English

FACULTY OF ENGINEERING-ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
COM107COMPUTER PROGRAMMING I ( COMPUTER PROGRAMMING I )Z223.05.04
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03Öğrencilerin rahat bir ortamda konuşabilmeleri , kurallı cümle kullanmaları için grammer bilgisi ve kelime öğretmek. yazma tekniklerini öğretmekAll four skills - but mainly focusing on writing and speaking skills
FEN101INTRODUCTION TO ENGINEERING ( INTRODUCTION TO ENGINEERING )Z223.04.04Introduction to engineering and types of engineering topics
MAT101CALCULUS I ( CALCULUS I )Z404.07.04ilgili oranlar ve aşırı değer problemlerini çözmek ve fonksiyonların doğrusal yaklaşımlarını elde etmek ve fonksiyonların değerlerine yaklaşmak için farklılaştırma prosedürleri; temel diferansiyel denklemleri çözmek için belirsiz integralin tanımı ve temel integrallerin değerlendirilmesinde belirli integralin tanımının kullanılması ve rasyonel fonksiyonların entegrasyonu için prosedürlerin kullanılması;the differentiation procedures to solve related rates and extreme value problems and obtain the linear approximations of functions and to approximate the values of functions; the definition of indefinite integral to solve basic differential equations and use the definition of definite integral to evaluate basic integrals and also use the procedures for integrating rational functions;
PHY101GENERAL PHYSICS I ( GENERAL PHYSICS I )Z223.06.04The content are discussed as per listed topics.
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de çok partili hayata geçiş, 1950-1960 yılları arası Türkiye, darbeler, anayasalar, koalisyon hükümetleri, soğuk savaş döneminde diğer ülkeler ile ilişkiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
COM106COMPUTER PROGRAMMING II ( COMPUTER PROGRAMMING II )Z223.05.04
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03Grammer , konuşma ve yazarak öğrencinin dile olan bilgisini artırmak , öz güven kazanmakGrammer , Dıscussion , Debate , Oral English , writing methods and techniques
MAT102CALCULUS II ( CALCULUS II )Z404.07.04öğrencilerin değişim ve hareketini matematiksel olarak tanıtmak için tasarlanan Analiz I'in bir devamıdır. Genel olarak, Matematik öğrencilerin çeşitli fonksiyonları tanımasını sağlar ve ayrıca karmaşık ve gerçek analiz, öklidyen olmayan geometri ve topoloji gibi yeni matematik alanlarındaki ilerlemeleri gerçekleştirmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilerin çeşitli dezavantajlarda (bilim, mühendislik, tıp) ve iş dünyasında kullanılan çeşitli değişkenlerin fonksiyonlarının diferansiyel ve integral hesabının temel kavramlarını kavratmaktır.Calculus II is a continuation of Calculus I which is design to introduce students change and motion mathematically. Generally, Calculus enables students to recognize various functions and also has conducted to progress of novel fields of mathematics such as complex and real analysis, non-euclidean geometry and topology. The aim of this course is to enable students to comprehend the basic concepts of the differential and integral calculus of functions of several variables which is utilized in various deciplinines (science, engineering, medicine) and business, industry.
MAT106LINEAR ALGEBRA ( LINEAR ALGEBRA )Z303.04.03Matrices and a method for finding , Further Results on Systems of Equations and Inevitability, Diagonal, Triangular and Symmetric Matrices, The Determinant Function, Evaluating Determinants by Row Reduction, Properties of the Determinant Function, Cofactor Expansion; Cramer’s Rule, Euclidean n-space, Linear Transformation , Properties of Linear Transformations from , Real Vector Spaces, Subspaces, Linear Independence, Basis and Dimension, Row Space, Column Space and Nullspace, Rank and Nullity, Inner Products, Angle and Orthogonality in Inner product Spaces , Orthogonal Bases; Gram-Schmidt Process, Eigenvalues and Eigenvectors, Diagonalization.Matrices and a method for finding , Further Results on Systems of Equations and Inevitability, Diagonal, Triangular and Symmetric Matrices, The Determinant Function, Evaluating Determinants by Row Reduction, Properties of the Determinant Function, Cofactor Expansion; Cramer’s Rule, Euclidean n-space, Linear Transformation , Properties of Linear Transformations from , Real Vector Spaces, Subspaces, Linear Independence, Basis and Dimension, Row Space, Column Space and Nullspace, Rank and Nullity, Inner Products, Angle and Orthogonality in Inner product Spaces , Orthogonal Bases; Gram-Schmidt Process, Eigenvalues and Eigenvectors, Diagonalization.
