English

FACULTY OF LAW-LAW (TURKISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF LAW-LAW (TURKISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
HUK101HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I ( INTRODUCTION TO LAW AND BASIC CONCEPTS OF LAW I )Z303.03.03Dersin içeriğini ;hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, hukuk temel kavramları gibi konular oluşturmaktadır.In this course, the science of law will be presented to students with its main features and the definition of law in terms of various law ecoles, the sources of law and the relationships between different law sources and the application of legal rules in terms of place, subject, person and meaning. Besides, legal concepts and institutions, legal sanctions, the divisions of law, legal events, actions and procedures, “the concept of person”, rights and liabilities in law, authorizations nd responsibilities will be explained.
HUK103MEDENİ HUKUK I ( CIVIL LAW I )Z404.05.04Bu dersin içeriği; Medeni Hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerdir.Basic concepts of civil law, right, types of right, introductory provisions of civil law, real and legal persons are discussed in this course.
HUK105ROMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ( ROMAN LAW GENERAL PROVISIONS )Z303.04.03Bu dersin içeriğini; hukukun temel kavram ve kurumları, Roma Hukukundaki temeller ve tarihi gelişim süreci, Roma özel hukuk sistemi ile genel kavramlar, Roma Usul Hukuku ile ilgili genel bilgiler, Roma usul ve icra hukukunun gelişim aşamaları.. gibi konular oluşturmaktadır.The contents of this course are; basic concepts and institutions of law, foundations and historical development process of Roman Law, general concepts with Roman private legal system, general information about Roman Procedural Law, development stages of Roman procedure and execution law.
HUK107ANAYASA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ( CONSTITUTIONAL LAW GENERAL PROVISIONS )Z404.05.04Bu dersin içeriğinde, anayasal düzen, farklı hükümet sistemleri , anayasanın kavramsal analizi, parlamentonun tasarrufları, kanunlar, parlamento önergeleri, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, teokratik ve demokratik egemenlik, egemenliğin yapısına ve kullanılış şekline göre devlet şekilleri, seçim sistemleri, parlamenter rejimin özellikleri, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri incelenmektedir. Konulara doktrinsel yaklaşımın yanında, dersler Anayasa Mahkemesinde görülen örnek davaların analizi ile de desteklenmektedir.In the content of this course, constitutional order, seperation of Powers, different government systems, conceptual analysis of the constitution, the resolutions of the parliament, laws, parliamentary resolutions, decree laws, regulations, regulations, theocratic and democratic sovereignty, state forms according to the structure and way of use of the sovereignty, election systems, parliamentary regime features, presidential and semi-presidential systems are examined. In addition to the doctrinal approach to the subjects, the courses are also supported by the analysis of the sample cases at the Constitutional Court.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
KGU400KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI ( PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES )Z000.00.00The contents of the "KGU-400 Social and Personal Development Practices" (for undergraduate programs) and "KGU-200 Social and Personal Development Practices" (for associate degree programs) at Cyprus Science University cover a range of topics aimed at fostering holistic development. The course units typically include: 1. Introduction to Social and Personal Development: - Overview of the importance of social and personal development in academic and professional life. 2. Cultural Awareness and Diversity: - Exploration of cultural differences, promoting cultural competence, and fostering an understanding of diversity. 3. Communication Skills: - Development of effective verbal and written communication skills, including interpersonal and professional communication. 4. Teamwork and Collaboration: - Emphasis on the importance of teamwork, collaboration, and effective group dynamics. 5. Time Management and Goal Setting: - Strategies for effective time management, setting goals, and prioritizing tasks for academic and personal success. 6. Leadership and Decision-Making: - Introduction to leadership principles, decision-making processes, and problem-solving skills. 7. Stress Management and Well-being: - Techniques for managing stress, maintaining mental health, and promoting overall well-being. 8. Career Development and Planning: - Guidance on career exploration, planning, and the development of a professional identity. 9. Community Engagement and Service Learning: - Encouragement of community involvement, social responsibility, and the benefits of service learning. 10. Critical Thinking and Problem Solving: - Development of critical thinking skills and problem-solving strategies applicable in various contexts. 11. Ethics and Integrity: - Discussions on ethical principles, integrity, and the importance of ethical behavior in personal and professional life. 12. Self-Reflection and Personal Growth: - Activities promoting self-reflection, self-awareness, and strategies for personal growth. 13. Academic Success Strategies: - Techniques for effective study habits, exam preparation, and academic success. 14. Technological Literacy: - Familiarization with technology tools and platforms relevant to personal and professional development. 15. Participation in On-Campus Activities: - Encouragement and facilitation of participation in various on-campus events, clubs, and organizations. The comprehensive content of these courses aims to equip students with the skills and knowledge necessary for personal, academic, and professional success, fostering a well-rounded and capable individual.
