English

FACULTY OF ENGINEERING-MECHATRONICS ENGINEERING (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-MECHATRONICS ENGINEERING (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
COM107COMPUTER PROGRAMMING I ( COMPUTER PROGRAMMING I )Z223.05.04Algoritmalar, C dili, Veri tipleri, Şartlar, Döngüler, Dosya işlemleri.Flow Charts, Pseudo Codes, C programming Language, Conditions, Loops, I/O functions, File Operations.
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03Konuşma , yazma ve teknikleri , grammar , okuma , tartışma ve aytışma grup çalışmalarıMainly focusing on speaking and writing with its techniques
FEN101INTRODUCTION TO ENGINEERING ( INTRODUCTION TO ENGINEERING )Z223.04.04Dersin temaları öğrencilerin: profesyonel davranışı ayırt etmelerini ve uygulamalarını; sözlü, yazılı ve grafiksel tarzlar dahil akademik ve mesleki bağlamlara uygun bir tarzda iletişim kurabilir ve etkileşim kurabilir; problem formülasyonundan tüm yaşam döngüsüne kadar mühendislik yöntemini açıklar; mühendislik problemlerinin çözümü için fikirler ve çözüm alternatifleri üretmek ve değerlendirmek;The themes of the course will enable students to: distinguish and practise professional conduct; communicate and interact in a style appropriate to academic and professional contexts, including oral, written, and graphical styles; explain the engineering method from problem formulation through the complete life cycle; generate and assess ideas and solution alternatives for engineering problem solving; critically evaluate proposed engineering solutions in terms of sustainability, economic, environmental and social considerations; and apply basic project management strategies and processes. These themes will be explored through a variety of team and project-based learning activities.
MAT101CALCULUS I ( CALCULUS I )Z404.07.04ilgili oranlar ve aşırı değer problemlerini çözmek ve fonksiyonların doğrusal yaklaşımlarını elde etmek ve fonksiyonların değerlerine yaklaşmak için farklılaştırma prosedürleri; temel diferansiyel denklemleri çözmek için belirsiz integralin tanımı ve temel integrallerin değerlendirilmesinde belirli integralin tanımının kullanılması ve rasyonel fonksiyonların entegrasyonu için prosedürlerin kullanılması;the differentiation procedures to solve related rates and extreme value problems and obtain the linear approximations of functions and to approximate the values of functions; the definition of indefinite integral to solve basic differential equations and use the definition of definite integral to evaluate basic integrals and also use the procedures for integrating rational functions;
PHY101GENERAL PHYSICS I ( GENERAL PHYSICS I )Z223.06.04Physical quantities and units. Vector calculus. Kinematics of motion. Newton`s laws of motion and their applications. Work-energy theorem. Impulse and momentum. Rotational kinematics and dynamics. Static equilibrium.Physical quantities and units. Vector calculus. Kinematics of motion. Newton`s laws of motion and their applications. Work-energy theorem. Impulse and momentum. Rotational kinematics and dynamics. Static equilibrium
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de çok partili hayata geçiş, 1950-1960 yılları arası Türkiye, darbeler, anayasalar, koalisyon hükümetleri, soğuk savaş döneminde diğer ülkeler ile ilişkiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
COM106COMPUTER PROGRAMMING II ( COMPUTER PROGRAMMING II )Z223.05.04programlama teknikleri, yapısal programlama ilkeleri, Temel MS.NET, C# ile konsol programcılığı, dosyalama teknikleri.methods of programming, structural and modular programming, classes, polymorphism, interface, abstract, GUI.
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03grammer , kompozisyon yazmak , düşüncelerini verilen bir konuda savunabilmek / aktarmak , öğrencinin öz güvenini artırmakWith essential structures such as speaking , writing ,debating , discussing , sharing ideas or disagreeing with certain details, enhancing a students knowledge and making him gain self confidence
MAT102CALCULUS II ( CALCULUS II )Z404.07.04öğrencilerin değişim ve hareketini matematiksel olarak tanıtmak için tasarlanan Analiz I'in bir devamıdır. Genel olarak, Matematik öğrencilerin çeşitli fonksiyonları tanımasını sağlar ve ayrıca karmaşık ve gerçek analiz, öklidyen olmayan geometri ve topoloji gibi yeni matematik alanlarındaki ilerlemeleri gerçekleştirmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilerin çeşitli dezavantajlarda (bilim, mühendislik, tıp) ve iş dünyasında kullanılan çeşitli değişkenlerin fonksiyonlarının diferansiyel ve integral hesabının temel kavramlarını kavratmaktır.Calculus II is a continuation of Calculus I which is design to introduce students change and motion mathematically. Generally, Calculus enables students to recognize various functions and also has conducted to progress of novel fields of mathematics such as complex and real analysis, non-euclidean geometry and topology. The aim of this course is to enable students to comprehend the basic concepts of the differential and integral calculus of functions of several variables which is utilized in various deciplinines (science, engineering, medicine) and business, industry.