PHY102GENERAL PHYSICS II ( GENERAL PHYSICS II )Z223.06.04Fiziksel büyüklükler ve birimler. Vektör matematik. Hareket kinematiği. Newton hareket yasaları ve uygulamaları. İş-enerji teoremi. Dürtü ve momentum. Dönme kinematiği ve dinamiği. Statik dengePhysical quantities and units. Vector calculus. Kinematics of motion. Newton`s laws of motion and their applications. Work-energy theorem. Impulse and momentum. Rotational kinematics and dynamics. Static equilibrium
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CSE215COMPUTER AIDED DESIGN ( COMPUTER AIDED DESIGN )Z223.06.04Öğrencilere CAD ilkelerini, kurulduğu teori ve yöntemleri ve uygulamadaki temel uygulamalarını tanıtan bir ders - tasarım çözümleri üretme, değerlendirme, modelleme, taslak hazırlama ve oluşturma.The aim of this course is to introduce students the basic concepts and the use of engineering drawing in the design and manufacturing field. The students acquaint with the basic knowledge and skills in engineering drawings and the capability to read and interpret blue prints for manufacturing.
EEE205QUANTUM PHYSICS ( QUANTUM PHYSICS )Z303.06.03Historical experiments and theories; the postulates of quantum mechanics; function spaces and Hermitian operators; superposition and computable observables; time development; conservation theorems and parity; one-dimensional problems; bound and unbound states.
FEN201CIRCUIT THEORY I ( CIRCUIT THEORY I )Z324.07.05The course will primarily be providing information on definitions and units, experimental laws and simple circuits, techniques of circuit analysis, Ohm's law, power and energy. Series-parallel d.c. circuits. Controlled sources. Methods of d.c. circuit analysis; mesh and nodal analysis. Inductance and capacitance. Source-free RL and RC circuits. Applications. D.C. analysis of RLC circuits.
MAT207DIFFERENTIAL EQUATIONS ( DIFFERENTIAL EQUATIONS )Z303.06.03Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler.1. Know about what the differential equations and Laplace Transformations are 2. Solve first order and higher order differential equations by using certain methods 3. Know and solve initial value and boundary value problems 4. Apply their knowledge in other courses
MAT209DISCRETE MATHEMATICS ( DISCRETE MATHEMATICS )Z303.05.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE206DIGITAL LOGIC DESIGN ( DIGITAL LOGIC DESIGN )Z303.05.03Sayı sistemleri, aritmetik işlemler, ondalık kodlar, alfasayısal kodlar, Boolean cebiri, Karnaugh haritaları, NAND ve NOR kapıları, özel-OR kapıları, entegre devreler, kombinasyon devreleri, kod çözücüler, kodlayıcılar, çoklayıcılar, toplayıcılar, çıkarıcılar, çarpanlar, sıralı devreler, mandallar, parmak arası terlik, sıralı devre analizi, kayıtlar, sayaçlar, RAM ve ROM bellekleri, programlanabilir mantık teknolojileri (PLA, PLD, CPLD, FPGA) ve sayaçlar.Emphasis will be laid on the number systems, arithmetic operations, decimal codes, alphanumeric codes, Boolean algebra, Karnaugh maps, NAND and NOR gates, exclusive-OR gates, integrated circuits, combinational circuits, decoders, encoders, multiplexers, adders, subtractors, multipliers, sequential circuits, latches, flip-flops, sequential circuits analysis, registers, counters, RAM and ROM memories, programmable logic technologies (PLA, PLD, CPLD, FPGA), and counters.