ORY100ORYANTASYON ( ORIENTATION )Z000.00.00The contents of the ORY 100 University Life Introduction Course at Cyprus Science University cover various aspects aimed at providing students with a comprehensive understanding of university life. The course typically includes the following key components: 1. Introduction to University Resources: - Overview of academic and administrative resources available on campus. - Introduction to libraries, research facilities, and online databases. 2. Academic Guidance: - Guidance on course selection, academic planning, and understanding degree requirements. - Information on grading systems, academic policies, and procedures. 3. Social Integration: - Activities to promote interaction among students and build a sense of community. - Introduction to student clubs, organizations, and extracurricular opportunities. 4. Time Management and Study Skills: - Strategies for effective time management to balance academic and personal life. - Study skills, note-taking techniques, and exam preparation. 5. Career and Professional Development: - Overview of career services and resources available to students. - Introduction to internship opportunities, resume building, and career planning. 6. Health and Wellness: - Information on campus health services and resources. - Promoting physical and mental well-being, stress management, and coping strategies. 7. Ethical Conduct and Academic Integrity: - Discussion on academic ethics, plagiarism, and the importance of integrity. - Understanding the university's code of conduct. 8. Technology and Campus Systems: - Familiarization with the university's online platforms, learning management systems, and student portals. - Guidance on using technology for academic purposes. 9. Diversity and Inclusion: - Exploration of cultural diversity and inclusivity on campus. - Understanding and respecting differences among students. 10. Orientation to University Policies: - Overview of important university policies, rules, and regulations. - Information on student rights and responsibilities. 11. Student Support Services: - Introduction to counseling services, academic advising, and support available for students facing challenges. By covering these diverse topics, the ORY 100 course aims to equip students with the knowledge and skills necessary for a successful and fulfilling university experience.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
EKO105EKONOMİYE GİRİŞ I ( INTRODUCTION TO ECONOMICS I )S303.03.03Mikroekonomiye Giriş, Derste işlenen konular ana başlıklarıyla arz-talep modeli, tüketici teorisi, firma teorisi, üretim ve maliyet fonksiyonları ile tam ve eksik rekabet koşullarında firmaların kâr maksimizasyonudur. Adı geçen konular hem teorik hem de güncel yaşam uygulamalarından örnekler verilerek incelenmektedir.Introduction to Microeconomics
HUK111TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ ( TURKISH JUDICIAL ORGANIZATION )S202.03.02Hukuk Devleti ve Yargı Erki, Yargı Bağımsızlığı, Hakimler, Savcılar, Adli Yargı Örgütü, İdari Yargı Örgütü, Askeri Ceza Yargısı, Kalem Görevlileri, Yargı Örgütü ile İlgili İdari Organlar ve Diğer Meslekler, Mahkemelerin Sınıflandırılması ve Türk Yargı Örgütünün Şeması, İdari Yargı Örgütü, Hesap Yargısı, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı Teşkilatı konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.State of Law and Judicial Power, Judicial Independence, Judges, Prosecutors, Judicial Judicial Organization, Administrative Judicial Organization, Military Criminal Justice, Officials of the Judiciary, Administrative Bodies Related to the Judicial Organization and Other Professions, Classification of Courts and the Scheme of the Turkish Judicial Organization, Administrative Judicial Organization, The content of the course includes the Accounting Judgment, the Court of Disputes, the High Council of Judges and Prosecutors, and the Organization of the Ministry of Justice.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında TürkiyeThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
HUK102HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II ( INTRODUCTION TO LAW AND BASIC CONCEPTS OF LAW II )Z303.03.03Bu dersin konusunu, hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kurallarıyla bağı ve farkı, değerleri, hukuk kuralının özellikleri, hukuk kuralının uygulanması, hak ve yaptırım kavramları oluşturmaktadır.The scope of this course is comprised of the definition of law, its connection with and difference from other rules of social order, its values, the characteristics of the rule of law, the enforcement of the rule of law, and the concepts of right and sanction.
HUK104MEDENİ HUKUK II ( CIVIL LAW II )Z404.05.04Aile hukukunun esaslarını oluşturan evlilik birliğinin kurulması, sonuçları, sona ermesi ve hısımlık ilişkileri ile vesayet başlıca konularıdır.Establishing the marriage union, which constitutes the basis of family law, its results, termination and relationship with kindred, and guardianship are the main issues.
HUK106ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER ( ROMAN LAW PRIVATE PROVISIONS )Z303.04.03Roma hukuku döneminde ki; borç kavramı, sorumluluk, sözleşmeler ile mülkiyet, sınırlı aynı haklar ve zilyetlik gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek.Roman Obligations Law and Roman Law of Property
HUK108TÜRK ANAYASA HUKUKU ( TURKISH CONSTITUTIONAL LAW )Z404.05.04Bu dersin içeriğinde, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları, temel hak ve hürriyetler, siyasal partiler rejimi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin devlet içerisindeki yerleri, anayasanın değiştirilmesi ve yeni başkanlık sistemi gibi konular ele alınmaktadır.In the content of this course, Ottoman-Turkish constitutional developments, the Constitution of Turkey, fundamental rights and freedoms, political parties’ regime, the legislative, executive and judicial powers of the state, amending the constitution and issues such as new presidential system are discussed.
