English

FACULTY OF EDUCATION-GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BLG103BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ( INFORMATION TECHNOLOGIES )Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGT103EĞİTİME GİRİŞ ( INTRODUCTİON TO EDUCATİON )Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGT105EĞİTİM FELSEFESİ ( PHİLOSOPHY OF EDUCATİON )Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarThe connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on Turkish education system, modern education systems.
ING103İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z202.03.02Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.-Verb be, Subject Pronouns: Days of the week, numbers 0-20, greetings. -The world, numbers 21-100 -Possessive adjectives, Classroom language -A/an,plurals: This/That/These/Those, Colours, adjectives, modifiers -Imperatives, let's, feelings -Present simple, verb phrases, jobs/ -Word order in questions, question words/ -Whose..?, Possessive 's, family/ -Prepositions of time (at,in,on) and place (at,in,to), everyday activities/ -Position of adverbs and expressions of frequency/ -Can/can't, verb phrases/ -Present Continuous, The weather and seasons/ -Object Pronouns, Phone language/ -Like + (verb -ing), the date, ordinal numbers/
PDR113KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ ( CULTURAL ANTHROPOLOGY )Z202.03.02Dersin içeriğini kültürel süreçlerin tanımları ve özellikleri oluşturmaktadır.Progress of anthropology and relations with another social sciences; theory of culture and concept of culture; biological and cultural revolution of humankind; “rice” and idea of racism; relations of production-consumption, energy and environmental; cultural systems: hunter-gathered societies, agrarian societies and societies of industry; gender and culture; religions systems and culture; differentiation classification and grouping; family, marriage and relationship systems; culture, personality and education
PSI105PSİKOLOJİ ( PHYSIOLOGY )Z202.05.02Bireyin kognitif, duygusal ve sosyal yönlerine odaklanarak psikoloji alanındaki genel teorileri tanıtmak.To introduce general theories in the field of psychology, focusing on the cognitive, emotional and social aspects of the individual.
TUR113TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGT110EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ( SOCIOLOGY OF EDUCATION )Z202.03.02Öğrencilerin Okul - Çevre ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
EGT112ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ( INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES )Z202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and preparation procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
ING104İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z202.03.02Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the Spring semester to the departments giving education in Turkish.
PDR110FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ ( PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY )Z202.04.02Fizyolojik psikolojinin temel kavramları, Sinir sistemindeki Hücrelerin Yapısı ve İşlevi, Sinir sisteminin yapısı: Merkezi sinir sistemi, Sinir sisteminin yapısı: Nörotransmitter Salınımı, Limbik sistem ve Duygular, Sinir sisteminin yapısı: Çevresel (Periferik) sinir sistemi, Nöronlar, Duyu Sistemleri: Görme Sisteminin Anatomisi ve Obje algılama hastalıkları, Görsel Olmayan duyu Sistemleri: Deri, Somato Duyular ve İşitme, Üreme Davranışı, Uyku ve Biyolojik Ritim, Nörolojik Bozuklukları içermektedir.Sphere of influence of Physiological Psychology and its place in guidance and psychological counselling, research techniques, research on physiology of organism, behavior mechanisms, sensory functions, motor functions, emotions and incentive, physiology of incentive, functional disorders and their reasons.
PDR112OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ( PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS )Z202.04.02RPD’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, RPD’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı, temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; RPD’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleriBasic concepts and principles of guidance and psychological counseling, history, area and branches of guidance and psychological counseling; research and evaluation methods used, psychological counseling process, psychological counseling theories, school counseling models (traditional and developmental), school counseling approaches, principles, roles and functions of traditional school counselor counselor, purpose, principles and program of developmental school counseling model, basic services / interventions and the role and functions of the developmental school counselor; The purpose and principles of the developmental and preventive approach in guidance and psychological counseling, the importance of life skills education in the developmental approach, and the prevention levels in the preventive approach
PSI108GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I )Z202.05.02Geşilim psikolojisinin ilkeleri, tarihi ve teknikleri, Gelişimin biyolojik temelleri, Doğum öncesi gelişim, Fiziksel ve duyusal gelişim, Bilişsel ve dil gelişimi, Cinsiyet gelişimi, Sosyal gelişim, Kişilik gelişimine ilişkin teoriler Ahlak gelişiimi.Principles, history and techniques of G Yeşilim psychology, Biological foundations of development, Prenatal development, Physical and sensory development, Cognitive and language development, Gender development, Social development, Theories of personality development Moral development.
