English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA101ANATOMI I ( ANATOMY I )Z334.05.061- Giriş, 2- Genel bilgiler, 3-Lokomotor sistem, 4- Dolaşım sistemi1-Introduction 2-General terms and issues 3-Locomotor system 4-Circulatory system
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıThe purpose of this course is to explain the basic principles of Ataturk and the history of revolution; to gain an understanding of the final era of the Ottoman Empire, to appreciate the situation of the new Turkish state’s establishment, to develop ability to build a bridge between the past and the future, to express opinion about the problems of Turkey by valuing the past, to appreciate the significance of the Treaty of Lausanne.
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course, using both lecture and laboratory practice, introduces computer concepts, including fundamental functions and operations of the computer. Topics include MS Word, MS PowerPoint, and MS Excel, internet research skills, identification of hardware components, basic computer operations, security issues, and use of software applications.
FIZ101FİZİK ( PHYSICS )Z202.03.02Fizik ve ölçme, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, hareketi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Physics and measurement, vectors, motion in one dimension, motion in two dimensions, laws of motion, circular motion, work and energy, conservation of potential energy and energy, linear momentum and collisions, rotation of solid objects around a fixed axis, motion, universal gravitation law, fluids mechanics topics form the content of this course.
FTR101REHABİLİTASYON VE ETİK PRENSİPLERİ ( REHABILITATION AND ETHICAL PRINCIPLES )Z202.02.02Fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapist tanımları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, multidisipliner yaklaşım, sağlık alanında etik prensipler, sağlık personeli- hasta- hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, klinikte etik, araştırma etiği.History of physiotherapy, physiotherapy and rehabilitation, definitions of physiotherapist, duties and responsibilities of the physiotherapist, multidisciplinary approach, ethical principles in the field of health, healthcare personnel-patient-patient relatives, patient rights, ethics in the clinic, research ethics.
FZY101FIZYOLOJI I ( PHYSIOLOGY I )Z303.05.03Fizyolojiye giriş, homeostasis, hücre ve yapısı, hücre potansiyelleri,vücut sıvı kompartımanları, iskelet kası fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, kalp kas fizyolojisi, periferik sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, kafa çiftleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides a comprehensive study of the physiology of the human body. This course is the first course in a two-course sequence and will cover the topics of general concept, structural and functional organization, homeostasis, homeostatic imbalance, regulation of body functions, the importance of water in the body, exchange between blood, capillaries and interstitial fluid, the cell and its functions, transport across membrane, simple diffusion, osmosis, carrier mediated transport, vesicular transport, junctions between the cells, the cell cycle and genes control of protein synthesis, physiology of the skeleton and muscular system, types of contraction, regulation of contraction, energy source for muscle contraction, blood, the lymphatic system and immunity, the endocrine system, the nervous system, and special senses.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Dersi ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading.
PSI103PSİKOLOJİ ( PSYCHOLOGY )Z303.05.03PPsikolojinin tanımı, tarihçesi, psikolojinin bilimsel temelleri, psikoloji ile ilgili temel kavramlar ve dalları, davranış, kişilik, öğrenme ilkeleri, davranış bozuklukları, psikolojide kullanılan bilimsel metodlar, temel süreçler, psikolojinin uygulama alanları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to present basic psychological concepts and to introduce students to the scientific study of behavior. Core topics include methods of psychological research, the biological bases of behavior, principles of learning, memory and cognition, personality, and psychopathology. This course also covers social issues including communication, aggression, and altruism.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA104ANATOMİ II ( ANATOMY II )Z446.06.081-Solunum Sistemi 2-Sindirim Sitemi 3- Boşaltım Sistemi 4- Genital sistem 5- Sinir sistemi 6-Duyu organları 7-Endokrin Sistem 8-Genel değerlendirme1-Respiratory system 2-Digestion system 3- Urinary system 4- Genital organs 5- Nervous system 6-Sense organs 7-Endocrine system 8-Final evaluations
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıEndNote and alternatives, Turnitin and internet-based plagiarism detection services, online survey apps, statistical analysis software, design alternatives for website, social media for academics and professionals, digital drawing and sketching software, video game sound design.
FTR104PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON ( PSYCHOSOCIAL REHABILITATION )Z202.03.02Fiziksel, duyusal yada kognitif yönden herhangi bir nedenle engel, özür yada bozukluk durumunda bireyin psikososyal tablosunun anlaşılabilmesini sağlamak, psikososyal sürece etki eden durumların kavratmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek psikososyal problemlerin göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirebilme becerisini kazandırmaktır; psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres ve post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları, görme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda ve ailelerinde psikososyal rehabilitasyon, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon.Introduction of psychosocial rehabilitation, Psychosocial rehabilitation after accident Stress and posttraumatic stress disorder, depression and dealing ways, psychosocial rehabilitation in visually,mental disability, hearing impaired, physical disability people and Adaptation process of families of children with special needs.
FTR106NORMAL MOTOR GELİŞİM ( NORMAL MOTOR DEVELOPMENT )Z202.03.02Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, Gelişim Teorileri, Normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişim, Refleks ve duyu gelişimi, Motor gelişim basamakları motor kontrol ve motor öğrenmeTerminology and concepts about developtment of normal movement and function, developmental teories, development of normal and abnormal movement and function, development of reflex and sensation, developmental motor milestones, motor control and motor learning
FTR118ISI IŞIK HİDROTERAPİ ( HEAT, LIGHT HYDROTHERAPY )Z213.03.03Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık modalitelerinin, soğuk uygulama ve hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamaları içermektedir.The physiotherapeutic and rehabilitative approach in superficial temperature agents and hydrotherapy modalities.
