KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH)
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PRP101A1 LEVEL MAIN COURSE ( A1 LEVEL MAIN COURSE )S1000.00.010
PRP103A1 LEVEL INTEGRATED SKILLS ( A1 LEVEL INTEGRATED SKILLS )S0100.00.010
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalarIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BUS101PRINCIPLES OF BUSINESS I ( PRINCIPLES OF BUSINESS I )Z303.07.03İşletme tanımı ve işletme kavramının temel öğeleri. İşletmenin amaçları ve işlevleri İşletmeleri etkileyen iç ve dış çevresel faktörler ve etkileri İşletme içindeki temel fonksiyonlar: Üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları yönetimi vs. İşletme Stratejisi ve PlanlamaBasic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
CMP101COMPUTER I ( COMPUTER I )Z202.02.02Bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayarların çalışma prensipleri, bilgisayarlarda bilginin temsili, sistemler ve uygulama yazılımları, ofis araçlarının kullanımı, İnternet ve World Wide Web, Ağlar: haberleşme ve kaynak paylaşımı, kablolu ve kablosuz iletişim, gizlilik, suçlar ve güvenlik, ayrıca bilgisayar kullanımında etik konular.The course presents the basic description of computer hardware, software, working principles of computers, representation of information in computers, systems and application software, usage of office tools, the Internet and the World Wide Web, Networks:communicating and sharing resources, wired and wireless communication, privacy, crimes and security, also ethical issues involved in computer usage.
ECO101INTRODUCTION TO ECONOMICS I ( INTRODUCTION TO ECONOMICS I )Z303.07.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The content of the course consists of the principles of economy, markets and ways of working, markets and welfare, public sector and economy, firm behavior, industrial organization, factor markets and consumer preferences.
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03grammar , konuşma , tartışma , aytışma gibi beceriler . Kompozisyon teknikleri öğretmek ve geliştirmekAll skills but mainly focusing on the techniques of writing skill and oral sessions and pronunciation
MAT113MATHEMATICS I ( MATHEMATICS I )Z303.06.03Bu derste amaçlanan, temel cebir bilgisini tazeleyerek üzerine finans matematiği, doğrusal cebir ve ileri olasılık konularını eklemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.The course topics are the idea of function, graphs of real valued functions, transcendental functions, mathematics of finance, matrices and their applications, introductory probability and statistics, limits and continuity of functions.
ORI100ORIENTATION ( ORIENTATION )Z000.00.00The contents of the ORY 100 University Life Introduction Course at Cyprus Science University cover various aspects aimed at providing students with a comprehensive understanding of university life. The course typically includes the following key components: 1. Introduction to University Resources: - Overview of academic and administrative resources available on campus. - Introduction to libraries, research facilities, and online databases. 2. Academic Guidance: - Guidance on course selection, academic planning, and understanding degree requirements. - Information on grading systems, academic policies, and procedures. 3. Social Integration: - Activities to promote interaction among students and build a sense of community. - Introduction to student clubs, organizations, and extracurricular opportunities. 4. Time Management and Study Skills: - Strategies for effective time management to balance academic and personal life. - Study skills, note-taking techniques, and exam preparation. 5. Career and Professional Development: - Overview of career services and resources available to students. - Introduction to internship opportunities, resume building, and career planning. 6. Health and Wellness: - Information on campus health services and resources. - Promoting physical and mental well-being, stress management, and coping strategies. 7. Ethical Conduct and Academic Integrity: - Discussion on academic ethics, plagiarism, and the importance of integrity. - Understanding the university's code of conduct. 8. Technology and Campus Systems: - Familiarization with the university's online platforms, learning management systems, and student portals. - Guidance on using technology for academic purposes. 9. Diversity and Inclusion: - Exploration of cultural diversity and inclusivity on campus. - Understanding and respecting differences among students. 10. Orientation to University Policies: - Overview of important university policies, rules, and regulations. - Information on student rights and responsibilities. 11. Student Support Services: - Introduction to counseling services, academic advising, and support available for students facing challenges. By covering these diverse topics, the ORY 100 course aims to equip students with the knowledge and skills necessary for a successful and fulfilling university experience.