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
HUK114HUKUK METODOLOJİSİ ( LEGAL METHODOLOGY )S202.03.02Dersin içeriğini, metod, hukukta metod tekniklerini, hukuk kökeni ve temeli, hukuki problemler gibi konular oluşturur.The content of the course consists of subjects such as method, method techniques in law, origin and basis of law, legal problems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK201BORÇLAR HUKUKU I GENEL HÜKÜMLER ( LAW OF OBLIGATIONS I GENERAL PROVISIONS )Z404.05.04Bu derste, borçlar hukukunun genel hükümleri ana hatları ile öğrenciye tanıtılacak, borçlar hukukunun kaynakları ve tarihsel gelişim süreci anlatılacak, özellikle ifa ve ifa etmeme konuları ile sorumluluk hukukunun temel esasları anlatılacaktır.In this course, the general provisions of the law of obligations will be introduced to the student, the sources of the law of obligations and the historical development process will be explained, especially the issues of performance and non-performance and the basic principles of the law of responsibility.
HUK203CEZA HUKUKU I GENEL HÜKÜMLER ( CRIMINAL LAW I GENERAL PROVISIONS )Z404.05.04Dersin içeriği; ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hakim olan ilkeler, ceza hukukunun uygulama alanı, Suçun Unsurları... vd konulardır.The course has following sub-modules: the concept of criminal law, function, characteristics, basic concepts, historical development, sources and interpretation of criminal law, principle of territoriality and personality, general concept of crime and elements of crime, attempt, the concept and types of punishment, personalisation of punishment, postponement, conditional release, results of criminal conviction and international agreements to return criminals.
HUK205İDARE HUKUKU I ( ADMINISTRATIVE LAW I )Z404.05.04İdare hukuku, kişiler ve kişi toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste özellikle İdare kavramı, idare hukukunun uygulama alanı, idare hukuku sistemleri, Türk idari teşkilatı (başkent teşkilatı, taşra teşkilatı, mahalli idareler vs.), idarenin görevlileri ve malları konuları anlatılmaktadır.Administrative law is a branch of law that regulates the relations between individuals and their communities and the administration and its technical extension, the administration. In this course, especially the concept of administration, management systems, Turkish administrative organization (central administration, local administrations etc.), the processes of administration are explained.
HUK207MİLLETLERARASI HUKUK I ( INTERNATIONAL LAW I )Z303.03.03Uluslararası Hukukun temel kavramlarını anlamak.. Bir uluslararası hukuk kuralının niteliğini ve kaynağını tespit etmek Uluslararası Hukukun iç hukuktaki yerini ve iç hukuka etkisini analiz etmek Güncel bir uluslararası meseleye uygulanacak kuralı kararlaştırmak Uluslararası hukuk aktörlerinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirmekUnderstanding the basic concepts of International Law. Determining the nature and source of an international law rule. Analyzing the place of international law in domestic law and its effect on domestic law. Determining the rule to be applied to a current international issue.
HUK209HUKUK FELSEFESİ ( PHILOSOPHY OF LAW )Z303.03.03hukukun felsefi acidan incelenmesi, hukuk kaynaklari ve insanlik tarihi boyunca hangi etki ve akimlardan etkilendigi dersin icerikleri arasindadir.In this course unit the characteristics of science and philosophy and the relationship between them are explained. The value of justice, which comprises the cultural function of law, is analyzed and justice is dealt with as a moral value. The course discusses what morality is and the significance of justice among moral values.
HUK211KAMU MALİYESİ ( PUBLIC FINANCE )Z303.03.03Bu derste, Maliye hakkında okur yazarlık sağlamak ve karşılaşacakları mali konularla alakalı ön bilgi vermektir.In this course, it is to provide literacy about Finance and to provide preliminary information about financial issues they will encounter.
HUK212TÜRK HUKUK TARİHİ ( HISTORY OF TURKISH LAW )Z303.03.03İslamiyetten önce Türk Hukuku, İslam Kamu ve Özel Hukuku ,Tanzimat Dönemi‟ne kadar Osmanlı Devleti‟nin kamu hukuku ve örgütü, Tanzimat‟tan sonra Türk Hukuku...In this course; Turkish law prior to Islam, Turkish law after the acceptance of Islam, particularly the sources of Islamic law, the sects, Islamic public law, Islamic private law, the law in and the judicial organization of the Ottoman Empire until the declaration of the Imperial Edict of Gulhane, and the development of Turkish law after the declaration of the Imperial Edict of Gulhane.
HUK219GENEL KAMU HUKUKU I ( GENERAL PUBLIC LAW I )Z303.03.03İlk çağ, Orta çağ ve Modern çağ devlet anlayışına yön veren siyasi, ekonomik ve kültürel koşullar ve bu koşullar altında gelişen kurumlar; Devletin doğuşunu açıklayan kuramlara değinilecek, toplumsal sözleşme kuramı ve bugünkü devlet algısının biçimlenişindeki rolü; yaşam hakkı; Ceninin yaşama hakkı; Devletin pozitif ve negatif yükümlülüğünü yerine getirmemesi halleri; işkence ya da Kötü Muamele... gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.Political, economic and cultural conditions that guide the understanding of the state of the Middle Ages, the Middle Ages and the Modern Era and the institutions developing under these conditions; Theories explaining the birth of the state will be mentioned, social contract theory and its role in shaping the current perception of the state; the right to life; The right of the fetus to live; In cases where the state does not fulfill its positive and negative obligations; Subjects such as torture or ill-treatment ... constitute the content of the course.