TUR116TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT201EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME )Z303.04.03Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
EGT203ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ( PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION )Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
EGT205DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ( ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVITY DISORDER )Z202.04.02DEHB’in tanımı ve özellikleri; DEHB’in nedenleri; DEHB’in belirtileri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB’in fizyolojik, duygusal ve sosyal etkileri; DEHB’in öğrenme ve okul başarısı üzerindeki etkileri; DEHB’i olan çocuğa yaklaşım biçimleri; Okul-aile işbirliğinin sağlanması; DEHB’i olan çocuğun eğitimi; DEHB’te yönlendirme.Attention deficit and hyperactivity definition and features; reasons; symptoms; risk factors in the formation; types; physiological, emotional and social effects; effects on learning and school success; forms of approach to the child; Ensuring school-family cooperation; education of the child; orientation.
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
IST203TEMEL İSTATİSTİK ( BASIC STATISTICS )Z202.04.02İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanmasıBasic concepts of statistics, arrangement of data, descriptive statistics, probability calculations, probability distributions, parametric and nonparametric hypothesis tests, correlation and types, simple linear and multiple regression analysis, t tests, variance analysis and application of these statistics in package programs
PDR213İSTATİSTİK ( İSTATİSTİK )Z303.05.03İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanmasıBasic concepts of statistics, arrangement of data, descriptive statistics, probability calculations, probability distributions, parametric and nonparametric hypothesis tests, correlation and types, simple linear and multiple regression analysis, t tests, variance analysis and application of these statistics in package programs
PDR215ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ II ( LEARNING PSYCHOLOGY )Z202.03.02Bu kursun içeriği öğrenmenin ne olduğu ve bu süreci etkileyen temel süreçleri içermektedir. Bu amaçla öğrenme psikolojisi alanında öne sürülmüş başlıca kuramlar ele alınacaktır. Aynı zamanda, öğrenmenin doğası ve öğrenmeyi etkileyen faktörlere dayalı olarak optimal öğrenme ortamı ve koşulları hakkında öne sürülen temel kuram ve kuramcılar ele alınacaktırThe content of this course includes what learning is and the basic processes that affect this process. For this purpose, the main theories proposed in the field of learning psychology will be discussed. At the same time, the basic theories and theorists proposed about the optimal learning environment and conditions will be discussed based on the nature of learning and factors affecting learning.
PDR219İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM ( HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION )Z202.03.02Bu ders kapsamında, toplumsal bağlam, kültür, kimlik ve rollerin yüz yüze iletişimdeki etkisini kapsamaktadır. Derste örnek olaylar çerçevesinde kişilerarası iletişim unsurları analiz edilmektedir. Öğrencilerden tartışmaya katılmaları, bir yazılı ödev ve bir grup projesi hazırlamaları beklenir.This course covers the impact of social context, culture, identity and roles in face-to-face communication. In the course, interpersonal communication elements are analyzed within the framework of case studies. Students are expected to participate in the discussion, prepare a written assignment and a group project.
PDR221ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ ( SPECIAL TALENTED CHILDREN AND EDUCATION )Z202.04.02Zeka, üstün zekalılar eğitimi ,yetenek gelişimiyle ilgili temel kavramların yanında bu ders zekânın ve üst düzey zekânın tanımlarını; üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanımı; üstün zekâlı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlâki ve kişilik özellikleri; üstün zekâlı bireylerin belirlenmesi; üstünlüğün gelişmesinde ilk öğrenmelerin önemi; bazı çevresel faktörlerin bilişsel gelişime etkileri; üstün zekâlıların eğitiminde yönetimsel önlemler; üstünler için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; üstün zekâlıların eğitiminde kullanılan belli başlı modeller, ülkemizde ve dünyada uygulanan farklı eğitim stratejileri ve örneklerinin kısaca tanıtılması gibi temel kavramsal konuları içerir.In addition to the basic concepts of intelligence, gifted education, and talent development, this course defines the definition of intelligence and high level intelligence; Reasons for the need for the education of gifted children; definition of gifted and talented individuals; cognitive, physical, social, emotional, moral and personality traits of gifted individuals; identification of gifted individuals; the importance of first learning in the development of superiority; effects of some environmental factors on cognitive development; administrative measures in the education of gifted people; differentiation of content for the superiors and individualization of teaching; The main models used in the education of gifted students include basic conceptual topics such as brief introduction of different educational strategies and examples applied in our country and in the world.