MAT106LINEAR ALGEBRA ( LINEAR ALGEBRA )Z303.04.03Matrices and a method for finding , Further Results on Systems of Equations and Inevitability, Diagonal, Triangular and Symmetric Matrices, The Determinant Function, Evaluating Determinants by Row Reduction, Properties of the Determinant Function, Cofactor Expansion; Cramer’s Rule, Euclidean n-space, Linear Transformation , Properties of Linear Transformations from , Real Vector Spaces, Subspaces, Linear Independence, Basis and Dimension, Row Space, Column Space and Nullspace, Rank and Nullity, Inner Products, Angle and Orthogonality in Inner product Spaces , Orthogonal Bases; Gram-Schmidt Process, Eigenvalues and Eigenvectors, Diagonalization.Matrices and a method for finding , Further Results on Systems of Equations and Inevitability, Diagonal, Triangular and Symmetric Matrices, The Determinant Function, Evaluating Determinants by Row Reduction, Properties of the Determinant Function, Cofactor Expansion; Cramer’s Rule, Euclidean n-space, Linear Transformation , Properties of Linear Transformations from , Real Vector Spaces, Subspaces, Linear Independence, Basis and Dimension, Row Space, Column Space and Nullspace, Rank and Nullity, Inner Products, Angle and Orthogonality in Inner product Spaces , Orthogonal Bases; Gram-Schmidt Process, Eigenvalues and Eigenvectors, Diagonalization.
PHY102GENERAL PHYSICS II ( GENERAL PHYSICS II )Z223.06.04Fiziksel büyüklükler ve birimler. Vektör matematik. Hareket kinematiği. Newton hareket yasaları ve uygulamaları. İş-enerji teoremi. Dürtü ve momentum. Dönme kinematiği ve dinamiği. Statik dengePhysical quantities and units. Vector calculus. Kinematics of motion. Newton`s laws of motion and their applications. Work-energy theorem. Impulse and momentum. Rotational kinematics and dynamics. Static equilibrium
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CSE215COMPUTER AIDED DESIGN ( COMPUTER AIDED DESIGN )Z223.06.04Öğrencilere CAD ilkelerini, kurulduğu teori ve yöntemleri ve uygulamadaki temel uygulamalarını tanıtan bir ders - tasarım çözümleri üretme, değerlendirme, modelleme, taslak hazırlama ve oluşturma.A course introducing students to the principles of CAD, the theories and methods on which it is founded, and its principal applications in practice - generating, evaluating, modeling, drafting, and rendering design solutions.
FEN201CIRCUIT THEORY I ( CIRCUIT THEORY I )Z324.07.05Devre değişkenleri, devre elemanları. Basit direnç devreleri. Devre analizi teknikleri. Devre analizinde topoloji. Endüktans ve kapasitans. Durum değişkenleri ve durum denklemleri. Birinci mertebeden RL, RC devrelerinin yanıtı. İkinci mertebeden RLC devrelerinin doğal ve basamak yanıtları.Circuit variables, circuit elements. Simple resistive circuits. Techniques of circuit analysis. Topology in circuit analysis. Inductance and capacitance. State variables and state equations. Response of first-order RL, RC circuits. Natural and step responses of second-order RLC circuits.
MAT207DIFFERENTIAL EQUATIONS ( DIFFERENTIAL EQUATIONS )Z303.06.03Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler.1. Know about what the differential equations and Laplace Transformations are 2. Solve first order and higher order differential equations by using certain methods 3. Know and solve initial value and boundary value problems 4. Apply their knowledge in other courses
MAT209DISCRETE MATHEMATICS ( DISCRETE MATHEMATICS )Z303.05.03Problem çözerken matematiksel sonuç çıkarma ve farklı yollara vurguda bulunulacaktır. Matematiksel sonuç çıkarma, kombinatorik analiz, kesikli yapılar, algoritmik düşünme, uygulama ve modelleme konuları incelenecektir.Problem solving, mathematical deduction and emphasis on different paths. Mathematical inference, combinatorial analysis, discrete structures, algorithmic thinking, practice and modeling issues.
MEE205STRENGTH OF MATERIALS ( STRENGTH OF MATERIALS )Z303.06.03Ders aşağıdaki konuları kapsamaktadır; gerilme ve gerinim kavramları, eksenel yük, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar, termal gerilme, burulma, büküm açısı, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar, eğilme, kirişlerin eksantrik eksenel yüklemesi, enine makaslama, yapı elemanlarında kesme akışı, kombine yükler, gerilme ve şekil değiştirme dönüşümü, kiriş ve millerin sapması, statik olarak belirsiz kiriş ve millerinThe course covers the following topics; stress and strain concepts, axial load, statically indeterminate axially loaded members, thermal stress, torsion, angle of twist, statically indeterminate torque-loaded members, bending, eccentric axial loading of beams, transverse shear, shear flow in build-up members, combined loadings, stress and strain transformation, deflection of beams and shafts, statically indeterminate beams and shafts.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE206DIGITAL LOGIC DESIGN ( DIGITAL LOGIC DESIGN )Z303.05.03Dersin İçeriği Sayı sistemleri, aritmetik işlemler, ondalık kodlar, alfasayısal kodlar, Boolean cebiri, Karnaugh haritaları, NAND ve NOR kapıları, özel-OR kapıları, entegre devreler, kombinasyon devreleri, kod çözücüler, kodlayıcılar, çoklayıcılar, toplayıcılar, çıkarıcılar, çarpanlar, sıralı devreler, mandallar, parmak arası terlik, sıralı devre analizi, kayıtlar, sayaçlar, RAM ve ROM bellekleri, programlanabilir mantık teknolojileri (PLA, PLD, CPLD, FPGA) ve sayaçlar.Emphasis will be laid on the number systems, arithmetic operations, decimal codes, alphanumeric codes, Boolean algebra, Karnaugh maps, NAND and NOR gates, exclusive-OR gates, integrated circuits, combinational circuits, decoders, encoders, multiplexers, adders, subtractors, multipliers, sequential circuits, latches, flip-flops, sequential circuits analysis, registers, counters, RAM and ROM memories, programmable logic technologies (PLA, PLD, CPLD, FPGA), and counters.
