English

FACULTY OF FINE ART AND DESIGN-ARCHITECTURE (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ART AND DESIGN-ARCHITECTURE (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC101BASIC DESIGN I ( BASIC DESIGN I )Z446.07.08Bu dersin temel amacı; temel tasarım kavramları ve ilkelerini (ör. Desen, kompozisyon, tema, organizasyon, renk ve doku) öğrencilere öğretmektir. Bu bağlamda; ders, öğrencilerin 2B ve 3B tasarım sorunu çözme becerilerini geliştirmeye giriş niteliğindedir.This course focuses on the basic design concepts form, pattern, composition, theme, organization, color, texture. The course is an introduction to developing 2D and 3D design problem solving skills.
ARC103FREEHAND DRAWING ( FREEHAND DRAWING )Z223.05.04Bu dersin amacı, öğrencilere mimari tasarım sürecinde serbest el çizimiyle eskiz çalışmaları yapabilme becerisini kazandırmak ve perspektif ile ilgili temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. Temel olarak, ders eskiz çalışmalarına nasıl başlanacağı konusunda öğrencilere rehberlik etmek, serbest mimari çizim, tasarım ve diğer mimari grafikleri öğrenmek için tasarlanmıştır. Serbest çizimler bina, mimari alan ve yapılı çevreye odaklanmaktadır.This course is an introduction to sketching and to developing freehand drawing skills of students. Basically, it is designed to guide students on how to get started sketching, and to learn freehand architectural drawing and design, and other architectural graphics. Freehand drawings are focused on buildings, architectural space, and the built environment.
ARC105ARCHITECTURAL DRAWING I ( ARCHITECTURAL DRAWING I )Z223.04.04Bu ders, mimarlığın temel dili olarak belirtilen grafik sunum tekniklerinin tanıtılmasına odaklanmaktadır. Ders kapsamında, öğrenciler çeşitli grafik sunum yöntemleri öğretilerek onların mimari ve mekânsal çizimde becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sunum teknikleri ve serbest el çizimi de dahil olmak üzere çeşitli görsel araçların kullanımı, çevreye ilişkin fikirlerin analiz edilmesi, Ortografik çizimin temelleri, render teknikleri ve format düzeni bir dizi proje çalışmaları ile öğrencilere öğretilmektedir.This course deals with techniques of graphic presentation introduced as a basic language of architecture. Students work with a broad range of graphic presentation methods. Skills developed in architectural and spatial drawing. Theories of representation and the use of several visual means including free hand drawing will be covered to analyze and convey ideas regarding the environment. Fundamentals of orthographic drawing, rendering techniques and format layout examined through an array of projects.
ARC107BASIC MATHEMATICS ( BASIC MATHEMATICS )Z303.04.03Bu ders, matematiğin temel kavram ve ilkelerini (ör. Denklemler ve eşitsizlikler, cebirsel ifade, logaritma, vektörler ve matrisler) öğrencilere öğretmek için tasarlanmıştır.
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
CMP101COMPUTER I ( COMPUTER I )Z202.02.02
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03grammer, okuma dinleme , tartışma , yazma gibi etkinlikler yapılır. grup çalışmaları da yapılmaktadırThe main focus of the lesoon is on speaking and writing and writing techniques with additional exercises in grammar and vocabulary
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC102BASIC DESIGN II ( BASIC DESIGN II )Z446.07.08Bu ders, temel tasarım kavramlarının (mekân, oran, ölçek, insan boyutları ve aktiviteleri) ve 3B tasarım problemlerinin (kullanıcı, fonksiyon ve yapı) devamıdır (Önkoşullu).This course is the continuation of the basic design concepts (space, proportion, scale, human dimensions and activities) and 3D design problems (user, function, structure) (Prerequisite).
ARC104RENDERING AND PRESENTATION TECHNIQUES ( RENDERING AND PRESENTATION TECHNIQUES )Z223.05.04Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli çizim ve sunum tekniklerini tanıtarak eskiz ve çizim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilere çeşitli medya araçları (ör. İşaretleyiciler, sulu boya kalemleri, renkli kalemler vb.) ve teknikleri (ör. Gölgelendirme, ince kıvrımlar, pürüzsüz/eritme ve çapraz tarama) tanıtılarak bir objenin geometrik formunun vurgu, ton, contrast ve gölge ile zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.The purpose of this course is to develop sketching and drawing ability of students through a variety of rendering and presentation techniques. Within this context, students are introduced to various media tools (e.g. markers, watercolour pencils, coloured pencils, and watercolour etc.) and different techniques (e.g. shading, slinky, smooth/blending and cross-hatching) to provide value, tone, contrast, shade to enhance the geometric form of an object.
