English

FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-PSYCHOLOGY

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-PSYCHOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
MAT105SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK ( MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES )Z303.09.03
PSI101PSİKOLOJİYE GİRİŞ I ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I )Z303.08.03Psikoloji biliminin tanımı, kapsamı ve alt alanları; kullanılan araştırma yöntemleri; sinir sistemi, beyin ve davranış ilişkisi, duyum ve algı mekanizmaları, bilinç durumları; öğrenme ve bellek konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition, scope and sub-fields of psychology science; research methods used; nervous system, brain and behavior relationship, sensation and perception mechanisms, states of consciousness; learning and memory topics constitute the content of this course.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03İletişim,tanım, amaç ve önemi İletişen insana dair bir kavramsallaştırma Etkili iletişim becerileri (empati,ben dili,sen dili,ego geliştirici dil, dinleme) İletişimde etkili unsurlar (ihtiyaçlar, fenomenoloji alan, inançlar ve tutumlar, ebeveyn tutumları, aile yönetim biçimleri, dürüstlük) Kişiler arası iletişim çatışmaları ve çatışma çözmeContents of the course unit are definition, purpose and importance A conceptualization of the communicating person,effective communication skills Effective elements in communication (needs, phenomenology, beliefs and attitudes, parental attitudes, family management styles, integrity) interpersonal communication conflicts and conflict resolution.
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplumun genel çıkarlarına kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiy
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
FLS102FELSEFEYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO PHILOSOPHY )Z303.03.03Felsefe disiplinin tanımı ve etimolojisi, felsefe ve bilim ilişkisi, felsefi düşüncenin nitelikleri, mantık, epistemoloji, bilim felsefesi, ontoloji, etik, estetik, dil felsefesi, siyaset felsefesi ve metafizik gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes topics such as the definition and etymology of philosophy discipline, the relationship between philosophy and science, features of philosophical thought, logic, epistemology, philosophy of science, ontology, ethics, aesthetics, philosophy of language, political philosophy and metaphysics.
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
PSI102PSİKOLOJİYE GİRİŞ II ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II )Z303.08.03Psikolojinin zeka ve zeka ölçümü, insan gelişimi, motivasyon, stres ve sağlık, kişiliği anlama, psikolojik bozuklular ve tedavileri ile sosyal psikoloji konularını kapsar.It covers mental and intelligence measurement of psychology, human development, motivation, stress and health, understanding personality, psychological disorders and their treatments, and social psychology.
PSI106ÖZEL EĞİTİM ( SPECİAL EDUCATİON )Z303.05.03Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklarThe topics covered in the special education course are as following: What is special education?; How did special education emerge?; How is the historical development process of special education?; Who are the professionals working with individuals with special needs?; What are the laws and regulations regarding special education?; What is the role of family in special education?; What is the early childhood special education?; What are the characteristics of individuals with special needs?
SOS102SOSYOLOJİYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO SOCIOLOGY )Z303.04.03Toplumsal yapı ,Toplum ,Davranış kalıpları ,Kültür ve Toplumsal kurumlar ve işlevleri konusunda bilgiler bu dersin belli başlı işeriğini oluşturmaktadır.The course includes the basic concepts of sociology, its field and frame, the masters of the sociological thought, its history, its research methods and techniques, its theories and basic problems.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI201GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I )Z303.05.03Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırmaların öğrenciler tarafından okunması ve sınıf ortamında sunulması da dersin içeriğinde yer almaktadır.Basic information about the basic concepts, research methods, theoretical approaches to explain the development of behavior, and finally physical, cognitive and socio-emotional changes and features specific to each life stage are given. . Reading the current researches in the field of developmental psychology by the students and presenting them in the classroom are also included in the content of the course.
PSI205DENEYSEL PSİKOLOJİ I ( EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I )Z303.05.03Bu derste araştırmanın temelleri ve deneysel psikolojinin temel ilkeleri ve uygulamaları ele alınacaktır. Bu başlık altında psikofizik,algı,dikkat,sürdürme ve kayma,koşullanma,sosyal psikoloji ve insan etkeni konuları vardır. Bilimsel psikolojiyle dünyayı tanıma, merak,inanç oluşturma,kuram, tümevarım ve tümdengelim konuları ele alınacaktır. Araştırmaa teknikleri ve gözlem başlığı altın ise gözlem, doğal gözlem, vaka çalışması, soru forrmları,anket vb.korelatif yaklaşımlar incelenecektir.Deneyler başlığı altında deneyler,değişkenler,deney desenleri,kontrol koşulları,(quasi) yarı deneysel desenler üzerinde durulacaktır. Etik sorunlar ve etik kurallar, mahremiyet,hileli deneyler vb. konular da ele alınacaktır.
