English

FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-PSYCHOLOGY

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-PSYCHOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
MAT109SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK ( MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES )Z303.05.03
PSI107PSİKOLOJİYE GİRİŞ I ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I )Z303.07.03
SOS101SOSYOLOJİYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO SOCIOLOGY )Z303.05.03
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU211KIBRIS TIP TARİHİ ( CYPRUS MEDICAL HISTORY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
KIU308VERİ GÜVENLİĞİ ( DATA SECURITY )G303.03.03
RUS101RUSCA I ( RUSSIAN I )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiy
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
FLS104FELSEFEYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO PHILOSOPHY )Z303.05.03
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
PSI110PSİKOLOJİYE GİRİŞ II ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II )Z303.07.03
PSI112SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTHROPOLOGY )Z303.05.03
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
KIU310DÜNYA POLİTİKASINDA SÜPER GÜÇLER ( SUPER POWERS IN WORLD POLITICS )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI205DENEYSEL PSİKOLOJİ I ( EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I )Z303.05.03Bu derste araştırmanın temelleri ve deneysel psikolojinin temel ilkeleri ve uygulamaları ele alınacaktır. Bu başlık altında psikofizik,algı,dikkat,sürdürme ve kayma,koşullanma,sosyal psikoloji ve insan etkeni konuları vardır. Bilimsel psikolojiyle dünyayı tanıma, merak,inanç oluşturma,kuram, tümevarım ve tümdengelim konuları ele alınacaktır. Araştırmaa teknikleri ve gözlem başlığı altın ise gözlem, doğal gözlem, vaka çalışması, soru forrmları,anket vb.korelatif yaklaşımlar incelenecektir.Deneyler başlığı altında deneyler,değişkenler,deney desenleri,kontrol koşulları,(quasi) yarı deneysel desenler üzerinde durulacaktır. Etik sorunlar ve etik kurallar, mahremiyet,hileli deneyler vb. konular da ele alınacaktır.
PSI219ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS )Z303.05.03
PSI221GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I )Z303.06.03
PSI223DAVRANIŞININ BİYOLOJİK TEMELLERİ ( THE BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOR )Z303.05.03
PSI225DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK ( STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES )Z303.05.03
PSI229SOSYAL PSİKOLOJİ ( SOCIAL PSYCHOLOGY )Z303.04.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI216DENEYSEL PSİKOLOJİ II ( EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II )Z303.05.03
PSI218ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ( LEARNING PSYCHOLOGY )Z303.05.03Tarihsel açıdan psikoloji akımlarına ve davranışçı kuramlarına genel bakış, öğrenme ilkeleri, klasik ve edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme kuramları, sosyal öğrenme.Historical orientation, behavioraul theorists and their theories, application principles of Cognitive Behavioral Psychotherapy
PSI226ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ ( INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY )Z303.04.03Endüstri Psikolojisi uygulamaları, çalışan psikolojisi, performans değerlendirilmesi, motivasyon ve iş tatmini, örgütsel davranış, liderlik ve yönetim gibi konular inceleme alanındadır.
PSI228GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II )Z303.06.03
PSI230ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI ( CHILDREN ADOLESCENT MENTAL HEALTH )Z303.05.03
PSI232UYGULAMALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( APPLIED RESEARCH METHODS )Z303.05.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI313PSİKOPATOLOJİ ( PSYCHOPATHOLOGY )Z303.05.03
PSI317KİŞİLİK KURAMLARI ( THEORIES OF PERSONALITY )Z303.05.03Freud'den günümüze kuramcıları anlatmak freud Adler Jung Mahler Sullivan Horney Vamık Volkan
PSI319KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER VE UZLAŞIM ( INTERPERSONAL RELATIONS AND MEDIATION )S303.05.03
PSI321AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK ( PEER RELATIONS AND BULLYING )S303.05.03
PSI323GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ( GROUP COUNSELING )S303.05.03
PSI325PSİKOLOJİK TESTLER ( PSİKOLOJİK TESTLER )S303.05.03
PSI327STRESS YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ ( STRESS AND ANGER MANAGEMENT )S303.05.03
PSI329BİLİŞSEL PSİKOLOJİ ( COGNITIVE PSYCHOLOGY )S303.05.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI302PSİKOTERAPİ KURAM VE TEKNİKLERİ ( PSYCHOTHERAPY THEORY AND TECHNIQUES )Z303.05.03Güncel ve yaygın olarak klinik psikolojide kabul görmüş psikoterapi kuramlarının tanıtılıp, incelenmeleri; bu kuramların terapi süreç ve tekniklerinin irdelenmesi; ve farklı kuramların eklektik anlayışa dayalı karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi.
PSI304YETİŞKİN VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ ( ADULT AND AGING PSYCHOLOGY )Z303.05.03
PSI306MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ ( HISTORY OF MODERN PSYCHOLOGY )Z303.05.03
PSI308AİLE VE EVLİLİK TERAPİLERİ ( FAMILY AND MARRIAGE THERAPIES )S303.05.03
PSI310PSİKOLOJİDE AKADEMİK YAZIM UYGULAMALARI ( ACADEMIC WRITING PRACTICES IN PSYCHOLOGY )S223.05.04
PSI312TOPLUMSAL CİNSİYET ( GENDER )S303.05.03
PSI314ÇATIŞMA ÇÖZME VE UZLAŞIM ( CONFLICT RESOLUTION AND MEDIATION )S303.05.03
PSI316BAĞIMLILIK TERAPİSİ VE BAĞIMLILIKLA BAŞ ETME ( ADDICTION THERAPY AND COPING WITH ADDICTION )S303.05.03
PSI318ANA BABA EĞİTİMİ ( PARENT AND FATHER EDUCATION )S303.05.03
PSI320PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR II ( SELECTED TOPICS IN PSYCHOLOGY II )S303.05.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI409TOPLUM SAĞLIĞI PSİKOLOJİSİ ( HEALTH OF SOCIETY PSYCHOLOGY )S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI402AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ ( PSYCHOLOHOGY OF TR )Z303.04.03
PSI404SİYASET PSİKOLOJİSİ ( POLITICAL PSYCHOLOGY )Z303.03.03
PSI222ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ ( INDUSTRY PSYCHOLOGY )S303.03.03
PSI406PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR ( PRESENT ISSIUES OF PSYCHOLOGY )S303.04.03
PSI408POZİTİF PSİKOLOJİ ( POSITIVE PSYCHOLOGY )S303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.