ARC106ARCHITECTURAL DRAWING II ( ARCHITECTURAL DRAWING II )Z223.04.04Bu dersin amacı, öğrencilere farklı ölçeklerde taslak hazırlama ve teknik çizim standartlarının öğretmektir. Mekânsal ve çevresel bilgi fikirlerini perspektif, izometrik, eğik ve aksonometrik çizimlerle iletmek için çizimde mimari soyutlama incelenmektedir. Grafik sunum aracı olarak çeşitli medya araçları ele alınmaktadır. Bu bağlamda, çizim araçları, yazı, çizgi türleri, temel geometrik formların ortografik projeksiyonları, mimari planların çizilmesi, kesitler, kotlar, detaylar ve boyutlandırılması hazırlanmaktadır (Önkoşullu).This course aims to provide the basic drafting techniques in different scales to students. Architectural abstraction in drawing to communicate ideas on spatial and environmental information through perspective, isometric, oblique and axonometric drawings are explored. Various media tools are introduced as means of graphic presentation. Within this context, drawing equipment, lettering, line types, orthographic projections of basic geometrical forms, drawing of architectural plans, sections, elevations, details, and their dimensioning are explored (Prerequisite).
ARC108INTRODUCTION TO BUILDING CONSTRUCTION ( INTRODUCTION TO BUILDING CONSTRUCTION )Z223.04.04Bu ders kapsamında, yapı, mimarlık ve yapı teknolojileri, yapı elemanları (ör. Duvar, döşeme, çatı, merdiven, iç bölme) ve yapım yöntemleri öğrencilere tanıtılmaktadır.This course is an introduction to the concept of building, architectural and construction technology, construction elements (e.g. wall, floor, roof, stairs, partitions), and building construction methods.
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de çok partili hayata geçiş, 1950-1960 yılları arası Türkiye, darbeler, anayasalar, koalisyon hükümetleri, soğuk savaş döneminde diğer ülkeler ile ilişkiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
CMP102COMPUTER II ( COMPUTER II )Z202.02.02
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03Grammer , Essay yazma , Grup çalışması yapmak , Düşünce ve görüşlerini İngilizce olarak ifade etmekWith the support of grammar exercises , idioms and colloquial phrases and extended vocabulary , we mainly focus on the writing task together with its techniques and discussions and debates , where students express their opinions freely.
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC201ARCHITECTURAL DESIGN I ( ARCHITECTURAL DESIGN I )Z446.09.08Bu tasarım stüdyosu dersinde, mikro ölçekli, az katlı tek yapı tasarımı, çevre düzenlemesi ve bütün insan ihtiyaçlarının karşılanması (ör. İklim analizi, sosyal ihtiyaçlar, odaların tasarımı, binanın ve iç mekânın tasarımı) temelinde basit mekânsal ilşkiler ve organizasyonuna odaklanmaktadır. Konut tasarım çalışmasında, 1/200 – 1/100 konut tasarımı (planlar, kesitler ve görünüşler), 1/50 ölçekte planlar, kesitler ve görünüşlerin ve maketleri (1/500 veya 1/100) içermektedir (Önkoşullu).This design studio comrises a micro scale project, which aims to design a low-rise single building with its environmental features by answering all human needs (e.g. analysis of climate, social needs, design of rooms, building, and interior design). The design studio coprises the building design with a scale of 1/200 – 1/100 (e.g. plans, sections and elevations), plans, sections, and elevations with a scale of 1/50, and models (1/500 or 1/100) (Prerequisite).
ARC203BUILDING MATERIALS ( BUILDING MATERIALS )Z223.04.04Bu ders kapsamında, temel yapı malzemesi türleri (ör. Taşlar, pişmiş toprak, masif/sentetik ahşap, agregalar, bağlayıcılar, beton, metaller, plastik ve cam), yapı malzemelerinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, üretim şekilleri ve mimaride kullanımları öğrencilere öğretilmektedir.This course aims to teach the students the major building materials (e.g. stones, ceramics, wood, timber, laminated timber, aggregate, binders, concrete, metals, polymers, and glasses), the physical, mechanical and chemical properties of building materials, their production methods, and their use in architecture.