PSI203SOSYAL PSİKOLOJİ ( SOCIAL PSYCHOLOGY )Z202.04.02Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri; sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.Social psychology and research methods; theoretical approaches to social perception and social cognition, attitudes and attitude change; psychological processes that affect social behavior, social impact and compliance, group dynamics, interpersonal relationships.
PSI211GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II )Z202.05.02Bu dersin içeriği gelişimin her alanında olağanüstü hızlı değişimlerin yaşandığı ve yetişkinliğe geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olan ergenlik dönemini kapsamaktadır. Bu derste ergenlik sürecinin doğası ve özellikleri yanında ergenlik döneminde gelişimi etkileyen etkenler incelenecektir. İçerik fiziksel, bilişsel, psiko-sosyal değişimler, aile ve akran ilişkilerini kapsamakla birlikte zorbalık, okul başarısızlığı ve bilgisayar kullanımı gibi yaygın ergenlik problemlerini de kapsamaktadır. Gelişim II dersi ergenlik döneminin temel özellikleri; psiko-sosyal gelişim, ahlak gelişimi ve kültür, cinsel gelişim, kişilik gelişimi, bilişsel gelişim, fiziksel gelişim konuları ve ergenlik döneminde aile ve akran ile ilişkileri, Ergenlik döneminde sorunlar ile baş etme becerileri konularını içermektedir.The content of this course covers the adolescence period, which is an extraordinary turning point in the transition to adulthood, with extraordinary rapid changes in all areas of development. In this course, besides the nature and features of the adolescence process, factors affecting the development in adolescence will be examined. The content covers physical, cognitive, psycho-social changes, family and peer relationships as well as common adolescent problems such as bullying, school failure and computer use.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT206TÜRK EĞİTİM TARİHİ ( TURKISH EDUCATION HISTORY )Z202.03.021. Türk eğitim tarihini Konusu, Yöntemi Kaynakları 2. İslamiyet Öncesi Türklerin Eğitim Faaliyetleri 3. İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim 4. Büyük selçuklu Devleti Döneminde Eğitim 5. Anadolu Selçukluları Döneminde Eğitim 6. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Döneminde Eğitim 7. Tanzimat DÖneminde Eğitim 8. Mutlakiyet Dönemin Eğitim Faaliyetleri 9. II Meşrutiyet Dönemi Eğitim Faaliyetleri 10. Atatürk Dönemi Eğitim Tarihi 11. Cumhuriyet DÖnemi Eğitim Politikaları 12. 1950'den Günümüze Eğitim Faaliyeteleri 13. Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Önemli Kurumlar 14.Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Önemli Kurumlar1. Subject and Method of Turkish Education History 2. Educational Activities of Turks Before Islam 3. Education in the First Muslim Turkish States 4. Education in the Great Seljuk State Period 5. Education in the Anatolian Seljuk Period 6. Education in the Ottoman Empire Establishment and Ascension Period 7. Education in the Tanzimat Period 8. Educational Activities of Absolute Period 9. II Constitutional Education Activities 10. Education Period of Atatürk Period 11. Republican Period Education Policies 12. Education Activities from 1950 to Today 13. Important Institutions in Turkish Cypriot Education History 14. Important Institutions in Turkish Cypriot Education History
EGT208EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS IN EDUCATION )Z202.03.02Blimsel araştırmalara ilişkin yöntemleri ve özelliklerini kavrayabilmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Science and basic concepts , basic ideas about history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods, recording, analyzing, interpreting, and reporting data
ING202İNGİLİZCE IV ( ENGLISH IV )Z303.04.03Ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini Pre-intermediate düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için sorular hazırlama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in Pre-intermediate.Content of the course consists of defining the hypothesis of English text features, main idea, thought, discussion, example, interpretation and preparing questions about academic text. Writing basic paragraphs in a topic.