FZY102FIZYOLOJI II ( PHYSIOLOGY II )Z303.03.03Kan Fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Boşaltım sistemi, Solunum sistemi, Endokrin sistem, Metabolizma, Gastrointestinal sistem, Gözün yapısı ve görme yolları, İşitme fizyolojisi.This course is the second course in a two-course sequence and will cover the topics of the cardiovascular system, circulatory insufficiency or shock, types of shock, the respiratory system, the digestive system, the urinary system, the reproductive system. Upon completion, students should be able to demonstrate an in-depth understanding of the complexities of the human function and form, and the integration of organ system functions.
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
FTR108AQUATERAPİ ( THE AQUATERAP )S202.02.02Hidroterapi yöntemlerinin fizyolojik etkileri ve kullanma teknikleri, suyun fiziksel özellikleri, hidroterapi prensipleri, değişik hasta gruplarına uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan hidroterapi yöntemleri, etkileri, risk ve önlemler, su içi egzersizler, kaplıcalar, kaplıca sularının özellikleri ve temel balneoterapi, helyoterapi ve hidroterapide kullanılan testler.Physiological effects and use techniques of hydrotherapy applications, the physical properties of water, hydrotherapy principles, hydrotherapy methods used in physiotherapy and rehabilitation applied to different patient groups, effects, risks and precautions, exercises in water, spas, specifications of spa waters and basic balneotherapy, heliotherapy and tests used in hydrotherapy .
FTR114ANATOMİK PALPASYON ( ANATOMICAL PALPASION )S202.02.02Palpasyonun temel ilkeleri, omuz kuşaği ve ilgili dokularin palpasyonu, dirsek el-el bileği, üst ekstremite ligament ve tendon palpasyonu, mandibula ve servikal bölge palpasyonu, torakal bölge ve toraks, lumbal bölge ve pelvis, kalça ve diz, ayak bileği ve ayak, alt ekstremite ligament palpasyonu, kemik dokular arasında segmental ilişkiler, üst ekstremite kaslarının palpasyonu, alt ekstremite kaslarının palpasyonu, gövde kaslarının palpasyonu gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The basic principles of palpation, palpation of the shoulder girdle and related tissues, elbow hand-wrist, upper limb ligament and tendon palpation, mandible and cervical region palpation, thoracic region and thorax, lumbal region and pelvis, hip and knee, ankle and foot, limb ligament palpation, segmental connections between bone tissues, palpation of upper limb muscles, palpation of lower limb muscles, palpation of trunk muscles are included in this course.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA201FONKSİYONEL NÖROANATOMİ ( FUNCTIONAL NEUROANATOMY )Z202.02.02Merkezi-periferik sinir sistemi, otonom sistemcentral-peripheral nervous systemi autonomic nervous system
FTR201FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( THE BASIC MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY )Z223.04.04Hasta hikayesi ve genel fizyoterapi değerlendirmeleri, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral, posterior), kısalık ve esneklik testleri, antropometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ ölçümleri), normal eklem hareketi ve kas kuvveti değerlendirmeleriHistory of the patient, assessment of general physiotherapy, basic principles of movement, posture analysis (anterior, lateral and posterior posture analysis), shortness and flexibility tests and evaluation, anthropometric measurements (circumference, length, diameter, and skinfold measurements), measurement of normal range of motion with goniometer, muscle strength and evaluation methods.
FTR203MANİPULATİF TEDAVİ I ( MANIPULATIVE TREATMENT I )Z223.04.04Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı), derin friksiyon masajı ve uygulaması, konnektif doku manipulasyonunun tarihçesi, etki mekanizması, K.D.M.nin refleks bölgeleri, KDM sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, ilk tetkikler, temel bölge manipulasyonu, alt torakal-scapular-interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, ğögüs ve yüz bölgesine K.D.M. uygulama yöntemleri.The mechanisms of effects of classic massage, techniques, dosage, cases whose are indicated or contraindicated, the correct positioning and regional applications (face, neck, back region, abdominal massage, thigh, leg, foot, arm-forearm and hand massage), the history of and the effects of connective tissue manipulation(CTM), reflex regions of CTM, the reactions as a result of CTM, CTM applicable diseases, First assesments, Basic region manipulation, the lower thoracic-scapular-interscapular-cervical and occipital-arm-forearm-hand, thigh leg-foot, pelvic and abdominal, chest and face KDM application methods.
FTR205KLİNİK BİLİMLER I ( CLINICAL SCIENCES I )Z202.02.02Rehabilitasyon ve fizyoterapi süreci olan hastalıkları, nörolojik, romatolojik ve sistemik hastalıkların etyoloji, klinik gidiş ve tedavileri ile ilgili genel bilgiler, çocuk gelişimi ve sağlığı özürlü birey ve ailesine yaklaşımda temel psikolojik kavramlar, ve davranış özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
FTR209KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK I ( KINESIOLOGY AND BIOMECHANICS I )Z202.03.02Kinezyolojinin tanımı, hareket ve hareket tipleri, mekanik prensipler, kemiğin normal özellikleri ve kemiğin normal/patolojik streslere fonksiyonel adaptasyonu, kemik hastalıkları; kollajen doku, kas ve kıkırdağın yapısı, mekanik özellikleri ve patokinetiği, synovial eklemlerin özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, eklemde sallanma ve kayma hareketi, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The definition of kinesiology, Matters of kinesiology scope, motion and movement types, general mechanical principles, Development and nutrition of bone tissue, bone cells, physiological properties of bone and bone laws, stress loads on the bone, functional adaptation in pathological conditions of bone, bone diseases, structure-properties of cartilage , mechanics, patokinetig of; mechanical and pathomechanics of muscle function; The mechanical properties of tissue collagen, and pathomechanics, classification of joints, synovial joints and their properties, joint cohesion, the movement formed by the plane of the joints, sliding and swinging motion, leverage, balance, orientation planes and coordinates.