ARC205COMPUTER AIDED DESIGN I ( COMPUTER AIDED DESIGN I )Z223.04.04Bilgisayar temel kavramları, bilgisayarın Mimarlıkta kullanım olanakları, Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği (CAD), ofis ve grafik yazılımları, 2D ve 3D modeli öğrencilere tanıtılmaktadır.This course introduces the students to the use of computers in Architecture. It develops applied computing skills in Web publishing, Computer Aided Design (CAD), image scanning, 2D and 3D modelling, object rendering, integration of images as well as spatial design, graphics, and virtual modelling.
ARC207ARCHITECTURAL CONSTRUCTION I ( ARCHITECTURAL CONSTRUCTION I )Z223.04.04Bu dersin amacı, yapı alt sistemleri, malzemeleri, merdiven, kapı, çatı ve kapı sistemlerinin detaylandırılmasında kullanılan teknikler bazında öğrencilere teorik bilgi ve pratik deneyimler kazandırmaktır (Önkoşullu).The aim of this course is to provide students with the theoritical knowledge and practical skills regarding the analysis of building sub-systems, materials, construction methods and elements (e.g. roof, door, window) (Prerequisite).
ARC209BUILDING STATICS ( BUILDING STATICS )Z223.04.04Bu ders kapsamında, yapı statiğinin temel kavram ve ilkeleri öğrencilere öğretilmektedir.The fundamental concepts and principles of building statiscs are introduced to students in this course.
ARC211HISTORY OF ANCIENT ARCHITECTURE ( HISTORY OF ANCIENT ARCHITECTURE )Z202.02.02Bu ders, prehistorik dönemden başlayarak Orta Çağ sonuna kadar olan süreçteki başlıca mimari, sanatsal ve insan yerleşimlerine (ör. Antik Yunan, Roma ve Bizans mimarlıklarının başlıca özellikleri) odaklanmaktadır.This course focuses on the history of Ancient architecture and art (e.g. Ancient Greek, Roman, and Byzantine architectures) from prehistoric times until the end of Middle Age.
ARC213ECOLOGY AND DESIGN ( ECOLOGY AND DESIGN )Z303.03.03Bu ders kapsamında, ekoloji ve ekosistem temel kavramları, teorik bilgiler, ve bu bilgileri tasarıma entegre etmeye ilişkin potansiyel yaklaşımlara odaklanmaktadır. Doğal sistem ve işlevleri temeline dayanan sürdürülebilir/ekolojik tasarım açıklanmaktadır. Sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel tasarım işlenecek konular arasındadır.This course introduces the concept of ecology and possible approaches to integrate it into design. Sustainable/ecological design is explained as a design approach based on the natural system functioning. Ecology, sustainable design, sustainable urban, and regional design are among the themes that are studied.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC202ARCHITECTURAL DESIGN II ( ARCHITECTURAL DESIGN II )Z446.09.08Bu tasarım dersi kapsamında, mimarlığa fiziksel ve sosyal çevreden oluşan kültürel bir olgu olarak yaklaşılmaktadır. Bu stüdyo dersinde, kentsel sistem içinde belirli bir alanda bir kültür evinin proje tasarımı amaçlamaktadır. Konut projesinin 1/200 vaziyet planı, 1/100 planlar, kesitler, görünüşler ve araziyide içeren maket çalışması hazırlanmaktadır. Dersin öğrencilerin geniş ölçekte konut ve fiziksel çevre ilişkinisine yönelik teorik bilgi ve pratik becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır (Önkoşullu).This design studio approaches architecture as a cultural phenomenon, which consists of physical and social environments. The key challange in this course is to understand the relationship between human needs, building, and the built environment by designing a private multi-level building in an urban context. This studio course aims to design a culture house building project on a specific area within the urban system. The layout plan (in 1/200 scale), plans, sections, views, and the model with site (in 1/100 Scale) are prepared. It is expected that the course can contribute to developing the theoritical knowledge and practical skills of students regarding the private spaces and its relations with larger neighborhood context (Prerequisite).