HUK215KRİMİNOLOJİ ( CRIMINOLOGY )S202.03.02Suçlar ve kriminoloji, kriminolojinin geçmişi; modern yaklaşımlar ve yöntemler, öznel suç teorileri, suç ve ekonomik koşullar, organize suç ve beyaz yakalı suç, medya ve suç, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsiyet suçları, suç istatistikleriThis course identifies criminology as a crime science, its historical development, methods and importance, individual and social factors of crime, crime and criminal types, penalty and security measures and enforcement regimen of these are explained in a detailed way.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK202BORÇLAR HUKUKU II GENEL HÜKÜMLER ( LAW OF OBLIGATIONS II GENERAL PROVISIONS )Z404.05.04Bu ders ile öğrenci, borç ilişkisi taraflarının uyuşmazlıklarını tespit eder ve çözümünü gerçekleştirirThe content of this course includes the definition of debt, its sources, what are the legal transactions, how the contracts are established, what are the founding and validity conditions, how the debt has ended and the special cases of debt.
HUK204CEZA HUKUKU II GENEL HÜKÜMLER ( CRIMINAL LAW II GENERAL PROVISIONS )Z404.05.04-Öğrenci bu dersin sonunda, ceza kavramını ve türlerini ayrıntılarıyla öğrenir. -Suçun özel görünüş biçimlerini (teşebbüs aşamasında kalan suçlar, taksirli suçlar, ihmali hareketle işlenen suçlar…) kavrar. -Dava ve ceza ilişkisini düşüren sebepler (sanığın ya da hükümlünün ölümü, af, zamanaşımı, uzlaşma…) hakkında bilgi sahibi olur. -Suçluların çokluğu (faillik ve iştirak) ve suçların çokluğu (birleşik suç, zincirleme suç, fikri içtima) hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. -Ceza hukukunun yaptırımlarını (cezalar ve güvenlik tedbirleri) öğrenir. -Cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. Bu kapsamda öğrendiklerini somut olaylara uygulama ve değerlendirme yapma becerisi kazanır.The course has following sub-modules: attempt, the concept and types of punishment, personalisation of punishment, postponement, conditional release, results of criminal conviction and international agreements to return criminals. Upon successful completion of this course, the enrolled students will be gaining the following knowledge, skills and competences: - To understand the system of criminal law. - To apprehend the system of criminal law. - To interiorise the system of criminal law. - To reason the system of criminal law. - To apply the rules of criminal law.
HUK206İDARE HUKUKU II ( ADMINISTRATIVE LAW II )Z404.05.04İdare hukuku, kişiler ve kişi toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste özellikle idarenin düzenleyici işlemleri, idari sözleşmeler, idarenin faaliyetleri (kamu hizmeti, kolluk faaliyeti, idarenin sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.Administrative law is a branch of law that regulates the relations between individuals and their communities and the administration and its technical extension, the administration. In this course, especially the regulatory processes of the administration, administrative contracts, the activities of the administration (public service, law enforcement, public officials and the responsibility of the administration) are covered.
HUK208MİLLETLERARASI HUKUK II ( INTERNATIONAL LAW II )Z303.03.03Uluslararası Hukukun temel kavramlarını anlamak.. Bir uluslararası hukuk kuralının niteliğini ve kaynağını tespit etmek Bir uyuşmazlığın uluslararası hukukun alanına girip girmediğini tespit etmek Uluslararası nitelikteki bir sorunun çözüm yöntemini saptamak Uluslararası Hukuk kişilerinin barış ve savaş zamanında hak, sorumluluk ve yükümlülüğünün sınırlarını analiz etmek Uluslararası mahkeme kararlarını eleştirmekUnderstanding the basic concepts of International Law. Determining the nature and source of an international law rule. Determining whether a dispute is in the field of international law. Determining the solution method of an international problem. Analyzing the limits of international law persons' rights, responsibilities and obligations in times of peace and war.
HUK210HUKUK SOSYOLOJİSİ ( SOCIOLOGY OF LAW )Z303.03.03Bu derste hukukun anlamı, işleyişindeki mekanizma ve güçler, modern hukuku ortaya çıkaran düşünceler ve düşünme biçimleri ele alınacaktır.In this course unit the characteristics of science and philosophy and the relationship between them are explained. The value of justice, which comprises the cultural function of law, is analyzed and justice is dealt with as a moral value. The course discusses what morality is and the significance of justice among moral values.
HUK220GENEL KAMU HUKUKU II ( GENERAL PUBLIC LAW II )Z303.03.03İlk çağ, Orta çağ ve Modern çağ devlet anlayışına yön veren siyasi, ekonomik ve kültürel koşullar ve bu koşullar altında gelişen kurumlar; Devletin doğuşunu açıklayan kuramlara değinilecek, toplumsal sözleşme kuramı ve bugünkü devlet algısının biçimlenişindeki rolü; yaşam hakkı; Ceninin yaşama hakkı; Devletin pozitif ve negatif yükümlülüğünü yerine getirmemesi halleri; işkence ya da Kötü Muamele... gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.Political, economic and cultural conditions that guide the understanding of the state of the Middle Ages, the Middle Ages and the Modern Era and the institutions developing under these conditions; Theories explaining the birth of the state will be mentioned, social contract theory and its role in shaping the current perception of the state; the right to life; The right of the fetus to live; In cases where the state does not fulfill its positive and negative obligations; Subjects such as torture or ill-treatment ... constitute the content of the course.