PDR214TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ( SOCIAL SERVICE PRACTICES )Z122.03.03Yerel ulusal ve evrensel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
PDR220YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI ( LIFE STAGES AND ADJUSTMENT PROBLEMS )Z202.02.02Bu dersin amacı, öğrencilerin ruh sağlığını, anormalliği ayırt etme kriterlerini, yaşam dönemlerinin gelişimsel özellikleri ve görülen uyum problemlerini, psikolojik danışma hizmetinde önleyici ve müdahale edici stratejileri anlamalarını sağlamaktır.Adaptation problems that occur in childhood, adolescence, young adulthood, middle-aged and old age development.
PDR222KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ ( CHARACTER AND VALUE EDUCATION )Z202.03.02Öğrencilere yardım ederek kendi değer sistemlerini kurmalarına yardımcı olmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Character, personality / personality, value, virtue, morality, temper, temperament etc .; character development and education; family, environment and school in character development and education; definition and classification of values; sources of values ​​and individual, social, cultural, religious and moral foundations; character and value education approaches and practices; intercultural differentiation and coexistence culture in character and value education; character and value education in terms of educational philosophy and goals; teaching methods and techniques in character / value education; values ​​crisis and education in modern and multicultural societies; Value education in the human-cultural development process; Turkey examples about the value of education and cultural history education, practice and research values ​​education in Turkey; teacher as a role model in character and value education.
PDR224TEST DIŞI TEKNİKLER ( NON-TEST TECHNIQUES )Z122.03.03Test dışı teknikler ile ilgili temel kavram ve ilkeler, yöntem ve yaklaşımlar, test dışı tekniklerin uygulanması, değerlendirilmesi.Basic concepts and principles, methods and approaches related to non-test techniques, implementation and evaluation of non-test techniques.
PSI212KİŞİLİK KURAMLARI ( PERSONALITY THEORIES )Z202.02.02Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesiBasic concepts of personality, development of personality, harmony and mental health; characteristics and comparison of personality theories, associating personality theories with field applications
EGT222İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ ( HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION )S202.03.02
PDR216UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ ( APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS )S202.04.021.Davranışlar ve davranışların nedenleri ve davranışsal açıklamalar 2.Davranış kontrolünde temel varsayımlar 3.Davranışların değerlendirilmesi Formal davranış değerlendirme yöntemleri Doğrudan gözlem ve gözlem kayıt teknikleri 4.İstendik davranışların kazandırılması Pekiştireçler ve pekiştireç kullanımı İpucu / yardımlar ve kullanımı Biçimlendirme ve zincirleme 5. İstenmeyen (problem) davranışların değiştirilmesi Problem davranışların Ayrımlı pekiştirme Sönme Bedel ödeme Mola Hoşa gitmeyen uyaran sunma yöntemleri ile azaltılması 6. Olumlu davranış desteği ve işlevsel değerlendirme yöntemi 7. Tek denekli araştırmalar1. Causes of behaviors and behaviors and behavioral explanations 2. Basic assumptions in behavioral control 3. Assessing behaviors Behavioral assessment methods Direct observation and observation recording techniques 4. Acquisition of desirable behaviors Use of reinforcers and reinforcers Tips / aids and use Formatting and chaining 5. Undesirable ( problem) change of behaviors Separate reinforcement of problem behaviors Extinguishment Paying the cost Reduction of disruptive stimulus presentation methods 6. Positive behavior support and functional evaluation method 7. Single-subject research
PDR226SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ ( SOCIAL SKILLS EDUCATION )S202.04.02Sosyal beceri konusunda modeller ve yöntemler geliştirmek bu dersin içeriğni oluşturur.Developing models and methods on social skills is the content of this course.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR301PSİKO DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ ( PSİKO DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ )Z303.04.03REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜDefinition of guidance and psychological counseling, models, types, areas of care, techniques and guidance, and issues of staff and staff. The lessons will be theoretically processed, as well as preliminary exercises on therapeutic communication skills. During practice, the instructor will first apply a skill, and the student will play the role of an imaginary adviser. Then the students themselves are going to make these applications actively. Each student will be a psychological counselor, a consultant and an observer. After these studies, each student will be provided feedback.
PDR303YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ ( YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ )Z303.03.03Ruh sağlığı ile ilgili temel kavram, ilke ve tarihsel gelişimi kavrayabilme, Yaşam dönemlerinin gelişimsel özellikleri ve görülen uyum problemlerini anlama, Ruh sağlığı için normallik kriterlerini açıklayabilme, Ruh sağlığı kuramlarını meslek alanıyla ve milli eğitimin gereklilikleriyle bütünleştirebilme, Psikolojik danışma hizmetinde önleyici ve müdahale edici stratejileri açıklayabilme.To be able to comprehend the basic concepts, principles and historical development related to mental health, to understand the developmental characteristics of life periods and adaptation problems, to be able to explain normality criteria for mental health, to integrate mental health theories with the profession and the requirements of national education, to explain preventive and interfering strategies in psychological counseling service.