ARC204BUILDING PHYSICS ( BUILDING PHYSICS )Z223.04.04Bu dersin amacı öğrencilere iklim, iklimsel konfor, yapılı çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması ve ilgili parametreler (ör. Arazi ve binanın yönü), ışık, ışık kontrolü ve ilgili parametreler (ör. Pencere ve oda boyutları), ses, gürültü kontrolü, akustik konfor, gürültü kontrolünde etkili olan çevresel parametreler (ör. Alan ve bina mesafeleri), gürültü kontrol sistemi olarak yapılı çevrenin tasarımı, binalarda akustik tasarım, ve binalarda teknik hizmetler (ör. Havalandırma, su ve elektrik sistemi) konularını öğrencilere öğretmektir.The aim of this course is to provide the students with the theorital knowledge and practical skills regarding climate, climate comfort, design parameters regarding the built environments, which are effective on climate and energy control (e.g. site and form), light, light control and relevant paramters (e.g. windows, room dimensions), sound, noise control, acoustical comfort, design parameters related to the built environments, which are effective on noise control (e.g. site and building envelope), design of the built environments as noise control system, acoustical design of halls, and technical services with a building (e.g. ventilation, water and electricity systems).
ARC206COMPUTER AIDED DESIGN II ( COMPUTER AIDED DESIGN II )Z223.04.04Bu ders kapsamında ileri düzeyde Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği (CAD), konu ve programları öğrencilere öğretilmektedir.Advance applications of Computer Aided Design (CAD) and relevant programmes are introduced in this course (Prerequisite).
ARC208ARCHITECTURAL CONSTRUCTION II ( ARCHITECTURAL CONSTRUCTION II )Z223.04.04Bu ders kapsamında, yapı teknolojisi ve tasarım süreci arasındaki ilişki, farklı yapı sistemleri ve uygulama teknikleri çeşitli tasarım çalışmaları ile öğrencilere açıklanmaktadır (Ön koşullu).This course aims to develop the theoritical knowledge and practical skills of students about the relationship between construction technology and design process, different construction systems, and application techniques by designing different works (Prerequisite).
ARC210SURVEYING AND MAPPING ( SURVEYING AND MAPPING )Z122.04.03Bu ders doğrusal mesafe ölçme, işaretleme, açı ölçme, hata hesabı, doğrudan ve dolaylı düzeltmeler, diferansiyel düzleme, iniş ve çıkışlar, traverse survey, azimuth ve koordinat hesapları, alan hesaplamaları, trigonometric düzleme eşyükselti eğrileri, kurve uygulamaları uzaktan algılama ve fotogrametri gibi konuları kapsamaktadır.This course is an introduction to the major surveying and mapping techniques. The major topics consists of distance measurement, taping, angle measurement, errors direct-indirect and conditional adjustment of observations, differential levelling rise and fall, height of collimation method, traverse surveys, azimuth and coordinate computations, area computations, trigonometric levelling, contour lines, curve layout, remote sensing and photogrammetry.
ARC212HISTORY OF TURKISH ARCHITECTURE ( HISTORY OF TURKISH ARCHITECTURE )Z202.02.02Bu ders kapsamında, İslam öncesi Asya’da Türk mimarisi, Anadolu Türk mimarisi, Anadolu Selçuklu mimarisi ve 17. yy. sonuna kadar Osmanlı mimarisi konuları öğrencilere açıklanmaktadır.Pre-Islamic Turkish architecture in Asia, the Anatolian Turkish architecture, Anatolian Seljuks, and the Ottoman architecture until the end of 17th century are the subjects of this course.