EEE214SIGNAL PROCESSING ( SIGNAL PROCESSING )Z303.06.03Doğrusal sistemlerin zaman ve frekans alanı temsillerine aşina olma ve iki alan arasındaki ilişkilerin anlaşılması. Doğrusal sistemlerin üzerinde çalıştıkları sinyalleri nasıl etkilediğini anlamak. Dönüşüm tekniklerini kullanarak sinyalleri ve sistemleri analiz etmek için matematiksel becerilerin geliştirilmesi.Familiarization with time and frequency domain representations of linear systems and understanding the inter-relationships between the two domains. Understanding how linear systems affect the signals they operate on. Development of the mathematical skills to analyze signals and systems using transform techniques.
MAT206PROBABILITY AND STATISTICS ( PROBABILITY AND STATISTICS )Z303.05.03İstatistik Temel Kavramlar,Lorez Eğrisi,Duyarlı Ortalamalar,Duyarsız Ortalamalar ,Duyarlı ve duyarsız ortalamalar arasındaki bağıntı,permütasyon,kombinasyon,binom açılımı,ağaç diyagramı,olasılığın temel kavramları,olasılık aksiyomları.Statistics Basic Concepts, Lorez Curve, Precision Averages Averages insensitive, sensitive and insensitive to the correlation between the averages, permutations, combinations, binomial expansion, the tree diagram, the basic concepts of probability, probability axioms.
MEE212DYNAMICS ( DYNAMICS )Z303.05.03Bu ders öğrencilere nispeten basit fiziksel mekanizmaları analiz etmek için Newton fiziğinin nasıl uygulanacağını öğretir. - sık karşılaşılan mühendislik uygulamalarına biraz vurgu yapılarak. Statik dersinden devam eder, ancak dengede olmayan sistemleri, yani hız ve ivme ile ele alır. Kapsanan konulardan bazıları saf kinematiktir (yalnızca hareketin matematiksel bir tanımı), diğerleri kinetiktir (kuvvet ve enerji kavramlarını içeren problemlerdeki hareketi belirler). Ders 2-B (düzlemsel) mekanizmalarla sınırlıdır.This course teaches students how to apply Newtonian physics to analyse relatively simple physical mechanisms. - with some emphasis on commonly encountered engineering applications. It follows on from the Statics course, but considers systems that are not in equilibrium i.e. with velocity and acceleration. Some of the topics covered are pure kinematics (a mathematical description of motion only), while others are kinetic (determine motion in problems involving the concepts of force and energy). The course is restricted to 2-D (planar) mechanisms.
MEE214SUMMER PRACTICE I ( SUMMER PRACTICE I )Z000.02.00Staj öğrencilere kendi uygulamalarını yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. bir endüstri yerleşimi aracılığıyla gerçek yaşam ortamlarında bilgi Sekiz haftalık. Öğrencilerin çalışarak kazanacakları becerilerin beklenmesi bir organizasyon ile işlerinde daha iyi performans göstermelerine yardımcı olacak mezuniyet. Buna ek olarak, Staj şansını büyük ölçüde artırır. mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdam elde etmekThe Internship aims to offer students the opportunity to apply their knowledge in real-life environments through an industry placement for eight-weeks. It is expected that the skills students will gain from working with an organization will help them perform better on their jobs after graduation.
MEE216SENSORS AND ACTUATORS ( SENSORS AND ACTUATORS )S303.04.03Mekatronik sistemlerin uygulanmasındaki kilit unsurlardan biri, hesaplama zekasının algılama (çevresel koşulların ölçülmesi) ve harekete geçirilmesi (kontrollü bir tepki ile çevredeki ortamı etkileyen) ile entegrasyonudur.One of the key elements in the implementation of mechatronic systems is the integration of computational intelligence with sensing (measurement of environmental conditions) and actuation (affecting the surrounding environment through a controlled response).
CSU207INTERCULTURAL COMMUNICATION ( INTERCULTURAL COMMUNICATION )G303.03.03
CSU305SCIENCE AND ETHICS ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEN301ELECTRONICS I ( ELECTRONICS I )Z303.06.03Dersin İçeriği: 1. Dirençler ve tanımlama yöntemleri. 2. Elektronik bileşenlerin çeşitli konfigürasyonlarda bağlanması. 3. Devre kartlarının inşası veya onarımı sırasında lehimleme ve lehimleme ile elektronik bileşenlerin bağlantıları. 4. Şematik ve yerleşim şemaları, devre çalışması ve sorun giderme. 5. Seminkondüktörler ve anahtarlama fonksiyonları. 6. Şematik semboller ve açıklık sağlamadaki rolleri, bir devrenin fonksiyonunun yorumlanmasında tutarlılık. 7. Elektronik bileşenlerin testi ve sorun giderme. 8. Mantık kapıları ve Boole denklemlerinin prensibi için doğruluk tablosu.Course Content: 1. Resistors and their methods of identification. 2. Connecting electronic components in various configurations. 3. Soldering and de-soldering and the connections of electronic components when building or repairing circuit boards. 4. Schematic and layout diagrams, circuit operation and troubleshooting. 5. Seminconductors and switching functions. 6. Schematic symbols and their role in providing clarity, consistency in the interpretation of a circuit's function. 7. Testing of electronic components and troubleshooting. 8. Truth table for logic gates and the princple of Boolean equations.