PDR305KİŞİLİK KURAMLARI ( [TR:OBIS-DERS-352] )Z303.04.03Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesiBasic concepts of personality, development of personality, harmony and mental health; characteristics and comparison of personality theories, associating personality theories with field applications
PDR307MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA ( MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA )Z303.03.03Mesleki rehberliğin amacı ve önemi, mesleki rehberlikte kuramsal yaklaşımlar, okullarda yapılabilecek uygulamalar ve eğitim kademelerine göre mesleki rehberlik yaklaşımları, kariyer danışmanlığı yaklaşımı ve mesleki rehberlik çalışmalarını kariyer danışmanlığı ve kariyer planlaması açısından değerlendirme
PDR309ANA-BABA EĞİTİMİ ( ANA-BABA EĞİTİMİ )S303.04.03Bir sistem olarak aile kurumunun görevleri ve işleyişi dersin içeriğini oluşturmaktadır.The duties and functioning of the family institution as a system constitute the content of the course.
PDR311STRES VE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ ( STRES VE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ )S303.04.031- Stres Nedir? 2- Stresin Belirtileri Nelerdir? 3- Stresin Kaynakları Nelerdir? 4- Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 5- Stresle Başa çıkma İlkeleri
PDR313İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ ( İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ )S303.04.03
PDR315ÖFKE YÖNETİMİ ( ÖFKE YÖNETİMİ )S303.04.03*Öfke testleri ve öğrencinin stres durumunu tanımlaması; öfkesini tanılaması; duygu, düşünce ve davranış temelinde öfke yaşantıları anlatma becerileri üzerine etkinlik. Öfkenin duygusal ve fiziksel etkileri. Neden öfkeleniriz? *Bir önceki dersin analizi. Ne zaman sinir olursun(tartışma) ve öfke nedir? Öfke ve saldırganlık tartışması (Teori ve tartışma), öfkeyle ilgili yanlış düşünceler *Öfke ile başa çıkma, öfkenin boyutları, öfkeyle başa çıkmada etkili yollar, öfkeyi ifade etme şekilleri, öfkeyi kontrol etmek, Öfke sözleri *Neden öfkeleniriz? Öfkeli kişiliklerin özellikleri, bilişsel yapı, öfke davranışları, öfkelendiğimizde ne yaparız, öfkenin bireysel ve toplumsal özellikleri öfkenin etkileri, öfkeyi yenmek(teori) *Öfkeyi yönetmek, öfkeyi yönetemeyen bireyin davranış, düşünce ve duyguları, öfke öldürür(teori) *Öfkeyi kontrol etme, önerilen stratejiler, yaş gruplarına göre öfke, öfkeyi dinlemek ve anlamak, ailede öfke, öfkeyi yeniden yapılandırmak, öfkeyi analiz etmek(Vakalar, alanyazında yer alan ve sınıf içi pratiklerde ortaya çıkanlar şeklinde tasarlanacaktır.)
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR302MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMALARI ( MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMALARI )Z143.05.05Meslek danışmanlığının ilke ve teknikleri, eğitim basamaklarına göre meslek danışmanlıkları, iş arama becerileri, eğitimi ve alanda kullanılabilecek tekniklerin seçilmesi, uygulaması ve değerlendirmesi.
PDR304REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME ( REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME )Z303.04.03Eğitim-program ilişkisi ve temel kavramlar, eğitim programı ve onu oluşturan ana parçaları analiz etme, taksonomik yaklaşım, eğitim ve rehberlik programlarında yaklaşımlar ve yeni program yapma becerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve beceriler.Training-program relationship and basic concepts. The main components that make up the education program and to analyze it, taxonomic approach, approaches to training and mentoring programs knowledge and skills to develop the skills to make the new program.