EEE214SIGNAL PROCESSING ( SIGNAL PROCESSING )Z303.06.03Doğrusal sistemlerin zaman ve frekans alanı temsillerine aşina olma ve iki alan arasındaki ilişkilerin anlaşılması. Doğrusal sistemlerin üzerinde çalıştıkları sinyalleri nasıl etkilediğini anlamak. Dönüşüm tekniklerini kullanarak sinyalleri ve sistemleri analiz etmek için matematiksel becerilerin geliştirilmesi.Familiarization with time and frequency domain representations of linear systems and understanding the inter-relationships between the two domains. Understanding how linear systems affect the signals they operate on. Development of the mathematical skills to analyze signals and systems using transform techniques.
EEE216CIRCUIT THEORY II ( CIRCUIT THEORY II )Z324.07.05AC kararlı durum analizi. AC kararlı durum gücü. Üç fazlı devreler. Laplace Dönüşümleri. S-alanında devre analizi. Frekans tepkisi. Karşılıklı endüktanslar ve transformatörler. İki kapılı devreler.AC steady-state analysis. AC steady-state power. Three-phase circuits. The Laplace Transforms. Circuit analysis in the s-domain. Frequency response. Mutual inductances and transformers. Two-port circuits.
EEE218SUMMER PRACTICE I ( SUMMER PRACTICE I )Z000.04.00
MAT206PROBABILITY AND STATISTICS ( PROBABILITY AND STATISTICS )Z303.05.03Sample Space, Probability of Event, Conditional Probabiliy, Baye's Rule, Random Variables and Probability distributions, Mathematical Expectation, Discrete probability distributions, Continous probability distributions, `descriptive statistics, Measures of general Tendencies
CSU207INTERCULTURAL COMMUNICATION ( INTERCULTURAL COMMUNICATION )G303.03.03The course will start with an introduction to intercultural communication, then culture and communication will be handled. In the following weeks; Culture shock, Barriers to Interpersonal Communication, Context, Perception and Competence, introduction to intercultural Competence, Cultural Patterns and Communication, Taxonomies, Cultural identity and Biases, verbal & nonverbal intercultural communication, Intercultural Competence in the Interpersonal Relationships and finally Episodes, contexts, and intercultural Interactions will be studied.
CSU305SCIENCE AND ETHICS ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE315ELECTROMAGNETIC THEORY ( ELECTROMAGNETIC THEORY )Z303.06.03Vektör hesabının gözden geçirilmesi, vakumda elektrostatik, Coulomb ve Gauss yasaları, Elektrostatik potansiyel, Zehir ve Laplace denklemleri, Elektrostatik alanların varlığında iletkenler, Görüntü yöntemi, Dielektrikler; polarizasyon. Dielektrik sınır koşulları. Kapasitans. Sanal çalışma prensibi ile elektrostatik kuvvetler. Kararlı akımlar. Ohm ve Joule yasaları. Direnç hesaplamaları. Vakumdaki manyetostatikler. Amper'ın kuvvet yasası. Biot-Savart yasası. Manyetik vektör potansiyeli, Ampere'nin dolaşım yasası. Manyetik sınır koşulları. Manyetik dipol. Mıknatıslanma. Manyetik devreler. Histerezis eğrisi. Öz ve karşılıklı endüktans. Manyetik depolanmış enerji. Sanal çalışma prensibi ile manyetik kuvvetler.Review of vector calculus, Electrostatics in vacuum, Coulomb’s and Gauss’s laws, Electrostatic potential, Poison’s and Laplace’s equations, Conductors in the presence of electrostatic fields, Method of images, Dielectrics; polarization. Dielectric boundary conditions. Capacitance. Electrostatic forces by the virtual work principle. Steady currents. Ohm’s and Joule’s laws. Resistance calculations. Magnetostatics in vacuum. Ampere’s force law. Biot-Savart law. Magnetic vector potential, Ampere’s circuital law. Magnetic boundary conditions. Magnetic dipole. Magnetization. Magnetic circuits. Hysteresis curve. Self and mutual inductance. Magnetic stored energy. Magnetic forces by the virtual work principle.