ARC214THEORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE ( THEORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE )Z303.03.03Bu ders kapsamında, öğrencilere insanın bütün faaliyetlerinin temelini oluşturan doğayı anlama, çeşitli nedenlerle (ör. formlar, doğal olaylar ve doğanın ve yapılı çevrenin özellikleri) planlamada karşılaşılan zorluklar, habitat olarak insanın yaşam alanı, iklimin etkisi, doğal kaynak olarak arazi ve su, topografya, bitki örtüsü ve peyzaj bitkisel tasarımı, peyzaj yapıları, peyzaj karakterinin oluşumu, alan seçimi ve analizi ve diğer benzeri konular öğretilecektir. Ayrıca, insanların daha verimli ve sağlıklı olmasına katkı sağlayacak çağdaş mekânsal planlama yaklaşımları açıklanacaktır.This course introduces the students to an understanding of nature as the base for all human activities, the planning constraints imposed by the forms, forces, and features of nature and our built environments. The major themes of the course comprise the human habitat, climate as a response, land and water as a resource, topography, vegetation and landscape planting, structures in the landscapes, landscape character, site selection and analysis, etc. The contemporary thinking approaches in the planning of human habitations are introduced. The course provides guidance in the creation of more efficient and pleasant landscapes.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC301ARCHITECTURAL DESIGN III ( ARCHITECTURAL DESIGN III )Z446.09.08Bu stüdyo dersi, mekân-fonksiyon-yapı şekli ve dokusu arasındaki ilişkinin analiz edilmesi ile bir kamu binasının (ör. Butik bir otel) tasarlanmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin kendi özgün senaryolarını kurgulamaları ve 1/1000 vaziyet planı, 1/100 plan kesit görünüşler, 1/ 20 sistem detayları ve 3 boyutlu görselleri hazırlamaları beklenmektedir. Yapı mevzuatına ilişkin konular (ör. ısı koruma) tasarım sürecine entegre edilmektedir (Önkoşullu).This studio course focuses on the design of a public building (e.g. a boutique hotel) by analyzing the relationship between space, function, and building form. The students are expected to develop their own scenarios and to design the 1/1000 site plans, 1/100 plans-sections and facades, 1/20 system details, and perspectives. The building regulations (e.g. energy saving) are condisered within the framework of the design process (Prerequisite).
ARC303CONSERVATION OF HISTORIC BUILDINGS AND SITES ( CONSERVATION OF HISTORIC BUILDINGS AND SITES )Z223.05.04Bu ders, koruma kavramına giriş, tarihi binaların ve alanların analizi, restorasyon teknikleri ve kentsel koruma yaklaşımlarını içermektedir.This course is an introduction to the concept of conservation, analysis of historical buildings and sites, relevant restoration techniques, and urban conservation approaches.
ARC305LANDSCAPE DESIGN ( LANDSCAPE DESIGN )Z223.04.04Bu dersin amacı, peyzaj mimarlığı tasarım yöntemleri, tasarım süreci ve aşamaları; peyzaj tasarımı materyali; konsept geliştirme; arazi, bitki örtüsü ve yapı unsurlarının kullanılması ile mekan oluşturma, yazılı ve sözlü iletişim konularını kapsamaktadır. Bu konular seçilen bir alan üzerinde analiz edilerek öğrencilerin teknik bilgileri ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.The primary aim of this course is to comprise landscape architectural design methodologies, the design process and relevant stages, landscape design materials, concept development, creation of space through the use of landform, vegetation and structures, graphic, verbal and written communication. These issues are analyzed on a selected site to develop students’ technical skills and knowledge.
ARC307ARCHITECTURAL ACOUSTICS ( ARCHITECTURAL ACOUSTICS )Z223.04.04Bu ders, öğrencilere salon ve benzeri mekânlarda akustik ve gürültü sorunlarına ilişkin çözümler üretmeye odaklanmaktadır. Dersin başlıca konuları, salon ve benzeri mekânlarda doğal ve yapay akustik sağlama, akustik kriterlerin belirlenmesi ve uygulanması, uygun malzemelerin seçimi ve tasarımıdır.This course aims at teaching the students the methods of acoustics and noise solving problems in halls and similar interiors. The main topics of the course comprise providing natural and artificial acoustics in halls, determination and application of acoustic criteria, selection and design of suitable materials.
ARC309HISTORY OF EUROPEAN ARCHITECTURE ( HISTORY OF EUROPEAN ARCHITECTURE )Z222.02.04Bu ders kapsamında açıklanacak temel konular: Ortaçağ Döneminde mimari, Romanesk dönem mimarlığı, Gotik, Rönesansın (Kapitalizm ve Hümanizm) ve kent kültürünün ortaya çıkışı, Maniyerizm, Aydınlanma mimarisi ve 19. yy. kentleri.The architecture during the Medieval period, Romanesque architecture, Gotic, the emergence of Renaissance (Capitalism and Humanism) and urban culture, Mannerism, the architecture of Enlightenment, and cities of the 19 century are the main topics that are studied within the context of this lecture.