PDR306DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ( DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI )Z303.03.03Mental bozuklukların sınıflandırılması, davranışsal bozuklukların sınıflandırılması, nevroz Ve psikozların nedenleri, nevroz ve psikozların çeşitler
PDR308PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI ( PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI )Z303.03.03Temel psikolojik danışma kuramları, kuramların karşılaştırılması, farklı durumlarda farklı kuramların güçlü ve zayıf yanlarıyla kavranması, kuramların danışma sürecinde uygulama alanları ve açılımları.Basic counseling theories, comparing theories, understanding strengths and weaknesses of different theories to different situations, and the expansion of application fields in the process of counseling theories.
PDR310GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ( GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA )Z303.03.03Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik grupları irdelemektir.
PDR312PSİKODRAMA TEKNİKLERİ ( PSİKODRAMA TEKNİKLERİ )S303.04.03Türkiye'de ve dünyada kullanılan psikodrama tekniklerinden örnekler vermek ve uygulatmakDifferent techniques of psychodrama
PDR314ÇATIŞMA ÇÖZME VE AKRAN ARABULUCULUĞU ( ÇATIŞMA ÇÖZME VE AKRAN ARABULUCULUĞU )S303.04.03
PDR316YARATICI DRAMA ( YARATICI DRAMA )S303.04.03
PDR320BİLİNÇSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER ( BİLİNÇSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER )S303.04.031. Ders: Psikolojik Danışmaya İlişkin Temel kavramlar 2. Ders: Aaron Beck Kimdir? Bilişsel Yaklaşımı hangi süreçte nasıl geliştirmiştir? Bilişsel Yaklaşım hangi alanlarda kullanılıyor? 3. Ders: Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Giriş. «Bilişsel Davranışçı Terapi»yi meydana getiren kuramlar hangileridir? Bilişsel Davranışçı terapinin ilkeleri nelerdir? Bilişsel Terapi ve terapistin öncelikleri nelerdir? 4. Ders: Bilişsel Üçgenin unsurları nelerdir? Bilişsel şemalar, hatalı bilgi işleme süreci, otomatik düşünceler. 5.. Ders: Bilişsel Terapinin Temel ilke ve özellikleri 6. Ders: Bilişsel Davranışçı Terapi, Olumsuz otomatik düşüncelerin tanınması, İşlevsel olmayan düşünceler kayıt formu (Öğrencilerle kayıt formu üzerinde uygulamalı çalışma) 7. Ders: Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri 8. Ders: İlk seans, ikinci ve üçüncü seanslar ile danışma süreci hakkında bilgilendirmenin sağlanması 9.Ders: İlk ve ikinci seans ile devamı (Tekniklerle kısa uygulamalar), BDT’nin uygulanma alanları (Birey-Grup) 10. Ders: Vaka Örnekleri ile BDT’nin pekiştirilmesi, BDT’ye yönlendirilen eleştiriler
PDR322SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ ( ALAN SEÇMELİ III ) ( SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ ( ALAN SEÇMELİ III ) )S303.04.03Sosyal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.Developing models and methods on social skills is the content of this course.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGT401EĞİTİM YÖNETİMİ ( EĞİTİM YÖNETİMİ )Z303.03.03- Örgütlerin yapısı ve işleyişi - Sistem yaklaşımı - Yönetim kuramları - Eğitim yönetimi kavram ve ilkeleri - Yönetim süreçleri - Eğitim yöneticisinin görev alanları - Okul liderliği - Okulun kültürel yapısı - Eğitim politikalarının dayanakları - Eğitim planlaması ve modelleri - Eğitim ekonomisi - Örgütsel iletişim - Örgütsel çatışmalar ve yönetimi - Örgütsel değişme ve yönetimi - Bilgi yönetimi
PDR401PSİKOLOJİK TESTLER ( PSİKOLOJİK TESTLER )Z223.05.04Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesini içerir.Characteritics of psychological tests, validity, reliability, basic concepts of psychological tests, how to develop psychological tests, how to apply psychological tests , how to grade psychological tests, how to evaluate interpration tables, factors that affect reporting, ethical rules of using psychological tests.