EEE317ELECTRICAL MACHINES ( ELECTRICAL MACHINES )Z303.05.03bu derste manyetik malzemeler, manyetik parametreler ve malzemelerin manyetik özellikleri incelenir. Yumuşak manyetik malzemelerin ve manyetik devrelerin uygulanması da derse dahildir. Tek fazlı transformatörler, ideal transformatörler ve gerçek transformatörler olmak üzere iki kategoride analiz edilir. Otomatik transformatörler gibi özel amaçlı transformatörler ve güç derecelendirme avantajları analiz edilir. Bu ders aynı zamanda üç fazlı transformatörleri ve güç dağıtım sistemlerindeki işlevlerini incelemeyi amaçlamaktadır. AC / DC makine temelleri, basit dönen döngü, gerçek DC makinelerin güç akışı ve kayıpları, şönt ve seri bağlı DC makinelerin analizi ve DC jeneratör temelleri de dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.This course analyzes magnetic materials, magnetic parameters and magnetic properties of the materials. Application of soft magnetic materials and magnetic circuits are also involved in the course. Single phase transformers are analyzed in two categories such as ideal transformers and real transformers. Special purpose transformers such as auto-transformers and their power rating advantage are analyzed. This course also aims to examine three-phase transformers and their functions in power distribution systems. AC/DC machinery fundamentals, simple rotating loop, power flow and losses of real DC machines, analysis of shunt and series connected DC machines and DC generator fundamentals are also take significant part in the course.
EEE319ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION ( ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION )Z303.05.03The course provides the basic introduction to communications systems for electrical and computer engineers. Topics covered include the basics of analog communication; angle and analog pulse modulation; modulators and demodulators; frequency multiplexing; basics of digital communication;; quantization; modulation; time-division multiplexing and binary signal formats. The content of "Communication Systems" represents the basic knowledge necessary for transmitting and receiving information using today's communication technologies. The techniques that will be studied involve coding information onto a carrier (modulation) which is then transmitted.Fourier series; Fourier transforms and continuous spectra. Time and frequency relations. Transmission of signals through linear systems. Continuous-wave modulation. Amplitude, phase and frequency modulation. Generation and detection of AM, DSB-SC, SSB,VSB, PM and FM signals. CW modulation systems. Super-Heterodyne receivers. Frequency-division multiplexing systems. Monochrome and colour television. Sampling theory. Pulse modulation. Time-division multiplexing. Digital encoding of analog waveforms. Pulse-code modulation (PCM). Differential PCM. Predictive coding.
FEN301ELECTRONICS I ( ELECTRONICS I )Z303.06.03Diode circuits, Zener diodes, rectifiers, filters. BJT, MOSFET and JFET amplifier design including biasing, small signal analysis and frequency response. Design of multistage amplifiers. Differential and operational amplifier design. Output stages.