MAT303COMPLEX ANALYSIS ( COMPLEX ANALYSIS )Z303.05.03Ders ünitesi birimi, Cauchy Teoremine ve kalıntı hesabına vurgu yaparak, karmaşık analizin temel fikirlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.The course unit unit aims to introduce the basic ideas of complex analysis, with particular emphasis on Cauchy's Theorem a nd the calculus of residues
MEE301MECHATRONICS DESIGN I ( MECHATRONICS DESIGN I )Z303.05.03Bu ders, mekanik ve elektrik mühendisliği disiplinlerinin birleşik bir çerçeveye entegrasyonunu gerektiren mekatronik sistemlerin tasarımına giriş niteliğindedir. Laboratuvar tabanlı önemli tasarım deneyimleri vardır. Derste işlenecek konular şunlardır: Yazılımın donanım ile düşük seviyeli arayüzü; gerçek zamanlı hesaplama görevlerini yerine getirmek için üst düzey grafik programlama araçlarının kullanılması; dijital mantık; analog arabirim ve güç amplifikatörleri; ölçme ve algılama; elektromanyetik ve optik transdüserler; mekatronik sistemlerin kontrolüThis course is an introduction to designing mechatronic systems, which require integration of the mechanical and electrical engineering disciplines within a unified framework. There are significant laboratory-based design experiences. Topics covered in the course include: Low-level interfacing of software with hardware; use of high-level graphical programming tools to implement real-time computation tasks; digital logic; analog interfacing and power amplifiers; measurement and sensing; electromagnetic and optical transducers; control of mechatronic systems
MEE305MECHATRONICS COMPONENTS AND INSTRUMENTATION ( MECHATRONICS COMPONENTS AND INSTRUMENTATION )Z303.05.03Mekatronik bileşenler ve enstrümanlarda temel uygulamalı kavramlar. Mekatronik bileşenler, sistemler, enstrümantasyon, dönüştürücüler ve sensörler. Bilişsel sistemler.Basic applied concepts in mechatronic components and instruments. Mechatronic components, systems, instrumentation, transducers and sensors. Cognitive systems.
MEE307MACHINE ELEMENTS ( MACHINE ELEMENTS )Z303.04.03Ders, genel tasarım kuralları, yük analizi, malzeme seçimi, gerilme, gerinim ve sapma anal mekatronik bileşenleri, sensörler, enstrümantasyon analizi, hata teorileri, güvenilirlik ve güvenlik kavramları, toleranslar ve uyumları; bağlantı elemanları ve güç vidaları, yaylar, rulmanlar, dişliler, şaftlar, kavramalar ve frenler ve zincir tahrikleri için tasarım kılavuzlarını, matematiksel modelleri ve denklemleri sunar. Öğrenciler, öğrenilen bilgileri kullanarak bir tasarım projesi üzerinde çalışma fırsatı bulacaklar.The course covers fundamentals of machine design which include: general design rules, load analysis, materials selection, stress, strain and deflection anal mechatronics components, sensors, instrumentation analysis, failure theories, the concepts of reliability and safety, tolerances and fits; and introduces design guidelines, mathematical models and equations for: fasteners and power screws, springs, bearings, gears, shafts, clutches and brakes, and chain drives. Students will have an opportunity to work on a design project using learned knowledge.
MEE309MANUFACTURING TECHNOLOGY ( MANUFACTURING TECHNOLOGY )Z303.05.03İmalat işlemleri (döküm, şekillendirme, talaşlı imalat, ilave imalat vb.), CNC makineleri ve endüstriyel robotların programlanması, boyutsal ölçümler, kalite mühendisliği, imalat tasarımı, üretim planlamasıManufacturing processes (casting, forming, machining, additive manufacturing etc.), programming of CNC machines and industrial robots, dimensional measurements, quality engineering, design for manufacturing, production planning.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE302INTRODUCTION TO CONTROL SYSTEM ( INTRODUCTION TO CONTROL SYSTEM )Z313.05.04Dersin İçeriği Kontrole giriş: açık döngü ve kapalı döngü kontrolü. Modelleme: transfer fonksiyonu, blok diyagram, sinyal akış grafiği, durum denklemleri. Geri besleme kontrol sistemi özellikleri: duyarlılık, bozulma reddi, sabit durum hatası. Performans özellikleri: ikinci dereceden sistem, baskın kökler, geri besleme sistemlerinin kararlı durum hatası. Kararlılık: Routh-Hurwitz kriteri, bağıl kararlılık. Kök odağı yöntemi. Frekans cevabı yöntemleri: Bode diyagramı, frekans alanındaki performans, Nyquist kararlılık kriteri, kazanç marjı ve faz marjı, Nichols grafiği.Contents of the Course Unit Introduction to control: open loop and closed loop control. Modelling: transfer function, block diagram, signal flow graph, state equations. Feedback control system characteristics: sensitivity, disturbance rejection, steady-state error. Performance specifications: second-order system, dominant roots, steady-state error of feedback systems. Stability: Routh-Hurwitz criterion, relative stability. The root locus method. Frequency response methods: Bode diagram, performance in the frequency domain, Nyquist stability criterion, gain margin and phase margin, Nichols chart. Contribution of the Course Intending to Provide the Professional Education
EEE306MICROPROCESSORS ( MICROPROCESSORS )Z324.05.05Dersin İçeriği Dönem sonunda öğrenciler, derleyici, hata ayıklama ve öykünme yazılımını kullanarak x86 derleme dilinde programlar yazabilir, test edebilir ve hata ayıklayabilir ve derleme dilini diğer işlemci derleme dilleri ve üst düzey dillerle ilişkilendirebilir.Contents of the Course Unit By the end of term, students should be able to write, test and debug programs in x86 assembly language using assembler, debug and emulation software and relate assembly language with other processor assembly languages and high level languages.