PDR403ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ ( ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ )Z303.03.03Bu ders, öğrenme güçlüğünün tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, yaygınlığı, öğrenme güçlüğünü açıklayan yaklaşımlar gibi kavramların üzerinde durarak; öğrenme süreci, öğrenme güçlüğü tipleri ve öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar için okul ortamında yapılabilecekler üzerinde duracaktır. Bu sebeple de MEB öğrenme güçlüğü destek eğitim programı incelenecek ve bu programa uygun etkinlikler geliştirilecektir.This course focuses on concepts such as definition, causes, classification, prevalence, and approaches explaining learning disability; The learning process will focus on the types of learning disabilities and what can be done in the school environment for children with learning disabilities. For this reason, the Ministry of Education Ministry of Education learning support program will be examined and activities appropriate for this program will be developed.
PDR405TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ( TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI )Z122.03.03Yerel ulusal ve evrensel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
PDR407BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI ( BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI )Z143.05.05Temel bireysel danışma teorileri, danışma teknikleri ve bireysel danışmada yaşanan temel problemler.Basic individual counseling theories, counseling techniques and fundamental problems in individual counseling.
PDR409BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ )Z303.04.03
PDR411EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ( EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI )S303.04.03Aile ve evlilik kavramı, aile türleri, aile terapilerinin tarihçesi, kuramsal ve felsefi temelleri, türleri, her bir alt tür bazında terapötik işleyişin kilit kavram ve yöntemleri, aile yaşam döngüsüThe definition of marriage and family, history of therapies to marriage, and family , wellness and harmony in the family, marriage therapy schools, brief therapy approachs.
PDR413ÇOCUKTA DÜŞÜNM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ( ÇOCUKTA DÜŞÜNM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME )S303.04.03
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03İletişim,tanım, amaç ve önemi İletişen insana dair bir kavramsallaştırma Etkili iletişim becerileri (empati,ben dili,sen dili,ego geliştirici dil, dinleme) İletişimde etkili unsurlar (ihtiyaçlar, fenomenoloji alan, inançlar ve tutumlar, ebeveyn tutumları, aile yönetim biçimleri, dürüstlük) Kişiler arası iletişim çatışmaları ve çatışma çözmeContents of the course unit are definition, purpose and importance A conceptualization of the communicating person,effective communication skills Effective elements in communication (needs, phenomenology, beliefs and attitudes, parental attitudes, family management styles, integrity) interpersonal communication conflicts and conflict resolution.
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.031. Kıbrıs'ın konumu ve stratejik değeri 2.Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethi 3. 19 yüzyıldaki gelişmeler ve bunların Kıbrıs'a etkileri 4. İngiltere'nin Kıbrıs politikası 5. Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesi 6. Rumların enosis girişimleri 7. Lozan Barış Antlaşmasının Kıbrıs'a yansımaları 8. İkinci Dünya Savaşı sonrası Gelişmeler 9. Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri 10. Yunanistan'ın Kıbrıs Politikası 11. Türkiye'nin Kıbrıs Politikası 12. Kıbrıs Türklerinin Direniş Örgütlenmeleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı 13. Toplumlararası Çatışmalar (1955-1958) 14. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanı ve Kuruluş Felsefesi 15. Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Yıkma Girişimleri, Akritas Planı ve Kanlı Noel Saldırıları 16. Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi, Genel Komite, Limasol Direnişi, Erenköy Savaşı, Geçitkale saldırıları 17. Toplulararası Görüşmeler ve sonrasindaki önemli gelişmeler 18. Kıbrıs Barış Harekatı 19. Kıbrıs Müzakereleri (1974-2020) 20. Güncel Gelişmeler1. The location and strategic value of Cyprus 2. The Ottoman Empire's conquest of Cyprus 3. The developments in the 19th century and their effects on Cyprus 4. Britain's Cyprus policy 5. The Turkish Cypriots' struggle for existence 6. Greek enosis attempts 7. Reflections of the Lausanne Peace Treaty on Cyprus 8. Developments after the Second World War 9. Political Organizations of Turkish Cypriots 10. Greece's Cyprus Policy 11. Turkey's Cyprus policy 12. Turkish Cypriot Resistance Organizations and Turkish Strength Organization 13. Inter-Community Conflicts (1955-1958) 14. Declaration of the Republic of Cyprus and Philosophy of Foundation 15. Greek Cypriots' Attempts to Destroy the Republic of Cyprus, Akritas Plan and Bloody Christmas Attacks 16. Turkish Cypriots' Struggle for Being, General Committee, Limassol Resistance, Erenköy War, Geçitkale attacks 17. Inter-collective Negotiations and Subsequent Developments 18. Cyprus Peace Operation 19. Cyprus Negotiations (1974-2020) 20. Current Developments
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplumun genel çıkarlarına kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
KIU305BİLİM VE ETİK ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel yazım kuralları ve etik kuralları konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR402REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ ( REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ )Z223.04.04Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, araştırma sonuçlarını grup ortamında tartışma, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.Choose a topic which related to guidance and counseling field, doing research and examination, Chosen topic discuss in group environment Get information about recent development in guidance and counseling field To prepare a report related to chosen topic.