MAT303COMPLEX ANALYSIS ( COMPLEX ANALYSIS )Z303.05.03Ders ünitesi birimi, Cauchy Teoremine ve kalıntı hesabına vurgu yaparak, karmaşık analizin temel fikirlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.The course unit unit aims to introduce the basic ideas of complex analysis, with particular emphasis on Cauchy's Theorem a nd the calculus of residues
CSU208ACADEMIC PRESENTATION SKILLS ( ACADEMIC PRESENTATION SKILLS )G303.03.03
CSU303GENERAL COMMUNICATION SKILLS ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03
CSU304HUMAN RIGHTS ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
CSU402CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
GER101GERMAN I ( GERMAN I )G303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE302INTRODUCTION TO CONTROL SYSTEM ( INTRODUCTION TO CONTROL SYSTEM )Z313.05.04Kontrole giriş: açık döngü ve kapalı döngü kontrolü. Modelleme: transfer fonksiyonu, blok diyagram, sinyal akış grafiği, durum denklemleri. Geri besleme kontrol sistemi özellikleri: duyarlılık, bozulma reddi, sabit durum hatası. Performans özellikleri: ikinci dereceden sistem, baskın kökler, geri besleme sistemlerinin kararlı durum hatası. Kararlılık: Routh-Hurwitz kriteri, bağıl kararlılık. Kök odağı yöntemi. Frekans cevabı yöntemleri: Bode diyagramı, frekans alanındaki performans, Nyquist kararlılık kriteri, kazanç marjı ve faz marjı, Nichols grafiği.Introduction to control: open loop and closed loop control. Modelling: transfer function, block diagram, signal flow graph, state equations. Feedback control system characteristics: sensitivity, disturbance rejection, steady-state error. Performance specifications: second-order system, dominant roots, steady-state error of feedback systems. Stability: Routh-Hurwitz criterion, relative stability. The root locus method. Frequency response methods: Bode diagram, performance in the frequency domain, Nyquist stability criterion, gain margin and phase margin, Nichols chart. 
EEE306MICROPROCESSORS ( MICROPROCESSORS )Z324.05.05Dönem sonunda öğrenciler, derleyici, hata ayıklama ve öykünme yazılımını kullanarak x86 derleme dilinde programlar yazabilir, test edebilir ve hata ayıklayabilir ve derleme dilini diğer işlemci derleme dilleri ve üst düzey dillerle ilişkilendirebilir.By the end of term, students should be able to write, test and debug programs in x86 assembly language using assembler, debug and emulation software and relate assembly language with other processor assembly languages and high level languages.
EEE322ELECTRONICS II ( ELECTRONICS II )Z324.06.05Amplifikatörlerin, akım aynalarının ve entegre devrelerde kullanılan diferansiyel amplifikatörlerin frekans cevabını araştırmak. Geri besleme amplifikatörleri ve kararlılığı ve güç amplifikatörleri üzerine çalışma, öğrencilerin karmaşık amplifikatör devrelerini anlamalarına yardımcı olacaktır.To investigate the frequency response of amplifiers, the current mirrors and the differential amplifiers used in integrated circuits. Study on feedback amplifiers and stability, and power amplifiers will help students to understand complex amplifiers circuits.
EEE324SUMMER PRACTICE II ( SUMMER PRACTICE II )Z000.02.00
FEN302TECHNICS IN ACADEMIC SKILLS ( TECHNICS IN ACADEMIC SKILLS )Z303.03.03
MAT302NUMERICAL ANALYSIS ( NUMERICAL ANALYSIS )Z303.05.03Bu ders, Yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiği'ni kapsar: İkili Makine Numaraları, Ondalık Makine Numaraları, Yakınsama Hızı, İkiye Bölme Yöntemi; Sabit Nokta Yineleme Newton Metodu; Sadık Yöntem, Yanlış Konum Metodu; Yinelemeli Yöntemler için Hata Analizi; Hızlandıran Yakınsaklık, Enterpolasyon ve Lagrange Polinomu, Veri Yaklaşımı ve Neville Yöntemi, Bölünmüş Farklar: İleri, Geri ve Merkezli Farklar Sayısal Türevlendirme: Üç ve Beş Nokta Formülleri Sayısal İntegrasyon, Sayısal Türev: İkinci Türevli Orta Nokta Formülü; Yuvarlama Hata İstikrarsızlığı, Sayısal İntegral: Trapez ve Simpson Kuralları, Romberg Entegrasyonu, Uyarlanabilir Kuadrar Yöntemleri, Gauss Dördüğü, Sayısal İntegrasyon: Açık ve Kapalı Newton-Cotes Formülleri, Sayısal İntegrasyon: Bileşik Sayısal İntegrasyon ve Yuvarlama Hata KararlılığıThis course covers the Round-off Errors