FTR217ELEKTROTERAPİ I ( ELECTROTHERAPY I )Z223.04.04Elektroterapinin elektrofiziksel prensiplerini, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek, ve alçak ve orta frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretmektir. Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı ve orta frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.Derivation of flat galvanic current, iontophoresis, medical and surgical galvanism, Modified galvanic current, Electrodiagnosis, low-frequency currents, diadynamic currents, Interferential currents, electric shock, surgers, Functional electrical stimulation, Ultra Reiz and Russian currents.
FZY201NÖROFİZYOLOJİ ( NEUROPHYSIOLOGY )Z202.02.02Nörofizyolojiye giriş, M.S.S. organizasyonu, uyku fizyolojisi, serebrospinal sıvı, kan beyin bariyeri, talamus, hipotalamus, retiküler formasyon, bazal ganglionlar, serebellum, duyusal işleme, motor korteks, istemli hareketlerin kontrolü, konuşma, öğrenme, bellek, ağrı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Introduction to Neurophysiology, M.S.S. organization, sleep physiology, cerebrospinal fluid, blood brain barrier, thalamus, hypothalamus, reticular formation, basal ganglia, cerebellum, sensory processing, motor cortex, control of voluntary movements, speech, learning, memory, pain are the contents of this course.
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
FTR215FİZYOTERAPİSTLER İÇİN PİLATES ( PILATES FOR PHYSIOTHERAPISTS )S202.02.02Pilates, pilatesin temel ilkeleri ve pilatesin uygulaması ve pilatesin sağlığa etkileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Pilates, basic principles of pilates and the application of pilates and the effects of pilates on health constitute the content of this course.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03This course introduces students to the diversity of records created and preserved from the past and those created, used and retained in the present. Specific problems of archival appraisal, the organization of and access to archives containing manuscript collections, the management and preservation of non-print records such as photographs and electronic records will be briefly addressed.
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03İletişim,tanım, amaç ve önemi İletişen insana dair bir kavramsallaştırma Etkili iletişim becerileri (empati,ben dili,sen dili,ego geliştirici dil, dinleme) İletişimde etkili unsurlar (ihtiyaçlar, fenomenoloji alan, inançlar ve tutumlar, ebeveyn tutumları, aile yönetim biçimleri, dürüstlük) Kişiler arası iletişim çatışmaları ve çatışma çözmeContents of the course unit are definition, purpose and importance A conceptualization of the communicating person,effective communication skills Effective elements in communication (needs, phenomenology, beliefs and attitudes, parental attitudes, family management styles, integrity) interpersonal communication conflicts and conflict resolution.
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03Antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi: temel temalar, evrenselcilik, bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik; antropolojideki dört alt disiplin yaklaşımının ve sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli; biyolojik evrim, kültür, antropoloji teorileri ve kültürel değişme ve uyarlanma konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides an introduction to fundamental areas of inquiry in social anthropology. It examines essential aspects of human social life from a cross-cultural perspective, which is one of the defining characteristics of anthropology. This course aims to show how anthropologists came to analyze human social life in the way they did, how this has changed over time, and how we can make use of this knowledge to inform the critical analysis of contemporary societies. The course explores how anthropology provides powerful perspectives on such things as exchange (gift-giving), language, thought, nature, friendship and gender as distinctly social phenomena.
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course investigates the nature of speech sounds, the mechanisms of speech production and perception and the ways by which these sounds are classified into a fixed inventory of meaningful sounds, the phoneme inventory, by speakers of a language. Students will learn how to transcribe speech sounds using phonetic symbols.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03Kıbrıs Türk tarihi ve Kıbrıs Türk tarih bilinci oluşturma konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplumun genel çıkarlarına kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course deals with the interrelationship of corporate social responsibility, corporate integrity, organizational culture, corporate strategy and organizational management/ leadership. Topics covered may include social, environmental and ethical performance indicators.
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03İnsan hakları ve yurttaşlık bilgisine giriş, insan haklarının tarihsel arkaplanı, eşitlik, özgürlük, devlet, politika, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku, Birleşmiş Milletlerin uygulamaları, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.The purpose of this course is to examine the history, development, structure and efficacy of international human rights law. In this course, students will investigate the legal framework of the United Nations and regional systems relating to the protection and promotion of, inter alia, the rights of minorities and indigenous peoples, women’s rights, the rights of migrants and refugees, cultural rights, and the emerging field of environmental rights. Students will assess the remedies that exist for violations of human rights law in the various systems and examine practical case studies where relevant.
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR202TEDAVİ HAREKETLERİ VE PRENSİPLERİ ( THERAPEUTIC MOVEMENTS AND PRINCIPLES )Z233.03.05Hastayı değerlendirme ve program geliştirmek için yaklaşımlar, egzersiz tedavisinin amaçları, etkileri ve prensipleri, egzersizin sınıflandırılması ve egzersiz programının planlanması, normal eklem hareketindeki problemleri belirleyerek, problemlere yönelik egzersiz programının planlanması ve uygulanması, farklı postural problemlerde egzersiz programlarının planlaması ve uygulamaların öğrenilmesi oluşturmaktadır.Approaches for the assessment and improving programmes, purposes, effects and principles of exercise treatment, classification of exercise and planning exercises programmes, planning and application of exercises programmes, while determining the problems in normal range of motion, teaching to plan exercise programmes and application in different postural problems.
