel Eylem Ekipleri-Kalite destek yöneticisi • Mükemmellik taahhüdü: Kaliteli öz değerlendirme - Kaliteli Ürün Sunma, Olağanüstü müşteri memnuniyeti, Düzeltici eylem ve sürekli iyileştirme • İnsanlar aracılığıyla kalite: Başarı için tarifler, Muayene. Prosedürlerin ve ekipmanın durumunun test edilmesi • Kültürün değişmesi - Kalite sistemlerinin uygulanmasında başarı öykülerini açıklama, Seçim yapma.A systematic approach to quality: From Q to TQM, Developing and maintaining a total quality work ethos: Develop strategies, Quality standards, investor in peoples-6S-Six Sigma approach • Quality Business relationship: A quality structure, A unique business environment • Squeezing the most from quality registration: Setting up a quality system, standards and procedures Training and briefing, assessment • Performance measurements: specific operating parameters, Quality line management • Quality audit: Achieving results through the chain of command • Quality Improvement teams: Hotel Action Teams-Quality support manager • A commitment to excellence: Quality self assessment- Delivering a Quality Product, Extraordinary customer satisfaction ,Corrective action and continuous improvement • Quality through people: Recipes for success, Inspection. Testing status of procedures and equipment • Changing culture- Explain success stories of quality systems implementation, Making the choice.
THM598SEMINAR ( SEMINAR )Z000.06.00Dersin İçeriği Bu derste sözlü sunum becerilerinizi geliştirecek beş etkinliğe katılacaksınız: gözlem, soru, eleştiri, araştırma ve sunum.In this course, you will participate in five activities that will hone your oral presentation skills: observation, question, critique, research, and presentation.
THM505FINANCE AND ACOUNTING FOR TOURISM INDUSTRY ( FINANCE AND ACOUNTING FOR TOURISM INDUSTRY )S303.07.03Dersin İçeriği Dersin İçeriği Bu ders ayrıca sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı ve işletme sermayesi yönetimi ile ilgili kararları iyileştirerek firmaların değeri en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak finansal araç ve teknikleri de açıklayacaktır.Contents of the Course Unit This course will also explain financial tools and techniques, which can be used to help firms maximize value by improving decisions relating to capital budgeting, capital structure, and working capital management.
THM508CURRENT AND CONTEMPORARY ISSUES IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT ( CURRENT AND CONTEMPORARY ISSUES IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT )S303.06.03Konular, hedef yönetimi ve pazarlama, politika planlama, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlama, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetimden ortaya çıkabilir.Topics may emerge from destination management and marketing, policy planning, competitiveness, services management and marketing, financial management, human resource management, organizational behavior, and strategic management.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM504INNOVATION MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY ( INNOVATION MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03Bu ders, teknolojik gelişmeyle ilgili olarak teknolojik yeniliklerle ilgili karmaşık kavramları ve bilgileri ele almak için entegre bir yaklaşıma sahiptir. Meslek Sahiplerine Yönelik Derslerin KatkısıThe course has an integrated approach to tackling the complex concepts in and knowledge about technological innovation in relation to technological development.
THM599-ITHESIS I ( THESIS I )Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM599-ITHESIS I ( THESIS I )Z000.030.00
THM599-IITHESIS II ( THESIS II )Z000.030.00Dersin İçeriği 1) bir literatür taraması yapmak, 2) belirli bir alandaki önemli konuları tanımlamak ve araştırma sorularına bilimsel yaklaşımı anlamak, 3) bilimsel bir çalışma yapmak ve verilerini uygun şekilde yönetmek, 4) hayvan ve / veya insan etiğinde yer alan etiği takdir etmek araştırma ve 5) bilimde (konuşma ve yazma sırasında) kendini açıkça ifade eder.Contents of the Course Unit : 1) perform a literature review, 2) identify important issues in a specific field and understand the scientific approach to research questions, 3) carry out a scientific study and appropriately managing its data, 4) appreciate the ethics involved in animal and/or human research, and 5) express oneself clearly in science (when speaking and writing).
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.csu.edu.tr/index.csu?Page=Dersicerikleri&BK=68&DK=16462