PSI207İNSAN DAVRANIŞININ BİYOLOJİK TEMELLERİ ( THE BIOLOGICAL BASIS OF HUMAN BEHAVIOR )Z303.04.03Davranışın temelinde yatan biyolojik temeller ve Psikoloji ile ilişkisi Sinir sistemindeki Hücrelerin Yapısı ve İşlevi Sinir sisteminin yapısı: Merkezi sinir sistemi, Sinir sisteminin yapısı Sinir sisteminin yapısı: Merkezi sinir sistemi, Sinir sisteminin yapısı: Çevresel (Periferik) sinir sistemi Duyu Sistemleri: Görme Sisteminin Anatomisi ve Obje algılama hastalıkları Görsel Olmayan duyu Sistemleri: Deri, Somato Duyular ve İşitme Görsel Olmayan duyu Sistemleri: Deri, Somato Duyular ve İşitme Güdülenmenin Biyopsikolojisi: Beslenmeyle İlgili Davranışlar Uyku ve Biyolojik Ritim Üreme Davranışı Öğrenme ve Bellek Limbik sistem: Duygular; Öfke, Saldırgan davranıs ve fizyolojisi Nörolojik BozukluklarContents of the Course Unit: Structure of cells, neuron, action potential, central nervous system, physiology and neuroanatomy of the brain, behavior relationship with various brain injuries, endocrine system.
PSI213ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I ( RESEARCH TECHNIQUES I )Z303.04.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
PSI215DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK ( STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES )Z303.04.03
PSI217SOSYAL PSİKOLOJİ ( SOCIAL PSYCHOLOGY )Z303.05.03Sosyal psikolojinin genel başlıklarını, terim ve kavramlarını, bilimsel açıklamalara ve kuramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.Contents of the Course Unit that includes general topics, terms, concepts and theories of social psychology
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI202GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II )Z303.05.03Ders, ergenlik döneminden itibaren, beliren yetişkinlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlikteki, bilişsel, fiziksel ve sosyoduygusal gelişimi içermektedir. Ayrıca gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri de dersin kapsamındadır.The course includes cognitive, physical and socio-emotional development from adolescence to emerging adulthood, young adulthood, middle adulthood and advanced adulthood. In addition, the research methods used in developmental psychology are also covered.
PSI206ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II ( RESEARCH TECHNIQUES II )Z303.04.03Bu ders öğrencilere bilimsel yöntemi, psikoloji araştırmalarında etik konularını, betimsel yöntemlerden gözlem ve alan araştırmalarını tanıtmak üzere planlanmıştır. (Uygulama)This course is planned to introduce students to scientific method, ethical issues in psychology research, observation and field research from descriptive methods. (Application)
PSI216DENEYSEL PSİKOLOJİ II ( EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II )Z303.05.03
PSI218ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ( LEARNING PSYCHOLOGY )Z303.05.03Tarihsel açıdan psikoloji akımlarına ve davranışçı kuramlarına genel bakış, öğrenme ilkeleri, klasik ve edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme kuramları, sosyal öğrenme.Historical orientation, behavioraul theorists and their theories, application principles of Cognitive Behavioral Psychotherapy
PSI220ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ( LEARNING DIFFICULTIES )Z303.04.03Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.Basic concepts; individuals with learning disabilities / attention deficit and hyperactivity disorder; special talented individuals; classification: educational, psychological, medical; prevalence and frequency; reasons: prenatal, moment of birth, postpartum; screening / diagnostics: medical, developmental and educational screening / diagnostics; academic and non-academic features; team and collaboration; educational environments; scientifically based applications; families characteristics; attitudes towards the individual and their families with learning disabilities / attention deficit and hyperactivity disorder; services, supports and legal rights to families.
PSI222ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ ( INDUSTRY PSYCHOLOGY )Z303.03.03
PSI224DUYUM VE ALGI ( SENSATION AND PERCEPTION )Z303.04.03Göz ve görme, beyin ve görme, üç boyutlu görme, hareket algısı, form algısı, nesne algısı, işitsel duyum ve algı
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
KIU305BİLİM VE ETİK ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel yazım kuralları ve etik kuralları konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI301PSİKOLOJİK TESTLER I ( PSYCHOLOGICAL TESTING I )Z223.05.04
PSI311BENLİK PSİKOLOJİSİ ( PERSONALTY )S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI409TOPLUM SAĞLIĞI PSİKOLOJİSİ ( HEALTH OF SOCIETY PSYCHOLOGY )S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI402AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ ( PSYCHOLOHOGY OF TR )Z303.04.03
PSI404SİYASET PSİKOLOJİSİ ( POLITICAL PSYCHOLOGY )Z303.03.03
PSI406PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR ( PRESENT ISSIUES OF PSYCHOLOGY )S303.04.03
PSI408POZİTİF PSİKOLOJİ ( POSITIVE PSYCHOLOGY )S303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.