FTR204MANİPULATİF TEDAVİ II ( MANIPULATIVE TREATMENT I )Z223.04.04Eklem yapıları ve yumuşak dokularda ağrı, enflamasyon ve hareket kısıtlılığına yol açan durumları tanıtmak, değerlendirmede kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını sağlamak, bu durumların tedavisi için gereken temel mobilizasyon ve manipulasyon tekniklerini uygulama becerisini kazandırmak. Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve vaka örnekleri.Functional anatomy, biomechanics and pathomechanics of joints and soft tissues, basic characteristics of mobilization, manipulation and transverse friction techniques, basic measurement, evaluation and treatment applications in the pathology of joints and soft tissues, clinical decision making and case samples
FTR206KLİNİK BİLİMLER II ( CLINICAL SCIENCES II )Z202.02.02Otoimmun sistem hastalıkları, Endokrin sistem hastalıkları, Metabolik hastalıklar, Hematolojik hastalıklar, Gastrointestenal sistem hastalıkları, Genito-Üriner sistem hastalıkları, Nörolojik sistem hastalıkları, Romatolojik hastalıklar, Ortopedik ve Travmatolojik hastalıklar, Kardiyovasküler sistem hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, Enfeksiyon hastalıklarına ilişkin tanı teşhis, tedavi ve hasta yaklaşımları…Autoimmune system diseases, gastrointestinal system diseases, endocrine system diseases, metabolic diseases, hematological diseases, neurological diseases, rheumatological diseases, cardiovascular system diseases, infection diseases, respiratory system diseases, gastrointestinal system diseases, genito-urinary system diseases, orthopedic and traumatological diseases in general.
FTR208ELEKTROTERAPİ II ( ELECTROTHERAPY II )Z223.04.04Elektroterapinin termal prensiplerini, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek ve yüksek frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretmektir. Termal mekanizmalar, elektroterapideki fizyolojik yanıtlar tartışılacak ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.Derivation of high frequency current, thermal principles of electrotherapy, shortwave diathermy, microwave diathermy, ultrasound, transkutaneal electrical nerve stimulation, biofeedback, magnetotherapy, high-voltage stimulation, extracorporeal shock wave therapy (ESWT).
FTR210KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK II ( KINESIOLOGY AND BIOMECHANICS II )Z202.02.02Bilim ve teknolojinin anatomi, fizyoloji ve biyomekaniğe entegrasyonunu temel prensipler ışığında sunmak, hareketin dinamik yapısını kinetik ve kinematik açıdan incelemek ve hareket analizinde güncel değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Hareket bilimi, kas/eklem mekaniği ve değerlendirme yöntemleri, kinematik ve kinetik analizler, hareket analizleri, uygulamalar ve örnekler konularını içermektedir. Normal ve patolojik yürüyüş; Columnavertebralisin mekaniği ve patomekaniği; skolyoz, pelvis-kalça-diz -ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği; omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği.To present the integration of science and technology in the field of anatomy, physiology and biomechanics in the light of basic principles; to examine the dynamic structure of the movement from a kinetic and kinematic point of view; to explain current evaluation methods in motion analysis. The course includes the subjects of motion science, muscle / joint mechanics and evaluation methods, kinematic and kinetic analysis, motion analysis, applications and examples; the features of normal and pathological gait; mechanics and pathomechanics of Columna vertebralis; scoliosis, pelvis-hip-knee-ankle; mechanics and pathomechanics of the foot; shoulder-arm complex, elbow, wrist and mechanics and pathomechanics of the hand.
FTR212EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ( EXERCISE PHYSIOLOGY )Z202.02.02Dersin içeriği, değişik çevresel şartları altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi, egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri değerlendirme, egzersiz önerilerinin kavranmasını ve temel uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır. Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi, egzersiz testleri, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletimler.Cardiovascular system and exercise, cardiovascular regulation and integration, evaluation of the functional capacity of the cardiovascular system, measuring personal differences and energy capacity, exercise tests, energy expenditure at rest and physical activity, aerobic and anaerobic training, factors affecting maximal aerobic power, recovery pulmonary system and exercise respiration control, acid-base balance muscle physiology, musculoskeletal system and exercise.
FTR214TEMEL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON STAJI I ( BASIC PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INTERNSHIP I )Z084.04.08Öğrenilmiş olan konular fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında toplam 20 iş günü uygulanmaktadır.Under the supervision of a physiotherapist and in a clinical setting, practices and observations to consolidate the information given in the lessons are presented to the department management for evaluation at the end of the 4-week program.
ING202İNGİLİZCE IV ( ENGLISH IV )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
FTR216ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ ( ALTERNATIVE TREATMENT METHODS )S202.02.02Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri, dünyada ve Türkiye’de tamamlayıcı alternatif tedavilerin tarihsel süreci, zihin-beden tıbbı, biyolojik bazlı tedaviler, manipulatif ve beden bazlı yöntemler, enerji terapileri ve bunları fizyoterapi uygulamalarında kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Complementary and alternative therapies in the world, and the historical development of complementary alternative treatment in Turkey, mind-body medicine, biologically based therapies, manipulative and body-based methods, energy therapies and their use in therapy applications constitute the content of this course.