PDP400PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES ( KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI )Z000.00.00The contents of the "KGU-400 Social and Personal Development Practices" (for undergraduate programs) and "KGU-200 Social and Personal Development Practices" (for associate degree programs) at Cyprus Science University cover a range of topics aimed at fostering holistic development. The course units typically include: 1. Introduction to Social and Personal Development: - Overview of the importance of social and personal development in academic and professional life. 2. Cultural Awareness and Diversity: - Exploration of cultural differences, promoting cultural competence, and fostering an understanding of diversity. 3. Communication Skills: - Development of effective verbal and written communication skills, including interpersonal and professional communication. 4. Teamwork and Collaboration: - Emphasis on the importance of teamwork, collaboration, and effective group dynamics. 5. Time Management and Goal Setting: - Strategies for effective time management, setting goals, and prioritizing tasks for academic and personal success. 6. Leadership and Decision-Making: - Introduction to leadership principles, decision-making processes, and problem-solving skills. 7. Stress Management and Well-being: - Techniques for managing stress, maintaining mental health, and promoting overall well-being. 8. Career Development and Planning: - Guidance on career exploration, planning, and the development of a professional identity. 9. Community Engagement and Service Learning: - Encouragement of community involvement, social responsibility, and the benefits of service learning. 10. Critical Thinking and Problem Solving: - Development of critical thinking skills and problem-solving strategies applicable in various contexts. 11. Ethics and Integrity: - Discussions on ethical principles, integrity, and the importance of ethical behavior in personal and professional life. 12. Self-Reflection and Personal Growth: - Activities promoting self-reflection, self-awareness, and strategies for personal growth. 13. Academic Success Strategies: - Techniques for effective study habits, exam preparation, and academic success. 14. Technological Literacy: - Familiarization with technology tools and platforms relevant to personal and professional development. 15. Participation in On-Campus Activities: - Encouragement and facilitation of participation in various on-campus events, clubs, and organizations. The comprehensive content of these courses aims to equip students with the skills and knowledge necessary for personal, academic, and professional success, fostering a well-rounded and capable individual.
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış PolitikasıThis course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BUS102PRINCIPLES OF BUSINESS II ( PRINCIPLES OF BUSINESS II )Z303.07.03Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
CMP102COMPUTER II ( COMPUTER II )Z202.02.02Bu ders bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük kullanımına giriş niteliğindedir. Bilgisayarlar evlerde, okullarda, kurumlarda ve işyerlerinde hayatımızın bir parçası ve bilgisayarlar ile sürekli büyüyen bir ortaklık içinde. Dahası, gelişen teknolojilerin bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda bilgisayarlar hayatımızda daha da büyük bir rol oynayacak.This course is an introduction to everyday use of computer and information technologies. Computers are part of our life at homes, schools, institutions and businesses are engaged in an ever-growing partnership with computers. Moreover, computers will play an even greater role in our lives in the years to come as a result of developing technology.
ECO102INTRODUCTION TO ECONOMICS II ( INTRODUCTION TO ECONOMICS II )Z303.07.03İktisada Giriş II makroekonomide giriş dersidir. Bu dersin temel amacı öğrencilerin “ekonomik düşünme biçimini” anlamalarını sağlamaktır. Bu ders ulusal ekonomileri etkileyen güçleri açıklar: para ve faiz, gelir, verimlilik, istihdam, fiyatlar, enflasyondaki farklılıklar. Analiz için gerekli araç ve modelleri açıklar (AD-AS modeli). Ayrıca, para ve maliye teorilerini ve politikalarını inceler, para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak hükümetlerin ulusal ve uluslararası ekonomilerde oynadıkları rolü düzenleyici gücünü kullanarak açıklar. Ayrıca GSYİH (GSMH), ödemeler dengesi, ekonominin sektörel yapısı analiz edilerek ekonominin performansı ve yapısı hakkında bilgi vermek.Introduction to Economics II is a introductory course in macroeconomics. The primary objective of this course is to enable students appreciate the “economic way of thinking”. This course explains the forces affecting national economies: variation in money and interest, income, productivity, employment, prices, inflation. Explain tools and models necessary for analysis (AD-AS model). In addition examines monetary and fiscal theories and policies, explain the role governments plays in the national and international economies as a result of monetary and fiscal policies through the exercise of its regulatory power. Also give understanding of the performance and the structure of the economy, through analyzing GDP (GNP), balance of payments, sectoral structure of the economy.