ARC311SUMMER TRAINING I ( SUMMER TRAINING I )Z021.03.02Öğrenciler şantiye ve mimari ofislerde çalışarak teorik bilgi ve becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.Students work in construction sites and architectural offices to develop their theoretical knowledge and practical skills.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC302ARCHITECTURAL DESIGN IV ( ARCHITECTURAL DESIGN IV )Z446.09.08Bu tasarım stüdyosu, bina komplekslerinin tasarımına ve detay özelliklerine, binaların kent ile ilişkisine, binaların çevre üzerine etkileri ve çözüm önerileri, farklı strüktür, konstrüksiyon, üretim yöntemi ve karmaşık işlevlere odaklanmaktadır. Öğrenciler kendi özgün senaryolarını, 1/1000 vaziyet planı, 1/100 plan kesit görünüşler ve 1/20 sistem detayları ve 3 boyutlu görsellerin hazırlaması beklenmektedir (Önkoşullu).This design studio focuses on the design of complex buildings at different scales and detail properties, buildings and their relationship with the urban environment, the impacts of buildings on the environment and development of solutions, alternative structures, construction techniques, and complex functions. Students are expected to prepare their own scenarios, the 1/1000 site plans, 1/100 plan sections and facades, 1/20 system details, and 3D visuals for a complex buildings settlement project (Prerequisite).
ARC304THEORY OF URBAN PLANNING AND DESIGN ( THEORY OF URBAN PLANNING AND DESIGN )Z223.04.04Kentsel tasarım, kentlerde fiziksel çevreyi tasarlama, şehirleri daha verimli, sürdürülebilir, yaratıcı ve anlamlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin kapsayacağı ana konular: kentsel mekân kavramı ve konsepti, kentsel mekân kalitesini belirleyen değişkenler, kentsel tasarımın temel unsurları, kentsel tasarım ilkeleri, kentsel tasarım yöntem ve teknikleri ve kentsel tasarım uygulamaları. Ders, öğrencilerin sürdürülebilir kentsel gelişime ilişkin teorik bilgi ve pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Urban design aims to design and build the physical setting for life in cities, making cities more efficient, sustainable, creative, and meaningful. The major topics of this course comprise the concept of urban space, visual variables determining the quality of urban space, the basic elements of urban design, urban design principles, the general methods of urban design and the techniques, urban design practices. The course allows the students to develop practical skills, the theoretical knowledge, and an informed approach to the sustainable urban development.
ARC306CONTEMPORARY STRUCTURES ( CONTEMPORARY STRUCTURES )Z223.04.04Bu ders öğrencilere çağdaş mimarlık alanındaki teorik bilgi ve pratik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Farklı çağdaş yapı tipleri ve sınıflandırmaları yapısal form, davranış, estetik, algısal, tarihi, ekonomik ve sosyal düşünceler açısından incelenmektedir.This course aims to provide the students with the theoretical knowledge and practical skills regarding the contemporary architecture. The different types of contemporary structures and their classification are explored in terms of structural form, behavior, aesthetic, perceptual, historic, economic, and social considerations.
ARC308REINFORCED CONCRETE STRUCTURES ( REINFORCED CONCRETE STRUCTURES )Z223.04.04Bu ders kapsamında, betonarme yapılar, betonarme yapıların mekaniği, taşıma gücü doğrultusunda bileşik eğilme, basit eğilme, kolonlar, karşılıklı etki diyagramı, betonarme taşıyıcı sistemlerin tasarımı, betonarme iskelet yapılar, yüksek yapıların betonarme özellikleri ve benzeri diğer konular açıklanmaktadır.This course is an introduction to reinforced concrete structures, mechanics of reinforced concrete, principles of ultimate strength theory, simple and combined bending, colums, interaction diagrams, design of reinforced concrete structures, skeleton frames, properties of reinforced concrete tall buildings, and other relevant themes.
ARC310HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE ( HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE )Z202.02.02Bu ders kapsamında, çağdaş mimari yaklaşımlar (ör. Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm, Postmodernizm) açıklanmaktadır.The major contemporary approaches in architecture (e.g. Expressionism, Futurism, Constructivism, and Postmodernism) are studied in this course.