FEN302TECHNICS IN ACADEMIC SKILLS ( TECHNICS IN ACADEMIC SKILLS )Z303.03.03Dersin İçeriği Bu derste teknik iletişim ve rapor yazmanın temel öğelerin olan teknik stil, düzenleme ve özetmele, format, araştırma ve dökümante etme ve verimli yazma ve iletişim gibi konularda detaylı bilgi verilmektedir.Contents of the Course Unit This course gives basic knowledge about principles of technical style, organizing and outlining, formatting, mechanical elements, research and documentation, and effective writing and communication as elements of technical communication and report writing.
MAT302NUMERICAL ANALYSIS ( NUMERICAL ANALYSIS )Z303.05.03Bu ders, Yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiği'ni kapsar: İkili Makine Numaraları, Ondalık Makine Numaraları, Yakınsama Hızı, İkiye Bölme Yöntemi; Sabit Nokta Yineleme Newton Metodu; Sadık Yöntem, Yanlış Konum Metodu; Yinelemeli Yöntemler için Hata Analizi; Hızlandıran Yakınsaklık, Enterpolasyon ve Lagrange Polinomu, Veri Yaklaşımı ve Neville Yöntemi, Bölünmüş Farklar: İleri, Geri ve Merkezli Farklar Sayısal Türevlendirme: Üç ve Beş Nokta Formülleri Sayısal İntegrasyon, Sayısal Türev: İkinci Türevli Orta Nokta Formülü; Yuvarlama Hata İstikrarsızlığı, Sayısal İntegral: Trapez ve Simpson Kuralları, Romberg Entegrasyonu, Uyarlanabilir Kuadrar Yöntemleri, Gauss Dördüğü, Sayısal İntegrasyon: Açık ve Kapalı Newton-Cotes Formülleri, Sayısal İntegrasyon: Bileşik Sayısal İntegrasyon ve Yuvarlama Hata KararlılığıThis course covers the Round-off Errors and Computer Arithmetic: Binary Machine Numbers, Decimal Machine Numbers, Rate of Convergence,The Bisection Method; Fixed-Point Iteration The Newton's Method; The Secant Method,The Method of False Position; Error Analysis for Iterative Methods; Accelerating Convergence,Interpolation and the Lagrange Polynomial,Data Approximation and Neville's Method,Divided Differences: Forward, Backward and Centered Differences Numerical Differentiation: Three and Five Point Formulas Numerical Integration,Numerical Differentiation: Second Derivative Midpoint Formula; Round-Off Error Instability,Numerical Integration: the Trapezoidal and Simpson's Rule , Romberg Integration, Adaptive Quadrature Methods, Gaussian Quadrature,Numerical Integration: Open and Closed Newton-Cotes Formulas,Numerical Integration: Composite Numerical Integration and Round-Off Error Stability
MEE302MECHATRONICS DESIGN II ( MECHATRONICS DESIGN II )Z303.05.03İleri mekatronik sistem tasarım süreci Doğrusal olmayan mekatronik sistemlerin analizi Kalman filtreleme ve uygulamaları Robotik İleri mekatronik kontrol tasarım konuları Mekatronik tasarım projesiAdvanced mechatronic system design process Analysis of nonlinear mechatronic systems Kalman filtering and applications Robotics Advanced mechatronic control design topics Mechatronic design project
MEE304INTRODUCTION TO ROBOTICS ( INTRODUCTION TO ROBOTICS )Z303.05.03Robot sistemlerinin temel bileşenleri; koordinat çerçeveleri, homojen dönüşümler, manipülatör için kinematik, ters kinematik; manipülatör dinamiği, Jacobians: hızlar ve statik kuvvetler, yörünge planlama, Aktüatörler, Sensörler, Vizyon, Manipülatör ve robotik programlamanın bulanık mantık kontrolü.Basic components of robot systems; coordinate frames, homogeneous transformations, kinematics for manipulator, inverse kinematics; manipulator dynamics, Jacobians: velocities and static forces , trajectory planning, Actuators, Sensors, Vision, Fuzzy logic control of manipulator and robotic programming.
MEE308SUMMER PRACTICE II ( SUMMER PRACTICE II )Z000.02.00Dersin İçeriği Staj öğrencilere kendi uygulamalarını yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. bir endüstri yerleşimi aracılığıyla gerçek yaşam ortamlarında bilgi Sekiz haftalık. Öğrencilerin çalışarak kazanacakları becerilerin beklenmesi bir organizasyon ile işlerinde daha iyi performans göstermelerine yardımcı olacak mezuniyet. Buna ek olarak, Staj şansını büyük ölçüde artırır. mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdam elde etmekContents of the Course Unit The Internship aims to offer students the opportunity to apply their knowledge in real-life environments through an industry placement for eight-weeks. It is expected that the skills students will gain from working with an organization will help them perform better on their jobs after graduation.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEN401ENGINEERING ECONOMY ( ENGINEERING ECONOMY )Z303.05.03Bu derste işlenen paranın zaman değeri, net bugünkü değeri kullanan alternatiflerin analizi ve iç getiri oranı, amortisman, vergiler ve enflasyon sayılabilir. Monte Carlo simülasyonu ders boyunca mühendislik tasarımlarındaki değişkenliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik etkiyi incelemek için kullanılır. Mühendislik etiği vaka çalışmaları sunulur ve analiz edilir. Mühendisleri etkileyen çağdaş ekonomik konular tartışılmaktadır.Topics covered in this course include time value of money, analysis of alternatives using net present value and internal rate of return, depreciation, taxes, and inflation. Monte Carlo simulation is used throughout the course to study variability in engineering designs and the resulting economic impact. Engineering ethics case studies are presented and analyzed. Contemporary economic issues affecting engineers are discussed.