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03Aytışma , 500-800 kelime arası Kompozisyon yazmak , Fikir ve Düşüncelerini , belirli bir konu hakkında , savunmak / tartışmak , Bilinmeyen kelimeleri ve deyimleri uygun kullanmakAll four skills , but we mainly focus on verbal expressions and discussions
MAT114MATHEMATICS II ( MATHEMATICS II )Z303.06.03Bu derste amaçlanan,analiz (Calculus) bilgisini tazelemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.In this two semester course, the objective is to make an introduction to maths, by focusing on the college algebra for the first part of the semester, then to give comprehensive idea of usage of math in social sciences; give applicative notion of concepts that are used in economics an management sciences; and later introducing the calculus concepts for transitional formation to the second part of the two semester course. The second semester part of the course will solely be devoted to calculus topics.
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS203ENTREPRENEURSHIP ( ENTREPRENEURSHIP )Z303.06.03Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ECO201MICROECONOMICS ( MICROECONOMICS )Z303.06.03Bu ders mikroekonomik teori, sorunlar ve politikalar üzerine yoğunlaşmaktadırr. Mikro ekonomiyi anlamak, bir toplumun hangi malları üretecekleri, ne kadar üretecekleri, nasıl üretecekleri ve bunları kimin tüketecekleri gibi soruları çözmek için pazarlarla nasıl etkileşime girdiklerini incelemeyi içerir. Bu soruları cevaplamak için bireysel tüketicilerin, firmaların, kaynak sahiplerinin ve pazarların davranışlarını anlamalıyız. Bireysel tüketicilerin davranışı “Tüketici Davranışı teorisi” ne dayanmaktadır. Bireysel firma üzerinde yapılan bir araştırma, çeşitli piyasa koşullarında arz, talep ve maliyetlerin analizi, üretim ve fiyatlandırma, kar maksimizasyonu, piyasa başarısızlığı üzerinde durmaktadır. Hükümet düzenlemelerinin tüketicilerin ve firmaların kararları üzerindeki etkisini de inceler.This course is a survey of microeconomic theory, problems and policies. Understanding the micro-economy involves studying how members of a society interact with the markets to resolve questions such as what goods to produce, how much to produce, how to produce them and who is going to consume them. To answer these questions we have to understand the behavior of individual consumers, firms, resource owners and markets. The behavior of the individual consumers bases on the “Consumer Behavior theory”. A study of individual firm emphases on an analysis of supply, demand and costs, production and pricing under various market conditions, profit maximization, market failure. Also study the effect of government regulations on the decision of consumers and firms.
FNS201INTRODUCTION TO ACCOUNTING ( INTRODUCTION TO ACCOUNTING )Z303.06.03
FNS203PRINCIPLES OF BANKING ( PRINCIPLES OF BANKING )Z303.06.03
MRK201INTRODUCTION TO MARKETING ( INTRODUCTION TO MARKETING )Z303.06.03Pazarlamaya giriş olarak planlanan dersin içeriğinde Pazarlamanın temel unsurları olan konular analiz edilmektedir. Pazarlama Temel İlkeleri, Ürün/ Hizmet Geliştirme ;Fiyatlandırma Yöntemleri ve Uygulamaları; Dağıtım kanalları Yöntemleri ve Uygulamaları, Tanıtım Yöntemlerini ve Uygulamaları,Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri konularını içermektedir.The main elements of marketing are analyzed in the content of the course planned as an introduction to marketing. Basic Principles of Marketing, Product / Service Development, Pricing Methods and Applications; Distribution channels Methods and Applications, Promotion Methods and Applications, Consumer Behaviors and Marketing Strategies.
STT201STATISTICS I ( STATISTICS I )Z303.06.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Research data in sciences and business; presentation and interpretation of data; basic probability concepts and theory; probability distributions.