FTR218ÇOCUKLARDA TERAPÖTİK EGZERSİZ ( THERAPEUTIC EXERCISE IN CHILDREN )S202.02.02Çocuklarda egzersiz, çocuklarda görülen postüral bozukluklar, nedenleri ve egzersiz uygulamaları, çocuklarda fiziksel uygunluk ve performans değerlendirmeleri, özel gereksinimli çocukların özellikleri ve egzersiz uygulamaları ve çocuk hastalarda özel egzersizler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Exercise in children, postural disorders in children, causes and exercise practices, physical fitness and performance evaluations in children, characteristics and exercise practices of children with special needs, and special exercises in pediatric patients are the contents of this course.
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, ilk yardımın hedefleri, ilk yardımın ABC kuralı ve temel yaşam desteği, hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, kanama türleri ve kanamaların durdurulması, turnike uygulama, bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, omurga yaralanmaları, kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanık türleri ve ilk yardım, zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, hasta ve yaralı taşıma şekilleri.This course provides the comprehensive study to handle life threatening emergencies; obstructed airway procedures, breathing emergencies and CPR for all ages. The student will be prepared to make appropriate decisions regarding care for traumatic emergencies, some medical conditions, head and spine injuries, fractures, burns etc.
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU305BİLİM VE ETİK ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel yazım kuralları ve etik kuralları konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.An exploration of ethical challenges arising in recent scientific activity. Some challenges will focus on the results of research. Others will concern the process of research itself and science and society’s efforts at self-regulation. This is a practical, issues-based course. Emphasis also will be on current events and fundamental principles.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIS301BİYOİSTATİSTİK ( BIOSTATISTICS )Z223.05.04Temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler, veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analizi özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This is a course in statistical modeling, with an emphasis on models for correlated data that arise when subjects are repeatedly measured or are clustered. These models are extensions of linear and nonlinear regression and analysis of variance. Examples will be drawn from clinical studies, such as multi-arm biomarker studies and crossover trials. Analyses of population pharmacokinetics and longitudinal data will also be discussed. Hands-on data analysis and presentation using standard computer software will be emphasized. Course goals include the ability to formulate and evaluate a model, to read the scientific literature that employs these models, to interact fruitfully with data modeling specialists, and to present the results of these models mathematically and graphically.
FTR301NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I ( NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES I )Z223.04.04Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) teknikleri, proprioseptif nöromüsküler fasilitasyonda temel işlemler, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun ve üst gövde paternleri, alt gövde paternleri, bilateral simetrik, asimetrik ve resiprokal paternler, tekrarlanan kontraksiyonlar, ritmik başlatma, antagonistin zıddı teknikleri, gevşeme teknikleri, PNF ve proksimal hayati fonksiyonlar, minder aktiviteleri, dönme, emekleme, yürüme ve merdiven aktiviteleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Basic processes in proprioceptive neuromuscular facilitation, upper and lower extremity patterns, neck and upper body patterns, lower body patterns, symmetrical, asymmetrical and reciprocal patterns, repeated contractions, rhythmic start, antagonist opposite techniques, relaxation techniques, PNF and proximal vital functions, cushions activities, turning, crawling, walking and stair activities.
FTR303ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ( ORTHOPEDIC REHABILITATION )Z223.03.04Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıklarda, yumuşak doku ve sportif yaralanmalarında kullanılan erken veya geç dönem rehabilitasyon yaklaşımları, kırık sonrası rehabilitasyon yaklaşımları, bandaj uygulama teknikleri teorik ve pratik örnek uygulamalarla işlenir.General principles of orthopedic rehabilitation in all orthopedic diseases that do not require or require surgery, early or late rehabilitation approaches for use in soft tissue and sports injuries, rehabilitation approaches after fractures, bandage application techniques, theoretical and processed with practical examples.
FTR305PEDİATRİK REHABİLİTASYON ( PEDIATRIC REHABILITATION )Z223.03.04Çocuklarda nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi edinerek, doğumsal ve doğum sonrasında motor gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar, fizyoterapi rehabilitasyon açısından uygun değerlendirme yöntemleri, çocukluk dönemindeki çeşitli gelişimsel bozukluklara yönelik değerlendirmeler, serebral paralizi, mental ve motor gelişim geriliği olan çocuklarda, doğumsal brachial pleksus yaralanmalarında, riskli yeni doğanlarda, nöromuskuler hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Obtaining information about the chronological process of the neuromuscular system and motor development features in children, various neurological disorders that negatively affect motor development, assessment methods suitable for physiotherapy rehabilitation, assessments for various developmental disorders in childhood, cerebral paralysis, cognitive and motor development retardation, congenital brachial Physiotherapy and rehabilitation applications in plexus injuries, risky newborns, neuromuscular diseases constitute the content of this course.
FTR313GERİATRİK REHABİLİTASYON ( GERIATRIC REHABILITATION )Z202.02.02Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler, fonksiyonel değerlendirme yöntemleri, klinik karar verme sürecinin uygulanması, proje ve vaka çalışmaları gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The topics such as physiological changes that occur with aging, functional evaluation methods, application of clinical decision making process, projects and case studies are the contents of this course.
FTR319PULMONER REHABİLİTASYON ( PULMONARY REHABILITATION )Z223.03.04Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, ilkeleri, göğüs fizyoterapisinin amaçları, uygulama teknikleri, pulmoner hastalıkların fizyoterapi-rehabilitasyon yönünden değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması, pulmoner cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyonun amaçları ve uygulama yöntemleri, yoğun bakımda fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımları, postüral direnaj, solunum kontrolü, neonatal fizyoterapi yaklaşımları.Definition of pulmonary rehabilitation, principles, objectives of chest physiotherapy, application techniques, evaluation of pulmonary diseases towards physiotherapy and rehabilitation , planning of treatment programs, rehabilitation objectives and implementation methods before and after pulmonary surgery , intensive care physical therapy-rehabilitation approaches, postural drainage, breathing control, neonatal physiotherapy approaches.