ARC312ENVIRONMENTAL CONTROL ( ENVIRONMENTAL CONTROL )Z223.04.04Bu ders yapıları ve insanları doğrudan etkileyen çevresel faktörlere giriş niteliğindedir. Ders kapsamında iklim (ör. İklimsel konfor), enerji ve kontrolü (ör. Yer, yön, yapı kabuğu, binanın formu), yapılı çevreler için tasarım kriterleri, aydınlatma – temel bilgileri, aydınlatma temel sistemleri, gürültü ve yapılarda ses yalıtımı ve akustik tasarım.This course is an introduction to the major environmental factors that influence the buildings and humans. The course comprises climate (e.g. climate comfort), energy and its energy control (e.g. site, orientation, building envelope, building form), design principles for the built environments, artificial light and its design, noise and its control, and acoustical comfort.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC401ARCHITECTURAL DESIGN V ( ARCHITECTURAL DESIGN V )Z446.010.08Bu tasarım stüdyosu, makro ölçekte kentsel alanda çok katlı bina komplekslerinin (ör. Toplu konutlar, okullar) tasarımına odaklanmaktadır (Önkoşullu).This design studio focuses on the multi-storey building complexes (e.g. hounsing, community buildings, and schools) at macro scale in urban areas (Prerequisite).
ARC403CONSTRUCTION PROJECT ( CONSTRUCTION PROJECT )Z265.08.08Bu dersin amacı, belirlenen bir proje kapsamında mimarı detay çalışmalarını hazırlamaktır (Önkoşullu).The aim of this course is to design the major architectural construction details within the context of a specific project selected (Prerequisite).
ARC405PROJECT MANAGEMENT ( PROJECT MANAGEMENT )Z202.05.02Bu ders, bir bina projesinin yaşam dönemi süreci, proje yönetimi, proje yönetim sürecinin aşamaları ve proje yönetimini uygulama konularını kapsamaktadır.This course comprises project life cycle, project management, the stages of project management process, and implementation of the project management.
ARC407SUMMER TRAINING II ( SUMMER TRAINING II )Z021.02.02Öğrenciler mimari ofis veya şantiyede çalışarak eğitim sürecinde öğrendiği bilgileri uygulamalı olarak deneyimlemesi ve tecrübe kazanması amaçlanmaktadır.Students work in an architectural office or construction site to gain practical experience and experience gained in the education process.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARC402GRADUATION PROJECT ( GRADUATION PROJECT )Z446.010.08Mezuniyet projesi, tüm tasarım düzeylerini sentezleyerek belirli bir mimari tasarım projesine odaklanmaktadır. Projenin tasarım sürecinde belirtilen kriterler dikkate alınmaktadır: topografya, iklim, tarihsel süreç, peyzaj, ana ulaşım aksları, servis, sirkülasyon ve taşıt ulaşımı, mekanın organizasyonu, iç ve dış mekanlar arasında süreklilik (Önkoşullu).The graduation project focuses on a specific architectural design project by synthesizing all design levels. The following key criteria are considered within the framework of design: toporaphy, climate, history, landscape, organization of movement, spaces, activities, transportation, the relationship between exterior and interior space (Prerequisite).
ARC404PROFESSIONAL PRACTICE ( PROFESSIONAL PRACTICE )Z303.06.03Bu ders kapsamında, mimar adayı öğrencilere mimarlık mesleğinin mevzuatı, proje maliyeti hesaplama, imar kanununa dayalı uygulamalar, kentsel planlama ve sorunları açıklanmaktadır.This course introduces the students to the general regulations of architectural profession, project cost calculation, the legal framework of implementation, urban planning and problems.
ARC406DESIGN OF THE BUILT ENVIRONMENT ( DESIGN OF THE BUILT ENVIRONMENT )Z303.06.03Sağlıklı yapılı bir çevre insan sağlığı, refahı ve yaşam kalitesine önemli katkılar sağlar. Bu bağlamda, bu ders kapsamında işlenecek başlıca konular: yapılı çevre kavramı ve yaklaşımı, birbiriyle ilişkili bütün bileşenleri, yapılı çevrenin işlevsel ve estetik özelliklerinin tasarımı, planlama ve yönetimi, kentsel ve kırsal alanlarda yapılı çevrenin kullanımı ve kalitesine ilişkin uygun çözümler.A healthy built environment makes significant contribution to the quality of human health and wellbeing. Within this context, this course is an introduction to the concept of the built environment, its all interrelated aspects, design, planning and management of functional and aesthetic layouts of built environments, and appropriate solutions regarding the quality and use of the built environments in urban and rural areas.
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.