FNS202MANAGERIAL ACCOUNTING ( MANAGERIAL ACCOUNTING )S303.06.03This course will focus on cost behavior with an emphasis on the accumulation of product costs and budgeting for planning and performance evaluation. Coverage includes financial statement analysis, job order costing, process costing, activity-based costing, cost-volume-profit analysis, pricing, incremental analysis and budgeting.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS202MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY ( MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY )Z303.06.03The content of this course is covers to Scope and Basic Concepts, Developments in the Organization and Management Thought, Systems and Contingency Approach; Informantion Management and Importance of Decision Making in Management, Communication, Goal Setting and Planning, Organisation structure and decision making process
ECO202MACROECONOMICS ( MACROECONOMICS )Z303.06.03Ekonomik örgütlenme, milli gelir muhasebesi, ekonomik büyüme ve dalgalanmalar, enflasyon, işgücü piyasası, para ve para politikası, hükümet ve kamu ekonomisi, uluslararası ticaret gibi konuları içeren ekonominin bir bütün olarak tanıtılması. Ders, toplam makroekonomik değişkenlerdeki seviye ve değişimin belirleyicilerini ve ölçümlerini açıklamak için teorik araçların kullanımını kapsamaktadır. Bu dersin amaçlarından biri, en önemli makro iktisat teorileri (Keynesyen ve klasik yaklaşımlar incelenmiştir) hakkında temel bilgiler vermektir.Introduction of the economy as a whole including such topics as economic organization, national income accounting, economic growth and fluctuations, inflation, labor market, money and monetary policy, government and public economy, international trade. Course covers the use of theoretical tools to explain the determinants and measurements of the level and change in aggregate macroeconomic variables. One of the goals of this course is to provide a basic knowledge of most important macro economic theories (Keynesian and classical approaches examined).
FNS204FINANCIAL ACCOUNTING II ( FINANCIAL ACCOUNTING II )Z303.06.03
MRK202MARKETING MANAGEMENT ( MARKETING MANAGEMENT )S303.06.03Pazarlamada segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma stratejileri ve uygulamaları,Şirketlerin Stratejik Pazarlama Yönetimi ve Süreçleri, Tüketici ve Kurumsal Pazarlar Tüketim Davranışları ve Süreçleri,Rekabetçi Konumlandırma,Müşteri Değeri Yaratma,Markalandırma ve Entegre İletişim Stratejileri konularını içermektedir.The courses content involves Market segmentation, targeting and positioning strategies and Practices in marketing, Strategic Marketing Management and Processes of Companies, Consumer and Business Markets Buying Behaviors and Processes, Competitive Positioning, Customer Value Creation, Branding and Integrated Communication Strategies.
STT202STATISTICS II ( STATISTICS II )S303.06.03Dersin içeriği: Basit ve çoklu regresyon, basit ve kısmi korelasyon, katsayıların anlamlılık testleri, tahminler ve güven aralıklarının elde edilmesiThe contents of this course: Simple and multiple regression, simple and partial correlation, significance tests of coefficients, predictions and determining confidence intervals.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS301BUSINESS LAW ( BUSINESS LAW )Z303.06.03Week: Basic law terms, Week: Law of Obligations, Contractual terms. Basic terms of a contract. Introduction to commercial law. Introduction to employment law. Employment Act articles. Introduction to Intellectual Property Law How to apply for patent or trademark. The disciplines under intellectual property law.
BUS303ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )Z303.06.03Individual behaviors, communication among individuals , communication in group and between groups that takes place in organizations, conceptual tools for analyzing behaviors, role of management to improve individual, group and organizational performance are some subjects of this course.