PDR404REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI ( REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI )Z143.04.05Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması ve çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.Investigating school based guidance programs from kindergarten to high school, using individual and group assessment techniques, and developing group intervention programs for various problem settings..
PDR406MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR ( MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR )Z202.02.02Rehberlik ve psikolojik danışma alanının bir meslek olma özelliğinin incelenmesi, mesleğin üyeleri görev ve sorumlulukları, üyelerin yetiştirilmesi, mesleki örgütlenme, rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralları ve etik sorunlar, ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin belli başlı sorunları, çözüm önerileri ve Girişimcilik etiğ
PDR408KURUM DENEYİMİ ( KURUM DENEYİMİ )Z122.05.03Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri.Counseling and guidance services in counseling and guidance units of various (educational, medical and industrial) institutions and organizations
PDR410BAĞIMLILIK ( BAĞIMLILIK )S303.04.03Bağımlılık kavramı, türleri, tedavi ve tanı yöntemleri, bağımlılık yapıcı maddelerin özellikleri, bağımlı ya da kullanıcı ile çalışma, aileyle çalışma, vaka(olgu) örnekleri, bağımlılıkta psikososyal yaklaşımlar ve uygulamaları, Okul Psikolojik Danışmanları açısından madde kullanım bozukluğu ile çalışma, bağımlılığın önlenmesi ve Türkiye'de durumRecognizing substances threaten human health and used at the level of make people addictive, recognizing effects these substance on human health ,implementing nursing care for individuals with substance abuse
PDR412POZİTİF PSİKOLOJİ KURAMI ( POZİTİF PSİKOLOJİ KURAMI )S303.04.031.Pozitif Psikoloji Kuramları 2.Pozitif Psikoloji Kuramcıları ve Temel Felsefesi 3.İyi oluş Teorisi/5 Element/Duyguları Anlamak 4.Pozitif Psikoloji ve 3 temel araştırma alanı/ Eleştiriler 5.Pozitif Psikolojinin Temel Kavramları ve Genel Özellikleri 6.Pozitif Psikolojinin 3 seviyesi 7.Pozitif Psikoterapi Çalışma Alanları 8.Pozitif Psikolojide 6 alanda 24 özellik/Önleyicilik/Eleştiriler 9.Pozitif Psikoterapi uygulama alanları-Okul, Psikopatoloji, Grupla Psikolojik danışma/ Müşavirlik/ 10.Pozitif Psikoloji-Teknikler 11.Vaka Örnekleri ve uygulama
PDR414ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİLER ( ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİLER )S303.04.031. Psikolojik Danışmaya İlişkin Temel Kavramlar 2. Danışanın direnç göstermesi ne demektir? Direnç nasıl oluşur/görülür/söner? 3. Çözüm Odaklı Terapi nedir? 4. Çözüm Odaklı Yaklaşımın temel kavramları/ ÇOT Yöntem/ ÇOT Amaç 5. ÇOT’de Danışanın rolü 6. Çözüm Odaklı Terapi İlkeleri 7. Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri 8. ÇOT Sürecinde Faktörler/Danışan-Danışman ilişkisi 9. ÇOT Danışma Süreci/1. seans,2.seans ve diğer seanslar 10.ÇOT Kullanım alanları, Çocuk/Ergen/Okul/Çift ve aile 11.Vaka örnekleri ve uygulamalar
PDR416GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMALARI ( GROUP COUNSELING PRACTICE )S223.04.04Gerçek bir grupla psikolojik danışmanlık seansları şeklinde uygulamalı devam edecek olan derste yaklaşık 10 saat teorik bilgi aktarımı sağlanacakApproximately 10 hours of theoretical knowledge transfer will be provided in the course, which will continue as a psychological counseling session with a real group.
PDR418PSIKO EĞTSEL GRUPLAR ( PSIKO EĞTSEL GRUPLAR )S303.04.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.