English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-PHYSIOTERAPY

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-PHYSIOTERAPY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA103ANATOMİ ( ANATOMY )Z223.04.041-Giriş 2-Genel bilgiler 3-Kemikler 4-Eklemler 5-Kaslar 6-Dolaşım sistemi 7-Solunum Sistemi 8-Sindirim Sistemi 9- Boşaltım Sistemi 10- Genital sistem 11- Sinir sistemi 12-Duyu organları 13-Endokrin Sistem 14-Genel değerlendirme1-Introduction 2-General terms and issues 3-Bones 4-Joints 5-Muscles 6-Circulatory system 7-Respiratory system 8-Digestion system 9- Urinary system 10- Genital organs 11- Nervous system 12-Sense organs 13-Endocrine system 14-Final evaluations
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
FZT101FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( THE BASIS MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY )Z223.05.04Hasta kabulü, Hastalık öyküsü, Postür analizi (lateral, anterior,posterior),, Antroometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap, yağ dokusu), kas kısaluğu, esneklik değerlendirmesi, uygulamaları, goniometrik ölçümler ve manuel kas testinin prensiplerini içermektedir.It includes history of the patient, assessment of general physiotherapy, basic principles of movement, posture analysis (anterior, lateral and posterior posture analysis), shortness and flexibility tests and evaluation, anthropometric measurements (circumference, length, diameter, and skinfold measurements), principles of manual muscle testing and goniometric measurements.
FZT103FİZYOTERAPİDE MASAJ UYGULAMA ( MASSAGE QOLICATION IN PHYSIOTHERAPY )Z213.04.03Klasik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, ptatik uygulama, sporcu masaji ve mekanik masaj yöntemleri bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları.Mechanical, physiological, psychological and reflex effects of classical massage techniques, practical application, sports massage and mechanical massage methods, indications and contraindications of these methods.
FZY103FİZYOLOJİ ( PHYSIOLOGY )Z202.02.02Hücre fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Kas sistemi fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Sinir sistemi fizyolojisi, Duyular.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.-Verb be, Subject Pronouns: Days of the week, numbers 0-20, greetings. -The world, numbers 21-100 -Possessive adjectives, Classroom language -A/an,plurals: This/That/These/Those, Colours, adjectives, modifiers -Imperatives, let's, feelings -Present simple, verb phrases, jobs/ -Word order in questions, question words/ -Whose..?, Possessive 's, family/ -Prepositions of time (at,in,on) and place (at,in,to), everyday activities/ -Position of adverbs and expressions of frequency/ -Can/can't, verb phrases/ -Present Continuous, The weather and seasons/ -Object Pronouns, Phone language/ -Like + (verb -ing), the date, ordinal numbers/
SHM101TIBBİ TERMİNOLOJİ ( MEDICAL TERMINOLOGY )Z202.02.02
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03İletişim,tanım, amaç ve önemi İletişen insana dair bir kavramsallaştırma Etkili iletişim becerileri (empati,ben dili,sen dili,ego geliştirici dil, dinleme) İletişimde etkili unsurlar (ihtiyaçlar, fenomenoloji alan, inançlar ve tutumlar, ebeveyn tutumları, aile yönetim biçimleri, dürüstlük) Kişiler arası iletişim çatışmaları ve çatışma çözmeContents of the course unit are definition, purpose and importance A conceptualization of the communicating person,effective communication skills Effective elements in communication (needs, phenomenology, beliefs and attitudes, parental attitudes, family management styles, integrity) interpersonal communication conflicts and conflict resolution.
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplumun genel çıkarlarına kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiy
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
FZT102TEDAVİ EDİCİ HAREKETLER ( RECOVERY ACTIONS )Z223.05.04Egzersiz tedavisinin amaçları, etkileri ve prensipleri, egzersizin sınıflandırılması, normal eklem hareketindeki problemleri belirleyerek, problemlere yönelik egzersiz programının uygulanması, farklı postural problemlerde egzersiz programlarının uygulanamsıObjectives, effects and principles of exercise treatment, classification of exercise, determining problems in normal range of motion, application of exercise program for problems, application of exercise programs in different postural problems
FZT104KİNEZYOLOJİ ( KINSEIOLOGY )Z202.05.02Kemik doku ve kemikler Kas dokusu Kollogen doku Kıkırdak Vertebra eklemler ve yürüyüşBone tissue, muscle tissue and bone tissue Cartilage Collagen Vertebral
FZT106ELEKTROTERAPİ ( ELECTROTHERAPY )Z223.05.04Elektroterapi modaliteleri.Electrotherapy modalities.