HUK222İNSAN HAKLARI HUKUKU VE DEMOKRASİ ( HUMAN RIGHTS LAW AND DEMOCRACY )S202.03.02İnsan hakları teorisi, birey-devlet ilişkileri, devletin insan hakları bakımından sorumlulukları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi konuları ele alınacaktırHuman rights theory, individual-state relations, responsibilities of the state in terms of human rights, European Convention on Human Rights system will be discussed.
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU222DESEN ( PATTERN )G223.03.04
KIU224AFETLERDE PSIKOLOJIK ILKYARDIM ( PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK301MEDENİ USUL HUKUKU I ( LAW OF CIVIL PROCEDURE I )Z404.04.04Dersin içeriği; Medeni Usul Hukukunun Amacı, Kaynakları, yargı çeşitleri, Mahkemeler, Usul İşlemleri, davanın tarafları, Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler, Dava Çeşitleri, Dava Şartları, Davanın Açılması... gibi konulardan oluşmaktadır.The content of this course: Fundamentals-Sources and Scope of civil procedure law, Courts- Jurisdiction and authority of courts,Judgement Agents-Judicial Proceedings, Parties / Intervention, Fundamental principles of civil procedure, Types of actions, Provisions of action, Provision of lawsuit, First objections, Bringing an action and its consequences, Pleadings, Fundamentals of preliminary examination, Examining
HUK303BORÇLAR HUKUKU I ÖZEL HÜKÜMLER ( LAW OF OBLIGATIONS I PRIVATE PROVISIONS )Z303.04.03Sözleşmeler hakkında genel bilgiler, sözleşme türleri, satış sözleşmesi, mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of the course are general information about contracts, types of contracts, sales contract, exchange of goods contract, donation contract, lease contract.
HUK305TİCARET HUKUKU I ( COMMERCIAL LAW I )Z505.05.05Ticari işletme hukukunda; ticari işletme, tacir, tacir yardımcıları, cari hesap sözleşmesi, ticaret unvanı, marka ve haksız rekabet konuları ele alınmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda; kıymetli evrakın sınıflandırması, defiler ve kambiyo senetleri ele alınmaktadır.In commercial enterprise law; Commercial enterprise, merchant, merchant assistants, current account agreement, trade name, trademark and unfair competition issues are discussed. In negotiable instruments law; Classification of negotiable instruments, bills of exchange and bills of exchange are discussed.
HUK307CEZA HUKUKU I ÖZEL HÜKÜMLER ( CRIMINAL LAW I PRIVATE PROVISIONS )Z303.04.03Müfredatta yer alan suçların ayrıntılı olarak incelenmesi dersin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu bağlamda kişilere karşı suçlardan hayata, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığı, özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar ve mal varlığına karşı suçlar; topluma karşı suçlardan belgede sahtecilik ve kamu barışına karşı suçlar, devlete karşı suçlardan ise kamu idaresinin güvenilirliği dersin içeriğini oluşturmaktadır.A detailed examination of the crimes in the curriculum is the main subject of the course. In this context, crimes against people, life, body integrity, sexual immunity, crimes against freedom, crimes against honor and crimes against property.
HUK309VERGİ HUKUKU I ( TAX LAW I )Z303.03.03Amaç, öğrencinin “genel vergi hukuku” alanında belli bir donanıma sahip kılınması ve böylece ileride karşılaşacağı vergi ile ilgili soru ve sorunlara bilimsel bir yaklaşımda bulunarak çözüm üretmesini sağlayacak asgari donanıma sahip olmasını sağlamaktır.Legislation related to tax law.
HUK311EŞYA HUKUKU I ( PROPERTY LAW I )Z404.04.04Eşya Hukuku I dersinin içeriğini, eşya ve ayni hak kavramları, zilyetlik ve tapu sicili kavramları, mülkiyet hakkı, mülkiyet hakkının konusu, kapsamı, mülkiyet hakkının kazanılması ile taşınmaz mülkiyeti oluşturmaktadır.The content of the Law of Property I course consists of the concepts of property and real rights, the concepts of possession and land registry, property right, subject of property right, scope, acquisition of property right and immovable property.
HUK313İDARİ YARGILAMA HUKUKU I ( ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW I )Z303.03.03Ders kapsamında idari yargının özellikleri, farklı idari yargı sistemlerinin özel olarak da Türkiye’deki idari yargı sisteminin tarihi gelişimi, Türkiye’de idari yargı örgütü ve idari yargının görev alanı, idari yargı mercilerinin görevleri idarenin yargısal denetimi (iptal davası, tam yargı davası ve idari yargılama usulü vs.) davanın açılması, incelenmesi ve hüküm verilmesi gibi konular işlenmektedir.Within the scope of the course; administrative jurisdiction of the properties, particularly in the historical development of the administrative judicial system in Turkey of different administrative judicial system, the administrative judicial organization and jurisdiction of administrative courts in Turkey, the administrative jurisdiction of tasks, judicial administration, the opening of the case, issues such as examining and granting provisions it is processed.