FTR323SPORDA FİZYOTERAPİ ( SPORTS PHYSIOTHERAPY )Z223.03.04Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri, değişik cins ve yaş gruplarında spor, değerlendirme, fiziksel performans ve testler, fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, sporda psikoloji, özürlülerde spor yaklaşımları ve uygulamalar. Spor yaralanmalarının önlenmesi, ilk yardım, tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, bantlama ve splintleme teknikleri.The effects of exercise on body systems, sports in different gender and age group, assessment, physical performance and performance tests, physical fitness tests, sports nutrition, sports psychology, approaches and practices in disabled sports, prevention of sports injuries, first aid, rehabilitation principles, soft tissue injuries, taping and splinting techniques.
FTR325ORTEZ REHABİLİTASYONU ( ORTHOTICS REHABILITATION )Z212.02.03Ortezlerin biyomekanik prensipleri, ortez uygulaması öncesi-sonrası değerlendirmeler, üst-alt ekstremite, columna vertebralis segmentleri için ortez uygulamaları, kas-iskelet, sinir sistemi hastalıklarında ortez kullanımı, ortez kontrolü ve ortez rehabilitasyon teknikleri.Biomechanical principles of orthotics, before and post orthotic evaluations, , orthotic applications for upper and lower limbs and vertebral column segments, musculoskeletal, orthoses use in nervous system diseases, orthotics control and orthotic rehabilitation techniques.
FTR307İŞİTME VE KONUŞMA TERAPİSİ ( HEARING AND SPEECH THERAPY )S202.02.02İşitme, konuşma ve vestibüler sistemde meydana gelebilecek patolojilerin ve nedenlerinin temel özelliklerinin kavranmasını ve hastanın doğru yönlendirilmesini sağlamaktır. İşitme sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, konuşma sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri; bu sistemlerde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.It is aimed to understand the basic features of pathologies and causes that may occur in the hearing, speech and vestibular system and to direct the patient correctly. Anatomical and physiological features of the hearing system, anatomical and physiological features of the speech system, anatomical and physiological features of the vestibular system; The clinical features of the disorders occurring in these systems constitute the content of this course.
FTR315BEL VE BOYUN FITIĞI ( LUMBAR AND NECK HERNIAS )S202.02.02Kronik dönemde ayaktan takip edilen bel-boyun ağrısı problemlerinde tedavi, vakaya özel klinik problem çözme ve karar verme becerileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
FTR321REHABİLİTASYONDA TOPLUM TEMELLİ UYGULAMALAR ( COMMUNITY BASED PRACTICES IN REHABILITATION )S202.02.02Toplumsal sorunları belirleme, güncel sorunlar için çözüm üretebilme, etkinlikler/projeler hazırlama, toplumda farklı özelliklere sahip olan kişilerle empati kurmanın önemi, rehabilitasyonda toplumda farkındalık yaratma, proje uygulama ve değerlendirme gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Topics such as identifying social problems, being able to create solutions for current problems, preparing activities / projects, empathizing with people with different characteristics in society, creating awareness in the community in rehabilitation, project implementation and evaluation are the contents of this course.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR302NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II ( NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES II )Z223.04.04İnme sonrası , Serebral paralizi , Multipl Skleroz (MS) ve Parkinson gözlenen klinik özellikler ve hareket ve fonksiyon bozukluğunun nedenleriniaçıklamak, bu hastalar rehabilitasyonunda uygulanan ölçme, değerlendirme ve nörofizyolojik yaklaşımlarla ilgili temel özelliklerin kavranmasını sağlamak ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak. Ders aşağıdaki konuları kapsar: İnme sonrası ve Nörolojik hastalıklar Brunnstrome yöntemi Rood ve Margaret Johnstone Yöntemi Todd-Davies yöntemi Bobath yöntemi ve tekniği Kısıtlayıcı-Yoğunlaştırılmış Tedavi (Constraint Induced Therapy)The course covers: the clinical features and causes of motion and dysfunction observed after stroke, cerebral paralysis, multiple sclerosis (MS) and Parkinson; the basic features of measurement, evaluation and neurophysiological approaches applied in the rehabilitation of these patients; the key methods of treatment: Brunnstrome, Rood, Margaret Johnstone, Todd-Davies, Bobath and Restrictive-Intensive Treatment technique (Constraint Induced Therapy)
FTR304İŞ UĞRAŞISI TERAPİSİ ( OCCUPATIONAL THERAPY )Z213.04.03Rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, perfoRehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. rmans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi, transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları, el, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi, farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri.Basic information and application examples on the role of occupational therapy (ergotherapy) in the team work, basic job and occupational assessment methods in performance areas, developing appropriate job and occupational approaches. Assessment methods, functional motion analysis, daily life activities tests and training, self-help tools, transfer training, architectural barriers and environmental regulations, hand training, work-occupational therapy in hemiplegia, occupational and occupational therapy in cerebral palsy, sensation in occupational and occupational treatment. perception-motor integration tests and training, lower motor neuron lesions and occupational and occupational therapy in specific cases.