MEE491SENIOR DESIGN PROJECT-I ( SENIOR DESIGN PROJECT-I )Z244.07.06Bağımsız veya grup tasarım projelerini içeren üst düzey kurs çalışması yapan bir capstone kursu. Öğrenciler veri toplamak ve mekanik bir tasarım sentezlemek zorundadırlar. Yazılı raporların sunulması ve bir sözlü sunum yapılması gerekmektedir.A capstone course exercising upper level course work involving independent or group design projects. Students are required to collect data and synthesize a mechanical design. Submission of written reports and a final oral presentation are required.
TEL403DIGITAL IMAGE PROCESSING ( DIGITAL IMAGE PROCESSING )S303.06.031. İnceleme ve Giriş: DIP alanlarına giriş ve uygulamaları. 2. Görüntü Sayısallaştırma: Örnekleme ve nicemleme. 3. Görüntü Dönüşümleri: 2-D DSFT ve 2-D DFT, 2-D ayrık kosinüs dönüşümü (DCT), 1-D ve 2-D Karhonen Loeve (KL) veya ana bileşen analizi (PCA) ve 1-D ve 2 -D kesikli dalgacık dönüşümleri ve filtre bankaları ile ilişkisi. 4. Görüntü Geliştirme: Nokta ve cebirsel işlemler, kenar algılama ve keskinleştirme, uzamsal ve dönüştürülmüş alanlarda filtreleme. 5. Görüntü Yenileme1. Review and Introduction: Introduction to the DIP areas and applications. 2. Image Digitization: Sampling and quantization. 3. Image Transforms: 2-D DSFT and 2-D DFT, 2-D discrete cosine transform (DCT), 1-D and 2-D Karhonen Loeve (KL) or principal component analysis (PCA) and 1-D and 2-D discrete wavelet transforms and relation to filter banks. 4. Image Enhancement: Point and algebraic operations, edge detection and sharpening, filtering in the spatial and transformed domains. 5. Image Restoration
TEL411ELECTRICAL MACHINES ( ELECTRICAL MACHINES )S303.06.03Tek ve üç fazlı devrelerin gözden geçirilmesi. Manyetik devrelerin temelleri. Tek ve üç fazlı transformatörler. Teori, yapı, eşdeğer devre ve performans. Dönen makinelerin ve dönme alanının temelleri. Senkron makineler, eşdeğer devre ve özellikleri. Asenkron motorlar, üç fazlı motorun eşdeğer devresi, performansı ve özellikleri. Doğru akım makineleri, çalışma prensibi, doğru akım makinesi çeşitleri, doğru akım jeneratörleri, doğru akım motorları.Review of single- and three-phase circuits. Basics of magnetic circuits. Single- & three-phase transformers. Theory, construction, equivalent circuit, and performance. Fundamentals of rotating machinery and rotating field. Synchronous machines, equivalent circuit and characteristics. Induction motors, equivalent circuit of three-phase motor, its performance and characteristics. DC machines, principle of operation, types of dc machines, dc generators, dc motors.
TEL413ENGINEERING MECHANICS ( ENGINEERING MECHANICS )S303.06.03Bu ders, mühendislik problemlerini çözmek için Newton'un hareket yasalarını uygulayarak öğrencileri statik denge prensipleriyle tanıştırır. Serbest cisim diyagramları çizme ve kendini kontrol etme stratejileri üzerinde durulur. Konular arasında güçlere giriş; Partiküllerin ve rijit cisimlerin 2D dengesi; ağırlık merkezi ve sentroidler; dağıtılmış yükleme ve hidrostatik; sürtünme; kafes yapıların analizi; ve kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.This course familiarises students with the principles of static equilibrium by applying Newton's laws of motion to solve engineering problems. Emphasis is placed on drawing free body diagrams and self checking strategies. Topics include introduction to forces; 2D equilibrium of particles and rigid bodies; centre of gravity and centroids; distributed loading and hydrostatics; friction; analysis of truss structures; and shear force and bending moment diagrams.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEN402ENTREPRENEURSHIP & PROJECT MANAGEMENT ( ENTREPRENEURSHIP & PROJECT MANAGEMENT )Z202.03.02Öğrenciler, farklı yetkinliklerin temsil edildiği proje gruplarında işbirliği yapma ve onlara liderlik etme konusunda eğitim alacaklardır. Bu nedenle kurs başlangıç ​​noktası olarak grubu ve gelişimini tüm kurs boyunca sürekli gelişen somut bir proje ile bağlantılı olarak alır. Öğrenciler, proje içinde bilgi ile başa çıkmak ve bilgiyi geliştirmek için geleneksel proje yöntem ve modellerine tanıtılacaktır. Ana vurgu modeller, araçlar ve analizler ile grup süreçleri, liderlik ve yenilik arasındaki bağlantı olacaktır.  Bir olgu ve kavram olarak proje  Proje yönetimi, proje koordinasyonu ve yenilikçilik  Analiz araçları ve proje araçları  Grup süreçleri ve grup geliştirme innovative Yenilikçi süreçleri yönetmek için modeller ve araçlar  Projenin iç süreçleri ve dış etkileri  Strateji bağlantılı projelere  Yenilikçi süreçleri yönetmeyle ilgili geleneksel proje yönetimi  Temel organizasyon teorisi ent Girişimcilik için koşullar ve şartlarStudents will be trained in the ability to cooperate in and lead project groups, in which different competences are represented. The course therefore takes as its starting point the group and its development in connection with a concrete project that develops continuously throughout the entire course. Students will be introduced to traditional project methods and models for dealing with and developing knowledge within the project. The main emphasis will be on the link between models, tools and analyses, as well as group processes, leadership and innovation.  The project as a phenomenon and a concept  Project management, project coordination and innovation  Analysis tools and project tools  Group processes and group development  Models and tools for managing innovative processes  The internal processes and external effects of the project  Strategy linked to projects  Traditional project management in relation to managing innovative processes  Basic organisational theory  The conditions and requirements for entrepreneurship