FNS303BUSINESS FINANCE ( BUSINESS FINANCE )Z303.06.03-Finansal raporlama -Finansal analizler -RAsyo analizi -Net bugüngü değer -Fırsat maliyeti -Reeskont -Reel değer, -Başa baş noktası analiziFinancial benchmarking Present value Future value Annuities Risk and return Capital market return
MRK301MARKETING RESEARCH ( MARKETING RESEARCH )Z303.06.03Pazarlama bilgi sistemi (YBS), pazarın davranışları, nitel endüstriyel analiz, araştırma problemi ve araştırma hedefleri, araştırma tasarımı, ikincil veriler ve değerlendirilmesi , nitel araştırma teknikleri, veri toplama modları, anket tasarlama.The marketing research process; primary and secondary information sources; qualitative and quantitative approaches; questionnaire design; sampling methods; data entry, formulating web-based survey administration site.
BUS307BUSINESS ETHICS ( BUSINESS ETHICS )S303.06.03The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A principal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
FNS315MANAGERIAL ACCOUNTING ( MANAGERIAL ACCOUNTING )S303.06.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS302HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ( HUMAN RESOURCE MANAGEMENT )Z303.06.03Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations
BUS306INTERNATIONAL TRADE ( INTERNATIONAL TRADE )Z303.06.03Dersin ilk bölümünde uluslararası ticaret teorilerinin ve politikalarının temellerini kavrar. Bunlar kısaca Ricardian emek verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük teorisi, özel faktörler ve gelir dağılımı teorisi, Hecksher-Ohlin kaynak teorisi, standart ticaret teorisi, dış ekonomiler ve uluslararası üretim konumlandırmasıdır. Daha sonra ticaret politikası araçları, ticaret politikasının ekonomi politikası, gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikaları ve ticaret politikası tartışmaları ele alınacaktır.icy, trade policies of developing countries, and trade policy discussions will be covered.The first part of the course comprehends the basics of international trade theories and policies. These are briefly Ricardian labor productivity and comparative advantage theory, special factors and income distribution theory, Hecksher-Ohlin resource theory, standard trade theory, foreign economies and international production positioning. Later, trade policy of developing countries, and trade policy discussions will be covered. Trade policy tools, trade policy of developing countries, and trade policy discussions will be covered.
BUS310E-BUSINESS ( E-BUSINESS )Z303.05.03E-Business is an interdisciplinary topic encompassing both business and technology. Basic business aspects and applications throughout the business world include commercial business, government, education and health services.
FNS306RISK MANAGEMENT ( RISK MANAGEMENT )Z303.06.03
BUS312RESEARCH METHODS ( RESEARCH METHODS )S303.06.03Bu derste bilim ve işletme kavramlarının birlikteliği, sosyal bilimsel araştırmanın belirleyicileri, hipotez, değişken gibi kavramlara değinilerek, teori, araştırma, ölçüm, araştırma tasarımı, Literatür tarama, alan araştırması; tarihsel-mukayeseli araştırma, nitel ve nicel veri analizi gibi analitik temel ve yaklaşımların kavramsal çerçevesi oluşturulup, sonunda bir araştırma raporu ürettiren basit uygulamalarla konunun uygulamasını da içermektedir.The relationship between science and research, the concept of theory, basic approaches in the study of social sciences, research ethics, literature review, different approaches to research planning, qualitative and quantitative research methods, measurement, evaluation and presentation of results.
BUS318TOTAL QUALITY MANAGEMENT ( TOTAL QUALITY MANAGEMENT )S303.06.03Principles and practices of Total Quality Management (TQM) Apply TQM principles to real-world organizational contexts
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS405PROJECT MANAGEMENT ( PROJECT MANAGEMENT )Z303.06.03Critically evaluate concepts employed in contemporary project management at strategic, systems, and operational levels. Critically discuss the knowledge and skills required for successful project management in organizations.
BUS406STRATEGIC MANAGEMENT ( STRATEGIC MANAGEMENT )Z303.06.03This course will provide an integrated study of the principles of strtegic management and their application in the international business environment. The "Strategic Management" course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the principles and practices of formulating and implementing effective business strategies. It covers various aspects of strategic management, including the analysis of the external and internal business environment, strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. Throughout the course, students will explore real-world case studies, strategic planning models, and tools to develop critical thinking and decision-making skills necessary for effective strategic management.