FTR306NÖROLOJİK REHABİLİTASYON ( NEUROLOGICAL REHABILITATION )Z223.04.04Nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmektir. Hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinin oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme-değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları, proje hazırlanması.To teach the clinical features of common neurological diseases such as demyelinating diseases, neuromuscular diseases, clinical features of the upper and lower motor neuron effects in terms of physiotherapy programs to be established, disease-specific assessment-evaluation and neurophysiological-based treatment applications.
FTR308FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR ( SPECIAL CONSIDERATIONS IN PHYSIOTHERAPY )Z303.05.03Periferik sinir yaralanmaları, fasial paralizi, yanık, baş ağrıları, lepra ve deri hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon, pre- ve postnatal fizyoterapi, doğum eğitimi, jinekolojik problemler ve işkence rehabilitasyonu ile geriatrik rehabilitasyon ve kanser rehabilitasyonunu kapsayan fizyoterapinin farklı alanlarındaki özel değerlendirme yöntemlerin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek.Genital organ anatomy, pelvic structure, menstruation, birth physiology and mechanism, operative delivery, family planning and gynecological oncology. Audiology and hearing, hearing disorders, lung capacities and functions, voice disorders and rehabilitation, speech disorders and rehabilitation, vestibular system rehabilitation. Obstetric and gynecological rehabilitation, geriatric rehabilitation, physiotherapy approaches after burns, rehabilitation in post-traumatic stress syndrome, physiotherapy approaches applied in ear-nose-throat and skin problems, cancer rehabilitation, role of physiotherapist in palliative care, rehabilitation in diabetes, rehabilitation in hypertension.
FTR314TEMEL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON STAJI II ( BASIC PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STAGE II )Z084.04.08Danışman fizyoterapistler gözetiminde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda’ki aşağıdaki ünitelerden birinde toplam 30 iş günü staj yapılmaktadır. Bu üniteler: nörolojik rehabilitasyon, kardiopulmoner rehabilitasyon, protez ve biomekanik, ortez ve biomekanik, nöromusküler hastalıklar, pediatrik rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi, romatizmal hastalıklar, fiziksel tıp, sporda fizyoterapi, ortopedik rehabilitasyon, nöroşirurjide rehabilitasyon, obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, fizyoterapide özel konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Under the supervision of a physiotherapist and in a clinical setting, practices and observations to consolidate the information given in the lessons are presented to the department management for evaluation at the end of the 4-week program.
FTR318ORTEZ VE REHABİLİTASYON ( ORTHOTICS AND REHABILITATION )Z212.02.03Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite noksanlığı, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonuThe course covers: amputation, causes of amputation, levels, congenital limb deficiency, partial hand and foot prostheses, upper and lower extremity amputation levels, prosthesis applications and component selection, static and dynamic settings in prostheses, control mechanisms, gait problems seen in lower extremity amputees, early and temporary prosthesis applications, myoelectric prostheses, advanced technological prosthesis applications and ampute rehabilitation.
FTR320KARDİYAK REHABİLİTASYONU ( CARDIAC REHABILITATION )Z223.03.04Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ilkeleri, program içindeki uygulamalar, kardiyovasküler hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda program planlama. Kardiyovasküler problemi olan hastalarda, problemlerin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, kardiyak rehabilitasyon yaklaşımları ve uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanması.
FTR316AĞRI YÖNETİMİ ( PAIN MANAGEMENT )S202.02.02Ağrının fizyolojik mekanizmaları, ağrı tipleri ve nitelikleri, ağrı reseptörleri ve ağrı yolları, ağrı değerlendirme metodları, kas iskelet sistemi ağrıları ve tedavi yaklaşımları, ağrıyla başa çıkmada kullanılan yöntemler, egzersizin ağrı yönetiminde yeri gibi konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Physiological mechanisms of pain, types and qualities of pain, pain receptors and pathways, pain assessment methods, musculoskeletal system pain and treatment approaches, methods of coping with pain, the place of exercise in pain management are the contents of this course.
FTR322ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON ( ROMATHOLOGICAL REHABILITATION )S202.02.02Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerine romatizmal hastalıkların oluş mekanizmalarını, hastalık çeşitlerini, fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinim nedenlerini ve tedavi özelliklerini anlatmak ve uygulamalı olarak göstererek romatolojik rehabilitasyon alanındaki fizyoterapistin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi arttırmak. Romatizmal hastalık patofizyolojisi, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, hastalık süreç yönetimi ve başa çıkma teorileri, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları.Rheumatic disease pathophysiology, evaluation and treatment approaches, preventive services in rehabilitation, disease management and coping process theories, diagnosis and necessary treatment of various rheumatic diseases.
FTR324DUYU BÜTÜNLEME ( SENSITIVE INTEGRATION )S202.02.02Ayres Duyu bütünlüğü teorisi, ,Duyusal Sistemlerin Nörofizyolojik Temellerinin öğrenilmesi ,Duyusal Sistemlerin Nörofizyolojik Temellerinin öğrenilmesi FOnskiyon/Dİsfonksiyon,Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonları ,Pediatride görülebilen duyu bütünleme disfonksiyonları -Sensory integrity theory, Learning the Neurophysiological Bases of Sensory Systems Learning the Neurophysiological Basics of Sensory Systems, Function / Dysfunction, Sensory Integration Dysfunctions in Pediatrics Sensory integration dysfunctions that can be seen in pediatrics
FTR326KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ ( EVIDENCE BASED PHYSIOTHERAPY )S202.02.02Kanıta dayalı uygulamanın tanımı ve önemi, kanıt düzeyleri, soru oluşturma, sistematik araştırma yapma, değerlendirme, karar verme ve fizyoterapide kanıta dayalı klinik örnekler gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Subjects such as the definition and importance of evidence-based practice, levels of evidence, question-making, systematic research, evaluation, decision-making, and evidence-based clinical examples in physiotherapy are the contents of this course.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR403KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I ( CLINICAL PROBLEM SOLVING I )Z202.06.02Bu derste nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatizmal hastalıklarda vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma yapılırNeurologic, orthopedics, rheumatologic, pediatric disorders are discussed on case presentations and patients in this lesson.