MEE492SENIOR DESIGN PROJECT-II ( SENIOR DESIGN PROJECT-II )Z244.07.06Bağımsız veya grup tasarım projelerini içeren üst düzey kurs çalışması yapan bir capstone kursu. Öğrenciler veri toplamak ve mekanik bir tasarım sentezlemek zorundadırlar. Yazılı raporların sunulması ve bir sözlü sunum yapılması gerekmektedir.A capstone course exercising upper level course work involving independent or group design projects. Students are required to collect data and synthesize a mechanical design. Submission of written reports and a final oral presentation are required.
ENL402INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY ( INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY )S303.05.03Ders aşağıdaki konuları içermektedir: 1. Nanoteknolojide Genel Kavramlar 1.1 Nanoteknoloji nedir? 1.2 Nanoteknolojinin tarihçesi 1.3 Farklı nanoteknoloji alanlarının sınıflandırılması 1.3.1 Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım 1.3.2 Aşağıdan Yukarı Yaklaşım 1.4 Nanoteknolojinin disiplinlerarası doğası 1.5 Nanoteknoloji geleceğimiz için neler sunmaktadır? 1.6 Nanoteknoloji ve Yakınsama Teknolojileri 2. Nanoteknoloji ve Nanobilimler 2.1 Nano bilimler yerine Nanoteknoloji terimi neden kullanılıyor? 2.2 Nano-Fizik ve Nano-Kimya 2.2.1 Fizik: Kuantum Mekaniği 2.2.2 Kuantum Mekaniği: Küçüklük Fiziği 2.2.3. Fizik ve Kimya: Atomların Elektronik Yapısı 2.2.4 Bağlanma Türleri 2.2.5 Moleküler Etkileşimler - van der Waals Etkileşimleri 2.2.6 Moleküler Etkileşimler - Hidrojen bağı 2.2.7 Moleküler Etkileşimler - Casimir etkisi 2.2.8 Moleküler Etkileşimler - Hidrofilik ve Hidrofobik Etkiler 2.2.9 Moleküler Etkileşimler - π-İstifleme 2.3. Nano-Kimya 2.3.1 Kolloidal Kimya 2.3.2 Elektrokimya ve Elektrokimyasal Nanoteknoloji 2.4 Nanobiyoloji 2.5 Nano-Eczane 2.6 NanotıpThe course contains the following topics: 1. General Concepts in Nanotechnology 1.1 What is nanotechnology? 1.2 History of nanotechnology 1.3 Classification of different areas of nanotechnology 1.3.1 Top-down Approach 1.3.2 Bottom-up Approach 1.4 The interdisciplinary nature of nanotechnology 1.5 What does nanotechnology offer for our future? 1.6 Nanotechnology and the Converging Technologies 2. Nanotechnology and the Nanosciences 2.1 Why does one use the term Nanotechnology rather than Nano-sciences? 2.2 Nano-Physics and Nano-Chemistry 2.2.1 Physics: Quantum Mechanics 2.2.2 Quantum Mechanics: The Physics of Smallness 2.2.3. Physics and Chemistry: Electronic Structure of Atoms 2.2.4 Types of Bonding 2.2.5 Molecular Interactions - van der Waals Interactions 2.2.6 Molecular Interactions - Hydrogen bonding 2.2.7 Molecular Interactions - Casimir effect 2.2.8 Molecular Interactions - Hydrophilic and Hydrophobic Effects 2.2.9 Molecular Interactions - π-Stacking 2.3. Nano-Chemistry 2.3.1 Colloidal Chemistry 2.3.2 Electrochemistry and Electrochemical Nanotechnology 2.4 Nanobiology 2.5 Nano-Pharmacy 2.6 Nanomedicine
MEE406ROBOT APPLICATIONS ( ROBOT APPLICATIONS )S303.05.03Kurs ayrıca çok popüler Lego Mindstorms kiti de dahil olmak üzere çeşitli mikrodenetleyicileri programlamayı tanıtır. Öğrenciler basit bir sürükle bırak formatıyla başlayacak ve metne dayalı ‘C‘ programlama diline geçeceklerdir. Dersin odak noktası, öğrencilerin karşılaşması ve robotların üstesinden gelmesi gereken gerçek yaşam zorlukları ile problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Değerlendirme, doğruluk, düzgünlük, üretim kalitesi, programlama ustalığı ile atölye aletlerinin kullanımı ve zamanında proje tamamlama ile ilgili güvenlik ve çaba ile ilgilidir.The course also introduces programming various microcontrollers including the very popular Lego Mindstorms kit. Students will start with a simple drag and drop format and move to text based ‘C‘ programming language. A focus of the course is the development of problem solving skills through real life challenges that the students must face and robots must overcome. Assessment relates to accuracy, neatness, quality of manufacture, programming mastery as well as safety and effort relating to shop tool use and timely project completion
MEE410COMPUTATIONAL INTELLIGENCE ( COMPUTATIONAL INTELLIGENCE )S303.05.03Burada, geleneksel yapay zekanın mantığa (sert hesaplama) dayalı kesin yaklaşımlarından ziyade, temel olarak çeşitli sezgisel (yumuşak hesaplama) adı verilen (zor) problemlerin çözümlerine aşağıdan yukarıya yaklaşımlar dahildir. CI örnekleri, doğadan ilham alan yöntemler (sinir ağları, evrimsel algoritmalar), bulanık sistemler ve belirsizlik altındaki çeşitli olasılıksal yöntemler (örneğin Bayes modelleri) ve makine öğrenim yöntemleridir (örn. Takviye öğrenme).Here belong mainly bottom-up approaches to solutions of (hard) problems based on various heuristics (the so-called soft computing), rather than exact approaches of traditional artificial intelligence based on logic (hard computing). Examples of CI are nature-inspired methods (neural nets, evolutionary algorithms), fuzzy systems, as well as various probabilistic methods under uncertainty (e.g. Bayesian models) and machine learning methods (e.g. reinforcement learning).