HUK317İNFAZ HUKUKU ( LAW OF EXECUTION )S202.03.02Ders kapsamında infaz hukuku ve ceza infaz kurumlarının yapısı ile bu kurumda görevli personelin yetki ve sorumlulukları, tutuklu ve hükümlülerin hak ve yükümlülükleri ve ceza infaz kurumundaki yaşantıları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.Within the scope of the course, the execution law and the structure of penitentiary institutions, the authorities and responsibilities of the personnel working in this institution, the rights and obligations of the detainees and convicts and their lives in the penal institution are discussed in detail.
HUK319AVUKATLIK HUKUKU ( LAW OF ATTORNEYSHIP )S202.03.02Mesleğe kabulde aranan şartlar ve mesleğin yürütülüş biçimleri,Avukatın meslek statüsünden kaynaklanan yükümlülükleri, Avukatın Meslektaşları ve meslek örgütüyle ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükleriThe law of attorney, the conditions of being a lawyer, attorney's agreement, obligations, attorneyship profession, lawyer's responsibility, notary law, the establishment of notaries and entry and exit of the profession, rights and obligations of notaries, notary public transactions and the responsibility of notaries
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK302MEDENİ USUL HUKUKU II ( LAW OF CIVIL PROCEDURE II )Z404.04.04İspat, deliller, karar ve hüküm, basit yargılama usulü, kanun yolları, yargılama giderleri, geçici hukuki koruma,Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, arabuluculuk, tahkim konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of this course: Fundamentals of evidence law, Matter of proof, Types of evidence, Decision, Fundamentals of legal remedies, Legal expenses - Legal aid, Fundamentals of temporary legal protections, Right to an individual communication to Constitutional Court, appeal to European Court of Human Rights, Mediation, Arbitration
HUK304BORÇLAR HUKUKU II ÖZEL HÜKÜMLER ( LAW OF OBLIGATIONS II PRIVATE PROVISIONS )Z303.04.03Bu dersin içeriğini, Ödünç Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Vekalet Sözleşmesi, Vekaletsiz İşgörme, Saklama Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Kumar ve Bahis, Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi oluşturmaktadır.The content of this course consist the product lease contract, loan contracts, work contract, creation contract, proxy contract, non-proxy employment, storage contract, contract of surety, gambling and betting, lifetime revenue contract and contract of caring until death.
HUK306TİCARET HUKUKU II ( COMMERCIAL LAW II )Z505.05.05Adi ortaklık, genel hükümler, kollektif şirket, anonim şirket, limited şirket, şirketler topluluğu.Ordinary partnership, general partnership, general provisions, joint stock companies, limited liability companies, company groups, merger.
HUK308CEZA HUKUKU II ÖZEL HÜKÜMLER ( CRIMINAL LAW II PRIVATE PROVISIONS )Z303.04.03Hakaret Suçu, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Belgede Sahtecilik Suçu, Bilişim Sistemine Girme Suçu, Zimmet Suçu, İrtikâp Suçu, Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The crime of defamation, the crime of depriving the person of liberty, the crime of abuse of trust, the crime of fraud in the document, the crime of entering the information system, the crime of embezzlement, the crime of abuse, and the duty to use force are the contents of this course.
HUK310VERGİ HUKUKU II ( TAX LAW II )Z303.03.03Bu ders, vergi hukukunun tanımı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, kaynaklar, vergilendirme, vergi yaptırımları, vergi türleri, verginin ortadan kaldırılması konularını içermektedir.This lecture includes the topics the definition of tax law, its relation with other branches of law, resources, taxation, tax sanctions, tax types, tax elimination.
HUK312EŞYA HUKUKU II ( PROPERTY LAW II )Z404.04.04Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1. Taşınmaz Mülkiyeti kavramını açıklayabilir. 2. Kat mülkiyeti kavramını tanımlayabilir. 3. Taşınır Mülkiyeti kavramını, konusunu, kazanılması ve kaybedilmesini açıklayabilir. 4. Sınırlı ayni hak kavramını ve türlerini açıklayabilir. 5. Taşınmaz ve taşınır rehni konularını tanımlayabilir.Students who successfully complete this course: 1. Can explain the concept of Immovable Property. 2. Can define the concept of condominium. 3. Can explain the concept, subject, acquisition and loss of movable ownership. 4. Can explain the concept and types of limited real rights. 5. Can define the immovable and movable pledge issues.
HUK314İDARİ YARGILAMA HUKUKU II ( ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW II )Z303.03.03Ders kapsamında idarenin yargısal denetimi sürecinde davanın açılması, incelenmesi, hüküm verilmesi ve kanun yolları konuları işlenmektedir.Within the scope of the course, the process of litigation, examination, adjudication and remedies in the judicial supervision of the administration are covered.
HUK316BİLİŞİM HUKUKU ( INFORMATİON TECHNOLOGY LAW )S202.03.02Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.After examining the concept and types of personal data within the scope of private life and confidentiality obligations, the issues of the right to access data, disclosure of information within the scope of freedom of expression and the right to information, the value of personal data, commercial use of personal data, the role of the public and private sectors in the storage of personal data are discussed in Turkish and EU. will be discussed in comparison with the legislation.