FTR405FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I ( RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY I )Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, classification of scientific research, scientific article reading, evaluation, research planning, subject selection and aim, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of the findings, interpretation of the findings, suggestion, article writing and publication
FTR407KORUYUCU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ( PROTECTIVE PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION )Z303.03.03Sağlık kavramını, sağlığın korunması ile ilgili yöntemleri ve mevzuatı, fizyoterapi mesleğinin koruyucu sağlık alanındaki hizmetlerini kapsarIt covers the concept of health, methods and legislation related to health protection, and the services of the physiotherapy profession in the field of preventive health.
FTR409KLİNİK UYGULAMA I ( CLINICAL PRACTICE I )Z02412.014.024Nörolojik, Nöroşirurjik, Ortopedik, Sporcu, Pediatrik, Kardiyopulmoner, Jinekolojik, Geriartik, Romatolojik, İş ve Uğraşı, Protez, Ortez ve El Rehabilitasyonu ile Genel Fizyoterapi alanlarında uygun yerlerde yapılan staj uygulamaları.Clinical practices at appropriate places in neurological, neurosurgical, orthopedic, sports, pediatric, cardiopulmonary, gynecology, geriatric, rheumatology, occupational, prosthetics, orthotics, hand rehabilitation and general physiotherapy.
FTR411ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ( INDUSTRIAL PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION )S202.02.02Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi, iş analizi, ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, işyeri düzenlemeleri, özürlüler için ev düzenlemeleri ve çevresel mimari engeller ve düzenlemelerin gözden geçirilmesiVocational rehabilitation, assessment and training in vocational rehabilitation, ergonomics, job analysis, and assessment of working capacity, approaches to prevent injuries in the industry, workplace regulations, home arrangements for disabled people and environmental architectural barriers and regulations review
FTR413HASTA FİZYOTERAPİST İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM ( PATIENT AND PHYSIOTHERAPIST'S RELATIONSHIP AND COMMUNICATION )S202.02.02Kaza sonrası problemlerde, nörolojik hastalıklarda, geriatrik kişilerde, fiziksel engelliler ve engelli çocuğa sahip ailelerde, görme engelliler ve işitme-konuşma engellilerde hasta ve fizyoterapist iletişimi.Patient and physiotherapist communication in post-accident problems, neurological diseases, geriatric people, physically disabled and families with disabled children, visually impaired and hearing-speech impaired.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR402KLİNİK UYGULAMA II ( CLINICAL PRACTICE II )Z02412.014.024Nörolojik, Nöroşirurjik, Ortopedik, Sporcu, Pediatrik, Kardiyopulmoner, Jinekolojik, Geriartik, Romatolojik, İş ve Uğraşı, Protez, Ortez ve El Rehabilitasyonu ile Genel Fizyoterapi alanlarında uygun yerlerde yapılan staj uygulamaları.Clinical practices at appropriate places in neurological, neurosurgical, orthopedic, sports, pediatric, cardiopulmonary, gynecology, geriatric, rheumatology, occupational, prosthetics, orthotics, hand rehabilitation and general physiotherapy.
FTR404KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II ( CLINICAL PROBLEM SOLVING II )Z202.06.02Nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatizmal hastalıklarda vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma yapılır.Neurologic, orthopedics, rheumatologic, pediatric disorders are discussed on case presentations and patients in this lesson.
FTR406FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II ( RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY II )Z202.06.02Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, classification of scientific research, scientific article reading, evaluation, research planning, subject selection and aim, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of the findings, interpretation of the findings, suggestion, article writing and publication
FTR412GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YAŞAM KALİTESİ ( ACTIVITIES OF DAILY LIVINGAND QUALITY OF LIFE )S202.02.02Temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ve bunlarla ilişkili model ve referans çerçeveleri, GYA ve YGYA değerlendirme yöntemleri, Spinal kord yaralanması olan hastalarda aktivite performansı, Performans becerileri azalmış kişiler için kompansasyon/ adaptasyon yöntemleri-:Kuvvet, eklem hareketi, bilişsel ve algısal problemler, Performans becerileri azalmış kişiler için kompansasyon/ adaptasyon yöntemleri-:Duyu,ağrı,endurans, enerji,This lesson; Basic and auxiliary daily life activities and related model and reference frameworks, GYA and YGYA evaluation methods, Activity performance in patients with spinal cord injury, Compensation / adaptation methods for people with reduced performance skills: force, joint motion, cognitive and perceptual problems, Compensation / adaptation methods for people with reduced performance skills: Sensation, pain, endurance, energy,
FTR414HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ( PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION IN PUBLIC HEALT )S202.02.02Sağlık kavramı, Sağlığa etki eden faktörler, ICF, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolu, Fizyoterapide koruyucu yaklaşımlar, Sağlığın geliştirilmesi, koruyucu rehabilitasyon programlarının amaçları, örnekleri, Çocuklarda ve Yaşlılarda Koruyucu Rehabailitasyon Program örnekleri.Health concept, health affecting factors, ICF physiotherapist's role in primary health care, preventive approach in physiotherapy, improving health, the purpose of preventive rehabilitation programs, preventive rehabailitasyon program examples in children and the elderly.
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.