and Computer Arithmetic: Binary Machine Numbers, Decimal Machine Numbers, Rate of Convergence,The Bisection Method; Fixed-Point Iteration The Newton's Method; The Secant Method,The Method of False Position; Error Analysis for Iterative Methods; Accelerating Convergence,Interpolation and the Lagrange Polynomial,Data Approximation and Neville's Method,Divided Differences: Forward, Backward and Centered Differences Numerical Differentiation: Three and Five Point Formulas Numerical Integration,Numerical Differentiation: Second Derivative Midpoint Formula; Round-Off Error Instability,Numerical Integration: the Trapezoidal and Simpson's Rule , Romberg Integration, Adaptive Quadrature Methods, Gaussian Quadrature,Numerical Integration: Open and Closed Newton-Cotes Formulas,Numerical Integration: Composite Numerical Integration and Round-Off Error Stability
EEE312POWER SYSTEMS ANALYSIS ( POWER SYSTEMS ANALYSIS )S303.04.03Birim başına sistem; Üç fazlı devrelerin, transformatörlerin ve senkron makinelerin gözden geçirilmesi; İletim hatlarının modellenmesi; Kısa, orta uzunlukta ve uzun iletim hatları; İletim hattı geçişleri; Ağ empedansı ve giriş modelleri; Ağ hesaplamaları; Güç akışı çözümleri. Bu ders Güç Sistem Mühendisliğine giriş niteliğindedir. Amaç öğrenciye bir elektrik enerjisi sisteminin temel kavramlarını tanıtmak ve temel analiz araçlarını öğretmektir.The per-unit system; Review of three-phase circuits, transformers and synchronous machines; Modelling of transmission lines; Short, medium-length and long transmission lines; Transmission line transients; Network impedance and admittance models; Network calculations; Power flow solutions. This course is an introduction to Power System Engineering. The objective is to introduce the student to the basic concepts of an electrical power system, and teach the basic tools of analysis.
ENL304RENEWABLE ENERGY ( RENEWABLE ENERGY )S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE491SENIOR DESIGN PROJECT I ( SENIOR DESIGN PROJECT I )Z244.07.06Öğrenciler edindikleri bilgileri öğrenimleri sırasında kullanmaya ve analitik yöntem düşüncelerini çeşitli teknik derslere uygulayarak gerçek dünya mühendisliği problemini gerçek veri ve ekipmanları kullanarak çözmeye çalışırlar. Projenin karmaşıklığına bağlı olarak, öğrenciler bir fakülte, endüstri veya hükümet sponsoru tarafından tanımlanan projeler üzerinde bireysel olarak veya küçük ekipler halinde çalışacaklardır. Öğrenciler ilgi alanlarına yönelik projeyi dönem başında ilan edilen önerilen projeler listesinden seçecekler, böylece projeyi zamanında organize etmek ve yapmak için zamanları olacak. Tanımlanan formata göre proje raporu dönem sonuna kadar sunulacaktır.The students are encouraged to use the knowledge they have gained during their studies and try to solve a real world engineering problem using actual data and equipments by applying the analytic methods thoughts in various technical courses. Depending on the project's complexity, students will work individually or in small teams on a proposed projects defined by a faculty, industry, or governmental sponsor. The students will be selecting their project of interest from a list of proposed projects posted early in the semester so they have time to organize and do the project well in time. The project report as per defined format is to be submitted by the end of semester.
FEN401ENGINEERING ECONOMY ( ENGINEERING ECONOMY )Z303.05.03
TEL401POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION ( POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION )S303.06.03elektrik enerjisi üretimi, enerji santralleri ve elektrik ekonomisi, frekans ve gerilim kontrolü, koruma koordinasyonu. Orta ve alçak gerilim dağıtım sistemlerinde gerilim düşümü hesapları. Hat ve kablo kesit seçimi kriterleri. Telafisi. Şebeke arızaları ve kısa devre akım hesapları.electric energy generation, power plants and electric economy, frequency and voltage control, protection co-ordination. Calculations of voltage drop in medium and low voltage distribution systems. Selection criteria of cross-section of lines and cables. Compensation. Network faults and short circuit current calculations.