MEE412DIGITAL AND EMBEDDED SYSTEMS ( DIGITAL AND EMBEDDED SYSTEMS )S303.05.03Gömülü sistemlere giriş” dersi, öğrencilere “Gömülü mikroişlemci sistemleri” modülünün diğer derslerini incelemek için temel sağlar. Gömülü sistem tasarımında temel beceriler oluşturur. Bu beceriler, tüketici elektroniği, endüstriyel otomasyon, telekomünikasyon sistemleri, vb. İçin dijital kontrol üniteleri tasarlamada kullanılabilir. Bu ders konferanslar, laboratuvar çalışmaları ve bireysel bir projeyi içerir. Kursun pratik kısmı, National Instruments (NI) eğitim standları ve Lab View geliştirme ortamı ile donatılmış özel bir laboratuvarda yürütülmektedir.The course “Introduction to embedded systems” provides students with the basis for studying the other courses of the Module “Embedded microprocessor systems”. It forms basic skills in embedded systems design. Those skills is usable in designing digital control units for consumer electronics, industrial automation, telecommunication systems, etc. This course includes lectures, laboratory work and an individual project. The practical part of the course is conducted in a specialized laboratory equipped with the National Instruments (NI) training stands and Lab View development environment.
TEL402PLANNING ORGANIZING AND CONTROLLING RESOURCES ( PLANNING ORGANIZING AND CONTROLLING RESOURCES )S303.05.03Stratejik planlama, bir kuruluşun gelecekte 20 yıldır alanında lider olmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir. Plan, liderliğin bir kurumun sağlığını o anda değerlendirmek için kullanabileceği bir araçtır. Dersler bir planın neden gerekli olduğunu araştırır ve bir iş planı, uzun vadeli planlama ve stratejik plan arasındaki farkı açıklar. Ders aynı zamanda planın bir kuruluşun başarısını nasıl sağlayacağını da açıklar. Resmi ve gayri resmi görevlerin önemini açıklar; bir misyon ve vizyon ifadesinin nasıl yazılacağı ve bir kuruluş için neden önemli oldukları; ve kurum içinde yol gösterici güçleriyle birlikte kararların nasıl alındığına dair değerleri ve nasıl hayati bir rol oynadıklarını açıklar.Strategic planning is vital for ensuring an organization still will be a leader in its field 20 years in the future. The plan is a tool leadership can use to judge an organization's health at that moment. Lessons delve into why a plan is needed and explains the difference between a business plan, long-term planning, and a strategic plan. The course also explains how the plan will ensure an organization's success. It explains the importance of mandates – both formal and informal; how to write a mission and vision statement and why they are important for an organization; and it explains values and how they play a vital role in how decisions are made along with their guiding force within the institution.
TEL415ARTIFICIAL INTELLIGENCE ( ARTIFICIAL INTELLIGENCE )S303.06.03Giriş: Yapay zekanın tarihçesi ve temelleri • Problem çözme: • Bilgisiz ve bilgili Arama • Kısıt Memnuniyet Problemleri ve Kısıtlı Optimizasyon problemleri (tam ve eksik teknikler) • Düşman Arama: iki oyunculu oyunlar, belirsizlik içeren oyunlar • Karar destek sistemleri ve teknolojileri • Bilgi gösterimi • Akıl yürütme • Uzman sistemler Makine öğrenimi Temelleri: • Karar ağaçları • Topluluk öğrenimi • Takviye öğrenimi • Evrimsel hesaplama • Sinir ağlarıIntroduction: History and foundations of AI • Problem solving: • Uninformed and informed Search • Constraint Satisfaction Problems and Constrained Optimization problems (complete and incomplete techniques) • Adversarial Search: two players games, games with uncertainty • Decision support systems and technologies • Knowledge representation • Reasoning • Expert systems Machine learning Basics of: • Decision trees • Ensemble learning • Reinforcement learning • Evolutionary computation • Neural networks
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.