ECO403MONEY AND BANKING ( MONEY AND BANKING )Z303.06.03This course will cover the importance & structure financial system, the functions of money, behavioural and term structure of interest rates, bank management and regulation, monetary policies, targets and instruments of monetary policies, transmission mechanism of monetary policy and its effectiveness as well as money & inflation, rational expectations and importance of financial stability.
FNS403COST ACCOUNTING ( COST ACCOUNTING )Z303.06.03This course will study cost control systems including a detailed analysis of cost accounts and reports, job order costing, process costing as well as alternative costing methods. The course will review planning of profit, cost, sales, cost & profit analysis, profit performance and measurements as well as variance analysis.
MRK401SALES MANAGEMENT ( SALES MANAGEMENT )Z303.06.03Satış Politikası Oluşturma, Satış Raporları, Satış Analizi,Satış Potansiyelini Tahmini, Planı ve Bütçelenmesi,Satış Ekibini planlama, organize etme ve kontrol etme konularını içermektedir.The course content: Sales Management Policies and Strategies, Sales Reports, Sales Analysis, Sales Forecasting, Plan and Budgeting, Sales Team Planning, Organizing and Controlling.
BUS407MANAGERIAL ECONOMICS ( MANAGERIAL ECONOMICS )S303.06.03
BUS408CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT ( CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT )S303.06.03MİY kavramının stratejik olarak tanımlanması, işletmelerde pazarlama süreci açısından önemini ve fonksiyonu uygulamalarla aktarılmasıdır.This course content involves understanding the concepts of Customer retention, Customer centricity Customer Acquistion and Customer lifetime value, Customer value management.
BUS413CORPORATE LEADERSHIP ( CORPORATE LEADERSHIP )S303.06.03This course outlines the theoretical foundations of the concept of leadership through a review of theories and provides students with the opportunity to understand what it takes to influence and empower others. The course also presents behavioral models, tools and personality benchmarks that students may immediately implement into their future career paths.
CSU403SALES RELATİONS ( SALES RELATİONS )S303.03.03-Satış'ın önemi ve içeriği -Satış Yönetimi -Kişisel Satış süreci -Ürün / Hizmet satışı -Müşteri İlişkileri Yönetimi
ECO405PUBLIC FINANCE ( PUBLIC FINANCE )S303.06.03
FNS402FINANCIAL INSTITUTIONS ( FINANCIAL INSTITUTIONS )S303.06.03Financial institutions perform the essential function of channeling funds from savers to users of funds. The risk management of FIs are crucial not only in maximizing shareholders’ value, but also in ensuring the stability of the whole financial system. In this course, we focus mainly on the measurement and management of fundamental risks of banks (depository institutions) as well as analyzing other non-bank financial institutions. Topics include default or credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign exchange risk, market risk, liability management, loans sales and securitization, portfolio diversifications, and capital adequacy.
CSU313GEOPOLITICS OF THE CAUCASUS IN THE 21ST ( GEOPOLITICS OF THE CAUCASUS IN THE 21ST )G303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MRK402INTERNATIONAL MARKETING ( INTERNATIONAL MARKETING )Z303.06.03Uluslararası Pazarlama Stratejileri,Küresel Ticaret Ortamı ve değerlendirmesi, Uluslararası Pazarın değerlendirilmesi (Dış Çevre; Kültürel, Ekonomik, Teknolojik, Hukuksal,Politik), Küresel Pazara Giriş Stratejileri konularını içermektedir.International Marketing Strategies, International l Trade Environment and Evaluation, Evaluation of International Market (External Environment; Cultural, Economic, Technological, Legal, Political), International Market Entry Strategies.
BUS410CONTEMPORARY MANAGEMENT ISSUES IN BUSINESS ( CONTEMPORARY MANAGEMENT ISSUES IN BUSINESS )S303.06.03This course integrates the various management disciplines, concepts and practices using current cases that deal with contemporary problems, issues and questions affecting the management of the business enterprise. Readings in current business literature are assigned and practical experiences are shared in class discussion and in written reports.
FNS206BANKING OPERATIONS ( BANKING OPERATIONS )S303.06.03
CSU218PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS ( PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS )G300.03.03
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.csu.edu.tr/index.csu?Page=Dersicerikleri&BK=25&DK=16073