TEL403DIGITAL IMAGE PROCESSING ( DIGITAL IMAGE PROCESSING )S303.06.03Digital Image Processing methods have basically two application areas which are: 1) improvement of pictorial information for human interpretation, which requires Image Filtering & Enhancement techniques, 2) processing of image data acquired for a. storage, b. transmission and c. representation for autonomous machine perception where Acquisition techniques, Wavelets & Multiresolution Processing together with Compression, Morphological processing, Segmentation and Object recognition are required.
TEL405FUNDAMENTALS OF SUSTAİNABLE DEVELOPMENT ( FUNDAMENTALS OF SUSTAİNABLE DEVELOPMENT )S303.06.03
TEL407OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ( OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY )S303.06.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEE492SENIOR DESIGN PROJECT II ( SENIOR DESIGN PROJECT II )Z244.07.06The students are encouraged to use the knowledge they have gained during their studies and try to solve a real world engineering problem using actual data and equipments by applying the analytic methods thoughts in various technical courses. Depending on the project's complexity, students will work individually or in small teams on a proposed projects defined by a faculty, industry, or governmental sponsor. The students will be selecting their project of interest from a list of proposed projects posted early in the semester so they have time to organize and do the project well in time. The project report as per defined format is to be submitted by the end of semester.
FEN402ENTREPRENEURSHIP & PROJECT MANAGEMENT ( ENTREPRENEURSHIP & PROJECT MANAGEMENT )Z202.03.02
EEE402WAVE PROPAGATION AND ANTENNA ( WAVE PROPAGATION AND ANTENNA )S303.05.03
EEE410SATELLITE COMMUNICATION ( SATELLITE COMMUNICATION )S303.05.03Uydu haberleşme sistemlerinin prensiplerini, kavramlarını ve işleyişini açıklar. Sinyal yayılımı etkileri, link tasarımı, yağmur solması ve link kullanılabilirliği kavramlarını açıklar ve girişim hesaplamaları yapar. Uydu iletişimi için modülasyon tekniklerini ve hata düzeltme kodlarını kavrar. Uydu iletişim sistemlerinin performansını simüle etmek ve analiz etmek için yazılım araçlarını kullanın ve bağlantı deneyleri yapmak için gerçek uydu yukarı / aşağı bağlantılarını (uydu bağlantılarının kullanılabilirliğine bağlı olarak) kullanın. Uydu iletişim sistemlerinin tasarım gereksinimlerini ve performansını eleştirel olarak analiz eder.Mühendislik ve ticari yönler, yörünge mekaniği, görünüm açılarının belirlenmesi, sistem performansındaki yörünge etkileri, uzay aracı alt sistemleri, transponderler, antenler, uydu bağlantı tasarımı, uydu iletişim sistemlerinde kullanılan modülasyon ve çoğullama teknikleri, çoklu erişim (FDMA, TDMA, CDMA).Explain the principles, concepts and operation of satellite communication systems. Describe the concepts of signal propagation affects, link design, rain fading and link availability and perform interference calculations.Understand modulation techniques and error correction codes for satellite communication. Use software tools to simulate and analyse the performance of satellite communication systems, and use real satellite up/down links (subject to the availability of satellite links) to conduct link experiments. Critically analyse the design requirements and the performance of satellite communication systemsEngineering and commercial aspects, orbital mechanics, look angles determination, orbital effects in system performance, spacecraft subsystems, transponders, antennas, satellite link design, modulation and multiplexing techniques used in satellite communication systems, multiple access ( FDMA, TDMA, CDMA).
EEE414POWER SYSTEMS ANALYSIS ( POWER SYSTEMS ANALYSIS )S303.05.03
ENL402INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY ( INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY )S303.05.03
TEL402PLANNING ORGANIZING AND CONTROLLING RESOURCES ( PLANNING ORGANIZING AND CONTROLLING RESOURCES )S303.05.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.