FZT108ISI-IŞIK-HİTROTERAPİ ( HEAT, LIGHT HYDROTHERAPY )Z213.03.03Sıcağın Fiziksel Özellikleri ve Lokal Sistemik Etkileri /Sıcak Uygulamalar (Hotpack, Fluidotherapy, Parafin...), Soğuğun lokal ve sistemik etkileri, Soğuk uygulamalar (coldpack..), Hidroterapi ve Suyun Fiziksel Özellikleri, Sistemik Etkileri ve Uygulama Yöntemleri Balneoterapi , sistemlere Etkileri, Endikasyon ve Konraendikasyon, Havuz Tedavisi, Su içi egzersizleri, Whirlpool, Hubber Tank Zıt Banyolar ve DuşlarPhysical Properties and Local Systemic Effects of Heat / Hot Applications (Hotpack, Fluidotherapy, Paraffin ...), Local and systemic effects of cold, Cold applications (coldpack ..), Hydrotherapy and Physical Properties of Water, Systemic Effects and Application Methods Balneotherapy, Effects on Systems , Indication and Contraindication, Pool Therapy, In-water exercises, Whirlpool, Hubber Tank Opposite Baths and Showers.
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the Spring semester to the departments giving education in Turkish.
PSI104PSİKOLOJİ ( PSYCHOLOGY )Z202.02.02
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FZT201REHABİLİTASYON VE ETİK İLKELER ( REHABITATION AND ETHICAL PRINCIPLES )Z202.02.02Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı, rehabilitasyonda multidisipliner çalışma anlayışı, fizyoterapistin mesleki kimliği, yetki ve sorumlulukları, deontolojide uyulması gereken prensipler, davranış biçimleri, hasta ile iletişimThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
FZT203ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ( ORTHOPEADIC REHABILITATION )Z213.04.03Bölgesel ortopedik rehabilitasyon, fizik tedavi ve egzersiz (üst ve alt ekstremite) olan hastalarda kırık iyileşmesinde kırık yaklaşımına kırık yaklaşımıFracture healing fractured approach to fractures in patients with regional orthopedic rehabilitation, physical therapy and exercise (upper and lower limbs)
FZT205ÇOCUK HASTA REHABİLİTASYONU ( PEDIATRIC REHABILITATION )Z213.04.03Pediatrik grupta rastlanan, özür ve engele neden olan hastalıklarda değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon konularını içerir.Development of growth and development of neurogenic cerebral palsy, spina bifida in the physical therapy and rehabilitation, physical therapy and rehabilitation
FZT207NÖROLOJİK REHABİLİTASYON ( NEUROLOGICAL REHABILITATION )Z223.05.04Nörolojik, nöropsikolojik rehabilitasyon egzersizleri olan hastalara yaklaşım Travmatik beyin hasarı olan hemiplejik hastalarda denge bozuklukları fizik tedavi fizik tedaviApproach to patients with neurological, neuropsychological rehabilitation exercises Balance disorders in hemiplegic patients with traumatic brain injury physical therapy physical therapy
FZT209KLİNİK UYGULAMA I ( CLINICAL INTERNSHIP I )Z084.011.08
FZT213GERİATRİK REHABİLİTASYON ( GERIATRIC REHABILITATION )S202.02.02Yaşlanma, Epidemiyoloji, Fizyoloji, Yaşlanma teorileri , Yaşlanma ile ilgili araştırmalarda karşılaşılan sorunlar, Yaşın organ sistemleri üzerine etkileri, Organ-sistem yaşlanmasının fonksiyonel etkileri, Yetersizliği olan yaşlılarda çevre, psikolojik ve sosyolojik sorunlar, Fonksiyonel Bozulmanın Yörüngeleri, Özürlü yaşılarda değerlendirme ve tedavi ilkeleri, Geriatrik Rehabilitasyon programına etki edebilecek mental ve emosyonel durum, Geriatrik Rehabilitasyon programında dikkat edilmesi gereken geriatrik sendromlar, Geraitride sık görülen problemler ve rehabilitasyon, Egzersiz uygulamalarında genel prensiplerThe topics such as physiological changes that occur with aging, functional evaluation methods, application of clinical decision making process, projects and case studies are the contents of this course