HUK318TÜKETİCİ HUKUKU ( CONSUMER LAW )S202.03.024077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca tüketicinin hakları ve yükümlülükleriStudents who can successfully complete this course; Learns consumer rights. Can explain the obligations of the manufacturers who are service providers. Learns the elective rights of the consumer in the event that a good / service is defective. May explain the protection of consumers in consumer loans. Understands the Consumer Courts and arbitration committees.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK401İCRA İFLAS HUKUKU I ( LAW OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY I )Z404.05.04Bir özel hukuk alacağına alacaklısının kavuşması prosedüründeki hukuken öngörülmüş ve takip edilmesi zorunlu aşamaları tahlil edilmektedir.The course unit discusses the obligatory processes that should be followed in line with laws as part of collecting receivables.
HUK403İŞ HUKUKU I ( LABOR LAW I )Z303.04.03Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır.The relationship between employers and employees in terms of service agreement is discussed within the context of individual labor law and establishing service agreement, its provisions and its termination are especially covered in this course.
HUK405CEZA USUL HUKUKU I ( LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I )Z303.04.03Ceza Muhakemesi Kanununun uygulanmasına ilişkin bir derstir. Bu dersin kapsamında ceza muhakemesinin temel kavramları, tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, koruma tedbirleri ve soruşturma evresi konuları ele alınmaktadır.In this course, topics such as basic concepts of criminal procedure law, pronouncement and notification, durations and recoveries, protection measures and investigation stage are discussed.
HUK407MİRAS HUKUKU I ( LAW OF SUCCESSION I )Z303.03.03Miras hukukunun temel kavramları, miras hukukunun kanundaki düzenlenişi, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri, mirasın kazanılması ve reddi, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme konuları ele alınmaktadır.Basic concepts of inheritance law, arrangement of inheritance code in law, types of transactions subject to the subsequent death of a person, acquisition of inheritance, disclaimer of interest, inheritance distribution and equalizing inheritance are discussed.
HUK408MİRAS HUKUKU II ( LAW OF SUCCESSION II )Z303.03.03Miras hukukunun temel kavramları, miras hukukunun kanundaki düzenlenişi, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri, mirasın kazanılması ve reddi, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme konuları ele alınmaktadır.Basic concepts of inheritance law, arrangement of inheritance code in law, types of transactions subject to the subsequent death of a person, acquisition of inheritance, disclaimer of interest, inheritance distribution and equalizing inheritance are discussed.
HUK409SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( SOCIAL SECURITY LAW )Z404.05.04İş hukuku kapsamında mevcut olan uygulamaların yerindeliğinin sorgulanmasıRecent developments in labor law
HUK413DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I ( PRIVATE INTERNATIONAL LAW I )Z303.03.03Vatandaşlık hukukuna hakim olan temel ilkeler, vatandaşlığın tanımı, kazanılması ve kaybı konuları ele alınır. Yabancıların Türkiye'deki temel hak ve özgürlükleri, yabancı yatırımlar, göç ve iltica konuları incelenir. Farklı yasal mevzuatta yabancılarla ilgili yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verilir.Basic principles governing the citizenship law, the definition of citizenship, its acquisition and loss are covered. The issues related to basic rights and freedoms of foreigners in Turkey, foreign investment and migration are to be dwelled on. Information on foreigner rights in other legislation is provided.
HUK425KIYMETLI EVRAK HUKUKU ( LAW OF COMMERCİAL PAPERS )Z303.03.03Kambiyo senetlerine (Bono-Poliçe-Çek) ilişkin hukuki çerçevenin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Kıymetli evrak hukuku dersi ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan kambiyo senetlerinin unsurları, ödenmesi, ödenmemesi ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.It is aimed to provide an understanding of the legal framework regarding bills of exchange (Bill-Policy-Check). With the negotiable instruments law course, you will be informed about the elements, payment, non-payment and consequences of bills of exchange, which are frequently encountered in practice.
HUK415ADLİ TIP ( FORENSIC LAW )S202.03.02Adli tıp, olay yeri inceleme gibi kriminalistik konular, adli psikiyatri, adli toksikoloji, adli balistik, adli kimya, adli biyoloji gibi bilim dalları konularını içerir.This course unit includes the concept of forensic medicine, criminalistic issues such as crime scene investigation, forensic psychiatry, forensic toxicology, forensic ballistics, forensic chemistry and forensic biology.
HUK419UYGULAMALI ÖZEL HUKUK DAVASI ( PRIVATE LAW SUIT PRACTICE )S202.03.02Öğrencilere özel hukuk derslerine genel bakış ve muhakeme yeteneği kazandırmayı sağlamakTo provide students with an overview of private law courses and the ability to reason.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK402İCRA İFLAS HUKUKU II ( LAW OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY II )Z404.05.04İflasın hukuki mahiyeti, şartları ve hukuki neticeleri konuları irdalenmektedir.The course unit discusses the legal nature of bankruptcy, its requirements and legal consequences.
HUK404İŞ HUKUKU II ( LABOR LAW II )Z303.04.03Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki mevzuat ve sosyak güvenlik kavramı ile birlikte bir hak olan sosyal güvenlik hakkının içeriği ve sosyal sigorta sisteminin kurumsal yapısı incelenecektir.Laws and regulations of Social Security Law and social security concept, the content of social security right and the organizational structure of social security system will be analyzed.
HUK406CEZA USUL HUKUKU II ( LAW OF CRIMINAL PROCEDURE II )Z303.04.03Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, delil teorisi ve kanun yolları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinin yürüyüşü bağlamında soruşturma evresi, ara muhakeme ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere ilişkin temel ilkeler anlatılmaktadır. Bu bölümden sonra ceza muhakemesinde ispat araçları, delillerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi, delil yasakları anlatılmakta ve son olarak ise kanun yolları (denetim muhakemesi) bağlamında itiraz, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma, olağanüstü itiraz, yargılanmanın yenilenmesi ve tekrarlanması kurumlarına yer verilmektedir.Basic principles of criminal procedure law, practice of criminal procedure, evidence theory and legal means are discussed in this course. The investigation, interim procedure and prosecution stages and basic principles pertaining to these stages are explained in terms of functioning of criminal procedure. Means of evidence, collection, protection and evaluation of evidence and evidence rules are defined in criminal procedure and finally denial, appeal, reversing a judgment for the benefit of law, extraordinary objection, renewing and repeating a judgment are discusssed in terms of legal remedies (supervision procedure).
HUK410SİGORTA HUKUKU ( INSURANCE LAW )Z303.04.03Sigorta mevzuatı AB yönergeleri ile karşılaştırmalı olarak incelencektir. Sigorta kavramı, sigortanın önemi ve tarihi gelisimi, sigortacılık işi yapan kurumlar, sigorta şirketlerinin kontrolü, sigorta sözlesmesi, sigorta türleri (mal sigortası, yangın sigortası, karada ve iç sularda tasıma rizikolarına karsı sigorta, zirai sigorta, hırsızlığa karsı sigorta, can sigortası,deniz rizikolarına karsı sigorta), sigortalının borçları,sigorta himayesinin sınırları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın ödenmesi, bu derste incelenecek konular arasındadır.To give to the students theoretical acquirements of Maritime Law and make students to be able to apply these acquirements to the practice Outcomes of the Course
HUK412DENİZ TİCARET HUKUKU ( LAW OF MARITIME COMMERCE )Z303.04.03Deniz Ticareti Hukuku dersinde, Deniz Ticareti Hukuku'nun tarihi gelişimi üzerinde durulduktan sonra Deniz Ticaret Hukukunun temel kavramı olan gemi tanımlanarak incelenmektedir. Geminin hukuki niteliği, türleri, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi ipoteği konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, donatan, donatanın sorumluluğu, kaptan, navlun sözleşmesi ve deniz kazaları üzerinde durulacaktır.The course unit covers the historical development of maritime law and ships, which are the basic notions in maritime law. The legal nature and types of ships, limited property rights and ship hypothe are discussed in a detailed way. Besides, shipowner, shipowner liabilities, captain, contract of affreightment and sea accidents are handled.
HUK414DEVLETLER ÖZEL HUKUKU II ( PRIVATE INTERNATIONAL LAW II )Z303.03.03Devletler Özel Hukuk II dersi iki ana hukuk disiplinini ihtiva etmektedir. Bunlar Kanunlar İhtilafı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukukudur. Kanunlar ihtilafında bağlama kuralı, bağlama noktası ve bağlama konusu ile MÖHUK'un herbir yabancılık unsuru içeren olayla ilgili getirmiş olduğu somut bağlama kurallarının neler olduğu üzerinde durulur. Milletlerarası yetki konusunda ise, uluslararası yetkili mahkeme, yetki sözleşmeleri, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler üzerinde durulmaktadır.International Private Law II course includes two main law disciplines. These are conflict of laws and international procedural law. When conflict of law is in question, the issues to be dealt with are the tie down point, tie down issue and concrete tie down rules enforced by MÖHUK concerning the issues that contain foreignness element. And when international authority is in question, the issues to be dealt with are; international court of competent jurisdiction, authority contracts, foreign court, recognizing the decisions of the judge, enforcement and relevant international conventions.
HUK428ULUSLARARASI CEZA HUKUKU ( INTERNATIONAL CRIMINAL LAW )S202.03.02Uluslararası Ceza Hukuku, ADHOC Ceza Mahkemeleri (TPIY-ICTY gibi), Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarı uluslararası mahkemeler, BM Sistemi içinde ceza hukuku uygulamaları, suçluların iadesi prosedürleri, sanık ve mağdur hakları gibi konuları içeren bir uluslararası hukuk dalıdır.International Criminal Law is a branch of international law that includes subjects such as ADHOC Criminal Courts (such as TPIY-ICTY), International Criminal Court, semi-international courts, criminal law practices within the UN System, extradition procedures, accused and victim rights.
HUK430AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ( EUROPEAN UNION LAW )S202.03.02AB’nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerin incelenmesi. AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu.EU policies are examined comprehensively, with emphasis on the EU's constitutional treaties, the EU acquis, EU rules and the Court of Justice. Economic dimension between the EU and its member states.
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.