SOS201SAĞLIK SOSYOLOJİSİ ( HEALTH SOCIOLOGY )S202.02.02Toplumsal yapı ve Staü hakında ayrıntılı bilgilere sahİP olmak.The course includes the basic concepts of sociology, its field and frame, the masters of the sociological thought, its history, its research methods and techniques, its theories and basic problems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FZT202ORTEZ-PROTEZ ( ORTHOTICS-PROSTHETICS )Z202.04.02Ön ayak hastalıkları Kısa yürüme cihazları Uzun yürüme cihazları Gövde ortezleri Üst ekstremite ortezleri Alt ve üst ekstremite protezleriFront foot disease short walking devices long walking devices
FZT204ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON ( REHABILITATION IN RHEUMATOLOGICAL DISEASES )Z203.05.02Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı Romatolojik Hastalıklar Romatolojik hastaya yaklaşım Romatolojik hastalıklarda fizyoterapiImmunity, inflammation and pain in rheumatic patients with rheumatic diseases basic measurement approach to physical therapy in rheumatic diseases
FZT206KLİNİK UYGULAMA II ( CLINICAL INTERNSHIP II )Z084.011.08Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The CSU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SHM202SAĞLIK BİLİMLERİNDE DEONTOLOJİ VE ETİK ( DEONTOLOGY AND ETHICS IN HEALTH SCIENCES )Z202.04.02
FZT208ENGELLİLERDE SPOR ( SPORTS IN DISABLED )S202.02.02Tanımlar, engel nedenleri, engellilerin sınıflandırılması, dünyada ve Türkiye de sayısal durumları, engelli bireylerin özellikleri, engelli gençlerin eğitiminde sporun yeri ve spor seçiminde dikkat edilecek konular, sportif aktivitelerin uygulamasında dikkat edilecek konular, engellilerin sınıflandırılması , engelliler için uygun fiziksel uygunluk programları, engellilerde performans testleri, engelli sporcularda spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri, değişik engel gruplarında uygun spor aktiviteleri, paralimpik oyunlar genel kuralları, engellilerin spor seçiminde dikkat edilecek konular.Definitions, obstacle causes, classification of persons with disabilities in the world and in Turkey numerical status, characteristics of persons with disabilities, the issues young people with disabilities to be aware of the location and sports selection of sports in education, to be considered in the application of sports activities subjects, classification of disabilities, appropriate physical fitness programs for the disabled, performance on disability tests, sports injuries and treatment methods for athletes with disabilities, appropriate sports activities in different disability groups, general rules of paralympic games, issues to be considered in the selection of sports for disabled people.
FZT210REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ ( TECNOLOGY OF REHABILITATION )S202.02.02Rehabilitasyona yardımcı teknolojilerin tanımlanması, fonksiyonel değerlendirmeler, temel yardımcı teknolojiler ve tasarımı, insanlarla sistem performansının karşılaştırılması, yardımcı teknoloji hizmetlerinin uygulanması ve rehabilitasyonda ölçme ve değerlendirme metotları, özürlüler için uygun yardımcı teknolojik rehabilitasyon uygulamaları.Identification of rehabilitation assistive technologies, functional evaluations, basic assistive technologies and design, comparison of system performance with people, implementation of assistive technology services and measurement and evaluation methods in rehabilitation, appropriate assistive rehabilitation practices for disabled people.
SHM100İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( BUSINESS HEATHY AND SAFETY )F202.02.02
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.